Cập nhật:  GMT+7
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmuG7uWE04buB4buoOWRh4buoe2fhu6jhurHhuqE+OeG7qGbhuqPhurM54buoPjln4bqzOOG7qGbhu7TDsuG7qOG7gTnhuqXhurM4UOG7qD45YuG6szjhu6h74bqhPjnhu6jhu6fhurROQcWpLeG7sOG7slUvOeG7sMOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVYeG6tzjhu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz5RPOG7tOG6teG7gTlnZjnhurVRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4bus4buw4bus4buqL1bhu7J74bus4buwVlbhu6rhu7BZZuG7sFlZ4buw4buw4buq4bqx4buwUcSD4buBOMav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8Oa4bqwPeG6sznhu6h9QOG6teG7qOG7uWE04buB4buoOWRh4buoxaln4buo4bqx4bqhPjnhu6hm4bqj4bqzOeG7qG7hu7jhu6jhu7lkYeG7qOG7pzlt4buoZjkh4buB4buofeG6reG7qGY54bu44bqzOeG7qOG7gTli4buoTmE0ZuG7qEbhu4PDoOG7qGbhu4Phu7ThurXhu6hmJuG6szjhu6jhuq85KGfhu6hm4buD4bu04bqzOOG7qG7hu7jhu6jhurM5Z+G7qMOyMmfhu6jhu4E5KOG6t+G7qD454bq14buoR+G7peG6ssWp4buow7M94buo4bquYeG6t+G7qMawxKk+UVFRUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bu5W+G7tHvGr8Oa4buARsawRuG7qC3hu6jhu7lhNOG6s+G7qOG6s+G7tMOy4buoZsOg4bqzOeG7qDnDoOG6sznhu6h74bqhPjnhu6jhu6fhurROQcWpLeG7sOG7suG7qD7DouG7qOG6szlt4bqzOOG7qHthNuG6s+G7qDxhMuG6s+G7qOG7gTnEqT7hu6hmQOG7gVHhu6jhu7lhNOG7geG7qDlkYeG7qMWpZ+G7qOG6seG6oT454buoZuG6o+G6sznhu6h9PeG7qG4h4bqz4buofWThurM44buoPuG7tj7hu6h74bq14bu04bqzOeG7qOG6szg5YTThu4Hhu6g5ZGHhu6huYTHhurPhu6g+OWfhurM44buoZuG7tMOy4buoPmnhurM44buoPmThurM44buofWPhurM44buoZuG7g+G6teG6szjhu6g+4bqr4bqzOOG7qGbhu7Y+4buo4buBOeG6peG6szhQ4buoPjli4bqzOOG7qHvhuqE+OeG7qDw04bqzOVFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu4Thu7Rn4buoV+G7qOG6szjhu7jDsuG7qOG7gTnhu7Zm4buofWThurM4UOG7qOG6szjhu7jDsuG7qOG7sMOdL1dQ4buofUBh4buoe2E04bqz4buo4bul4bun4bu54buo4bu5YTThu4Hhu6g5ZGHhu6jFqWfhu6jhurHhuqE+OeG7qGbhuqPhurM54buofT3hu6jhu4E5YmHhu6g54bq94buB4buobuG6uWHhu6jhu7lkYeG7qOG7pzlt4buoZjkh4buB4buofeG6reG7qGY54bu44bqzOeG7qOG7gTli4buoTmE0ZuG7qEbhu4PDoOG7qGbEkeG7qD45xKk+4buoZuG7g+G7tOG6teG7qGYm4bqzOOG7qOG6rzkoZ+G7qGbhu4Phu7ThurM44buobuG7uOG7qD7hu7Y+4buo4bqzOWfhu6jDsjJn4buo4buBOSjhurfhu6g+LuG6s+G7qGY5YTJm4buo4buBOcOtPuG7qG7DreG7qD7huqvhurM44buoZuG7tj7hu6jhu4E54bql4bqzOFDhu6g+OWLhurM44buoe+G6oT454buo4bun4bq0TkHFqS3hu7Dhu7Lhu6hmQGHhu6jhu6fDqeG7qOG7hcOq4buoPuG7tj454buo4bqxw7Lhu6hmIeG7geG7qGbhu4Nn4bqzOOG7qGbhuqPhurM54buoLeG7qEbhu4Nn4bqzOOG7qGY74bq34buo4bu3YeG7tuG6teG7qHvDrT7hu6jhu4ZnYj7hu6jhu4E54bql4bqzOOG7qOG7tOG6s+G7qOG6s2HhurM5UOG7qEbhu4Phu4nhurvhurM44buoxrBAYeG7qDnhuqc+4buo4bu5aeG6szjhu6hO4buJw6nhurM44buobuG7uOG7qEfhu6XhurLFqeG7qMOzPeG7qOG6rmHhurfhu6jGsMSpPlFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVYeG6tzjhu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz5RPOG7tOG6teG7gTlnZjnhurVRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4bus4buw4bus4buqL1bhu7J74bus4buwVlbhu6rhu7BZZuG7sFlZ4buw4buw4buq4bqx4busUcSD4buBOMav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaUVFR4buobuG7uOG7qD7hu7Y+4buo4bqxaz7hu6jhurHhu4nhur3hurM44buofeG7tOG6szjhu6hmOWs+4buoOWE04bqz4buoPuG6q+G6szjhu6hm4bu2PuG7qOG7gTnhuqXhurM4UOG7qD45YuG6szjhu6h74bqhPjnhu6hmQGHhu6hG4buDZ+G6szjhu6hmO+G6t+G7qOG7t2Hhu7bhurXhu6h7w60+4buo4buGZ2I+4buo4buBOeG6peG6szjhu6jhu7ThurPhu6jhurNh4bqzOVDhu6hG4buD4buJ4bq74bqzOOG7qMawQGHhu6g54bqnPuG7qOG7uWnhurM44buoTuG7icOp4bqzOFUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG7uWE04buB4buoOWRh4buofT3hu6hmJuG6szjhu6jhu67hu6xRV+G7quG7quG7qD45YTI+4buo4bqvOShn4buoZuG7g+G7tOG6szhQ4buo4busVuG7quG7qD454bu0YeG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6jhu4Xhu7Zm4buo4bqvOWco4bqz4buobuG7uOG7qOG7sOG7quG7qGY5aeG6szjhu6jhu4Vt4bu04buoZuG7icOpYeG7qE5h4bqz4bu04bq3YeG6seG6r+G7qD454bq14buo4bqzOTvhurPhu6h7O+G6s+G7qGbhu4PhurXhurM44buo4bqvOWfhu6huaz7hu6g+4bu2Pjnhu6jhurHDsuG7qG7hu7jhu6g+4bu2PuG7qOG6sWs+4buo4bqx4buJ4bq94bqzOOG7qH3hu7ThurM44buoZjlrPuG7qDlhNOG6s+G7qD7huqvhurM44buoZuG7tj7hu6jhu4E54bql4bqzOFDhu6g+OWLhurM44buoe+G6oT454buoZkBh4buo4bus4buofeG6oeG7tOG7qH1hNeG6t+G7qGbhu4Mx4bqzUOG7qDjDouG7geG7qOG7gTku4bqz4buoPmnhurM44buoPjnDoeG6sznhu6jhu4dnw7Iz4bqz4buoOGEj4bq34buoPOG6uWbhu6jhuq85w6Lhu6jhuq85JOG6s+G7qGbhu4PhurXhurM44buoPuG6q+G6szjhu6hm4bu2PuG7qOG7gTnhuqXhurM44buoPjli4bqzOOG7qHvhuqE+OeG7qOG7p+G6tE5Bxakt4buw4buyUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG6tiY+4buoe2nhu6jhurHhu7jhu6h9YmHhu6hm4buJ4bq94bqzOOG7qD454bqhZ+G7qCPhurM54buoOeG7icOq4bqzOOG7qOG6sybhurM44buo4bqzM+G7qD7DrOG7tOG7qHvhuqE+OeG7qDw04bqzOeG7qOG7p+G6tE5Bxakt4buw4buy4buo4buF4bq14bqzOOG7qD7hu7Y+4buoe+G6teG7tOG6sznhu6jhurM4OWE04buBUOG7qHvhurXhu7ThurM54buo4bqzOTvhurPhu6g+w6zhu7Thu6jhu7lhNOG7geG7qDlkYeG7qMWpZ+G7qOG6seG6oT454buo4bqxZ+G6q+G6s+G7qOG6szFn4buoPuG7tOG6teG7qGZh4bqzOeG7qGY5LuG6s+G7qGbhu4Phu7Y+OeG7qOG6szlhNOG6t1Dhu6hmZzvhurPhu6hmOcOs4buo4bqzODlhMeG6t+G7qD7hu7Y+4buo4buHZ8Oy4buofeG6oeG6sznhu6huM+G7qOG7gTnhuqXhurM44buoPjli4bqzOOG7qHvhuqE+OeG7qGY5W+G6teG7qGZhMWfhu6g+OWco4bqz4buoV+G6rlDhu6jhu7Lhuq7hu6g+w6zhu7Thu6jhu6Vk4buow5Lhu6hmMuG7qGZAYeG7qD7DqeG7qOG7hcOq4buobuG7uOG7qGbDoT454buoPms+4buoZjnhu7Thurfhu6g4YeG7tOG7qD7hu7Y+4buoOeG6tUBm4buofWThurM44buobsOg4buoPmThurM44buofWPhurM4UVFRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu5NnZjnhurXhu4PGr8Oa4bu54bu44buoTsOj4bqzOVUv4buBw5o=

Hà Vĩnh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long