Cập nhật:  GMT+7
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq9LxqHhuq7huqVt4butdeG7l+G6peG6snXhu5fhuqXhu7fGocO54bql4bqseOG7m+G6pXThurbhurnhuqXDgMO6w6HhuqVz4bura8Oh4bqlw4Fvw4DhuqXhuqzhur3huqV14buX4bqgQuG6pWt34bqlc+G6sOG6peG7ueG6oG/DgMOh4bqlw4HDqsOA4bqlc+G7s+G6pW3DrcOAw6HhuqV14buX4buL4bu34bql4bqideG7l+G6pWvEgmvhuqVq4butxIMvxqHhuq3huq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Jsw4DGoeG6oHRq4bqlbMah4bubbG7huqXhu5tLbnXDgG5Bw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlY2Thuqnhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqXhuqvhuqvhuq3hu7fhuqphw6LhuqXDgUFrM8OiLy9rw6Bq4bq5w7rhu7fGoeG6oMOAxqHDusOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuqnhuqnhuqkv4bqt4bqt4bqtbOG6p+G6rcSRYmViw6nDgOG6rWNkxJFz4bqtLWzhuqAtauG6ucO6LcOAxqHDuuG7my3DgOG7m27DgC3huqvhuqdiw6Bx4bu3buG7l8Oi4bql4bq5c8OAM8OiS8ah4bqu4bqlbeG7rXXhu5fhuqXhurJ14buX4bql4bu3xqHDueG6peG6rHjhu5vhuqV04bq24bq54bqlw4DDusOh4bqlc+G7q2vDoeG6pcOBb8OA4bql4bqs4bq94bqldeG7l+G6oELhuqVrd+G6pXPhurDhuqXhu7nhuqBvw4DDoeG6pcOBw6rDgOG6pXPhu7PhuqVtw63DgMOh4bqldeG7l+G7i+G7t+G6peG6onXhu5fhuqVrxIJr4bqlauG7rcOi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6JjZOG6qcOi4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDPDouG6q+G6q+G6rcOi4bqlL+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3xqBu4bq5bMOi4bqvPcahbsO64bqlauG6v3XhuqXDgOG7m3XhuqVsw4LhuqVq4bq7w7rhuqVr4bqu4bq54bqlTeG6veG7m+G6pVLGoeG7neG6pcOA4bq2w7114buX4bqlw4DGoeG6rkLhuqXhuqzhu4d14bqlcsah4bqg4bql4bqsw4Jr4bqlPOG7m+G7kcOA4bqlSuG7g2vDoeG6pWzDuuG6peG6v3XGoeG6pcah4bq24buzdeG7l+G6pWvhuq7hurnhuqVB4buBdcah4bql4bq74bu34bqlw4DGocOt4bu34bqlw4DhurThuqVrxqHhu5vDtOG6oOG6pcOA4bur4bub4bql4bqs4bq94bqlbeG7j3ThuqV14buX4bq9QuG6pWPhuqVtw7V14bql4bqt4bqtL2ThuqXDgEHhu4914bqlbeG7n+G6ueG6pWrhur114bqlw4Dhu6F1xqHhuqVrw7nhuqV04bq24bq54bqlQeG6vcO64bql4bqs4bq94bqlbOG7qXXhu5fDoeG6pWvEgmvhuqVq4but4bqla8O54bqldOG6tuG6ueG6pcOAw7rhuqXhuqPDgMaheeG7m+G6peG7l+G7m+G6uXXhuqV04bq24bq54bqlw4Dhu4vhu7fhuqXDgEHhuqB14buX4bqlw4DhurThuqVrxqHhu5vDtOG6oOG6pcOA4bur4bub4bqlbcO1deG6pW3hu490w6Nh4bqlbWlC4bqlc+G6veG6pXThu63DgOG6pW3DvcOA4bqldOG6tuG6ueG6pWzhu5vhu5F14bqlQeG7rXXhu5fDoeG6pWvDueG6pXLGoeG6v+G6pXXhu4d14buX4bqlcm/DuuG6pWzhur3hu5vhuqVtw7V14bqlcsahw7rhur914buX4bqldeG7l+G6vULhuqXhuq3huq0t4bqt4bqpL2TDoeG6pcOAQcO6deG7l+G6pXThurbhurnhuqVs4bupdeG7l+G6pWvDueG6pXLGoeG6v+G6pXXhu4d14buX4bql4bqq4bq/QuG6pUHhurnhuqVz4bura8Oh4bqlw4Fvw4DDoeG6pXThurbhurnhuqVt4bq74bql4bqs4bq94bql4buX4bubw7nhuqXhu5fhu5vhu4vDgOG6pXTDqnXGocOh4bqldeG7l+G6oELhuqVrd+G6pWvhurnDuuG6pW3DtXXhuqVBw63DgOG6pWvhurnDuuG6peG6quG6v0LhuqVB4bq54bqlc+G6sOG6peG7ueG6oG/DgMOh4bqlw4HDqsOA4bqlc+G7s+G6pW3DrcOA4bql4buz4bql4bqsw4N14buX4bqldeG6ouG7m+G6peG6rOG6veG6pXXhu5fhu4vhu7fhuqXhuqJ14buX4bqlw4DDquG7m+G6pWvhurtr4bqlcsah4bqg4bql4bqsw4Jr4bqlw4BB4bqwdeG7l8Oh4bqlw4DGocOt4bu3w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9N4buT4bqla8ah4bqu4bqlbeG7rXXhu5fhuqXhurJ14buX4bql4bu3xqHDueG6peG6rHjhu5vhuqXDgMah4bub4buPdeG6pcOA4bq54bub4bql4bqs4bq94bqla+G6u2vhuqXDgOG7o3XGoeG6pcah4bqg4burdeG7l+G6pWrDrcOA4bqlw4DGoeG6tnl14buX4bqla8O54bqlw4DGoeG7k+G6peG6quG6v0LhuqVB4bq5w6HhuqVK4bq5deG6pUvGoeG7oeG6pcah4bqgQuG6peG7tsah4buldeG7l8Oh4bqla8ah4burdeG7l+G6pcOAxqHhu5vhu4914bqlw4Dhurnhu5vhuqXhuqzhur3huqU94bujdOG6pXLhu5vDtXThuqVr4bqy4bqg4bqldcOqdeG6pcOA4buhdcah4bqlbcO04bqldeG7l8ah4buf4bqlSuG6uXXhuqVLxqHhu6HhuqXGoeG6oELhuqXhu7bGoeG7pXXhu5fDoeG6pWvGoeG7q3Xhu5fhuqXDgMah4bub4buPdeG6pcOA4bq54bub4bql4bqs4bq94bqlPeG7o3ThuqVy4bubw7V04bqla+G6suG6oOG6pXXDqnXhuqVr4bq7a+G6pcah4bqgQuG7kXXDoeG6pcOAxqHhur11xqHDoeG6pcOAxqHhu59h4bqlS+G7qXXhu5fhuqXDgELhuqU9VcagxqDhuqVVxqHhur3huqV14bq2eGvhuqV04butw4DhuqXDgMah4bq9dcah4bql4bqs4bub4buPdeG6pXLGoeG6ueG7m+G6pcOAxqHhurtr4bqla+G7qXXhu5fhuqXDgEHhu6N1xqHhuqU9xqHhuq5C4bqlc8O94bub4bql4bu2xqHhuqLhuqU9xqHhu6fhuqVrxqHhu6HhuqVtw6rDuuG6pcOAxqHDgmvhuqXGoeG7m+G7kXXhuqVr4bq7a+G6pXXhu63hu5vhuqVs4bqgdeG7lznhuqU9xqFuw7rhuqVsxrDhu5vhuqVrxqFmw4DhuqVrxqHhu43huqVr4bq7a+G6pWrhur914bqlw4Dhu5t14bqla+G6v3XGoeG6pWrhurvDusOh4bqlbMOC4bqlauG6u8O64bqlw4DGoeG7m+G7j3XhuqXDgOG6ueG7m8Oh4bqlw4DGoXnhu5vhuqXDgOG7m8O1w4DhuqVt4buT4bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqXDgOG7m3XhuqVy4buf4bu34bqlw4DGoXnhu5vhuqVrxqHDuuG6pWvhurtr4bql4bqq4buBw6HhuqXhu7fGoeG6tnl14buXw6HhuqXDgMah4buf4bqlw4BBw6114bql4bqs4bq94bqldcahaXXhuqVsaXXhuqVrxqHhuq7huqVt4butdeG7l+G6peG7t8ah4buldeG7l+G6pcOAQeG6u3XGocOg4bqlUuG7m+G7k3ThuqXDgEHhurnDoeG6pUHhur3huqXDgcO64bq7w4DhuqVr4bq7a+G6pXLGoeG6oOG6pWxpdeG6pWvhurbhuqXhuqxudeG6pcOB4bupdeG7l8Oh4bqlw4HhuqDhu6vhu5vDoeG6pW3hu4/huqVt4bubw7ThuqDDoeG6pcah4bux4bqlbeG7i+G7t8Oh4bqlcsah4bqg4bql4bqsw4Jr4bqlw4DGocOt4bu34bqlw4BB4bqwdeG7l8Oh4bqla8O54bqldeG7l+G6oELhuqVrd+G6pWvhurnDuuG6peG6quG6v0LhuqVB4bq54bqldeG7l+G7i+G7t+G6pXPEgsOAw6HhuqVz4bqw4bql4bu54bqgb8OAw6HhuqXDgcOqw4DhuqVz4buz4bqlbcOtw4DhuqVt4buT4bqla8ah4bqu4bqlbeG7rXXhu5fhuqXDgOG7r+G6pWvGoeG6smvhuqVs4bub4bqlbHnhu5vDoeG6pcOBd+G6pcOA4bq7deG6pXXhu5fhurZ54bub4bqlbGl14bqlcsah4bub4bqla8O54bqlw4Dhu6N1xqHhuqXGoeG6oOG7q3Xhu5fhuqXhuqrhur9C4bqlQeG6uWHhuqVyxqF34bub4bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqVs4buldeG7l+G6pWvGoeG6v0LDoeG6peG6quG6pOG6pXND4bqlcuG7n+G7t+G6pcOAxqF54bub4bqla+G6u2vhuqXDgcOC4bqla+G7q+G6pWvhu6l14buX4bqlw4BB4bujdcah4bqldeG7l+G6uULhuqXDgOG6tOG6peG7l+G7m3nhuqVtw6zhuqDDoOG6pSNodeG6pcOB4bq9deG7l+G6pcOAQeG7m+G7k3XhuqVyxqHhurnhu5vhuqVr4bq7a+G6pWrhu5vhu5F14bql4bu3xqHhurvhu7fhuqXDgOG7m+G7j+G6oOG6peG6onXhu5fDoeG6pWrhur/DuuG6peG6rOG7keG6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4Bh4bql4buX4bub4bq54bqla+G7q8Oh4bqlauG6v8O64bql4bqs4buR4bqlxqHhu7HhuqXhurnDuuG6pXXhuqDhu6nhu5vhuqXDgMah4bquQuG6pcOB4bq/dWHhuqXDgMah4bqg4bqlxqHDusOqa8ah4bqlxqHDuuG6ueG6pXThur3huqDDoeG6pWtpQuG6pcOAQeG7sXXhu5fhuqVtw7V14bqlw4DGoXnhu5vhuqVyROG6pcOAxqHhuqDhuqXGocO6w6prxqFh4bql4bu3xqHhu6V14buXw6HhuqVrxqHhu6t14buX4bqldeG7l+G7i+G7t+G6peG6onXhu5fhuqVyxqHhuqDhuqXhuqzDgmvhuqVt4bup4bqlw4DGoeG7n8Oh4bql4bqsw4N14buX4bqlw4BB4bqwdeG7l+G6pcOAxqHDreG7t+G6pWrhur/DuuG6pW3hur904bqlxqHDqnXhuqVrxqHDteG6pcOAxqHDreG7t+G6pXXGocOtw4DhuqXDgMah4bub4buRw4DhuqXGocOq4bubw6DhuqU9xqHhu6l14buX4bqlauG6u8O64bqla8ahw7rhuqVr4bq7a+G6pWvGoeG6ruG6pW3DrOG6oOG6pcOA4bq24bqla8O54bqla+G7qXXhu5fhuqXDgEHhu6N1xqHhuqVt4bq5deG7l+G6peG6qmlC4bqlbMOCdeG7l+G6peG6rG514bqlw4Hhu6l14buXw6HhuqXDgEHhu4914bqlw4Hhu6l14buXw6HhuqXDgEHDunXhu5fhuqXhu7fGocOqdOG6peG6rOG7m+G6pWrhur/DuuG6peG6rOG7keG6pW3hu4/huqVt4bubw7ThuqBh4bqla+G6u2vhuqVrxqHhuq7huqXhu7fGoeG6tnd14buX4bqlw4Dhu5vhu5F14bql4bqs4buLdeG6pcOA4bq/4bub4bqlw4DGoeG6rkLDoeG6pXLGoeG6oOG6peG6rMOCa+G6pXLGocO64bq7deG7l+G6pcOB4bq/deG6pWrhu5vDtcOA4bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqXDgOG7m3XhuqXhuqzDtOG6pXThurbhurnDoeG6pXPhurDhuqVt4buT4bqla8ah4bqu4bqlbeG7rXXhu5fhuqVrw7nhuqVq4bub4buRdeG6peG7t8ah4bq74bu34bqlauG6v8O64bqlbeG6v3ThuqXhurl14bqlw4DDuuG6vXXhuqVrxqHDuuG6pXXhu5fhurZ54bubw6HhuqXhu7fGoeG6tnd14buX4bqlw4Dhu5vhu5F1w6HhuqXDgMah4bubw7XDgOG6pWrhu5/huqXhuqzhur3huqVr4bupdeG7l+G6pcOAQeG7o3XGocOg4bqlI2h14bqlw4Hhur114buX4bqlw4BB4bub4buTdeG6pXLGoeG6ueG7m+G6pWrhu6vhuqXDgEHhu53huqVzw4Jr4bqlc+G6tsO9deG7l+G6pWvhurl1xqHhuqXhu5fhurtrw6HhuqVy4bub4buTdOG6pcOBw7rhurvDgMOh4bqlxqHhurZ4deG7l+G6pWzEqXXhuqV14buX4bq2eeG7m+G6peG6rOG6veG6peG7t8ah4bq2d3Xhu5fhuqXDgOG7m+G7kXXhuqXhu7nhuqDhurnhuqVzw6rhu5vhuqVr4bq7a+G6pXXhu5fDrHTDoeG6pcOAQeG6vXXDoeG6pWrDtXXhuqVt4bulw6HhuqVyxqHhuqDhuqXhuqzDgmvhuqV14buX4buL4bu34bqlc8SCw4DDoeG6pWvGoeG7m+G6ueG6pWvhu4PDgOG6pW3hu5PhuqVt4bq/dOG6pWrhur/DuuG6peG6uXXhuqXDgMO64bq9dcOg4bqlS8ah4buh4bqlbcOqw7rhuqVy4bub4buTdOG6pcOAQeG6ucOh4bqlQeG6veG6pcOBw7rhurvDgMOh4bqlw4FodeG6pcOB4bq9deG7l+G6peG7t8ah4bq2d3Xhu5fhuqXhurt14bqlbeG6v3ThuqVq4bq/w7rhuqXhurl14bqlw4DDuuG6vXXhuqVr4bq7a+G6pXLGoeG6oOG6pXLGoeG6ueG7m+G6pcOAxqHhurtr4bqlcsahw7rhurt14buX4bqlw4Hhur91w6HhuqVr4bq7a+G6pcah4bux4bqla8ah4bqy4bq54bql4bqs4bq94bqlxqHDquG6pWzhuqDDoeG6pcah4buR4bqlw4DGoeG7q3Xhu5fhuqVt4buP4bqlbeG7m8O04bqgw6HhuqVtZmvhuqVq4bub4buRw4DhuqVz4bq94bqla+G6u2vhuqXGoeG7seG6pWvGoeG6suG6ueG6pXXGocWpw6HhuqXGoeG7seG6pcOAxqHhuq5C4bqlc8O94bub4bql4bqs4bq94bqlw4BB4bundeG7l+G6pW3hu5vhu5N04bqlbeG7j+G6pW3hu5vDtOG6oOG6peG6quG6oHXhu5fhuqVCw7XhuqBh4bqlauG7q+G6pcOAQeG7neG6pXPDgmvhuqVz4bq2w7114buX4bqlw4DGoeG6tnl14buX4bqlw4BBw4Jr4bqlbeG7k+G6peG6rOG7i3XhuqXGoeG6vXXGoeG6peG6rOG6veG6pcOBaHXhuqXDgeG6vXXhu5fhuqXhuqrhuqThuqVzQ+G6pWvhurtr4bqlw4Dhu6N1xqHhuqXGoeG6oOG7q3Xhu5fhuqVrw7nhuqXDgMah4buT4bql4bqq4bq/QuG6pUHhurnDoOG6pT3hu4d14buX4bqla+G6tnl14buX4bqla+G6u2vhuqXGocO6w6rDgOG6pW3hu6114buX4bqlw4DhuqBC4buPdeG6pcOAQeG6oELDtHXDoeG6peG7t8ah4buv4bqlauG7m8O1deG6pcah4bq2eHXhu5fhuqVsxKl14bqlcsOJ4bqldeG7h3Xhu5fhuqXhurJ14buX4bql4bu3xqHDueG6pXThurbhurnhuqVzeHXDoeG6pXPhurDDoeG6pXPhurDhuqXhu7nhuqBvw4DDoeG6pcOBw6rDgOG6pXPhu7PhuqVtw63DgOG6peG6rOG6veG6pXXhu5fhu4vhu7fhuqXhuqJ14buX4bqla8SCa+G6pWrhu63huqVt4buT4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVsaXXhuqVq4bubw7XDgMOh4bqla8ah4bqu4bqlbeG7rXXhu5fhuqXhu7fGoeG7pXXhu5fDoeG6pcOAQeG6u3XGocOh4bql4buX4bub4bq/dOG6pcOAxqHhu5vhu5PhuqDhuqXDgMah4bub4buRw4DhuqXGocOq4bubw6DhuqUjaHXhuqXDgeG6vXXhu5fhuqVzw4Jr4bqlc+G6tsO9deG7l8Oh4bql4bu3xqHhurZ3deG7l+G6pcOA4bub4buRdeG6pW3hu5PhuqVy4buf4bu34bqlw4DGoXnhu5vhuqVr4bqy4bqg4bqlxqHhu63DoeG6pWvhurLhuqDhuqV1w6p14bqlcsah4bub4bqla8O54bqlQuG7j+G6oOG6pWvDrOG6oMOg4bqlPeG7r+G6pWvGoeG6smvhuqXDgEHDgmvhuqVq4bq5dcOh4bqlw4DGoeG6tnl14buX4bql4bqq4bqgQuG7j3XhuqXDgMahbsO64bqlbMaw4bubw6HhuqXDgOG7r3Xhu5fhuqXGocO94bu34bqlw4Dhu6N1xqHhuqXGoeG7o3XGocOh4bqlauG6u8O64bqla+G6u8O64bqlcuG7n+G7t+G6pcOAxqF54bub4bql4bqsw7ThuqVK4bq5deG6pUvGoeG7oeG6pcah4bqgQuG6peG7tsah4buldeG7l8Oh4bqla8ah4burdeG7l+G6pcOAxqHhu5vhu4914bqlw4Dhurnhu5vhuqXhuqzhur3huqU9UktV4bqlw4Dhu6F1xqHhuqVyxqHhu5vhuqVrw7nhuqXDgOG7o3XGoeG6pcah4bqg4burdeG7l+G6pcOAxqHhu5vhu4914bqlw4Dhurnhu5vhuqXhuqrhur9C4bqlQeG6ueG6peG6o8OAxqHhu6l14buX4bql4bu54bqg4bq54bqlPOG7h3XhuqXhu7fGoeG7pXXhu5fhuqXDgMah4bq2eXXhu5fhuqXDgEHDgmvDo8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fhurjhuqDDgMahw7pBw6Lhuq9Kw6A9xIMv4bu34bqv

B.T

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xứng tầm đô thị hiện đại, văn minh

Xứng tầm đô thị hiện đại, văn minh
2022-06-04 09:53:00

baophutho.vn Kinh đô Văn Lang xưa, thành phố công nghiệp đầu tiên của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay thành phố...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long