Cập nhật:  GMT+7
V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZY4buzw6Lhu5cs4bu44oCcNeG6r8Opw6Lhu7hu4buZ4bu4ZOG6peG6o2/igJ1XL8OiI1hXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw4I5LDfhu7ZYTmzhurnDqeG6teG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7huLjbhu7hqw6IzZeG7quG7uOG7s8Oi4buP4bu4buG6qTbDouG7uMOC4buF4bu44buzw6Lhuqfhu7hF4bqlw6nDouG7uDg84bu4buG7k8Op4bq14bu4w6nDons24bu4Ni7DqeG7uDVm4buq4bu4OCnDqeG6teG7uMah4bql4bqjw6nhu7hqw6Ip4bql4bu4ZMOi4bql4bqjZeG7uG7hu4PDqeG7quG7uG5v4buj4bqvbuG7uDjhu4PhuqXhu7hubC7DqcOi4bu4ZOG6peG6o2/hu7jDqeG6tSjhurnhu6rhu7hu4buZ4bu4ZTzDqeG7sOG7uMag4bqlw6Nu4bu4bmzhurnDqeG6teG7uG4uNuG7uGrDojNl4bu44oCcw4nhurXDtMOs4bql4bu4Ni42w6Lhu7hlKMOp4bq14bu4ZTRv4bu4ZeG7mTbigJ3hu7g4PsOp4bq14bu4bmzhuqPDqeG7uDUu4bq54bu4TsOiLMOpw6Lhu7jDqeG6peG6o8Op4buq4bu4beG7g+G7uCYj4buq4bu4w6k+ZeG7uCM7PSbhu6rhu7jDieG6tcO0w6zhuqXhu7g2w6Lhuqvhu7hs4buBxq/hu7jigJxEw6Lhu4fDqeG6teG7uGThuqXhuqNv4bu4w6nhurUo4bq54buw4bu4RMOg4bu4ZOG6peG6o2/hu7jDqeG6tSjhurnhu7huw6Lhuq3hu7jhu50s4bu4xJEuw6nDouG7uMOpw6Igw6nhu7huIGXhu7hrbzHDqeG7uDbDosOzw6nhurXhu7jGoSHhu7huKOG6ueG7uDbDouG6ueG7uGXhuq3DqcOi4bu4ZMOg4bu4bsOiw7Lhu7Dhu7jDieG6tcO0w6zhuqXhu7g2LjbDouG7uGUow6nhurXhu7hlNG/hu7hl4buZNuG7uGrDoinhuqXhu7hkw6LhuqXhuqNl4bu4buG7g8Op4buq4bu4ZMOi4bq5LMOp4bu4w6Lhur0s4buq4bu4xJHDtOG7i8Op4bq14bu4bsOi4buR4buq4bu4NizDqeG7uDgpZeG7uGTDouG6peG7uG0s4bu4Nmnhu6rhu7g14bqtw6nDouG7uG5iw6nDouG7uGTDouG6peG7uG7DonvDqeG6teG7uG7DosOj4buq4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7g1LOG6ueG7uOG6teG6pcOs4bu4OMO04buLNuG7uGtv4bqjw6nhu7hsfcOp4bq14bu4Nm9mNuG7uDjDrOG6peG7uGXhuq3DqcOi4bu4xqEh4bu4beG7meG7uMOp4bq1w6LhuqXhuq9q4bu4NuG7jyzhu7hl4bqtw6nDouG7uG7Dom9mNuG7uMahxIPhu7hu4bq5IcOp4bu4w6nDoiDDqeG7uMSR4bq5KOG6peG7uDbDouG7keG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4bsOib2Y24bu4xqHEg+G7uGXhuq3DqcOi4oCd4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYw4nhurXDtMOs4bql4bu4a28sw6nhu7jDqeG6peG6r2XGr+G7uOKAnE7hu5nhu7hk4bql4bqjb+G7uG7hu5E24bu4xJEh4bu4NsOi4bq54bu4ZeG6rcOpw6Lhu7jGoeG6peG6rzbhu7jhurXhuq3hu7g2w7XDqeG6teG7uG7Doijhurnhu6rhu7g2w7XDqeG6teG7uMSRIWXhu7g4w7Thu4s24buw4bu4xqDhuqXhuq824bu44bq14bqt4bu4ZeG6rcOpw6Lhu7g2w7XDqeG6teG7uOG6teG6peG6v+G6peG7uMOiacOp4bu4ZcOq4bql4bu4w6nhurXDtMOs4bql4oCd4buw4bu4TsOiOeG6ueG7uMOJ4bq1w7TDrOG6peG7quG7uG7DouG7mTbhu7g2w6IwbuG7uDbhu48s4bu44oCcNeG6r8Opw6Lhu7hu4buZ4bu4ZOG6peG6o2/igJ3hu7jEkSHGr+G7uOG7tzFv4bu44bq7NuG7uOKAnGXDsuG7uGtvLsOp4bq14oCd4buo4bu4OOG7kTbhu7g4ZuG7uOKAnMOiw6Fq4bu4w6Lhur3huqXigJ3hu6jhu7jhu5/hu7g2w6Lhuqfhu7jigJxuw6Lhurku4bql4bu4NWbigJ3hu6rhu7jigJzDouG7j+G7uMOi4bq7LOKAneG7quG7uG7hu5nhu7g2w6Lhurnhu7hl4bqtw6nDouG7uMOpw6LDtOG7uOKAnMOp4bq14buH4bql4bu4bSzhurnigJ3hu6rhu7hs4buF4bql4bu4ZMOi4bq5OeG7uGTDouG6uSzDqeG6teG7quG7uGThuqXhuqNv4bu4ZOG7oeG7quG7uOG6pzbDouG7uGRx4buq4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7hu4buHw6nhu7hubMOqw6nhurXhu7hrb+G7o+G7uDjhuqnDqcOi4bu4NuG7jyzhu7huMmrhu7huw6LhurHhu6rhu7huw6IyZeG7uDbDouG6p+G7uMah4bq94bql4bu4xqFiw6nDouG7quG7uDjDtCzhu7hsLOG7uOG7o+G6o2/hu7htLjbDouG7quG7uMOpw6LDtcOp4bq14bu4w6nDouG6peG6t2/hu6rhu7jhurXhu4vhuqXhu7jhu5/hu7g44bqx4bu4w6nDojLDqeG7uG7DouG6o2Xhu7jEkeG7i+G6peG7uOG6pzbDouG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4NsOiIMOp4bu4NsOi4bqnw6nDouG7uMahxIPhu7hl4bqtw6nDouG7sOG7uOG7s8O1w6nhurXhu7jGoeG6reG7uG7hu5nhu7hk4bql4bqjb+G7uMOp4bqjw6nhu7jEkW/hu4fDqeG7uDbDouG6ueG7uGXhuq3DqcOi4bu4xJEh4bu4w6Is4buj4bu4w6nDojBu4buq4bu4xJEh4bu44bq14bql4bq/4bql4bu4w6nDojBu4buq4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7g24bq74bu4LOG6peG7uDV9w6nhurXhu7hl4bqtw6nDouG7quG7uGzhu4XhuqXhu7jhu505ZeG7uG7DosO0w6zDqeG6teG7uGXDquG6peG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7quG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4NsOiMGrhu7jDqcOiMsOp4bu4OMO04buLNuG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uOG7n+G7uGThuqXDo8Op4bu4xqEh4bu4asOi4bqj4bu4NeG6rcOpw6Lhu7hubC7huqXhu7g2w6LhuqXEg2/hu7g24buPLOG7uDjhu4XDqeG6teG7uDbDouG6p+G7quG7uDUow6nhu7g1w6jhu6rhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uMOp4bq1w6I54bu4OOG6pcSDb+G7uGrDoinhuqXhu6rhu7g44bqlxINv4bu4w6Is4buj4buw4buw4buw4bu44oCcw73huq/DqcOi4bu4buG7meG7uGThuqXhuqNv4oCd4bu44bq1e8Op4bu4NsOiW27hu7jGocOt4bql4bu44oCcw6nhuqnDqcOi4bu4NeG7i+KAneG7uMahIeG7uG4wbuG7uOG7o8Ojb+G7uDc0w6nhu7g4w6PDqeG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uOKAnOG6o+G7uGThuqdq4oCd4bu4NTBu4bu4NeG6rcOpw6Lhu7huw6LDtMOsw6nhurXhu7hubOG6ucOp4bq14bu4xJE8w6nDouG7uDgo4bq54buq4bu4a28pw6nhu7jEkeG7n+G7uOG7ieG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7g2aeG7uGtvLMOp4buq4bu4OGnDqeG7uMah4bqp4buq4bu4NsOi4bql4bu4NWbigKbhu7jhurUg4buj4bu4bmfDqeG7uMOiKOG6peG7uMSRw63DqeG7uDjDo8Op4bu4xJHhu4vhuqXhu7jhuqc2w6Lhu7g2w6Jvw6nhurXhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhNb+G7o+G7uDbDouG6ueG7uDbDssOp4bq14buq4bu4ODzhu7hu4buZ4bu4ZOG6peG6o2/hu7huw6Lhuq3hu7h7buG7uOG6tcOiYW7hu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7huIeG6peG7uOG6teG6peG6v+G6peG7uMOiacOp4bu4ZeG6rcOpw6Lhu7jGoSHhu7huw6LDtMOsw6nhurXhu7jDtCzhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7hkw6Dhu7jDqeG6qcOpw6Lhu7jDouG6u27hu7hl4bqtw6nDouG7quG7uG7DojJl4bu4NsOi4bqn4bu4bsOiIMOp4bu4NjLDqeG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uGTDoOG7uMah4buH4bu4biHhuqXhu7g1MG7hu7jEkeG7mTbhu7jDqcOiw7TDqeG6teG7uGTDomHhurnhu7jDqeG6qcOpw6Lhu7jDouG6u27hu7gs4bu4N28s4buq4bu4buG6rWXhu7g2LjbDouG7uOG7nSzhu7jEkS7DqcOi4bu4w6LhurlbNuG7uDfhuq1l4bu4w6I8ZeG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uDbhurvhu7huIeG6peG7quG7uDbhurvhu7g44buRNuG7uMOiLOG7o+G7uDUhw6nhu7jDqeG6tSzhu6Phu7jDqeG6u+G6peG7uG7Dol3DqeG6teG7sOG7uE7hu5nhu7hk4bql4bqjb+G7uMah4bqt4bu4xqEy4buj4bu4OMO04buLNuG7uDbDouG6ueG7uMSRIeG7uMOiIcOpw6Lhu7jGoeG6peG7uG1v4buj4bu4bsOi4bq5LuG6peG7quG7uG7hu5Phu7jDoiHDqcOi4bu4xqHhuqXhu7jDqSHhu6Phu7ht4bqh4bu4xJEhZeG7uDbDouG6ueG7uDYuw6nhu7g1ZuG7quG7uDgpw6nhurXhu7jGoeG6peG6o8Op4oCm4bu4bmzDtOG7i27hu7g3IeG6peG7uG0sw6nhurXhu7jDqcOiw7TDqeG6teG7uMOiIcOpw6Lhu7jGoeG6peG7uG1v4buj4bu4bsOi4bq5LuG6peG7uGTDoi424bu4w6nDosO0xq/hu7hLbyzDqeG7uMSR4bql4bqjb+G7quG7uOG7nSzhu7g3IMOp4buq4bu4bsOiLGXhu7jDqcOiw7XDqeG6teG7quG7uMSRPMOp4bq14bu4asOi4bqn4buq4bu4OGY24bu4OOG6uS7DqeG7quG7uOG6teG6pSzhu7hubMO04buJw6nhurXhu6rhu7huw6LhuqXDo2/hu7g3IMOp4bu4NsOi4buP4buq4bu4beG6ueG7uDXhuq3hu6rhu7hu4bqp4bu4w6kow6nDouG7quG7uDXhuq/DqcOi4bu4bsOiIcOpw6Lhu7hu4bqnNsOi4buq4bu4asOi4buH4bu4bmzDtGnDqeG6teG7quG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4NsOi4bqpb+G7uMOiw6o24bu4bjJq4buq4bu4bMOow6nhu7jEkW/hu6Phuq/DqeKApsOCw6o24bu4bjJq4bu4xqEh4bu4xJEhZeG7uG7Dojnhurnhu7jDvS424buq4bu4Ni7DqeG7uDVm4buq4bu4OCnDqeG6teG7uMah4bql4bqjw6nhu7jDomnDqeG7uCzhuqXhu7jDosOjbuG7uGrDoinhuqXhu7huw6IybuG7uG3hu5nhu7huw6Ihw6nDouG7uG4gZeG7quG7uMOp4bq1w6LhuqXhuqNl4bu4ZMOiezbhu7g44bqx4bu4w6nDojLDqeG7uDXhuqXDo27hu6rhu7g2MW/hu7huw6Lhuqnhu6rhu7hk4bqpauG7uG7DosOs4bql4bu4beG7lSzhu7g2w6Lhu5cs4bu4bjBu4bu4Ninhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7g2PsOp4bu4NeG6r8Opw6Lhu6rhu7hubOG6ucOp4bq14bu4OOG6u+G7uDbhurvhu7jigJw14bqvw6nDouG7uG7hu5nhu7hk4bql4bqjb+KAneG7uMOp4bq1LOG7o+G7uG5s4bq5w6nhurXhu7g1KcOp4bu4bsOiIMOp4bu4ZeG6rcOpw6Lhu7Dhu7jhu7BOMGXhu7jhurXDtGnDqeG6teG7uG0uw6nhurXhu7g24buPLOG7uMO9Ljbhu7jDguG7heG7uDbDtcOp4bq14bu4w6nDosO04bu4bjBl4bu44bq1w7Rpw6nhurXhu7jGoSHhu7g1IeG6peG7uMOiw6o24bu4NuG7jyzhu7g2Ljbhu7g1Mjbhu7hu4bqlxIPDqeG7uDXhu4PhuqXhu7jhurXhuqXDs2rhu7g2w6LDs8Op4bq14bu4bizhu7hu4buZ4bu4xqEww6nhu7jEkcO0acOp4bq14bu4biBl4bu4OOG6seG7uMSRb+G7h8Op4bu4NuG6u+G7uG1v4buj4bu4w6nhurXDomLhu7jGoSHhu7hqw6LDtGnDqeG6teG7uDbDoiBl4bu4w6Ihw6nDouG7uDhmw6nhurXhu7g4w7PDqeG6teG7quG7uMOpw6LDtOG7uMSRw6zhuqXhu7g24buPLOG7uMO9LjbGr+G7uOKAnOG7s+G7jeG7uETDomfDqeG6teG7uMahIeG7uDbhu43hu7jEkOG6o+G7uMOiacOp4bu4ZcOq4bql4bu4w6nhurXDtMOs4bql4buq4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7hqw6Ip4bql4bu4xqHhuq3hu7jDoizhuqXhu7g24buN4bu4NeG6pcOjbuG7uMOiw6Nu4bu4ZcOq4bql4bu4xqHhuqXhuq824bu4xJEhZeG7uDjDtOG7izbhu7hlw6rhuqXhu7jGoeG6peG6rzbhu6rhu7hlIeG7uMah4bqt4bu4w6Is4bql4bu4NuG7jeG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4buG7meG7uGThuqXhuqNv4buq4bu4buG7meG7uC7huqXhu6rhu7jEkW/hu4fDqeG7uMSRb+G7h8Op4bu4w6LDqjbhu7jDouG6v+G6peKAneG7sOG7s8Oi4buDw6nhurXhu7jigJw14bqvw6nDouG7uG7hu5nhu7hk4bql4bqjb+KAneG7uDbDtcOp4bq14bu4xJEh4bu44bq14bq7auG7uGrDojHDqeG7uOG7nSDhu6Phu7g34buZw6nhurXhu7huZ+G7uDbDouG7kTbhu7jhu7cpw6nhurXhu7jDqeG6tSHhu6Phu7g2IcOp4bq14bu4bmzhurnDqeG6teG7uG0oNsOi4buq4bu4xqHhu5fDqeG6teG7uGUow6nDouG7qOG7uMSR4bq5KOG6peG7uG7DoinhuqXhu7g3McOp4bu4w6nDouG7l8Op4bq14bu4Ni7hu7jDqcOiIMOp4bu4OCzDqeG6teG7uMah4bqt4bu44oCcNi7huqXhu7hu4buH4bql4bu4w6Iow6nhu7g2w6LDo+KAneG7uGUh4bu44bq1IOG7o+G7uMOiKOG6peG7uDbDouG6ueG7uG3hu5nhu7jDqeG6tcOi4bql4bqvauG7uDbDom/DqeG6teG7uDbhu48s4bu44bu3KcOp4bq14buw4bu4xqDhuqXhuq824bu4w6kh4buj4buq4bu4Ni424bu4NsOi4bql4bu4NWbhu7jGoSHhu7hu4buTw6nhurXhu7g2LuG7uMOpw6Igw6nhu7g2McOp4bu4w6nDojLDqeG7uDfhuqXhuq/DqeG7uGzhu4Hhu6rhu7hk4bqpauG7uG7DosOs4bql4bu4OOG6seG7uDbhurvhu7hkw6Phu7jDouG6uSg2w6Lhu7hqw6Lhur3DqeG6teG7uDbDouG7g8Op4bq14bu4NuG7jeG7uG7DouG6seG7quG7uGTDouG6uSzhu7jDosOqNuG7uMahIeG7uDbDtGnDqeG6teG7uGtv4bujw6Nu4bu44busVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmpzb27DouG6uWzhu7ZYReG6pcOpw6Lhu7hO4buZVy9qWA==

Minh Tự

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quyền được... tu!

Quyền được... tu!
2024-06-15 07:23:00

baophutho.vn Xem clip được đăng tải trên mạng xã hội mới đây nhất (ngày 11/6), trong đó có cảnh ông Lê Anh Tú, hay còn được biết đến với tên Thích Minh Tuệ...

Kỳ II: Tô đậm tính nhân văn

Kỳ II: Tô đậm tính nhân văn
2024-06-14 08:15:00

baophutho.vn Như chúng tôi đã đề cập, Chỉ thị 40 ra đời trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong cả nước nói chung, toàn tỉnh nói riêng; lan tỏa...

Quốc hội thảo luận về công tác quy hoạch

Quốc hội thảo luận về công tác quy hoạch
2022-05-30 18:22:00

baophutho.vn Ngày 30/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác...

Giám sát những vấn đề từ cuộc sống

Giám sát những vấn đề từ cuộc sống
2022-05-30 08:38:00

Ngay trong ngày họp đầu tiên của kỳ họp thứ ba, các đại biểu Quốc hội đã dành thời gian nghe đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 và bước đầu triển khai...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long