Cập nhật:  GMT+7
PGgxIGNsYXNzPSJwVGl0bGUiPkNodXnhu4NuIGJp4bq/biB04burIG5o4bqtbiB0aOG7qWMgxJHhur9uIGjDoG5oIMSR4buZbmc8L2gxPjxwIGNsYXNzPSJwSGVhZCI+VGjhu7FjIGhp4buHbiBjw6FjIHF1eSDEkeG7i25oIGPhu6dhIMSQ4bqjbmcsIHBow6FwIGx14bqtdCBj4bunYSBOaMOgIG7GsOG7m2MgdsOgIGPhu6dhIHThu4luaCB24buBIGPDtG5nIHTDoWMgY8OhbiBi4buZLCDEkOG6o25nIOG7p3kgU+G7nyBHaWFvIHRow7RuZyB24bqtbiB04bqjaSAoR1RWVCkgxJHDoyBsw6NuaCDEkeG6oW8sIGNo4buJIMSR4bqhbyB0cmnhu4NuIGtoYWkgdGjhu7FjIGhp4buHbiBuZ2hpw6ptIHTDumMsIGhp4buHdSBxdeG6oywgdOG6oW8gbmhp4buBdSBjaHV54buDbiBiaeG6v24gdMOtY2ggY+G7sWMuIEtow7RuZyBjaOG7iSDEkcOhcCDhu6luZyB24buBIHPhu5EgbMaw4bujbmcgbcOgIGNo4bqldCBsxrDhu6NuZyDEkeG7mWkgbmfFqSBjw6FuIGLhu5ksIGPDtG5nIGNo4bupYywgdmnDqm4gY2jhu6ljLCBuZ8aw4budaSBsYW8gxJHhu5luZyB04burbmcgYsaw4bubYyDEkcaw4bujYyBuw6JuZyBsw6puLCBjxqEgYuG6o24gxJHDoXAg4bupbmcgdOG7kXQgecOqdSBj4bqndSBuaGnhu4dtIHbhu6UuPC9wPjxwIGNsYXNzPSJwQ2FwdGlvbiI+PGltZyBjbGFzcz0iaUNlbnRlciIgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxMDAwcHg7IGhlaWdodDogNjI1cHg7IiBzcmM9Ii8vYy5iYW9waHV0aG8udm4vZGVza3RvcC9uZXdzLzIyNDYvMTExZDQwNzM2MjF0NDk3bDEtejM4Nzk4NDAyMzY5NTAtODdjMjQuanBnIiBhbHQ9IkNodXnhu4NuIGJp4bq/biB04burIG5o4bqtbiB0aOG7qWMgxJHhur9uIGjDoG5oIMSR4buZbmciIHdpZHRoPSIxMDAwIiBoZWlnaHQ9IjYyNSIgLz48L3A+PHAgY2xhc3M9InBDYXB0aW9uIj5Mw6NuaCDEkeG6oW8gU+G7nyBHVFZUIGLDoW8gY8OhbyB2aeG7h2MgdGjhu7FjIGhp4buHbiBjw6FjIHF1eSDEkeG7i25oIGPhu6dhIMSQ4bqjbmcsIHBow6FwIGx14bqtdCBj4bunYSBOaMOgIG7GsOG7m2MgduG7gSBjw7RuZyB0w6FjIGPDoW4gYuG7mSB24bubaSDEkW/DoG4gZ2nDoW0gc8OhdCBj4bunYSDhu6Z5IGJhbiBNVFRRIHThu4luaC48L3A+PHAgY2xhc3M9InBCb2R5Ij5Mw6AgY8ahIHF1YW4gY2h1ecOqbiBtw7RuIHRodeG7mWMgVUJORCB04buJbmggY8OzIGNo4bupYyBuxINuZyB0aGFtIG3GsHUsIGdpw7pwIFVCTkQgdOG7iW5oIHF14bqjbiBsw70gbmjDoCBuxrDhu5tjIHbhu4EgbMSpbmggduG7sWMgR1RWVCB2w6AgQVRHVCB0csOqbiDEkeG7i2EgYsOgbiB04buJbmgsIFPhu58gR1RWVCBjw7Mgc8OhdSBwaMOybmcgY2h1ecOqbiBtw7RuLCBi4buRbiDEkcahbiB24buLIHPhu7EgbmdoaeG7h3AgdsOgIGhhaSDEkcahbiB24buLIGPhuqVwIHThu4luaCDEkcaw4bujYyDhu6d5IHF1eeG7gW4gcXXhuqNuIGzDvS4gxJDhuqNuZyBi4buZIHPhu58gY8OzIGNow61uIGNoaSBi4buZLCAxNTYgxJHhuqNuZyB2acOqbi48L3A+PHAgY2xhc3M9InBCb2R5Ij7EkOG7k25nIGNow60gTmd1eeG7hW4gVGnhur9uIEjDuW5nIC0gQsOtIHRoxrAgxJDhuqNuZyDhu6d5IFPhu58gR1RWVCBjaG8gYmnhur90OiBUaOG7sWMgaGnhu4duIGPDoWMgcXV54bq/dCDEkeG7i25oLCBxdXkgxJHhu4tuaCBj4bunYSBC4buZIENow61uaCB0cuG7iywgQmFuIELDrSB0aMawLCBU4buJbmgg4buneSB24buBIGPDtG5nIHTDoWMgY8OhbiBi4buZLCBuaOG7r25nIG7Eg20gcXVhLCDEkOG6o25nIOG7p3kgxJHDoyBsw6BtIHThu5F0IGPDtG5nIHTDoWMgdOG7lSBjaOG7qWMgaOG7jWMgdOG6rXAsIHF1w6FuIHRyaeG7h3QgdsOgIHRyaeG7g24ga2hhaSBjw6FjIHbEg24gYuG6o24gbsOqbiBuaOG6rW4gdGjhu6ljIGPhu6dhIGPDoW4gYuG7mSwgxJHhuqNuZyB2acOqbiDEkcaw4bujYyBuw6JuZyBsw6puLCBuaOG6pXQgbMOgIGPDoW4gYuG7mSBjaOG7pyBjaOG7kXQgY8OhYyBj4bqlcCDEkcOjIG7DqnUgY2FvIMO9IHRo4bupYyBwaOG7pWMgduG7pSBuaMOibiBkw6JuLCDEkeG7mW5nIHZpw6puIGtow61jaCBs4buHIGPDoW4gYuG7mSwgY8O0bmcgbmjDom4gdmnDqm4gaG/DoG4gdGjDoG5oIHThu5F0IG5oaeG7h20gduG7pSBjaMOtbmggdHLhu4sgY+G7p2EgxJHGoW4gduG7iy4gQ8O0bmcgdMOhYyBxdeG6o24gbMO9IHbDoCBz4butIGThu6VuZyBiacOqbiBjaOG6vyBow6BuaCBjaMOtbmgsIHPhu7EgbmdoaeG7h3AgxJHGsOG7o2MgdGjhu7FjIGhp4buHbiB0aGVvIMSRw7puZyBsdeG6rXQsIGPDoWMgY2jhur8gxJHhu5kgY2jDrW5oIHPDoWNoIMSR4buRaSB24bubaSBjw7RuZyBjaOG7qWMsIHZpw6puIGNo4bupYywgbGFvIMSR4buZbmcgxJHGsOG7o2MgdGjhu7FjIGhp4buHbiBr4buLcCB0aOG7nWksIGfDs3AgcGjhuqduIMSR4buZbmcgdmnDqm4sIGtodXnhur9uIGtow61jaCBjw6FuIGLhu5ksIMSR4bqjbmcgdmnDqm4sIG5nxrDhu51pIGxhbyDEkeG7mW5nIHnDqm4gdMOibSBjw7RuZyB0w6FjLCBob8OgbiB0aMOgbmggdOG7kXQgbmhp4buHbSB24bulIMSRxrDhu6NjIGdpYW8uPC9wPjxwIGNsYXNzPSJwQm9keSI+xJDhu4Mga+G7i3AgdGjhu51pIG7huq9tIGLhuq90IHTGsCB0xrDhu59uZyBj4bunYSBjw6FuIGLhu5ksIMSR4bqjbmcgdmnDqm4sIGNo4bqlbiBjaOG7iW5oLCBuZ8SDbiBjaOG6t24ga+G7i3AgdGjhu51pIG5o4buvbmcgaMOgbmggdmkgc2FpIHBo4bqhbSwgxJDhuqNuZyDhu6d5IFPhu58gxJHDoyB0aMOgbmggbOG6rXAgdOG7lSBj4buZbmcgdMOhYyB2acOqbiBkxrAgbHXhuq1uIHjDoyBo4buZaSDEkeG7k25nIHRo4budaSBiYW4gaMOgbmggcXV5IMSR4buLbmggduG7gSBjaHXhuqluIG3hu7FjIMSR4bqhbyDEkeG7qWMgbmdo4buBIG5naGnhu4dwLCDEkeG6oW8gxJHhu6ljIGPDtG5nIHbhu6UgY+G7p2EgY8O0bmcgY2jhu6ljLCB2acOqbiBjaOG7qWMsIGxhbyDEkeG7mW5nLiBIw6BuZyBuxINtIMSR4buBdSBiYW4gaMOgbmgga+G6vyBob+G6oWNoIHBow7JuZyBjaOG7kW5nIHRoYW0gbmjFqW5nLCB0acOqdSBj4buxYywgY2jGsMahbmcgdHLDrG5oIHRo4buxYyBow6BuaCB0aeG6v3Qga2nhu4dtLCBjaOG7kW5nIGzDo25nIHBow60sIHRo4buxYyBoaeG7h24gY8O0bmcga2hhaSB0w6BpIGNow61uaCB0aGVvIHF1eSDEkeG7i25oIHThuqFpIGjhu5lpIG5naOG7iyBjw7RuZyBjaOG7qWMsIHZpw6puIGNo4bupYywgbGFvIMSR4buZbmcsIGPDtG5nIGtoYWkgYuG6o24gY2FtIGvhur90IHLDqG4gbHV54buHbiwgZ2nhu68gZ8OsbiBwaOG6qW0gY2jhuqV0IMSR4bqhbyDEkeG7qWMsIGzhu5FpIHPhu5FuZywga2jDtG5nIHN1eSB0aG/DoWksIOKAnHThu7EgZGnhu4VuIGJp4bq/buKAnSwg4oCcdOG7sSBjaHV54buDbiBow7Nh4oCdIGPhu6dhIGPDoW4gYuG7mSwgxJHhuqNuZyB2acOqbi48L3A+PHAgY2xhc3M9InBCb2R5Ij5Ucm9uZyBjw7RuZyB0w6FjIGPDoW4gYuG7mSwgxJDhuqNuZyBi4buZIHRo4buxYyBoaeG7h24gbmdoacOqbSBuZ3V5w6puIHThuq9jIHThuq1wIHRydW5nIGTDom4gY2jhu6cgdHJvbmcgcXV5IGhv4bqhY2guIEjDoG5nIG7Eg20gdGnhur9uIGjDoG5oIHLDoCBzb8OhdCwgYuG7lSBzdW5nIHF1eSBob+G6oWNoIGPDoW4gYuG7mSBsw6NuaCDEkeG6oW8sIHF14bqjbiBsw70gxJHhu4MgYuG7lSBzdW5nIG5o4buvbmcgY8OhbiBi4buZIGPDsyB0cmnhu4NuIHbhu41uZyDEkcawYSB2w6BvIHF1eSBob+G6oWNoIHbDoCDEkcawYSByYSBraOG7j2kgcXV5IGhv4bqhY2ggbmjhu69uZyBjw6FuIGLhu5kga2jDtG5nIGPDsm4gxJHhu6cgdGnDqnUgY2h14bqpbiwgxJFp4buBdSBraeG7h24gbmjhurFtIMSRw6FwIOG7qW5nIHnDqnUgY+G6p3UsIG5oaeG7h20gduG7pSBjaMOtbmggdHLhu4sgdHJvbmcgdGjhu51pIGdpYW4gdOG7m2kuIE5o4buvbmcgY8OhbiBi4buZIMSRxrBhIHbDoG8gcXV5IGhv4bqhY2ggxJHhu4F1IHBo4bqjaSDEkeG6o20gYuG6o28gxJHhu6cgY8OhYyB0acOqdSBjaHXhuqluLCDEkWnhu4F1IGtp4buHbiB0aGVvIHF1eSDEkeG7i25oLiBOxINtIDIwMjEsIHThu5VuZyBz4buRIGPDoW4gYuG7mSDEkcaw4bujYyBxdXkgaG/huqFjaCA1NyBuZ8aw4budaSwgdHJvbmcgxJHDsyBxdXkgaG/huqFjaCBjw6FuIGLhu5kgdGh14buZYyBkaeG7h24gQlRWIFThu4luaCDhu6d5IHF14bqjbiBsw70gYuG6o3kgbmfGsOG7nWksIHF1eSBob+G6oWNoIHRyxrDhu59uZyBwaMOybmcgU+G7nyB2w6AgdMawxqFuZyDEkcawxqFuZyAzMyBsxrDhu6N0IG5nxrDhu51pLCBxdXkgaG/huqFjaCBwaMOzIHRyxrDhu59uZyBwaMOybmcgU+G7nyB2w6AgdMawxqFuZyDEkcawxqFuZyA0MyBsxrDhu6N0IG5nxrDhu51pLiBDw7RuZyB0w6FjIGLhu5Ugbmhp4buHbSwgYuG7lSBuaGnhu4dtIGzhuqFpIGPDoW4gYuG7mSDEkcaw4bujYyB0aOG7sWMgaGnhu4duIGTDom4gY2jhu6csIGPDtG5nIGtoYWksIG1pbmggYuG6oWNoLCBxdWEgxJHDsyB04bqhbyDEkeG7mW5nIGzhu7FjIMSR4buDIGPDoW4gYuG7mSwgY8O0bmcgY2jhu6ljLCB2acOqbiBjaOG7qWMsIGxhbyDEkeG7mW5nIG7hu5cgbOG7sWMgcsOobiBsdXnhu4duLCBwaOG6pW4gxJHhuqV1LCB04bqhbyBz4buxIMSRb8OgbiBr4bq/dCB0cm9uZyDEkcahbiB24buLLCBraMO0bmcgY8OzIGJp4buDdSBoaeG7h24gY+G7pWMgYuG7mSwgYsOoIHBow6FpLiDEkOG6o25nIGLhu5kgU+G7nyBjxaluZyBsdcO0biBjaMSDbSBsbyBjw7RuZyB0w6FjIHBow6F0IHRyaeG7g24gxJDhuqNuZyBuaOG6sW0gdHLhursgaMOzYSDEkeG7mWkgbmfFqSB2w6AgdMSDbmcgY8aw4budbmcgbOG7sWMgbMaw4bujbmcgY2hvIHThu5UgY2jhu6ljIMSR4bqjbmcgY+G6oyB24buBIGNo4bqldCBsxrDhu6NuZywgc+G7kSBsxrDhu6NuZywgdHJ1bmcgYsOsbmggbeG7l2kgbsSDbSDEkOG6o25nIGLhu5kga+G6v3QgbuG6oXAgdOG7qyAxLSAyIMSR4bqjbmcgdmnDqm4uPC9wPjxwIGNsYXNzPSJwQm9keSI+TmjhurFtIG7Dom5nIGNhbyB2YWkgdHLDsiBsw6NuaCDEkeG6oW8gdsOgIHPhu6ljIGNoaeG6v24gxJHhuqV1LCB4w6J5IGThu7FuZyDEkOG6o25nIGLhu5kgdHJvbmcgc+G6oWNoIHbhu69uZyBt4bqhbmgsIMSQ4bqjbmcg4buneSBz4bufIMSRw6MgY2jhu4kgxJHhuqFvIHRyaeG7g24ga2hhaSB0aOG7sWMgaGnhu4duIHZp4buHYyBuw6JuZyBjYW8gY2jhuqV0IGzGsOG7o25nIHNpbmggaG/huqF0IMSR4bqjbmcgdsOgIGPDtG5nIHTDoWMgcXXhuqNuIGzDvSDEkeG6o25nIHZpw6puIHbhu4EgdMawIHTGsOG7n25nLCDEkeG6oW8gxJHhu6ljLCBs4buRaSBz4buRbmcsIHNpbmggaG/huqF0LCBt4buRaSBxdWFuIGjhu4cgdOG6oWkgbsahaSBjw7RuZyB0w6FjLCBuxqFpIGPGsCB0csO6LiBOaOG7r25nIHZp4buHYyBsw6BtIGPhu6UgdGjhu4MsIHRoaeG6v3QgdGjhu7FjIG7DoHkgxJHDoyBjw7MgdMOhYyBk4bulbmcgdMOtY2ggY+G7sWMsIGzDoG0gY2h1eeG7g24gYmnhur9uIHLDtSBy4buHdCB24buBIG5o4bqtbiB0aOG7qWMgdsOgIGjDoG5oIMSR4buZbmcgY+G7p2EgxJHhu5lpIG5nxakgY8OhbiBi4buZLCDEkeG6o25nIHZpw6puLCBnw7NwIHBo4bqnbiBuw6JuZyBjYW8gdmFpIHRyw7IgbMOjbmggxJHhuqFvLCBz4bupYyBjaGnhur9uIMSR4bqldSBj4bunYSB04buVIGNo4bupYyBjxqEgc+G7nyDEkeG6o25nLCBob8OgbiB0aMOgbmggeHXhuqV0IHPhuq9jIG5oaeG7h20gduG7pSDEkcaw4bujYyBnaWFvLjwvcD48cCBjbGFzcz0icEF1dGhvciI+Q2hpIEjGsMahbmc8L3A+

Chi Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quyền được... tu!

Quyền được... tu!
2024-06-15 07:23:00

baophutho.vn Xem clip được đăng tải trên mạng xã hội mới đây nhất (ngày 11/6), trong đó có cảnh ông Lê Anh Tú, hay còn được biết đến với tên Thích Minh Tuệ...

Kỳ II: Tô đậm tính nhân văn

Kỳ II: Tô đậm tính nhân văn
2024-06-14 08:15:00

baophutho.vn Như chúng tôi đã đề cập, Chỉ thị 40 ra đời trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong cả nước nói chung, toàn tỉnh nói riêng; lan tỏa...

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2022

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2022
2022-11-15 12:48:00

baophutho.vn Ngày 15/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022. Tới dự có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long