Cập nhật:  GMT+7
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq9LxqHhuqBC4buRdeG6peG6rMO04bqlw4DhuqLhu5vhuqV14bubc8O6dcSDL8ah4bqt4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fGoG7hurlsw6Lhuq/hu7Y9TT0t4bqlSuG7j3XhuqVrxqFvdeG6pcOAQeG6vcOh4bql4bupdeG7l+G6pVXhu5fGoeG7n8Oh4bql4bupdeG7l+G6pVLGoeG6u3XGocOh4bql4bupdeG7l+G6pVPDquG7m+G6pWvDg3Xhu5fhuqVq4bq9deG6pXPhuqDhu4t14bqla8ah4bqgQuG7kXXhuqXDgMaheeG7m+G6pcOBw4LhuqXDgEHDunXhu5fhuqV14bq2eGvDoeG6peG7ueG6oOG7q2vhuqXDgMO1w6DhuqVK4bq94bqlPeG6oELDtXXhuqUt4bql4bqsw73huqXhu6l14buX4bqlVeG7l8ah4buf4bqlw4DhurlC4bql4bqq4bq7a8ah4bqlc+G6vXXhuqXDgEHDunXhu5fhuqVtw4J14buX4bql4bqs4bq94bub4bqla+G6u+G7m+G6pcah4but4bu34bqlw4HhurLhuqXDgOG6tOG6pWrDteG7t+G6pW3hu5vhuqVB4bq5w6HhuqVtw7p14bqlbeG6vznEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq8t4bqlS+G6u2vhuqXhu6l14buX4bqla+G6suG6pXXhu5fhu7Hhu5vhuqVrxqF34bub4bql4bqg4burdeG7l+G6pXXhurZ4a+G6peG6rHjhu5vhuqV1xqHhur3huqVudOG6pXXGoW/DoOG6pU504bql4bqq4bubdeG6peG7t8ahb+G7t+G6pW3hu5vhuqVrxqHDvcOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvSuG6veG6pT3huqBCw7V14bqlbeG7m+G6pUHhu7Hhu5vDoeG6peG7qXXhu5fhuqVSxqHhurt1xqHhuqXhu7nhuqDhurlC4bqlw4Hhurl14buX4bqlxqHFqeG7m+G6peG7qXXhu5fhuqVV4buXxqHhu585xIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvLeG6pUrhur3huqV1xqHhur3huqXhu6l14buX4bqlbeG7m+G6pWvGocO94bqlw4HhurnDuuG6pXThurl14buX4bqlc+G7g3ThuqXGoeG7reG7t+G6pW3hu5vhuqXhuqzhu4tCOMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r1Xhu5fGoW7huqXhu6l14buX4bqlUsah4bq7dcah4bqlxqHFqeG7m8Oh4bql4bupdeG7l+G6pVXhu5fGoeG7n+G6pWvhurZ54bub4bqlc3h1OcSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6ry3huqU9xqHDteG6pXPhur3huqXhu6l14buX4bqlcsah4bqgQsO1w4DhuqVt4bub4buTdMOh4bqlcsah4bupdeG7l+G6pXXhu4N04bqlbeG6tsO9a+G6pcahw7rDqsOA4bqlbeG7rXXhu5fhuqVr4bqu4bq54bqlcsah4bqg4bqldOG7o3XGoeG6pXXGoW/DoOG6pUvhurtr4bqlauG6veG6pcOtQuG6pW3hurl14buX4bqlxqHhurbhu7N14buX4bql4bqydeG7l+G6peG7t8ahw7p14buX4bqlw4BB4bq9w7rhuqXigJzhu7fGocSC4bqldeG6puG6peG6quG6u2vGoeG6pXPhur114bqlbeG7m+G6pWvGocO94oCd4bqlbMO64bqlxqDhu63hu5vhuqXhu7fGocSC4bqldeG6puG6peG7t8ah4bq7w4DhuqVt4butdeG7l+G6pW3hu5PhuqXhu5fDueG7t+G6peG7t8ahw6x14bqlauG6v8O64bql4bqs4buR4bqldOG7qeG7m+G6pcOAQeG6tnl14buX4bqlw4Hhu6t14buX4bqla+G6ruG6ueG6pWvGoeG6onXhu5fhuqXDgOG6ueG6pW3DrULDoOG6pUrhur3huqXDrULhuqV1xqHhur3huqXDgOG7qeG7m+G6pcah4bupdOG6pXXhur3DuuG6pW3hu5vhuqVrxqHDveG6pWvhurB14buX4bqldOG6uXXhu5fhuqXDgMahbsO64bqldOG7rcOA4bql4bqs4bq94bub4bqla+G6u+G7m+G6pcah4but4bu34bqlbeG7k+G6pW3DgnXhu5fhuqXDgMahw4Jr4bql4bu3xqHhu4l0w6HhuqXGocOqdeG6pWvGocO14bqlbMODdeG7l+G6pcOA4bqi4bub4bqldeG7m3PDunXhuqXhu6l14buX4bqlw6rDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r+G7qHXhu5fhuqVV4buXxqHhu5/huqV1xqHDrWvhuqVrxqFvdeG6pcOAQeG6veG6pXPhu4914bqldcahw63hu7fhuqVB4bux4bub4bqldcO54bubOcSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6ry3huqVLxqHhuqJ14buX4bqlw4DhurnhuqVr4bqy4bqlw4DGocOtQuG6pcOA4bub4buRdeG6pcOAxqHhu6PhuqXDgeG6pOG6pWzEgnXhu5fhuqXDgOG6ouG7m+G6pXXhu5tzw7p14bqla8ah4bqy4bqlxqHhu6l04bqlw4BB4bq2eGvhuqXDgOG7qeG7m+G6pW3hu6dr4bqlauG6u8O64bqlw4DGocOtQuG6pcah4bun4bqlbeG6tuG6ueG6pcOAxqHhu6l14buX4bqlw4Dhu5t14bql4bqsw7ThuqXhuqzDrXXhuqVtw7ThuqXDgMah4bqg4bql4buXw7p04bql4bqs4bq94bql4bqq4bqk4bqlc0PhuqVB4bq7a+G6pcOAxqHhur/hu5vDoeG6pcOAQcO6deG7l+G6pW3DueG6pWvhur91xqHhuqVq4bq7w7rhuqVB4bq7a+G6pcOAxqHhur/hu5vhuqXDgOG6tOG6pcOA4bqi4bub4bqldeG7m3PDunXhuqV0eOG7m+G6pcOAxqHDrULhuqVyxqHhuq514buX4bqlcsah4bubw7Xhu7fhuqVr4bq7a+G6peG7qXXhu5fhuqXDqsOg4bqlVcO14bqg4bql4bqq4bqk4bqlc0PhuqXDgOG6ouG7m+G6pXXhu5tzw7p14bqlauG7hXXhu5fhuqXhu7fGoeG6tnd14buX4bql4bu3xqHhurvhu7fhuqVt4burw4DhuqXDgMah4buj4bqlcsah4bupdeG7l+G6peG7r3XDoeG6peG6rOG7o+G6pcOA4bqi4bub4bqldeG7m3PDunXhuqVrxqHhurLhurnhuqXGoeG6ueG7m+G6pWvGocOtw4DhuqXhu7ZO4bql4bqs4bq94bql4bu24bu2w6HhuqVyxqHhu5vhuqVt4burw4DhuqXDgeG7jeG6pcOAw6rDuuG6pcOAxqHhur11xqHhuqVyxqHhu53huqVr4bq5a2rDunXhu5tuw6HhuqV04buP4bqlw4Dhurl14bql4bqs4bq94bqlcsah4bud4bqlbOG7m8O64bqq4bubdeG6pWvDgmvhuqVt4buta8Og4bqlS8ah4bqideG7l+G6pUHDrcOA4bqlbOG7meG6pXXGoeG7m+G7mXThuqVyxqHhuqDhu4l14bql4bqs4bq94bqlw4Dhu5vDtHThuqXhu4l14bqlcsah4bq/4bqldeG7h3Xhu5fhuqXhu5dpQuG6peG6oHXhu5fhuqXDgMah4bq2w6DhuqVU4bq94bqlw4DhuqLhu5vhuqV14bubc8O6deG6peG7t8ah4bq/4bub4bqldMOtw4DhuqXGoeG6vXXhu5fhuqXDgEHhu4d04bqldeG7h3TDoeG6pcOAxqHhu4t04bqla8ah4bud4bqlxqHhur114buX4bqldeG7l8ah4bujdeG6pXXhu4d04bqldHjhu5vhuqVrw7nhuqXDgMah4buT4bqlw4DDguG6peG7t8ahaXXhuqVB4buBw6DhuqVLxqHhuqJ14buX4bqlw4DhurnhuqVr4bqy4bqlw4HhuqThuqVsxIJ14buX4bqlw4DhuqLhu5vhuqV14bubc8O6deG6pXXGoeG6tuG6pcOAxqHDteG6pXXhur1C4bqldOG6veG6pXLGoeG7qXXhu5fhuqVrw7nhuqXhu5fhu5vhur/hu5vhuqXhu7fGoeG6u+G7t+G6pcOAxqHhuqDhuqXhu5fDunThuqXhuqzhur3huqXhuqrhuqThuqVzQ+G6pW3huqJ14buX4bqla+G6u2vGoeG6pcOB4bq54bqg4bqlcsah4bub4bqlw4HhuqThuqVsxIJ14buX4bqlw4Hhu43huqXhu5dpQuG6peG6v3XGoeG6pcah4bq24buzdeG7l+G6pUHDrcOA4bqlc3h14bqlbcO1deG6pcOB4bqya+G6pXLGocWpbuG6peG6rOG6veG6pXThu6nhu5vhuqXDgEHhurZ5deG7l+G6pcOB4burdeG7l8Og4bqlS+G6u2vhuqXhu6l14buX4bqla8O54bqlauG7m8O1w4DhuqVyxqHhu6l14buXw6HhuqXhu7PhuqU94bu24bqlxqDhu7HhuqVLxqHhu53huqVU4bubdcah4bqlQeG7m+G7j3Xhu5fhuqVy4buPdcah4bql4bu3xqFpdeG6peG7t8ah4bur4bub4bqlauG6u3XhuqVzw7LhuqVr4bqu4bq54bqlw4DGoeG6vXXGoeG6peG7t8ah4bur4bqlbeG7geG6pcOB4bqk4bqlbMSCdeG7l+G6pcahd3XhuqXDqeG6pcOAw6114bqldeG7m3PDunXhuqV0duG7m+G6pXXhu5fhur1C4bqlbeG7k+G6peG7t8ahxIJr4bql4bqsxILhuqXGocO6w6rDgOG6pW3hu6114buX4bqlcuG7m3XGoeG6pWzDuuG6uXXGocOh4bql4bu3xqHDrHXhuqVzeHXhuqXDgEHDunXhu5fhuqXDgeG7q+G6pXXhur1C4bqlc+G6veG6pXXhu5tzw7p14bqlcsahw7nhuqXhu7fGoWl14bqlxqHhuq5Cw6DhuqU9QcO6deG7l+G6pW3DueG6pWvDueG6pW3DtXXhuqVl4bqnNeG6pXPhurbDvXXhu5fhuqV14bubc8O6deG6pW3hurbDvWvhuqXDgeG6pOG6pWzEgnXhu5fhuqXDgMOq4bub4bqla+G6u2vhuqVrxqHDveG6pcOAQeG6oELDtHXhuqXDgMah4burdeG7l8Og4bqlw6nhuqXDgMOtdeG6pXXhu5tzw7p14bqldHbhu5vhuqV14buX4bq9QuG6pXPhur3huqVB4bub4buPdeG7l+G6peG7s+G6pT3hu7bhuqXGoOG7seG6pUvGoeG7neG6pVThu5t1xqHDoOG6pUvhu6V14bqlw4BBw7p14buX4bqla+G6v+G6pXXhurZ4a+G6pcOA4bq54bqlQeG7seG7m+G6pcOAQeG7j3XhuqXDgMO64bq9deG6pcOAxqHDteG6peG7l+G7m3jhu5vhuqV14bqm4bq54bqlw4DGoeG7o+G6pWvDunXhuqXDgeG7q+G6pcOB4buN4bqlc3h14bqlbcO1deG6pXThurJr4bqldeG6vcO6w6DhuqU84buj4bql4bqs4buLQsOh4bqlw4Dhu6nhu5vhuqVBw63DgOG6pcOA4bq7deG6pcOAxqHhur11xqHhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqla+G6u2vhuqVq4bq94bqlbeG7m+G6pWvGocO94bql4bqq4bq7a8ah4bqlc+G6vXXhuqXhuqzhur3huqV04bq5deG7l+G6pcOAxqFuw7rhuqXGoeG7reG7t+G6pW3DgnXhu5fhuqXDgMahw4Jr4bql4bu3xqHhu4l0w6HhuqVr4bq7a+G6peG7qXXhu5fhuqXDqsOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvVeG7l8ahbuG6peG7qXXhu5fhuqVV4buXxqHhu5/huqV1w7nhu5vhuqXhuqzhu4tC4bql4bupdeG7l+G6pVPDquG7m+G6pcOAQcOsdOG6pXXhu5dpdOG6pXPhu4914bqlw4Dhu5vDtXXhu5c5xIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvLeG6pTzDrXXhuqVtw7ThuqXDgOG6ouG7m+G6pXXhu5tzw7p14bql4bqqbnThuqVB4bq54bqldeG6uXXhuqXhu5fhu5vhur/hu5vDoOG6pU3hu5PhuqXGocOqdeG6pWvGocO14bqlw4HhuqThuqVsxIJ14buX4bqla8ah4buDa+G6peG7t8ah4bq/4bub4bqla8O54bqlw4HDguG6pW3hu7F14buX4bqlw4BpdOG6pcah4bub4buR4bu34bqlw4HhurJr4bqla+G6ruG6ueG6pcOAw7rhur114bql4bqq4buB4bqlxqHhu63hu5vDoeG6pWvGoeG6suG6pXLGoeG7qXXhu5fhuqXDgMah4buj4bqlcsahw7nhuqV04bq94bql4buX4bub4bq/4bub4bql4bu54bqgQsO1w4DhuqVt4bq2w71r4bqla+G6u2vhuqXhu6l14buX4bqldcah4buhw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu34bq44bqgw4DGocO6QcOi4bqv4bu2xqHDqnThuqVS4bubdMSDL+G7t+G6rw==

Phạm Kim

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn
2024-06-22 07:29:00

baophutho.vn Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), Báo Phú Thọ vinh dự, phấn khởi đón nhận sự quan tâm, chung vui,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long