Cập nhật:  GMT+7
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg64bq0bcOs4bq9KTLDrCnhu53DqjTDrMOqKeG7lcOqbinhu6bhur9l4budKeG7nMah4buHPSnhu53DquG7g8awNynhu5TDquG7nynhu5zDqmpAPy/Dqj46P+G7lTrhurI54budKeG6tTPhurUp4bqlbuG6vynhu51z4buRw6zhur0p4budNMOs4bq9KeG7ncah4bulPSnDreG7ozIp4bqzM8OsKcOtMinhu53hu5/hu6k/4buVOj/hur/DreG6vSkyaeG6v+G6vcOsWShp4bqn4bq74budKCnhu5vGoeG6tVkow6rhu53hu53hu5VALy/hurMy4buL4buVw6rhu6Phu53DquG7iyThu6fDrC/hu4tpw6LDojLhu50yL8Wp4bqn4bqz4bub4bq/4bud4bqnLzLDrC3DrOG6v8Osw6ot4buX4buj4buL4bq1LeG7lcOq4buLw6zhur0vezw+PC9dLz57IjHhurIw4bqyfXswPi8+eyJdfXsxMSIgezEiXzw8PGnhu4vhur3hu4skZ+G7leG6vSg6LSnhu5zDqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKWhkKcOq4buLNeG6tcOqKeG6pcOj4bujKeG7ncahMsOsw6op4budxqHDo8OsKTPhu5Up4budw7Phur8p4buVw6o1w60p4bqzNuG7iynhu6dlKeG7nGThu50pw4zhur3hu6Phu6ljw6wp4bqlM8OsKeG6tDLDrMOqKcOCxIPDrCl7PD48PSnhurRtw6zhur0pMsOsKeG7ncOqNMOsw6op4buVw6puKeG7puG6v2Xhu50p4bucxqHhu4cp4bqlNynhuqVvw6zhur0paeG7izXhu50pxqEyKeG7l+G7o+G6o8OsKeG6pcOj4bujKeG7ncahMsOsw6op4bunw7Xhur8p4bq1M+G6tSnDsinDrMOq4buJw60p4budw7Phur8p4buVw6o1w60pw6rhu4fDrMOqKeG7m8O6PSnDrTIp4bud4buf4bupKeG7ncahY8OsKeG6peG7gzIp4bqzNMOsJCnhurTDquG7hSnhu53hu4HDrMOqKcah4bq/Y8Os4bq9KcOs4bq9NOG7qSk+ICnhu53DqjPDrOG6vSk+PSlpw7rhurUpaXPhu5HDrOG6vSnhurThu5rhuqThu5wp4budw7Phur8p4buVw6o1w60p4bunxJEpw60yKeG7neG7n+G7qSnhurRtw6zhur0pMsOsKeG7ncOqNMOsw6op4buVw6puKeG6pTcp4bqlw6Phu6Mp4budxqEyw6zDqinhu53GoeG6v2Xhu50pxrDhu4kyKXsp4oCc4bqlNeG6vylp4bur4oCdKeG6tcOq4buj4bupY8OsKeG6teG7o8Os4bq9KeG6tcOj4buVKeKAnOG6tTPhur8p4bq1w6pk4budKeG7ncahOcOs4bq94oCdKeG7nTXhur8pxrA3KcON4bq/w6zDqinhu5TDqnPhu4/DrOG6vSnhu6c0KeG7lcOqc8O0w6zhur0p4bq84bq/MinhurThurHDrSQ/4buVOkjDquG7izbDrOG6vSk+MCnhur3hur/DtCk+PCnhu5XDquG7n+G7nSnDrOG6vTThu6kpPiAp4budw6ozw6zhur0pPj0p4bq0bcOs4bq9KTLDrCnhu53DqjTDrMOqKeG7lcOqbinhu6bhur9l4budKeG7nMah4buHKeG6sznhu50p4buX4bujNinhu50yw6zhur0p4buUw6oyw6wp4bumOMOsKeG7nOG7o8Ojw6w9KeG7m+G6v8Osw6opw6w4w60pPjEgeynhu5Mp4budw7IpfSA9KWjDquG7oyl9PSnhu5XDqnPDtMOs4bq9KeG6vOG6vzIp4bq04bqxw609KeG7ncOqNMOsw6op4buVw6puKeG7puG6v2Xhu50p4bucxqHhu4cp4bqlMsOs4bq9KeG7nTTDrOG6vSnhu53GoeG7pSnhu53GoTPhur8p4buVw6rhuq3hu5Up4bq1w6rDo+G7nSnDrTIp4bud4buf4bupPSnhu53DquG7oynhur3hur/hu6Upeynhur3hu4nhur89KeG7nXPhu4/DrOG6vSnhuqVz4buPw6zhur0pPjw8KeG7neG6reG7lSnDqmPGoW3hur/DrCnhu6c0KT4p4budxqHhur9l4bujKeG6pW/DrOG6vSQp4buW4bujMinhuqXDo+G7oynhu53GoTLDrMOqKWjDqjLhur8p4budw6oz4bq1PSnhu5zhu6PDo8OsKWjDqjLhur8pw6zDquG6r8OsKeG7m24pw6pjxqFt4bq/w6wp4budxqFjw6wp4buc4bujw6PDrCnDreG7ozIp4bunxJEp4bqlw6kp4bqzM8OsKeG6tcOq4buLKeG6tTPhurUp4bq14buLw6wpw6zhur3DquG6v2XDrCnhu53GoWPDrCnhuqXhu4MyKeG6szTDrCnhu53DqjTDrMOqKeG7lcOqbiQp4bucw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrClpZcOsw6opaMOqM8OtKcaw4bqt4budKWjDquG6scOsKeG6tcOj4buVKcOs4buP4bq/KeG7kynhurVxMinhu5zhu6PDo8OsPSnhurRtw6zhur0pMsOsKeG7ncOqNMOsw6op4buVw6puKeG7puG6v2Xhu50p4bucxqHhu4cp4buVw6oz4budKcOq4bq/ZcOsPSnhu53DquG7oynhur3hur/hu6UpIinhur3hu4nhur89KeG7nXPhu4/DrOG6vSnhuqVz4buPw6zhur0pfTw8KeG7neG6reG7lSnDqmPGoW3hur/DrCnhuqVz4buR4bq1KeG7nOG7o8Ojw6wp4bq1w6Phu50p4bq94bq/w6Phu6Mp4budxqHhu4vDrOG6vSnhu5XDqsSpw6zhur0pw6zhur1xPSk+KeG6pOG7nMOC4bqkKeG7pzQpPinGsOG6pynDrTPhu6kkKeG6pHPhu5HhurUp4bqz4bq/ZOG7nT0p4buUw6oyw6wp4bumOMOsKeG7nOG7o8Ojw6wp4bqlNynhurXhu4kpfSnhu53hur/EkcOsKTPDrCnhu6fEkSnhu53Ds+G6vynhu53GocOzw60p4bq1OeG7lSnhu5004bq/KeG7mzbDrD0pw63hu6MyKeG6szPDrCnhu53GoTPhur8p4buVw6rhuq3hu5Up4bq1w6rDo+G7nSnDrTIp4bud4buf4bupKeG7pzQp4bq1w7Qp4bqzNeG6tSQ/4buVOuG7nMahc8O14bq1KeG6peG7iT0p4bunNOG7iynDqm/hur8pPjwp4bq94bq/w7QpPl0p4buVw6rhu5/hu50p4bq14buhw6zhur0pw6zhur004bupPSnhu5014bq/Kcaw4buJw60pw4rhu5Hhu5Up4buUw6pz4buPw6zhur09KcawNynDjeG6v8Osw6op4buUw6pz4buPw6zhur09KeG6tG3DrOG6vSkyw6wp4budw6o0w6zDqinhu5XDqm4p4bum4bq/ZeG7nSnhu5zGoeG7hynhuqU3KeG6sznhu50p4buX4bujNinhu50yw6zhur0pw4zhur3hu6Phu6nhurnDrCnhu5zDquG7gynhu5zDqnHhu6k9KeG7m+G6v8Osw6opw6w4w60pPjEgWynhu5MpxrA3KeG6vOG6vzLhu4spw4rhu4s0w6zDqj0pw6rhu6Phu6llw6wp4bq84bq/MuG7iynhu5zDqnHhu6k9KeG7neG7hcOsw6opw4wyw60p4bqk4buDw6zDqj0p4budNcOtKeG7ncah4bufKeG7nTXhur8pxrDhu4nDrSnDiuG7keG7lSnhu5TDqnPhu4/DrOG6vT0pxrA3KcON4bq/w6zDqinhu5TDqnPhu4/DrOG6vSnhuqUyw6zhur0p4bq14buJKcOqNMOsw6op4bun4bq/KeG6szPDrCnhu53GoTPhur8p4buVw6rhuq3hu5Up4bq1w6rDo+G7nSnDrTIp4bud4buf4bupKeG6tcOq4buLKeG6pMOhw6zhur0p4bucw6rhu4Mp4bucw6oyw6zDqinDjOG6vTI9KeG7m+G6v8Osw6opw6w4w60pPjEwWynhu5MpxrDhu4nDrSnhu5zGoeG7o8Os4bq9KeG7lMOqc+G7j8Os4bq9PSnGsDcpw43hur/DrMOqKeG7lMOqc+G7j8Os4bq9PSnhu53DquG7oynhur3hur/hu6UpPinhur3hu4nhur8pw6zDqmspw6pjxqFt4bq/w6wkKUjDqjPDrSnGsOG6reG7nSnDrOG7j+G6vynhu5Mp4bq1cTIp4bucw6px4bupPSnhurRtw6zhur0pMsOsKeG7ncOqNMOsw6op4buVw6puKeG7puG6v2Xhu50p4bucxqHhu4cp4buVw6oz4budKcOq4bq/ZcOsKT48KeG6veG7ieG6vynDrMOqaynDqmPGoW3hur/DrCnhuqVz4buR4bq1KeG7nMOqceG7qSnhurXDo+G7nSnhur3hur/Do+G7oynhu5014bq/KeG6vW7hurUp4bq14bqj4bupKeG7ncahc8O14bq1KeG7lcOqxKnDrOG6vSnhu53GoWop4bq1cTIp4bucw6px4bupJCnhuqTDo+G7oynhu53GoTLDrMOqKcOt4buTKcahw7PDrOG6vSnhu6dwKTPDrD0p4bq0bcOs4bq9KTLDrCnhu53DqjTDrMOqKeG7lcOqbinhu6bhur9l4budKeG7nMah4buHKeG6sznhu50p4budNcOtKeG6veG6vzLDrSlJc+G7j8Os4bq9KeG6suG7h8Osw6op4bucxqFqw6zhur09KeG7m+G6v8Osw6opw6w4w60pPjEiMCnhu5MpaMOq4bujKT4+KeG7lcOqc8O0w6zhur0p4bq84bq/MinhurThurHDrSnhu6fEkSnDqjTDrMOqKeG7p+G6vynDreG7ozIp4bqzM8OsKeG7ncahM+G6vynhu5XDquG6reG7lSnhurXDqsOj4budKcOtMinhu53hu5/hu6kjKWjDqjPDrSnGsOG6reG7nSlow6rhurHDrCnhurXDo+G7lSnDrOG7j+G6vynhu5Mp4bq1cTIp4bucxqFqw6zhur0p4buTKcaw4buJw60pSeG6v2PDrCnDjeG6v8Osw6o9KcawNynDjeG6v8Osw6op4buUw6pz4buPw6zhur09KeG7ncOq4bujKeG6veG6v+G7pSl7PDwp4bud4bqt4buVKcOqY8ahbeG6v8OsJD/hu5U6w4rhur9lw6wp4bq0bcOs4bq9KTLDrCnhu53DqjTDrMOqKeG7lcOqbinhu6bhur9l4budKeG7nMah4buHKeG6pTLDrOG6vSnDquG7izTDrCnhurXDquG7hcOsw6opw6pvKeG7m+G7jynhu53GoeG7o+G7qSnhu51uKeG6tTPhurUp4bqlbuG6vynhu51z4buRw6zhur0p4budxqFjw6wp4bunxJEpw6o0w6zDqinhu6fhur8pw63hu6MyKeG6szPDrCnhu53GoTPhur8p4buVw6rhuq3hu5Up4bq1w6rDo+G7nSnDrTIp4bud4buf4bupJD/hu5U6SOG6v2PDrCnhurRzw7TDrOG6vSnhu5zGoeG7i8Os4bq9KXspw6zhur004bupKT5dKeG7pzQpPiIp4budw6ozw6zhur0pPinDrDjDrSl7PD48PSnhurRtw6zhur0pMsOsKeG7ncOq4buDKcawNynhu5TDquG7nynhu5zDqmop4bqlNynhurM54budKX0p4buncCnhu6fDteG6vyl9KeG6pW7hur8p4budc+G7kcOs4bq9KeG7lcOqNcOtKeG7ncOz4bq/KeG7p8SRKcOtMinhu53hu5/hu6k9KeG7ncOq4bujKeG6veG6v+G7pSnhu5tuKWlz4buRw6zhur0pw60yKeG7neG7n+G7qSlpw7XDrCnDrMOqw6Phu50p4buddSnhu53GoXPDteG6tSnhuqVkw6wpw6wy4bupKeG7ncahY8OsKeG6peG7gzIp4bqzNMOsKeG7ncOq4buDKcawNyQ/4buVOsOKb+G6vykiw6opfTwp4buVw6rhu5/hu50pw6zhur004bupKT4iKeG7ncOqM8Os4bq9KT49KeG6tG3DrOG6vSkyw6wp4budw6rhu4MpxrA3KeG7lMOq4bufKeG7nMOqainhu5XDqjPhu50pw6rhur9lw6w9KeG6sznhu50p4buX4bujNinhu50yw6zhur0p4bqlbuG6vynhu51z4buRw6zhur0pw40yKeG7nMOq4buDKeG6tOG7n+G6tT0p4bub4bq/w6zDqinDrDjDrSk+MTBbKeG7kylow6rhu6MpXSnhu5XDqnPDtMOs4bq9KeG7nMahc8O0w6zhur0p4bucw6rhu4PDrMOqKeG6pTLDrOG6vSnhu500w6zhur0p4budxqHhu6Up4budxqEz4bq/KeG7lcOq4bqt4buVKeG6tcOqw6Phu50pw60yKeG7neG7n+G7qT0p4budw6rhu6Mp4bq94bq/4bulKXsiPSBd4bq9KcOqY8ahbeG6v8OsJCnhu5bhu6MyKeG6pcOj4bujKeG7ncahMsOsw6opaMOqMuG6vynhu53DqjPhurU9KeG6tOG7n+G6tSlow6oy4bq/KcOsw6rhuq/DrD0pw6Lhu4spw6zhur3DquG6v2XDrCnDrTIp4bud4buf4bupKcOsY8OsKeG6tOG7n+G6tSnhuqU3KWljw6wp4bua4buPw6wpSTIp4bqlw6kpw63hu6MyKeG7m24pw60yKeG7neG7n+G7qSnhu53GoWPDrCnhu6fEkSnhuqXDqSnhu5vDuSnDonDDrOG6vSQp4bqkc+G7keG6tSnhurPhur9k4budPSnDjTIp4bucw6rhu4Mp4bq04buf4bq1KeG6pTcp4bqz4buDKeG6sznhu50p4bunxJEp4budw7Phur8pw63hu6MyKeG6szPDrCnhu53GoTPhur8p4buVw6rhuq3hu5Up4bq1w6rDo+G7nSnDrTIp4bud4buf4bupKeG7pzQpw6rhur9lw6wp4bqlMsOs4bq9KeG7ncah4buLw6zhur0p4budw6rDtOG6vynhur3hur8yw6wp4budNcOtKcOq4buLN8OsKeG7ncOq4bq/KcOqNMOsw6opM8OsKcOi4buLKcOs4bujbeG6vynhurXhu4vDrCnDrMOqayQ/4buVOuG7nMahc8O14bq1KeG6peG7iT0p4bunNOG7iynDrOG6vTThu6kpPl0p4budw6ozw6zhur0pPj0p4bq0bcOs4bq9KTLDrCnhu53DquG7gynGsDcp4buUw6rhu58p4bucw6pqKeG6tcSpw6wp4bqzOeG7nSnhur3hur/hu6Upeynhu6dwKeG7p8O14bq/KXsp4bqlbuG6vynhu51z4buRw6zhur0p4bq9b8OtKeG7nG7DrOG6vSnDgjLDrMOqKcOM4bq9auG6tT0p4bub4bq/w6zDqinDrDjDrSk+MTAwKeG7kynhu5XDqm4p4bqk4buLNMOsKUhk4budKeG7pzQpw4zhur3hu6Phu6nhurnDrCnhuqThu4fDrMOqKeG7nOG7o+G6o8OsPSnhu5vhur/DrMOqKcOsOMOtKT4xMD4p4buTKeG7lcOqbinhu5zhuqPDrClJ4bqv4buVPSnhu5XDqnPDtMOs4bq9KcOK4buhw6zhur0p4bumc+G7j8Os4bq9KeG6pTLDrOG6vSnhu500w6zhur0p4budxqHhu6Up4budxqEz4bq/KeG7lcOq4bqt4buVKeG6tcOqw6Phu50pw60yKeG7neG7n+G7qT0p4budw6rhu6Mp4bq94bq/4bulKTw9Invhur0pw6pjxqFt4bq/w6wkKcOK4bq/ZcOsKeG6tG3DrOG6vSkyw6wp4budw6rhu4MpxrA3KeG7lMOq4bufKeG7nMOqainhuqUyw6zhur0pw6rhu4s0w6wp4bq1w6rhu4XDrMOqKcOqbynhu5vhu48pxrDDuSlp4burKeG6tTPhurUp4bqlbuG6vynhu51z4buRw6zhur0p4budxqFjw6wkP+G7lTpJ4bqjw60p4bua4buPw6w=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ngang nhiên cướp vàng của cảnh sát

Ngang nhiên cướp vàng của cảnh sát
2010-02-04 15:41:00

Thấy hai cảnh sát đi xe máy trên đường, Luân áp sát giật ngay chiếc túi xách có gần 17 lượng vàng họ đang cầm trên tay.Ngày 4/1, Nguyễn Thành Luân (24 tuổi, xã Nghi Khánh,...

Cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ cướp bị tóm

Cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ cướp bị tóm
2010-02-04 09:19:00

ể có tiền thuê nhà nghỉ tình tự, tụ tập quán bi-a, cô gái 20 tuổi nhuộm tóc màu tím nhạt cùng người yêu đã gây ra 5 vụ cướp giật dây chuyền ở Hà Nội.Chiều 3/2, Lê Thu Hà (20...

“Hàng độc” trong cửa hàng mỹ nghệ

“Hàng độc” trong cửa hàng mỹ nghệ
2010-02-04 07:52:00

hằm tăng thêm thu nhập, Dương Thị Tư lén lút bán hàng trăm kg sản phẩm từ động vật hoang dã quý hiếm như sừng tê giác, da báo, da hổ, ngà voi... trị giá gần 1,8 tỷ đồng trong...

Huyện Đoan Hùng phát lệnh gọi công dân nhập ngũ

Huyện Đoan Hùng phát lệnh gọi công dân nhập ngũ
2010-02-04 07:36:00

Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010, ngày 2-2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đoan Hùng đã tổ chức gặp mặt đồng thời trao lệnh gọi nhập ngũ cho 256...

Khỏa thân đột nhập nhà hàng xóm lúc nửa đêm

Khỏa thân đột nhập nhà hàng xóm lúc nửa đêm
2010-02-03 15:55:00

ức giận vì bà ngoại bị tòa xử thua khi tranh chấp đất với ông Kim, Thạch Hòa đã cởi hết quần áo rồi đột nhập nhà ông này định ra tay sát hại nhưng lại vào nhầm nhà người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long