Cập nhật:  GMT+7
4buw4bqx4bu0w50y4bqrJsSpxKlRWcOsSuG6t2rhuqs1WeG7rHbhu4HDnUrDssOd4bqr4bqhY+G6scOd4buKa31jw53huqnhurFrw53hu7bDneG6qeG6t+G6o2LDnWrhu4kmw50y4bq9Y+G6r8Odaj8yw53EqXtjw53EqTpj4bqvw50y4bqx4bq3w6Fjw500W2vDneG7kzrDnTLhurFsMsOdSsOhasOdduG7gcOdd+G6sOG7isSow51q4bqlY+G6seG7sC/hurHhu7Thu6zhu7DDrOG7rOG7sOG6t2Lhuq/DnSbhuqvhurfhuq9jUVnhuqs1xINqWcOdxKnhu4kyUVnhurFqasOsw5kvLzEmZMOs4bqxa2rhurFkxajhu5NjL2ThuqszMyZqJi/hu5k1McSp4bq3ajUvJmMtY+G6t2PhurEt4buLa2QyLcOs4bqxZGPhuq8v4bu24buy4bu04buyLyMv4bu04bu2PSp2JHZ4xILDvT0v4bu04bu2PSPhu7jhu7YlKj3hu7Thu7QlJF/hu7Lhu7Lhu7Lhuqtk4bqvZMWo4bqtw6zhuq9Z4busLcOdQ+G6rzrhu5fDneG7uC3hu7bhu6bDnUrhurHhurfDoWvDnWrDsmZj4bqvw51D4bqv4bq9w53hu5IhY8Od4bqwbWPhuq/DnS3DncOM4bqxxJHDnUrDssOd4bqr4bqhY+G6scOd4buKa31jw53huqnhurFrw53hu7bDnTJtY+G6r8OdNGQ6Y8OdMj9jw50x4buBw50yPzLDnTLhu4XDneG7i2smY8Od4buKa31jw53huqnhurFrw500w6Fjw53huqnhurfhuqNiw51q4buJJsOdMuG6vWPhuq/DnWo/MsOdxKl7Y8OdxKk6Y+G6r8OdMuG6seG6t8OhY8OdNFtrw53hu5M6w50y4bqxbDLDnWrDoWrDnTI/Y8OdMeG7gcOdMuG6seG6t8OhY8OdxKnhuqfDnXbhu4HDnXfhurDhu4rEqMOdauG6pWPhurHFqMOdecSRY8OdauG6t8Ohw6zDnTRkOmPDnTLEkcOd4bqrLmPhurHDnTQ7ZMOdduG7gcOdd+G6sOG7isSow51q4bqlY+G6scOd4buTOsOdNOG6vWPhuq/DnTRvw50yP2PDnTHhu4Hhu6bDnTLhurHhurfDoWPDncSp4bqnw50y4buFw53hu4trJmPDnXbhu4HDnXfhurHhuqXDneG6sWvhu5fFqOG7sMOs4busxKgma8Od4bqp4bqx4bq3w51j4bqv4bqxNcOdNOG6v2Phuq/DnTLhurHhurPDnUPhuq9r4buXw6Njw5154buNMsOd4buKayZj4bqvw50tw5134bqx4bqzY+G6scOdb+G7l8OdduG7gcOdd+G6sOG7isSow51q4bqlY+G6scOdMT9kw50yP2TDneG6qcOhasOd4buLayzDnWrhurHDtTLDneG6seG6t+G6oWPDnWPhurHhurfhuqFiw53hu5Nuw53hu4trfWPDncSpw7XDneG7i2vDqjLDncOs4bqxZWPhuq/DnWMhYsOd4bu24buy4buyKuG7psOdw6zhurHDsuG7hWPhuq/DneG6scOyZmPhuq/DnWPhurHhurfhuqFiw53hu5Nuw51jIWLDneG7tuG7suG7tOG7ssOd4buTOsOd4bqpw6HDneG6sWQ7MuG6scOdauG7icO1MsOdxKl7Y8OdxKk6Y+G6r8OdMuG6seG6t8OhY8OdNFtr4bukw50y4bq9Y+G6r8Odaj8yw50xLGTDnTQsYsOdNGfhurfDncSpw6pj4bqvw53hu5MiasOdMuG6sVtqw51q4bq3Y+G6scOdauG6sV1jw50y4bqxZMOdMeG7gcOdNOG7geG6t8OdauG7iWRj4bqvw50zw6LDrMOdSsOhasOddyZj4bqxw514XWPDnTJvJsOd4bqq4bqq4buSSsOdauG6pWPhurHhu6TDnUrhurHhurfDoWvDnWrDsmZj4bqvw51D4bqv4bq9w53hu5IhY8Od4bqwbWPhuq/DnTQuw50x4bq34bqja8OdM8Oy4buFY+G6r8OdY+G6seG7kWPhuq/DneG6qcOhasOd4buLayzDnTQ7asOdNMOyaDLDnWrhu4lkY+G6r8OdYyFiw53hu4trJsOdMm8mw53huqrhuqrhu5JKw51q4bqlY+G6scOd4buTOsOd4bqrw7Jrw53GocOZw515LGPhuq/DnW/hu5fDnS3DnXbhu4HDnXfhurDhu4rEqMOdauG6pWPhurHDnTJdY8OdauG6t8Ohw6zDnWpuMsOd4buLaz9jw51q4buJ4bq34bqhasOdxKl9a8OdxKkoMsOdNMOhY8Od4bu04buy4buyU8OdMj9jw50x4buBw50y4bqx4bq3w6Fjw53EqeG6p8Od4buTOsOd4bqrOmLDnWrDqmrDnTLhur1j4bqvw51qPzLDncOs4bqxw6rhurfDneG6sWjDrMOd4buTZuG6t8OdMj8yw50y4buFw53hu4trJmPDnTLhurHhu40yw51jIWPhuq/DnWrhu4fDnTLhurHhu40yw51qa+G7l2Fjw51q4buJa+G7l8OgY8OdxKl9a8Od4buJ4buBY+G6r8OdauG7iWRj4bqvw51j4bqxfWPDnTN9Y8Od4buTw6DDnWPhurHhu5Fj4bqvw50y4bqxb8OdauG7icOy4buFY+G6r+G7psOdNMOyZ2Phuq/DneG6q8Oq4bq3w50y4bqx4bqzY+G6scOdxKk/MuG6scOdMm8mw515LGPhuq/hu6TDnTI/MsOdY+G6r+G6scOiw53hu4tr4buXw6Fq4bumw50y4bqx4bqlw51q4bqxw6LDnTJvJsOdauG7iWFjw53hu5PDoMOdY+G6seG6t+G6oWLDneG7k27DneG7i2t9Y8OdxKnDteG7psOd4buLa8OqMsOdw6zhurFlY+G6r+G7psOdfWLDnWLDsmvDnWrhurFvw500ZDtjw50z4bq3w6Njw50x4bq3w6Fjw53hurFlJsOdMeG6tWPhurHigJ3DnTE7ZMOd4bqrZDtjw53huqsiasOdNOG7h8OdMm8mw50yPzLDnWrhurHDocOd4bqrw7Uyw51q4bqxbcOdNMOiMuG6seG7psOdY+G6sVtqw53huqs6w51q4buJZGPhuq/DnTPDosOsw51Kw6Fqw51D4bqva+G7l2Fjw500P2Phu6bDnTNr4buXw51q4buJ4bq1w50y4bqxPGrDnTLhurE5w50y4bqxw6HDnTThu4HDnWrhu4nDtTLDncSoxKh3eeG7psOdaiFj4bqvw50yw7JnY+G6r8OdxKnDtcOdw6zhurHDquG6t8Od4bqxaMOsw50y4bqxPGrDnTLhurE5w53hu5Nm4bq3w50yPzLDneG6q8O1MsOd4bqrw7JoY+G6r8OdauG6sTVkw50z4bq74bq3w51jKGLDnTLhurEoMsOdauG6tWPhurHDneG6seG6tWPhurHDnTLhu4XDncSpaeG7psOd4bqpw6LDrMOdauG6sWfhurfDnTThurfDoGvDnTLhurHhuqVj4bqxw50x4buHw53EqWtj4bqvw53hurFkOmPDnTLhurHhuqVj4bqxw50yPzLDneG6qcOhw53hurFkOzLhurHhu6bDncOs4bqxw7Lhu4Vj4bqvw50/Y8OdxKl7Y8OdxKk6Y+G6r8OdauG6sSZiw53huq/hurcmw53hu5XDtMOd4bqrxqHDneG6qcOiw6zDnWrhurFn4bq3w50yPzLDnWrhurVj4bqxw53hurFrw6pj4bqvw50yxJHDnWrhurHhuqPDneG7lSzhu5fDneG7iSbhu6bDnTEsZMOdNCxiw50mY8OdY+G6t2PhurHDnTLhurHhurNj4bqxw51q4buJw6LDnS3DnWrhu4kiasOdasO1w50mY8OdamQ6Y8Od4buVLsOd4bqx4buB4bq3w50y4bqxZMOdY+G6sX1jw50zfWPDnTTEkWPDnUrDoWrFqMOdSuG6sSbhu5fDnWI8asOdeSxj4bqvw51v4buXw50tw5124buBw51Kw7LDneG6q+G6oWPhurHDneG7imt9Y8Od4bqp4bqxa+G7psOdNOG6v2Phuq/DnTLhurHhurPDnTLhurFsMsOdMj9jw50x4buB4bumw50y4bqx4bq3w6Fjw53EqeG6p8Od4bqq4bqq4buSSsOdauG6pWPhurHDncOM4bqxbMOdSuG6scOpw53hu5Nr4bq3w53hu5VrfWPDnWJm4bq3w53igJw0ZDpjw53huqnDoWrhu6bDneG6qeG7o8Od4bqrayJq4bumw53hu5Nr4bq3w51qw7Lhu4Xhurfhu6bDneG6qzpj4bqxw51iO2PhurHhu6bDnSZjw51qZDpjw51q4bq3w6Fqw53huqnhurfhuqFiw53hu5M6w53EqMSod3nDnTImZOKAneG7psOdMuG6sWwyw51jIWLDnWJm4bq3w51j4bqx4bq3w6Brw51q4bqxKGPhuq/DneG6q2jhurfDnWJm4bq3xajDnUrhurFs4buXw53hurApY+G6rw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-12 16:25:00

baophutho.vn Sáng12/7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đại tá...

Trường Sa! - Một lần tôi được đến

Trường Sa! - Một lần tôi được đến
2024-07-12 16:11:00

Nghề báo giúp tôi được đi, được kết nối và trải nghiệm vô vàn điều mới mẻ. Không biết có phải do cái chất phù sa sông biển của quê hương Cà Mau đã ngấm sâu vào máu hay không,...

Ngang nhiên cướp vàng của cảnh sát

Ngang nhiên cướp vàng của cảnh sát
2010-02-04 15:41:00

Thấy hai cảnh sát đi xe máy trên đường, Luân áp sát giật ngay chiếc túi xách có gần 17 lượng vàng họ đang cầm trên tay.Ngày 4/1, Nguyễn Thành Luân (24 tuổi, xã Nghi Khánh,...

Cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ cướp bị tóm

Cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ cướp bị tóm
2010-02-04 09:19:00

ể có tiền thuê nhà nghỉ tình tự, tụ tập quán bi-a, cô gái 20 tuổi nhuộm tóc màu tím nhạt cùng người yêu đã gây ra 5 vụ cướp giật dây chuyền ở Hà Nội.Chiều 3/2, Lê Thu Hà (20...

“Hàng độc” trong cửa hàng mỹ nghệ

“Hàng độc” trong cửa hàng mỹ nghệ
2010-02-04 07:52:00

hằm tăng thêm thu nhập, Dương Thị Tư lén lút bán hàng trăm kg sản phẩm từ động vật hoang dã quý hiếm như sừng tê giác, da báo, da hổ, ngà voi... trị giá gần 1,8 tỷ đồng trong...

Huyện Đoan Hùng phát lệnh gọi công dân nhập ngũ

Huyện Đoan Hùng phát lệnh gọi công dân nhập ngũ
2010-02-04 07:36:00

Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010, ngày 2-2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đoan Hùng đã tổ chức gặp mặt đồng thời trao lệnh gọi nhập ngũ cho 256...

Khỏa thân đột nhập nhà hàng xóm lúc nửa đêm

Khỏa thân đột nhập nhà hàng xóm lúc nửa đêm
2010-02-03 15:55:00

ức giận vì bà ngoại bị tòa xử thua khi tranh chấp đất với ông Kim, Thạch Hòa đã cởi hết quần áo rồi đột nhập nhà ông này định ra tay sát hại nhưng lại vào nhầm nhà người...

Bé trai 30 ngày tuổi bị đánh trọng thương

Bé trai 30 ngày tuổi bị đánh trọng thương
2010-02-03 10:04:00

áng 2-2, cháu Trần Văn Minh (30 ngày tuổi) được đưa đến Khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Kon Tum khám. Chẩn đoán ban đầu: cháu bị chấn động não - cần theo dõi chấn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long