Cập nhật:  GMT+7
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WOG7sHZqMCpZ4bqvbuG7lVnhuqnhuqNZ4bqv4bq/4bqxWeG7meG6s1nEgz9Zw6xq4bq9MVnEqWFZMmNZ4bqpY1lixIM64bqxWTM64bqxWTLhurUx4bqvWXZD4buQ4bqwdy3hu7Il4buqL+G6r+G7suG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sOG7quG6seG6q8SDWeG7ieG7izFQWC8vMeG7pjAqY8Ot4bqvasSp4bqvY+G7puG7kWIvMjThu4nhuq3EqWPDrS9iNOG7k+G7iS/hu7Thu7TDneG7tC/hu7Lhu7Thu7QyQMOdJeG7uOG7tMOdw53EqeG7siThu7Thu7QjPeG6qeG7suG7puG6p8OtxINYWS/hu7B2ajAqWeG6r27hu5VZ4bqp4bqjWeG6r+G6v+G6sVnhu5nhurNZxIM/WcOsauG6vTFZxKlhWTJjWeG6qWNZYsSDOuG6sVkzOuG6sVky4bq1MeG6r1l2Q+G7kOG6sHct4buyJeG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG6rjQqMljhu7BCxIM/4buVWeG7suG7si/hu7Lhu6RZxKldw61ZM2M/Ylnhuq4qMCpiY+G7iVnhu4jhu6bhu5/hu6RZYuG6rz9Zw63huq97YlnDreG6r+G6veG6sVkz4bq/MVnDrGrhu5XDoWJZ4buZ4bqzWcSDP1l2ajAqWcSpOuG6sVnhuq/hu4NiWeG7skDDnVnDrGrhur0xWcSD4bqxKuG7pFnEqeG6r+G6u2LEg1kwJmNZ4bqo4bqjWeG6r+G6v+G6sVnhu5nhurNZxIM/WcOsauG6vTFZxKlhWeG6riowKmJjWeG6qVtiWcSp4bqvw7JZ4bu04bu2WeG7iThZ4bqt4bqv4bq7YsSDWcSp4bqv4bqhWTLhurHhuqNiWeG7iypZxKnhu4tjYsSDWTDhur3hurFZMTti4bqvWTM64bqxWTLhurUx4bqvWXZD4buQ4bqwdy3hu7IlWTLhurHhuqNiWTDhurFhYlnDreG6r8OyMVnEqTrDreG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sHh74buVWeG6qT9ZYi7huqtZxKnhuq/Dslnhu7RZ4bqp4bqxOWJZxKnhurFhw61Z4bqp4bqjWeG6r+G6v+G6sVnhu5nhurNZxIM/WcSp4bqvw7NmYsSDWWLhurE5Ylli4buB4bqxWcSp4bqxYWLEg1nEqeG6r2FZxIPhurHhu4XhurFZYj/hu5VZMOG6tVnhuq9u4buVWTDDqeG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sMSo4buLY2LEg1nEqWrhu5U5Ylkw4bq9WeG6qeG6sTliWcOsaipi4bukWeG6riowKmJj4buJWeG7iOG7puG7n1kwP+G7lVnEqcOpWcSp4bqxYTFZYmrhur3hurFZ4bqt4bqv4bqxWeG6qTrhurFZ4bqpaVnhuq82Ylnhu5Hhu4XhurFZYuG6r8O0YsSDWWLEg8OzZuG6sVnhu5U5alnEqeG6r+G6tzHhuq9Z4buZ4bqzWcSDP1nEqeG6rznhuqtZ4bqr4bq/xKlZ4bqpW2JZYsO0Klnhu5HhurNZ4bqp4buXWTJjWeG6reG6ryYx4bqvWcOsaipi4bumWeG6riowKmJj4buJWeG7iOG7puG7n1nhuq/DsipZ4buJOFnEqV3DrVnEqeG7i2pixINZYuG7h1nhuqnhu48xWeG7kT9ZMzThuqtZM2FiWTB9xKlZYsSDZlkx4bqvY1lixIPDs2bhurFZ4bqve+G6q1nhuqvhur/hu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7BCLuG6q1lixINjJuG6seG7pFnEqeG6ryrhu5VZ4buR4bqzWcSDKcOtWeG6qynEqVnEqeG7i+G7jzFZxKnhurFhw63hu6RZ4bqv4buDYlkl4bumw53DncOdWWLEg8OzZuG6sVnhu5U5alnEqeG6r+G6tzHhuq9Z4buZ4bqzWcSDP1nEqeG7heG6sVnEqeG7jVnhuq/hu4NiWeG7suG7uMOdWcOsauG6vTFZxIPhurEqWTMsWcSp4bqvKuG6q1nEg+G6sSpZ4buJ4buPWeG6reG6scOgYlnEqeG7i+G7jzFZxKlq4buVYWJZQsSDP+G7lVnEqOG6r2FZxIPhurHhu4XhurFZ4bquKjAqYmPhu4lZM+G6oVkxbGLEg1kx4bqv4bqxKlnhu4k3WcSp4buLO+G6sVlixIPhuq/hurHDoOG6q1nhu5E/WcSp4bqvw7NoYsSDWcSp4bqvw7IxWeG7kS5iWeG6r2QqWcSDIWJZ4bqp4bqxw6FiWeG7keG7heG6sVnEqeG6r2tZMeG6r+G7g+G6sVliP+G7leG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sOG6riowKmJj4buJWeG7iOG7puG7n1kx4bqvY1kw4bqxYcSpWcSp4buLY2LEg1nhu7ZZYsSDP+G7lVky4bqx4bqjYlnhu4sqWeG7ieG7j1nhuq3hurHDoGJZMyxZMWRZ4bqv4buDYlk9w53hu6bDncOdw51Z4bqpw7NnxKlZxKnhu4tq4buVWTFdw61Z4buRP1nhu7TDncOdWcOt4bqvw7Phu4NixINZxKnhurHDoGJZxKnhu4tq4buVw6FiWcSp4bqv4bq7YsSDWTPDsypZxKnhurFiWeG7kcOhWeG6r2M6xKlZM+G6v2LEg1liP+G7leG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sHjDs2cxWcSp4buBWTHhuq/DsjFZ4bqpW2JZM1tqWcSp4bqxOWJZYi7huqtZ4buyJSUl4bukWeG6qOG6o1nhuq/hur/hurFZ4buZ4bqzWcSDP1nDrGrhur0xWcSpYVnhuq4qMCpiY1nDrGrhu5VZxKltWTEmMVkx4bqvauG7lTliWcSD4bqxKlnhu5E/WWLEg8OzZuG6sVnhuq974bqrWeG6q+G6v1nEqeG7jVnhuq3huq8hw61ZYuG7g+G6sVnEqeG7izliWcSp4bqvYVnEg+G6seG7heG6seG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sOG7rzliWTE6YuG6r1nhu5HhurHDoDFZxKnhu4vDs2LEg1kwP+G7lVkxJjFZxKnhuq/Ds+G7g2LEg1nhuq/hurHDoGpZ4buZ4bqzWcSDP1li4buB4bqxWcSp4bqxYWLEg1kxbipZdmowKuG7pFnhuq3huq8mMeG6r1nhuqtm4bqxWTHEkWJZMWRZMeG7g1nhuq/hur/hurFZxKnhu4s74bqxWWLEg+G6r+G6scOg4bqrWWLhuq/hurHDoWpZ4bqvYzrEqVkz4bq/YsSDWTA5YlnhuqnDoVnhuqnhuqNZ4bqv4bq/4bqxWWLhuq/Ds1ky4buPWTEmMVnhuq/hur/hurFZxKnhuq87Y1nhuq3huq9jKlnhuq9lMeG7pFnEqeG6ry7huqtZMSYxWTHhu4NZ4buJaFnEqeG7i8OqYsSDWeG7kT9Z4buJO2JZ4buZan3EqVnhu5nhurNZxIM/4bukWcSD4bqxKmNZ4bqpw7NqWeG7keG7heG6sVli4bqvw7RixINZYsSD4bqvw6BZYuG6r3tiWcOsan1iWeG7meG6s1nEgz9Z4bqvYykxWTHhuq9hWcSpJjFZ4bqv4bq/w61ZxIPhurHDtFki4bqrWcSp4bqvblkx4bq7YsSDWWLhu4HhurFZxKnhurFhYsSDWcSp4buNWWLhuq/hurHDoWpZM+G6tSpZw63huq/Ds+G7g2LEg1nhuq3huq8mMVli4bqvKmpZMW4qWXZqMCrhu6RZxKnhuq/Ds2hixINZxKnhuq/DsjFZMSYxWTBq4buB4bqxWTDhurHhuqFqWTLhurHhuqNiWXvhuqtZYuG6rzoxWcSp4bq7Ylnhu5HhurFi4bqvWcSp4bqxYuG6r1nhuq9jKlnhu5EuYlnhuq9kKlnhu5E/WWLEg+G6r8OgWcSp4bqval3EqVkxbipZ4buJO2JZw63huq8i4bqrWcSp4buLauG7lcOhYlnEqeG6r+G6vWLEg1kzw7NnMVnhuq9jP2JZxKljP2JZ4bqpP+G6q1kwKGLEg1nDreG6r8Oz4buDYsSDWcOt4bqvJsOtWcSp4bqvblkx4bq7YsSDWTFuKlkzO2NZw6xq4bq9MVl2KuG7i+G6sTA0WWI/4buV4bumL+G7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7iGNq4buLMTRY4buwxKjhuq80Y1nEqMSo4buY4buQQuG7qi/DreG7sA==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Triển vọng du lịch nông nghiệp, nông thôn

Triển vọng du lịch nông nghiệp, nông thôn
2024-07-12 08:57:00

baophutho.vn Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên cùng nhiều di sản mang đậm bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ, những năm gần đây, Phú Thọ trở thành điểm đến hấp...

Trải nghiệm du lịch Đất Tổ mùa hè

Trải nghiệm du lịch Đất Tổ mùa hè
2024-06-29 11:01:00

baophutho.vn Thời tiết bước vào những ngày hè oi bức, nắng nóng cũng là lúc mùa cao điểm du lịch bắt đầu. Bên cạnh xu hướng “nghỉ mát” tại những vùng biển,...

Những xu hướng du lịch thế giới năm 2022

Những xu hướng du lịch thế giới năm 2022
2021-12-29 08:55:00

Biến chủng mới Omicron đã khiến du lịch mùa đông tại Mỹ và châu Âu ảm đạm. Nhiều người sẽ suy nghĩ lại về các kế hoạch di chuyển trong tương lai. Tuy nhiên, những chuyên gia...

Hơn 220 khách Nga đến Khánh Hòa đón năm mới

Hơn 220 khách Nga đến Khánh Hòa đón năm mới
2021-12-27 15:12:00

Các du khách đến Cam Ranh theo chuyến bay của hãng hàng không Azur Air từ sân bay quốc tế Vnukovo, Moskva, Nga. Đây là những du khách Nga đầu tiên tới Khánh Hoà du lịch, từ khi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long