Cập nhật:  GMT+7
4bu14buMxILhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4bus4buP4buOWMagw43huqDhu7fDoeG7tOG7muG6oljhu4zhu47huqJJWeG6rOG6oldU4bqi4bq24bqiLeG6omHDmuG6osOhU+G7nMOS4bqi4bqs4buc4buv4bqi4buPw5nhuqJH4buMI0fhuqLhu4zDmuG7juG6ouG7nMOS4buM4buQ4bqiWFbhuqzhu6LhuqJJw5nhu47huqLhu5bhu47hu5zhu4zhuqLhu5zDkuG7jOG7jk3hu5rhuqJY4buMJEfhuqLhu4zhu45N4buc4bqi4bus4buM4bui4bucw5LhuqJYVuG6quG7ouG6oljhu4zhu47huqJJWeG6rOG6oibDlOG6ojzhur/hu4/Ds+G6ouG7nMSQ4bua4bqi4bquw4PDg+G6puG7tS/hu4zEguG7t+G7teG7rOG7t+G7teG7juG7msOS4bqi4bqsxqDhu47DkuG7nMWp4bqgxqDDjcOTWOG6oOG6oldWR8Wp4bqg4buMWFjhu6zhu68vL0bhuqzhu6Lhu6zhu4xZWOG7jOG7ongm4bucL+G7osagSEjhuqxY4bqsLz/DjUZX4buOWMONL+G6rOG7nC3hu5zhu47hu5zhu4wt4buuWeG7okct4bus4buM4bui4bucw5Iv4bquw4PEgsSCL8SCL8SC4bqu4bqy4bqu4bqkw6Hhuq1hw6Hhuq3huq0vxILhuq7hurLhuqbEgsSCw4PEgsOD4bqy4bqm4bquxIJfw4PDg8ODxqDhu6LDkuG7onjhu5Thu6zDkuG6oOG7ty3huqLhur/DkuG6qjvhuqLEgsODLcSCxIIt4bquw4PDg+G6pnfhuqJYQuG7juG6osOhU+G7nMOS4bqi4bqs4buc4bqiWOG7kuG7nOG7jOG6om/hu4zDneG6ouG7j+G7jFB34bqiR+G7tOG7muG6oljhu4zhu47huqJJWeG6rOG6oldU4bqi4bq24bqiYcOa4bqiw6FT4bucw5LhuqLhuqzhu5zhuqLDklXhu5rhuqLDoVPhu5zDkuG6ouG6rOG7nOG6ouG6pOG6oljhu5Lhu5zhu4zhu6/huqLDs1lD4bucw5LhuqLhur/hu47hu5zhu4x34bqi4buP4buM4bqo4buO4bqi4bq/w5JZO0rhu5x34bqi4bqr4bui4bqq4bqiYcOU4buc4buMd+G6omFFR+G6ouG6qeG7juG6rOG7nMOSd+G6onJK4buc4bqiYeG6qOG7jnfhuqLhu49ZO0rhu5zhuqLDs1nhuqzhu5zDknfhuqJhRUfhuqLhurtC4buc4bqiJuG6quG6om/hu4zDneG6ouG7j+G7jFDhuqJJROG6oljDmeG6okfhu4wjR+G6ouG7jMOa4buO4bqi4bucw5Lhu4zhu5DhuqJYVuG6rOG7ouG6oknDmeG7juG6ouG7luG7juG7nOG7jOG6ouG7nMOS4buM4buOTeG7muG6oljhu4wkR+G6ouG7jOG7jk3hu5zhuqLhu6zhu4zhu6Lhu5zDkuG6olhW4bqq4bui4bqiWOG7jOG7juG6oklZ4bqs4bqi4oCc4buhw5ThuqLhuqzhu5zhuqLhu5zhu47hu5zhu4zhuqLhu4/DmeG6ouG7rllUR+KAneG6ouG7nMSQ4bua4bqi4bquw4PDg+G6pnjhuqLhu4/hu4zhu45LWeG6olhAxajhu5zDkuG6ouG6oeG6uOG7nMOS4bqi4buP4buM4bqo4buO4bqi4bqp4buO4bqo4busd+G6osOh4bu0R+G6olhWQOG7quG7nMOS4bqiw6Hhu7RH4bqiccSC4bqyd+G6ouG7j+G7jEDGr+G7nMOS4bqiWFYkR+G6ouG6q8Oa4buO4bqiSVXhu5zDkuG6ouG7j+G6oeG6u+G7j+G6omHDmuG6okdT4bucw5LhuqLhuqzhu5zhuqJIJOG6oibhuqrhuqJH4buM4buS4bqiSULhu6LhuqLhu4zDmuG7juG6ouG7nMOS4buM4buQeOG7teG7rOG7t+G7j+G7jCRH4bqi4buM4buOTeG7nOG6ouG7muG7tEfhuqJY4buOSll34bqi4buc4buM4buOTeG7muG6oibhu7ThuqJYVuG7ouG7nMOS4bqi4bus4buM4bui4bucw5LhuqJYVuG6quG7ouG6oljhu4zhu47huqJJWeG6rOG6ouKAnOG7ocOU4bqi4bqs4buc4bqi4buc4buO4buc4buM4bqi4buPw5nhuqLhu65ZVEfigJ3huqLhu5zEkOG7muG6ouG6rsODw4PhuqbhuqJI4bui4bqiYcOa4bqiw6FT4bucw5LhuqLhuqzhu5zhuqLhu6zhu4zhuqhY4bqiScOa4bucw5LhuqIm4bqq4bqiw5Lhu47huqzhu6LhuqJAxahH4bqiWOG7jOG7juG6oklZ4bqs4bqi4bucxJDhu5rhuqLhuq7Dg8OD4bqm4bqiR+G7tuG6rOG6okfhu7Thu5rhuqJY4buM4buO4bqiSVnhuqzhuqJXVOG6ouG6tnfhuqJHU+G7nMOS4bqi4bqs4buc4bqiR+G6qEfhuqJJ4buQ4bqs4bqi4bus4buMQOG7puG7nMOS4bqiSUThuqI64bqoR+G6oknhu5Dhu5zhu4zhuqLDguG6ouG7nMOa4buO4bqiSFnhu5zDknfhuqJH4buM4buS4bqiWOG7jkpZ4bqiWOG7jOG7juG6oklZ4bqs4bqiWFZQ4bucw5LhuqJYw4rhu5p24bqiOsOKO+G6okgk4bucw5LhuqLhu5ZL4bqi4buM4buiQkfhu4x34bqiWMOZ4bqiR+G7jCNH4bqi4bus4buM4bqoWOG6oknDmuG7nMOS4bqiJuG6quG6oknEkOG7nMOS4bqi4buWLOG6oljhu4zhu47huqJJWeG6rOG6ouG7nMOS4buM4buOSuG7muG6oljDnUfhuqJYQuG7juG6oknhu5DhuqzhuqLhu6zhu4xA4bum4bucw5LhuqIm4bqq4bqiJsWo4buO4bqiYcOa4bqiw6FT4bucw5LhuqLhuqzhu5x24bqiWOG7jCRH4bqi4buM4buOTeG7nOG6olhUWOG6okfhu4zhu7bhuqJYVkDhu6bhu5zDkuG6okbhu45N4buc4bqi4bus4buM4bqo4busd+G6ouG7nMOa4buO4bqiSFnhu5zDkuG6oibhuqrhuqLhu65Z4buO4bqiSeG7kOG7nOG7jOG6okfhu7bhuqzhuqJhw5rhuqImTOG6ouG7luG7jMON4buc4bqiWOG7jEDhu6rhu5zDknbhuqLhu6zhu4zhuqhY4bqiScOa4bucw5LhuqLhu6zhu4zhu6Lhu5zDkuG6olhW4bqq4buid+G6ouG7lizhuqLDkuG7juG6rOG7ouG6okDFqEfhuqJY4buM4buO4bqiSVnhuqx34bqiOsOKO+G6okgk4bucw5J34bqiRlXhu47huqJIQOG7sOG7nMOS4bqiJuG6quG6ouG7nOG7jMOK4buc4bqiSeG7jk7hu5zhuqLhu4zDlOG7nOG7jOG6oljhu45K4buc4bqiWOG7jkvhu5x34bqiw5JA4bum4bucw5LhuqLhu5zDkkDGr+G7juG6olhUWOG6oibhu45NR+G6olhUWOG6ouG7luG7kOG7rOG6oljhu4zGr+G7juG6oknDmuG7nMOS4bqiJuG7jkrhu5zhuqJHw5nhuqIm4bu44bqi4bus4buM4bui4bucw5LhuqJYVuG6quG7ouG6oljhu4zhu47huqJJWeG6rHjhuqLDoVPhu5zDkuG6ouG6rOG7nOG6okfhuqhH4bqiWOG7kuG7nOG7jOG6oklE4bqiR+G7jOG7tuG6oknDmuG7nMOS4bqi4bucReG7muG6oljDlOG7nOG7jOG6ouG7jMOU4buc4buMd+G6oljhu4zhuqzhu5rhuqLhu5pAWeG6okfhu4zhu6LhuqJH4bq+4bus4bqiWSh3R+G7jMOV4buc4buM4bqi4buuWTtM4buc4bqiR+G7jOG7kuG6oklC4bui4bqiw5Lhu45D4buO4bqi4buuWTtLWOG6olhUWOG6okfhuqhH4bqiJuG6vuG7nOG6oklM4bqiR+G7nuG6osag4buOSuG7nOG6ouG7rlnhuqzhu5zhuqJJS+G7nOG6ojzhur/hu4/hu4/huqLhu5zDkuG6rDvhuqJYPeG6okfhu6bhuqJX4buqduG6ouG7luG7kOG7rOG6oljhu4zGr+G7juG6ouG7rOG7jOG6qFjhuqLhu4zhu45N4buc4bqiSeG6vlnhuqJYVuG6rOG7nOG7jOG6oibFqOG7juG6ouG7jOG7okJY4bqiScOa4bucw5LhuqJH4bu24bqs4bqiR+G6qEfhuqJY4buMS+G6osagJEfhuqJY4buM4buy4bqiSeG7kEfhu4zhuqIm4bqq4bqi4bus4buMQ+G7nOG6oknDmuG7nMOSduG6oklD4bua4bqiRkPhu6LhuqLDmeG7nOG6oknhu5Dhu5zhu4zhuqLhuqzhu5zhuqLhu5zhu47hu5zhu4zhuqJH4buMw5Xhu5zhu4zhuqJYVuG7kHfhuqJYVuG7hljhuqJYJOG6ojzhu49x4bqr4bqiWFZK4buc4bqiSeG7kOG6rOG6okbhuqrhu5x44bqi4buP4buMJEfhuqLhu4zhu45N4buc4bqiR+G7nuG6ouG7jOG7jk1Z4bqi4buuWUPhuqLDoeG7jEDhu6bhu5zDkuG6olhWw5Thu5zhu4zhuqLhu65ZVEfhuqLDkuG7juG6rOG6ouG7rOG7jOG7oOG7nMOS4bqiR+G7jFThu5zDkuG6oljDmuG7juG6ouG7rOG7jELhu5p34bqi4bus4buM4bug4bucw5LhuqJH4buMVOG7nMOS4bqi4bua4bqs4bqiWFksd+G6ouG7rOG7jOG7oOG7nMOS4bqiR+G7jFThu5zDkuG6okZZU+G7nOG6okbhuqjhu5zhuqLhu6zhu4zhu7ThuqLhu5wq4bqiWFbhu4jhuqLDjeG7mnfhuqJYw5nhuqJH4buMI0fhuqLhu5zhu4zhu45MWeG6oknhu6hY4bqiR+G6rOG7ouG6oknhu45O4bua4bqiWOG6vuG7nOG6okdT4bucw5LhuqJYVuG6vuG7nOG6ouG6qOG7rOG6oljDmuG7juG6ouG7rOG7jELhu5p34bqiRkVY4bqiSVThu47huqJYQOG7puG7nMOS4bqiWFZZO+G6ouG7nER34bqixqDhu4bhu6zhuqLhu4xV4bqiV+G7puG6oljhu4zDjeG7ouG6okfhuqhH4bqi4bq/w5Lhu4zhu5DhuqJJ4buQ4buc4buM4bqiR+G7tuG6rOG6osOh4buMw5Xhu5zhu4zhuqLhu6zhu4zhu7Z44bqi4buP4buMJEfhuqLhu4zhu45N4buc4bqiWFRY4bqiR+G6qEfhuqLhu5rhurhY4bqiR1Phu5zDkuG6oljhuqhH4bqi4bucw5Lhu4zhu45N4bus4bqiJuG7tHfhuqJJQ+G7muG6okZD4bui4bqiw5Lhu44q4bqiJirhu5zDkuG6osOZ4buc4bqiSeG7kOG7nOG7jOG6oiZM4bqiPOG6v8Oh4buPd+G6olhC4bui4bqiVyThuqJH4buMWTtO4buc4bqiRuG7jkvhu5zhuqJYw5VH4buM4bqiRyRH4bqiJkzhuqLhu4/hu4884buPceG6q3jhuqLDoVPhu5zDkuG6oljhuqhH4bqi4buuWUPhu5zhuqLGoCzhuqLhur/hu4zhuqrhuqLhu5xAxahH4bqiJkzhuqLhu4/hu49x4bqr4bqiR+G7nuG6ouG7nOG7jOG7jkxZ4bqiScOZ4buO4bqi4buaxajhu47huqJJ4bq4R+G6okbhu45NWOG6olhWSuG7nOG6okfhuqhH4bqixqDhu5jhu5zhu4zhuqImJEfhuqJJxJDhu5zDkuG6ouG7lix34bqi4buuWUPhu5zhuqLGoCzhuqJHQOG6olhWw5134bqi4bucw5Lhuqrhu5zhu4zhuqLhu5zDkuG7jEzhuqLhu5bhu47hu5zhu4zhuqJI4bui4bqs4buc4buM4bqiR+G7nuG6oknhu45MWeG6ouG7luG7jk3hu5zhuqIm4bqq4bqiR1Phu5zDkuG6oljhuqhH4bqiSUPhu5rhuqJGQ+G7ouG6olhW4buGWOG6olgk4bqiPOG7j+G6qeG7j3jhuqJv4buM4bui4bucw5LhuqJYVuG6quG7ouG6oljhu6Lhuqrhu5zhuqJIw4rhu5zhuqJGQ+G7ouG6oiZN4bqi4bqs4buc4bqi4buc4buO4buc4buM4bqi4buPw5nhuqLhu65ZVEfhuqJJw5nhu47huqLhu5rFqOG7juG6oiZM4bqi4bucw5rhu47huqJIWeG7nMOS4bqiJuG6quG6ouG7jMOU4buc4buM4bqiWOG7jCNH4bqiOsOKO+G6okgk4bucw5LhuqLhu6zhu4zhuqhY4bqiWFbhu45O4buc4bqi4bus4buM4bui4bucw5LhuqJYVuG6quG7ouG6oljhu4xT4bucw5LhuqLhu65Z4bqs4bqiSOG7jk/hu5zhuqJJ4bqq4buc4bqiR1Phu5zDkuG6ouG6rOG7nOG6ojpE4bqixqBF4bucw5LhuqLhu5zDkuG7jMON4bqiLOG6ouG7luG7jkvhu5zhuqJH4bu24bqs4bqi4buc4buMw4rhu5zhuqJIw4rhu5x44bqiw6FT4bucw5LhuqJY4bqoR+G6okfhu4zDleG7nOG7jOG6olhW4buQ4bqiWEDhuqJYQOG7quG7nMOS4bqiSUDhu6hH4bqi4buuWeG6rOG7nOG6oljDiuG7muG6okfhu4zDneG6olhWUOG7nMOS4bqiWOG7jFPhu5zDkuG6ouG7rlnhuqzhuqIm4buOTUfhuqJYVuG7jk7hu5zhuqLhu5bhu4zhuqzhu47huqLhu4xQR+G6oljhu4bhu6zhuqIm4bqq4bqiWOG7jCRH4bqi4buM4buOTeG7nOG6olhUWOG6okdZU0fhuqIm4buG4buc4bqiScOa4bucw5LhuqLigJzhuqtQR+G6oljhu4bhu6zhuqIm4bqq4bqixqDhuqrhu5rhuqJY4buMw43hu6LhuqJY4bq+4bua4bqiw5JA4bum4bucw5LhuqJJQuG7ouG6okkjR+G6ouG6q1XhuqLDoeG7jMOV4bqiw6rhu47hu5zhu4zhuqLigJPhuqLDoTzhur/DoOG6oibDlOG6ouG7nEDFqEfhuqLhu65ZSuG7nOG6oljhu4zDiuG7nHfhuqImw5ThuqJIw4rhu5zhuqLhu6zhu4zhu7RH4bqiJuG7tOKAneG6osOSReG7nOG6oibFqOG7juG6oljhu45L4bus4bqiWOG7tEfhuqJYxJDhu5zDkuG6okdAxq/hu5zDkuG6oljhu4wkR+G6ouG7jOG7jk3hu5zhuqLhurThuqJJ4buOTFnhuqJh4bqoR+G6ouG6q1XhuqJIQjvhuqLDoTzhur/DoHjhuqLDs1nhuqzhuqJJ4bued+G6oklE4bqi4bucw4rhu5zDkuG6okfhuqzhu6LhuqLhu4zhu45NWeG6ouG7rllD4bqiR1Phu5zDkuG6oljhuqhH4bqiR+G7jOG7jkvhu5zhuqJJ4bq+WXfhuqJY4buMJEfhuqLhu4zhu45N4buc4bqi4buc4buM4buOTeG7muG6oibhu7ThuqJGQ+G7ouG6oiZN4bqiPOG6v+G7j+G7j+G6ouG7quG6ouG7muG7pOG7juG6oknhu5DhuqzhuqLhu6zhu4xA4bum4bucw5J44bqi4buhxajhu47huqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqLhu5ZLWOG6ouG7rllD4bqiSUJY4bqiSUDhu6hH4bqi4buaw5pY4bqiV1ThuqJJ4bum4buc4bqiJuG7kOG6oklE4bqiJuG7juG7nOG7jOG6okgk4bqiSUDhu6hH4bqi4bqhQ+G7nMOSd+G6ouG6v+G7jOG6quG6ouG7nEDFqEfhuqJY4bq44bucw5LhuqJY4buMQOG7quG7nMOS4bqi4buc4buM4buOTFnhuqLhuqtZw4rhu5zhuqJH4buMQOG7puG7nMOS4bqiw6Hhu4zhu45L4buc4bqiR1Phu5zDknbhuqJhw4nhu5zDkuG6ouG7luG7jMON4buc4bqiR+G7tuG6rOG6osOh4buMw5Xhu5zhu4zhuqLhu6zhu4zhu7bhuqLhu5zhu4xA4bqiw6FT4bucw5LhuqLhuqzhu5zhuqJH4bqoR+G6oljhu5Lhu5zhu4zhuqLhuqvhu6LhuqzhuqJhw5Thu5zhu4x34bqiYUVH4bqi4bqp4buO4bqs4bucw5J34bqiw7NZQ+G7nMOS4bqi4bq/4buO4buc4buMd+G6om/hu4zDneG6ouG7j+G7jFB4eHjhu7Xhu6zhu7fDoVPhu5zDkuG6ouG6rOG7nOG6okfhuqhH4bqiWOG7kuG7nOG7jOG6olhW4bui4bucw5LhuqJH4bu04bua4bqiSUThuqJH4buy4bucw5LhuqLhu5zhu4zhuqxZ4bqiWOG7jEPhu6LhuqLGoFnhu4bhu5zhuqIm4bqq4bqiWFbhuqzhu6LhuqJJw5nhu47huqLhu5bhu47hu5zhu4zhuqLhu5zDkuG7jOG7jk3hu5rhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqiR1Phu5zDkuG6oljhuqhH4bqiR+G7jOG7kuG6oklC4bui4bqiWOG7jCRH4bqi4buM4buOTeG7nOG6ouG7rOG7jOG7ouG7nMOS4bqiWFbhuqrhu6LhuqJY4buM4buO4bqiSVnhuqzhuqImw5ThuqLhuqzhu5zhuqLhu5zhu47hu5zhu4zhuqLhu4/DmeG6ouG7rllUR+G6ouG7nMSQ4bua4bqi4bquw4PDg+G6puG6oklV4bucw5LhuqJY4buMxq/hu47huqJXWTvhuqJYU+G7nOG6okjhuqzhu5zhu4zhuqLhu4zhu45NWeG6ouG7nMSQ4bua4bqi4bquw4PDg+G6puG6oklU4buO4bqiJsWo4buO4bqiR+G6qEfhuqJJ4bum4buc4bqiJuG7kOG6olhW4bui4bucw5LhuqJH4bu04buaeOG6osOzWeG6rOG7nMOS4bqi4bqrQOG7nMOS4bqiw73DoeG7j+G7oeG7sw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hai học sinh tống tiền giám đốc thích chơi game

Hai học sinh tống tiền giám đốc thích chơi game
2009-11-24 13:00:00

ai game thủ là học sinh lớp 11 tình cờ phát hiện hộp thư cá nhân cùng tài khoản game ảo tới 600 triệu đồng của một giám đốc nên "vòi" tiền chuộc 20 triệu đồng.Ngày 23/11, cảnh...

Gây án mạng vì người yêu ’dứt tình'

Gây án mạng vì người yêu ’dứt tình'
2009-11-23 08:39:00

Bị cáo Lê Quốc Hân. Ảnh: CANDThấy Linh đòi cắt đứt quan hệ tình cảm, Hân dùng dao đâm cô nhiều nhát cho đến khi nạn nhân quỵ xuống.TAND tỉnh Long An vừa đưa vụ án Lư Quốc Hân...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long