Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfShCYWZb4buFw7RmW0JhZlvhuq1m4bq/clvhu4TDtGZbceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buPa+G7g1tR4buh4bul4buXa+G7g1tQ4buZa1stW0Lhu6Xhu5dr4buDW+G7hMO1W+G6qOG7hWdbSmZr4buFIS/hu4UiKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4buEYzfhuqt9KEvhu4M5dlsiMC81P1vhu4TDtGZbceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buPa+G7g1tR4buh4bul4buXa+G7g1tQ4buZa1stW0Lhu6Xhu5dr4buDW+G7hMO1W+G6qOG7hWdbSmZr4buFW3HDrWvhu4Vb4bui4buFc1tR4buFb1tiw6BbceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlbQmFmW+G7hcO0ZltiYWZb4bqtZuG6v3Jba+G7hWbDqmpb4buJeFtGRkZbLCBdICAtIF0gNC46W1Hhu5VmW+G6q8awW+G6qW1bUeG7hWbhurtyW3Hhu6Xhu5Vr4buDW+G7hGw5a+G7g1vhu7Vr4buFW1Fy4bqza1stW+G7ouG7hW1b4bqo4buFw7pbcWnhuqnhu4VbUeG7heG7peG7l2vhu4NbceG7ocaw4bqpW+G7hMO0Zltx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDW1Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW1Dhu5lrWy1bQuG7peG7l2vhu4Nb4buEw7Vb4bqo4buFZ1tKZmvhu4Vb4buwZsOqcVtLN2o6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa30oIWZq4buDW+G6qcSpN3Bw4bu4fWbhuqhja3Fj4buhfVtwcXbEqWPhu7h94butZuG6q3Hhu4UqWyJdXV3hu6Phu68mW+G7hWNm4buD4buFcSpbMyIz4buj4buvJn1bcOG7oeG6qeG7uH0vL+G6qTrhuq03bOG7o+G7hXJx4buFbDrhu7FrL+G6q2Nw4buJcWzhu6Mva2Phu61wLyAgMCAvIiIi4bqrMyIwXTUgInE0xKk0LWZq4buDLTQgNTQ64buL4buj4buDfVs3xKlx4bu4fUJhZlvhu4XDtGZbQmFmW+G6rWbhur9yW+G7hMO0Zltx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDW1Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW1Dhu5lrWy1bQuG7peG7l2vhu4Nb4buEw7Vb4bqo4buFZ1tKZmvhu4V9W+G7rWbhuqtx4buF4bu4fSJdXV19W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0zIjN9Wy8oIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa30oUeG7hWbhurtyW3Hhu6Xhu5Vr4buDW+G7hGw5a+G7g1vhu7Vr4buFW1Fy4bqza1stW+G7ouG7hW1b4bqo4buFw7pbcWnhuqnhu4VbUeG7heG7peG7l2vhu4NbceG7ocaw4bqpW+G7hMO0Zltx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDW1Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW1Dhu5lrWy1bQuG7peG7l2vhu4Nb4buEw7Vb4bqo4buFZ1tKZmvhu4Vb4buwZsOqcVtLN2pbccSDa+G7g1vhuqjhu5dbceG7hWZbYnI3W+G7r3LhurNxW3DhuqPhuqlb4bqp4buFbFvhu4TDtGZbceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buPa+G7g1tR4buh4bul4buXa+G7g1tQ4buZa1stW0Lhu6Xhu5dr4buDW+G7hMO1W+G6qOG7hWdbSmZr4buFW3HDrWvhu4Vb4bui4buFc1tR4buFbyEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KEvhu4Vmw6pqW+G7iXhbIF0iNC0gXSAgP1vhu4TDtGZbceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buPa+G7g1tR4buh4bul4buXa+G7g1tQ4buZa1stW0Lhu6Xhu5dr4buDW+G7hMO1W+G6qOG7hWdbSmZr4buFW3HDrWvhu4VbYsOgW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1ti4bulxqHhuqlbNTA0W+G7hcO0Zlvhu7Fm4bq5az9ba+G6t2vhu4NbceG7kWvhu4NbcOG7j1txbDlrW3HDrWvhu4VbxKnhurlrWzA6MDEwW+G7hcO0Zlvhu7Fm4bq5a1tiN2vhu4NbcGZr4buFW+G7hWxhcVtxYWZb4bqp4buFZ2tb4bqsN2tbxKlm4bq5a1vEqWHhuqlb4bqpw7o3W+G6qeG6s+G7o1vhu4VydsOqaz9bceG7hWk/W3Hhu4U5a+G7hTpbUeG7oWxr4buDW2vhu4Vmw6pqW+G7iXg/W+G7hMO0Zltiw6BbYuG6pXZbamFr4buFW+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlbcXJ24bq5a1tx4buhcnbhur1rP1txYWxbcOG7p+G6qVvEqTdrW3Fsw6FbceG7oWxr4buDP1vhu4nhu4Xhu5lmW+G6q8OidltrZuG6vWpbccawW+G7hTlsW+G6qcO6N1tr4buF4bura+G7g1tr4buD4bul4buXZlvhuqlsa1tC4bqzcVtR4buRW2LDoFtxxalr4buDW3Dhu49r4buDP1vhuqnhu4Vm4bq7a1ti4bqzcj9b4buj4buFdeG6qVvhu7F1W+G6qeG7hWbhurtrW2LhurNyW3FhZltxcnbhurtrW8Sp4bupN1tR4buh4bul4buXa+G7g1tQ4buZa1vhu4VyduG6vWtbceG7hWxhZjpb4bqoOOG6qVvhuqnhurPhu6Nb4buEw7RmW+G7sTlb4buFw7RmW+G7sWbhurlrW2LDoFtx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1tx4buPcVvhuqk44bqpW+G6qXLDtOG6qVvhu7HDomtbYsO0a+G7g1vhuqtsW+G7hMO0Zlvhu6Phu4U4cVtiw7Rr4buDP1tx4buRW+G6qeG7heG7p+G6qTo6OltRw61r4buFW+G7hcO0Zltiw6BbcOG7pXJbccOi4bujW2Lhu6XGoeG6qVsgIiBb4buFZsOqa1vhu7HDonE/W+G7icO9W+G7scOicT9b4buFZuG6u2tbccSDa+G7g1vhuqnhu4VsW+G6rMOhbFtxOWvhu4NbQuG7peG7l2vhu4Nb4buEw7Vb4bqo4buFZ1tKZmvhu4UmW3Hhu5Fb4bqp4buF4bun4bqpW+G6qeG7hWxbMTJdW+G6qThrW+G6rcO0P1vhu4XDtGZb4buxZuG6uWtb4bux4bq9W3Hhu4XhuqFqW+G6qeG7hWbhurtrW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW+G7r+G7pTc/W3Hhu4XhuqPhu6Nb4buF4bul4buZa+G7g1tx4bul4buba+G7g1trZsOqaltxYWZb4bqpOOG6qVtL4buD4buFw6w3W3Hhu6E3a+G7g1vEqWbDqnFbcMOsW1Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW1Dhu5lrP1tR4buFOWvhu4Vb4bqp4buRW+G7nnLDoWvhu4NbUeG7oWk/W0vhu4PDoFvhuq03W0LDtWvhu4NbxKjDtOG6qTo6Olvhu4Rydltiw7Rr4buDW+G6qTjhuqlba+G7g3LDtWtbxKnGsOG6qVvhuqnDujdbUeG7oXJr4buDW+G7peG7mWvhu4Nb4buEw7RmP1vhuqk44bqpW+G6q2w3a+G7hVtr4buD4buFZsOq4bujP1ti4buZa1vhu7FpW+G7n3LhurdrW2LDtGZb4buxOVvhu7HDomtbYsO0a+G7g1trw7RmW8SpxrDhuqlb4buF4buTW3Hhu6HGoVvhu4lma+G7hVvhu6Phu4VnW8SpOWpba+G7hTlbcWhr4buFW2vhu4Phu4XDrDdb4bqp4buFbFvhuq3DoXZb4buFw7RmW+G7sWbhurlrW+G6qW1b4buFbDlrW+G6qcOha+G7hVtixIPhuqlb4bqtZsOqcVvhu4nhu4VtW+G7ieG7heG6oWtb4bux4bq9W2vhu4U5W+G7myZb4buxw6JrW2LDtGvhu4Nb4bqpOOG6qVtr4buFOVvhu4XDoWxbceG6t2pb4buxOVvhu4XDtGZb4buxZuG6uWtbYm1r4buDW+G7g23hu6NbYuG7pcah4bqpW+G7hTlr4buDW2vhu4Phu4Voa1twcuG6s3Fb4bufcjlb4bqp4buFbFvhu4XDtGZb4buxZuG6uWtb4bqpbVvhu4VsOWtb4bqpw6Fr4buFW+G7ieG7hW1b4buJ4buF4bqha1tr4buF4bq3a1vhuqtp4bujW8Sp4buBP1tR4bq7ceKAplvhu7Dhu5VmW2vhu4Xhu6tr4buDW+G7ieG6u3Fb4bufcsOhW3Hhu6HhurlrP1vhu4TDtGZbceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buPa+G7g1tR4buh4bul4buXa+G7g1tQ4buZa1stW0Lhu6Xhu5dr4buDW+G7hMO1W+G6qOG7hWdbSmZr4buFW3HDrWvhu4VbYsOgW2Lhu6XGoeG6qVtS4bqsS+G6qltxw61r4buFW+G7sTlbUeG7oXJr4buDW+G7peG7mWvhu4Nb4buEw7RmW+G7g+G7hWZba+G7hcOiaz9bYjhr4buFW+G7g2Y4W+G6qTdsOltL4buFZsOqalvhu4l4W+G7n3I3P1tiw6Bb4bqpbVs2W3Hhu5Fb4bqp4buF4bun4bqpW+G7hMO0Zlvhu7E5WyIgW+G6qThba+G7heG6t2tbYuG7pcah4bqpW1LhuqxL4bqqW3HDrWvhu4Vb4buxOVtR4buhcmvhu4Nb4bul4buZa+G7g1vhu4TDtGZbUeG7oeG7peG7l2vhu4NbUOG7mWtb4buwZsOqcVtLN2pbccSDa+G7g1vhuqzDo2vhu4Nb4buJ4buFY2s6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buw4buVZlvhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDW+G6qeG7heG6t2pb4oCcUcOi4bujW+G7hcah4bujWy1bQmw5a1vhu4nhurtxWy1bUeG7oXJ24bq9a1tx4buF4buPa+G7g1stW1Foa+G7hVtr4buD4buFw6w3Wy1bUeG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlb4bux4bura+G7g1vhuqnhu4XhuqPhuqlbLVvhu4RsYXFbYsO0a+G7g1vhu4Vmw6pyW+G7n3LDoeKAnT9bceG7oWxr4buDW2vhu4Vmw6pqW+G7iXhbIF0gIC0gXSA0P1vhu4TDtGZbceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buPa+G7g1tR4buh4bul4buXa+G7g1tQ4buZa1stW0Lhu6Xhu5dr4buDW+G7hMO1W+G6qOG7hWdbSmZr4buFW3HDrWvhu4VbcWbhurvhu6NbcXXhuqlb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4NbceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlb4buFw7RmW+G7seG7q2vhu4NbamFr4buFP1txYWxbcMawW+G6qeG7hXJ24bq/a1vhuq1m4bq7a1vhu7Hhu6tr4buDW+G6qeG7heG6o+G6qVvhu7Hhur1bceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqk/W+G7hWxhcVtiw7Rr4buDW+G6qW1b4bqp4buF4bqzcVvEqeG7pcaha+G7g1vhuqk44bqpW2rEg3Fb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qT9bceG7oWxr4buDW2JtW+G6qW1b4buFN2Zba+G7hWbDqmpb4buxdVvhu59yN2tbceG7oW9r4buDW8SpOVvigJzhu6Lhu4U4cVvhu4Vydltx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDW+G7sTlb4buFbGFxW2LDtGvhu4NbcWhr4buFW2vhu4Phu4XDrDdbUeG7oeG7peG7l2vhu4NbUOG7mWvigJ06IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa30oIWZq4buDW+G6qcSpN3Bw4bu4fWbhuqhja3Fj4buhfVtwcXbEqWPhu7h94butZuG6q3Hhu4UqWyJdXV3hu6Phu68mW+G7hWNm4buD4buFcSpbMjYw4buj4buvJn1bcOG7oeG6qeG7uH0vL+G6qTrhuq03bOG7o+G7hXJx4buFbDrhu7FrL+G6q2Nw4buJcWzhu6Mva2Phu61wLyAgMCAvIiIi4bqrMyIwXTZdNXE1MDQgxKkzLWZq4buDLTQgNDY64buL4buj4buDfVs3xKlx4bu4fUJhZlvhu4XDtGZbQmFmW+G6rWbhur9yW+G7hMO0Zltx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDW1Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW1Dhu5lrWy1bQuG7peG7l2vhu4Nb4buEw7Vb4bqo4buFZ1tKZmvhu4V9W+G7rWbhuqtx4buF4bu4fSJdXV19W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0yNjB9Wy8oIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa30o4bugN1tq4bqjcVvhuqw3a1vhuqnhu4XhurPhu6Nb4buFOWvhu4Vb4buEw7RmW3Hhu6FyduG6vWtbceG7heG7j2vhu4NbUeG7oeG7peG7l2vhu4NbUOG7mWstW0Lhu6Xhu5dr4buDW+G7hMO1W+G6qOG7hWdbSmZr4buFW3HDrWvhu4Vb4bui4buFc1tR4buFb1tr4buFZsOqalvhu4l4W0ZGRlssIF0gIC0gXSA0LjohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShCYWZb4buFw7RmW2LDoFvhuq3hurVyWyAwW2LDtWvhu4Nb4bqp4buFZ1vhu7E5bFvhuqw3a1vhuqnhu4XhurPhu6Nb4buFOWvhu4Vba+G7hWbDqmpb4buJeFtGRkZbLCBdICAtIF0gNC46W0JhZltxOFvhu7DDuVtRZuG6u2tbQsSDa+G7g1stW+G6qOG7hcO6W3Fp4bqp4buFW+G7hMO0Zltx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDW1Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW1Dhu5lrWy1bQuG7peG7l2vhu4Nb4buEw7Vb4bqo4buFZ1tKZmvhu4VbccOta+G7hVtr4buFZsOqalvhu4l4W0ZGP1txOGZb4bqp4bupW+G6qOG7hcO6W3Fp4bqp4buFW+G7hMO0Zltr4buFZsOqalvhu4l4W0ZGRjohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShL4buF4bq3a1vhuqtp4bujW2s5dj9b4buEw7RmW3Hhu6FyduG6vWtbceG7heG7j2vhu4NbUeG7oeG7peG7l2vhu4NbUOG7mWtbLVtC4bul4buXa+G7g1vhu4TDtVvhuqjhu4VnW0pma+G7hVvhu7Bmw6pxW0s3altxxINr4buDW+G6qOG7l1tx4buFZlticjdb4buvcuG6s3FbcOG6o+G6qVvhuqnhu4VsW+G7hMO0Zltx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDW1Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW1Dhu5lrWy1bQuG7peG7l2vhu4Nb4buEw7Vb4bqo4buFZ1tKZmvhu4VbccOta+G7hVvhu6Lhu4VzW1Hhu4VvWy1bYuG7mWtb4buxaVtx4buFZlticjdb4buvcuG6s3FbcOG6o+G6qVtxZuG6uXJb4bqtZuG6v3Jba+G7hWbDqmpb4buJeFtGRlssIF0iNC0gXSAgLiZbccSDa+G7g1vhuqzDo2vhu4Nb4buJ4buFY2tb4bqp4buFbFvhu4U3Zltxw6Lhu6NbceG7heG6v1vhu7E5W2vhuqFqW+G6qThba+G7heG6t2s6W8Oadlvhuq03a1tKUVHhu55bccOta+G7hVtxxINr4buDW+G6rMOja+G7g1vhu4nhu4Vja1vhuqnhu4VsW+G7hMO0Zltx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDW1Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW1Dhu5lrWy1bQuG7peG7l2vhu4Nb4buEw7Vb4bqo4buFZ1tKZmvhu4VbccOta+G7hVvhu6Lhu4VzW1Hhu4VvIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phu7VyceG7hWzhu6F9KOG7t2vhu4Vb4bqq4bul4buZa+G7gyEv4bujKA==

Ánh Dương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vượt lên số phận - Kết nối yêu thương

Vượt lên số phận - Kết nối yêu thương
2022-08-13 09:07:00

baophutho.vn “Trước đây do mặc cảm nên chị chỉ loanh quanh ở nhà, không dám ra chỗ đông người. Chị sợ va chạm, sợ những ánh mắt thương cảm của mọi người...

Thanh Sơn: Đã tìm thấy nạn nhân mất tích

Thanh Sơn: Đã tìm thấy nạn nhân mất tích
2022-08-12 16:30:00

baophutho.vn Theo thông tin từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Thanh Sơn. Đến hồi 14h ngày 12/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân N.Đ.C, bị...

Nghề của áp lực và nguy hiểm

Nghề của áp lực và nguy hiểm
2022-08-12 16:10:00

baophutho.vn Dũng cảm, mưu trí băng mình qua biển lửa cứu người bị nạn, bảo vệ tài sản hay lặn lội đêm khuya trên sông nước tìm tung tích, thi thể nạn...

Điểm tựa nhân văn

Điểm tựa nhân văn
2022-08-12 09:12:00

baophutho.vn Là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội, ít có cơ hội và điều kiện tham gia phát triển kinh tế, sự mặc cảm tự ti lớn..., những người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long