Cập nhật:  GMT+7
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkBCZHvhu4Mmw6B74buHJsO04buP4buf4bqhJsO04buRdMOi4buHJnHhuqUmcWThuqfhuqEmw7Rj4buf4bqhJmNk4bqn4buHJuG6oWPEkeG7h2Mmw7V94bqhYyZjaibDtOG7j24mw7Rj4buR4bq1JuG7h2NbJuG6oWPhu4Mm4buHYuG7m21kJuG6v3vhu4Mmw6Phu4nhu4di4bu4L2M6QOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyQ8SDe+G6oypA4buGYlt0Jjo7LzxZJsOA4buJJuG6vnvhu4Mmw6Phu4nhu4diWSbDlGPhu5tr4buHYibDoGThu4djJnFbJlMgJmPhu4lkJuG7tOG6vsODWcOUw4Dhu65TQ+G7tibDtMSpJuG6oWPhu53huqEmY+G7iWQm4buHYmPDqSZiZHvhu4Mmw6B74buHJsO04buP4buf4bqhJsO04buRdMOi4buHJsOjw63hu4cmw6PDrOG6oSZxZOG6p+G6oSbDtGPhu5/huqEmY2Thuqfhu4cm4bqhY8SR4buHYybDtX3huqFjJmNqJsO04buPbibDtGThuqXhu4cmw7Rj4buR4bq1JuG7h2NbJuG6oWPhu4Mm4buHYuG7m21kJuG6v3vhu4Mmw6Phu4nhu4diJuG7tOG7huG6vsOD4bu2JsO0Y8SD4buDJuG7jeG7kXQmw6PDqeG7h2Mmw7RdZCbhu4zhu5F0w6LDtCbDo8Op4buHYybDtcOsJj88Lzs/Ozsv4buMw4Mtw5TDlGIm4buHYlt0Jjs8LywvOz87OybhuqHhu5d7JsOUY+G7lybDtOG7m2zhu4diJuG6oGPEkeG7h2Mmw7Jj4buXw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJikhP8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJi4pLMOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqhw53DoHvhu4PDsmPhu5HDtGPhu4PDnXHhu4cv4bqjxIPDtcOqw7Thu4PDsi/hu4fEg3LDtS87Oyw7Lzo6OuG6oyE6KD8uPzvDtCEuOyzhur86Py1k4buBYi0hKT4+w53hur3DsmIqJnvhur/DtOG7qCpCZHvhu4Mmw6B74buHJsO04buP4buf4bqhJsO04buRdMOi4buHJnHhuqUmcWThuqfhuqEmw7Rj4buf4bqhJmNk4bqn4buHJuG6oWPEkeG7h2Mmw7V94bqhYyZjaibDtOG7j24mw7Rj4buR4bq1JuG7h2NbJuG6oWPhu4Mm4buHYuG7m21kJuG6v3vhu4Mmw6Phu4nhu4diKiZyZOG6o8O0Y+G7qCopIT8qJmPEg2RiY8O04buoKi4pLComL0Dhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQOG6oH3huqEmw6NdZCbDoGThuq3hu5Em4bqj4bufJmPhu4lkJuG7h2Jjw6kmw7RdZCbDo2Thuq3hu4Em4bqhOOG7kSbDtOG6ueG7h2Mmw5Jj4buTJsOUY2fDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAQ2Thuqfhu4cm4buHe3RZJuG6oSIm4buH4bubbOG6oSbhuqHhu4Umw7Thu4/hurXhu4cmKD/hu7Am4bqhw63hu4diJuG7h2M24buHJuG6v3vhu4Mmw6Phu4nhu4diJsOje+G7h2Imw7JjImQmw7Rj4buR4bq1JuG7h2NbJm8mYjjhu4cm4bqhfeG6oSbDqmPhu5Em4bqhw63hu4diJuG7h2JjZOG6p8OyWSbDqmPhu5Em4bqhY8OiJnPhu5E3w7RZJuG7h2tkJsO0OcOyJsO04buP4buR4buHYibDo8Ot4buHYibhuqHDreG7h2Im4buHYzbhu4cm4bq/e+G7gybDo+G7ieG7h2LDnSbDlOG7kXQm4buHY2ThurXhu4dZJsO0w6zhuqEmw6Phu4kmw7JjfcO0JsO04buPZOG6reG7hybhu4djWyZvJuG6o1vhu4djJuG6oWPhu4Mm4buG4bq+w4Mm4bqhZuG7hybhuqFjOeG7gVkm4buHY2ThuqXhu5Em4bq/e+G7gybDo+G7ieG7h2Imw6N74buHYiZiM8OyJsOqY+G7hSbDqmMw4buHJnHhuqUm4bqhY2ombyZj4buDM+G6oSbhuqHhu4Um4bqhY2ombybhu4dj4bub4buHYibhuqFjN8O0JuG6v+G7m27hu4diJsO1ZOG7h2MmY+G7g13DtCbhuqFm4buHJsO0YzfDssOdJsOU4buP4bubbOG6oSbDtGXhu4djJmNl4buHYybDo+G7hVkm4buHYlt0Jjs8LywvOz87O1kmw5Rj4buXJsO04bubbOG7h2Im4bqgY8SR4buHYybDsmPhu5cmw6MgJsOge+G7hyZjW+G7h2Mm4buM4buRdMOiw7Qmw6PDqeG7h2Mmw7XDrCY/PC87Pzs7L+G7jMODLcOUw5RiJnHhuqUmcWThuqfhuqEmw7Rj4buf4bqhJmNk4bqn4buHJuG6oWPEkeG7h2Mmw7V94bqhYyZjaibDtOG7j24mw7Rk4bql4buHJsO0Y+G7keG6tSbhu4djWybhuqFj4buDJuG7huG6vsODJsOj4bqtJmNqJsO04buPblkmYmQiZCbhu43hu5F0w6LDtCbDsmM44buHJuG7h1vhu4Mmw6pj4buFJsOqYzDhu4cmceG6pSbhuqFjaiZvJsOjw6xkJnFsZCbhu4bhur7Dg8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDlMSR4buHYybDo8Oi4buHJsO0Y21kJsOjZOG6reG7gSZjZOG6p+G7hybDtF1kWSbhu4Hhu4nDtCbDtcOsJsO04bq54buHY1kmw7RjW+G7h2Mmw7Thu4/hurXhu4cm4bqhIibhu4fhu5ts4bqhJuG6oeG7hSbDtGTDouG7hybDo+G7iSZiZCJkJuG7h2I24buHJuG6oXvhu4Mm4buHYzfDtCbhur9bJsOD4buL4buHYibhu4Z7ZFkmw7RjW+G7h2Mmw7Jjw6wmQ+G7iybhuqBjxJEm4buAZOG7h2NZJkNbJuG7huG7iWQmcVsmw4Bl4buHYybhuqLhu5tr4buHYlgmw6M2dCbhuqHGoeG7h2Im4bq/WybDoMOs4buHJsOjw6l7JsOyY+G7m2vhu4diJuG6oeG7hSbhuqPhu58mw6pkw6Lhu4cmw7XDrCbDqmThu4djJsOyY8SRJmJkImQm4buHYjbhu4cm4bq/bOG7hybhu4djN8O0JuG6oSIm4buH4bubbOG6ocOdJuG6oGbhu4cmw6DDrOG7hybDtOG6ueG7h2Mm4bq/WybDkmPhu5MmVOG6teG7h1kmw4Ax4bqhJsOKXeG7h1kmQ1smQmR74buHYiZxWybDlWvhu4cm4bq+eybhuqFj4bubeybDtGPhu5/huqEmY2Thuqfhu4cmYmQiZCbhu4diNuG7hybDo+G7m27huqEmY+G7iybDtWsm4buHW+G7gybhuqFj4buDJuG7huG6vsODw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMOUXWQmw7Thurnhu4djJsOSY+G7kybDlGNnWSbhuqHDreG7h2Imw7R94bqhJsO04buPZOG6reG7hybDqmN7ZCZxWybDtMSpJuG6oWPhu53huqEmw7Rj4buf4bqhJmNk4bqn4buHJuG6oX3huqEm4buGYmPDqSbhu43hu5F0w6LDtCbhuqHhu5d7JuG6oGPEkeG7h2Mmw7Jj4buXJnFbJuG7jOG7kXTDosO0JsOjw6nhu4djJuG6oeG7l3smw5Rj4buXJsO04bubbOG7h2Im4bqgY8SR4buHYybDsmPhu5cmw6Phu5tu4bqhJsOU4bq54buHYybhu5d0WSZDw4Phu4bhuqJZJuG7kMOA4buG4bqiJsO04bq54buHYybhuqFj4bq5JsOjXeG7gybDqsOpw7Imw7RjbWRYJuG6oX3huqEm4bqhN8OyWSbhuqF94bqhJuG7h2Jb4buHY1kmw6PDqXsmw7Jj4buba+G7h2JZJsO0xKkm4bqhY+G7neG6oVkmw6Phu4Nb4buHJsO0Y+G6rSbDoyAmw7Jjw6xkJmNuw7Im4bqhYzPDtCbhuqFj4bqzWSbDtMSR4bqhYybhuqHhu5/huqFZJsO04buPZOG6reG7hybDqmN7ZCbhu4dje+G7h2Mm4bqhY+G7heG7h2LDncOdw50mw7Rd4buDJsOjZOG6peG7kSbDqmThuqfhu4cm4bqhY+G7gybhu4bhur7DgybDtGTDosOyJuG6oTnhu4cm4bqhfeG6oSbhuqFjxJHhu4djJsO1feG6oWMmw6M4dCbDo+G7l1kmw6rDqcOyJsO0Y21kWSbDo+G7k+G7h2Imw6PDrGQmw7Thu5tu4buHYlkmYmThu5PDsibhuqPhu4N74buHYybhu4diY2ThuqfDsiZxWybhu4bhur7DgyZiZCLhu4Emw6Bsw7Qmw6pj4buFJsOqYzDhu4cm4bqj4buDJiLhu4djJmPhu5tv4buHYibhuqHhu5d7JuG6o8Op4bqhYybhuqDhu4JRROG6oi06PsOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu4zhu5F7JuG7j1smw7Xhu4N9w7RZJsO04buDW+G7hybDtOG6ueG7h2Mm4bqh4buFJjouKCbhuqPhu4N74buHYybhu4diY2ThuqfDsibhuqHhu4Um4buG4bq+w4Mmw7Rj4buR4buJ4bqhJsOjw6xkJsO04bubbuG7h2ImY+G7m2/hu4diJuG6oWPEkeG7h2Mmw7V94bqhYyZjaibDtOG7j24mw7Rk4bql4buHJsO0Y+G7keG6tSbhu4djW8OdJsOUxJHhu4djJsOjw6Lhu4cm4buHYlt0Jjo/LzxZJsOAQ1NDJsO04bq54buHYybDoyAmc33huqEm4buHYznhu4cm4bqhY+G7gyY+OybhuqPhu4N74buHYybhu4diY2ThuqfDsiZxbGQmLMOdLikhJuG7huG6vsODWSbDtOG7j+G7g+G7h2Imw6Phu4Um4bqh4buFJikpJuG6o+G7g3vhu4djJuG7h2JjZOG6p8OyJnFsZCYsw507KD4m4buG4bq+w4Mmw6N74buHYibhur9b4buBJnFk4bqn4bqhJnFbJjohJuG6o+G7g3vhu4djJuG7h2JjZOG6p8OyJnFsZCY7Pygm4buG4bq+w4Mm4buN4buRe3Qmw7Thu49vJuG6v11kJsO0Y8OpJsO04buP4bubbeG7h2Imw7Rj4buR4buJ4bqhJsOjw6xkJsO04bubbuG7h2ImY+G7m2/hu4diJuG6oWPEkeG7h2Mmw7V94bqhYyZjaibDtOG7j24mw7Rk4bql4buHJsO0Y+G7keG6tSbhu4djWybhuqFj4buDJuG7huG6vsODw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMODw6Lhu4cm4buHYlt0Jjo7LzxZJuG6oeG7hSYpIS8+OybhuqPhu4N74buHYybhu4diY2ThuqfDsibhu7ThuqFjZMOi4buBJjw6WSE74buw4bu2JnFsZCYsw50/OzovLMOdLikhJuG7huG6vsODJuG7tOG6oWNkw6Lhu4EmPChZPi7hu7Dhu7Ymw6MgJsOj4bubbuG6oSbDtGNh4buBJsOjw6nhu4djJmPhu4smw7VrWCY7Ly4mY+G7kXThuqfhu4cmY+G7g1vhu4cmw7RjW+G7h2MmcWThuqfhuqEmw7RjYeG7gSbDo8Op4buHYyZj4buLJsO1aybhuqFj4buDJuG7huG6vsODw50mw5VvJuG6vsODWcOUw4Dhu65TQybDoyAmw7TEqeG7h2ImY27Dslkmw7Thu49l4buHYybhu5DDgOG7huG6oibDtOG6ueG7h2Mmw6B74buHJmNb4buHYybhu4zhu5F0w6LDtCbDo8Op4buHYybDtcOsJjs/Lj8v4buMw4Mt4buQw4Dhu4bhuqIm4buHYlt0JjsvPC87Pzs7JsOyY+G6tSbhuqPhu5F04bqnw7Qm4bqje+G7h2Mmw7V94bqhYyZjaibDtOG7j24mw7Rk4bql4buHJsO0Y+G7keG6tSbhu4djWyZvJuG6oWPhu4Mm4buG4bq+w4Mmw6Nuw7Qm4buB4buJw7Qm4buHMOG7gSY7Pzs7JuG6oWPhu4Mmw7TEqeG7h2Imw7XDrCYsLjwm4buHYuG7m21kWSbDtMSp4buHYibDtcOsJsO0ZOG6peG7hyZjaibDtOG7j24m4bq/WyYhOixZISbDtOG7j2Thuqfhu5Emw6Phu4vhu4diw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMOUXWQmY+G7iWQm4buHYmPDqVkm4bqhfeG6oSbDo8OpeybDsmPhu5tr4buHYibDoyAm4bqjW+G7h2Mm4buHY2ThuqXhu5Emw7RjbWQmYmR74buHJsOj4bqtJsO04buPe+G7gybDo8SpZFkmw7Rje+G7gSbhur/hu5E54buHJuG7h2Nw4buHYibDqmPhu4Umw6pjMOG7h1kmceG7m2zhu4diJuG7gTHhuqEm4bqhxqHhu4diJuG7h2Phu5smw6pk4buHYybhu4diY2Thuqfhu4Emw7Thu4/hu4Phu4diJuG7jeG7kX0mw7Thu49l4buHYybDtGTDosOyJuG7h2M54buHWSZiZCJkJuG7jeG7kXTDosO0JuG6oX3huqEmY+G7iybDtWsmY2omw7Thu49uJsO0ZOG6peG7hybDtGPhu5HhurUm4buHY1sm4bqhY+G7gybhu4bhur7Dg8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDkmN9w7Qmw6Bk4bqt4buRJuG6oWPhurkmw6Nd4buDJsO0XWQmY+G7iWQm4buHYmPDqVkmw4Dhu4kmw7Thu4/hu5tv4buHYibDgOG7iSbhur7Dg1nDlMOA4buuU0Mmw4Nb4buDJuG7hmJn4bqhJuG6ouG7keG7h2Imw6MgJmJjZCbhu4djOeG7hybhu4djcOG7h2Im4buHaibhur/hu5/huqEm4bqh4buXeybhuqF94bqhJsOjw6l7JsOyY+G7m2vhu4diJsO04buP4buD4buHYibDtOG7j2Thuq3hu4cmw6pje2QmcWThuqfhuqEmY2omw7Thu49uJsO0ZOG6peG7hybDtGPhu5HhurUm4buHY1sm4bqhY+G7gybhu4bhur7DgybDtGNtZCZiZHvhu4cm4buN4buRe8OdJsOU4buRdCbhu4djZOG6teG7h1kmw6Phu4vhu4diJuG6oWPEkSbhuqHGoeG7h2Imw6N94buHYyZiZH0mw7Rkw6Lhu4cmw6Phu4kmYmQiZCbhu4diNuG7hybhuqFm4buHJuG6oWPhu5t7JsOj4buL4buHYibDo+G6peG7kSZiZHB7JuG6oX3huqEmw6PDqXsmw7Jj4buba+G7h2LDnSbDgOG7iSbDtOG7j+G7m2/hu4diJsOj4bqlJuG7h2Jjw6km4bqhfeG6oSbDo8OpeybDsmPhu5tr4buHYibDsmMiZCbDtMSR4bqhYybhuqHhu5/huqEmw7Thu5F04bq14buHJsO04buP4buRdOG6peG7h1kmw7Rjw63hu4diJsO0ZOG7hybDo+G6rSbhu4bhur7Dgybhu4cx4buBJsOj4bubbuG6oSZjXeG7hybhuqHhu5HDrGQm4buH4buJw7ImY+G7iybDtWsm4bq/Wybhu4diW3QmOiEvPFgmw6Phu4vhu4diJsO0Y21kJsOqY2Hhu4cmw7Thu4/hu5tr4buHYibDtGNh4buBJsOjw6nhu4djWSbDsmPhurUm4bqj4buRdOG6p8O0JuG6oX3huqEmY+G7iybDtWsmw6MgJsO0ZMOiw7Im4buHYznhu4dYJuG7h2N74buHYybhuqFj4buF4buHYiZiZCJkJuG7h2I24buHJsOjw6xkJnFsZCbhu4djcOG7h2ImY+G7iybDtWsmw6MgJsOj4bubbuG6oSbDsmPhurUm4bqj4buRdOG6p8O0WSbDo+G7lybDo2ThuqXhu5Emw6pk4bqn4buHJuG7h2M54buHJmNqJsO04buPbibDtGPEg+G7gybhu43hu5F0JsOjw6nhu4djw50m4bqgYznhu4Em4buHYzfDtCbhur9bJuG7h2JbdCYsPy88JuG6oX3huqEmw6PDqXsmw7Jj4buba+G7h2Imw7JjImQmw7Rj4buf4bqhJmNk4bqn4buHJnPhu4Phu4diJnFk4bqn4bqhJmNqJsO04buPbibDtGThuqXhu4cmw7Rj4buR4bq1JuG7h2NbJuG6oWPhu4Mm4buG4bq+w4PDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw4Dhu4km4bq+w4NZw5TDgOG7rlNDJnFbJuG6oX3huqEmw6Dhu4lZJuG7h2Jb4buHYybhur9k4bq14buHJuG7jeG7kXvhu4cmw7XhurMmw7Qw4buHYibhuqHhu5tt4buHYibDqmThuq3hu4Emw7Thu497WSZiZH3hu4Emw7V9w7QmcWThuqfhuqEmw7Rj4buf4bqhJmNk4bqn4buHJsOgIuG7gybDoyLhu4EmY2omw7Thu49uJsOqw6nDsibDtGNtZFkmw6Phu5Phu4diJsOjw6xkJsO04bubbuG7h2JZJuG6ocOt4buHYibDqmN7ZFkm4buBZOG7h2Mmw6Bd4bqhY1gmw7Jjw6xkJmNuw7ImcWxkJuG6oX3huqEm4bqhaybhu43hu5F74buHJsOgfeG7gybhuqFjxJEmw7Rj4bubbeG7h2Imc+G7kXThurXhu4cm4bqhOcOyJuG7h2M5w7RZJsOjMOG7h2Imw7QiZCbDtGTDouG7hybDo+G7iSbDtGPhu5/huqEmY2Thuqfhu4cmYuG7hWQmY2omw7Thu49uJuG6oeG7l3smKCwmw7Thurnhu4djWSbDtGNb4buHYybDsmPDrOKApuG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssWp4buRw7Rj4buD4buPKkDhu4B7ZCZD4buDe+G7uC/DskA=

Mai Hoa

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Điểm tựa nhân văn

Điểm tựa nhân văn
2022-08-12 09:12:00

baophutho.vn Là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội, ít có cơ hội và điều kiện tham gia phát triển kinh tế, sự mặc cảm tự ti lớn..., những người...

Thực hiện bình đẳng giới ở Cẩm Khê

Thực hiện bình đẳng giới ở Cẩm Khê
2022-08-11 11:26:00

baophutho.vn Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Cẩm Khê luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu Chương trình quốc gia về bình...

Cảnh báo mưa lớn ngày và đêm 11/8

Cảnh báo mưa lớn ngày và đêm 11/8
2022-08-11 09:58:00

baophutho.vn Ngày 11/8, theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Việt Bắc, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 đã đi vào khu vực các tỉnh Quảng Ninh...

Đổi mới hoạt động, đẩy mạnh thi đua

Đổi mới hoạt động, đẩy mạnh thi đua
2022-08-10 08:46:00

baophutho.vn Thời gian qua, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát tình hình ở cơ sở; chỉ đạo các...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long