Cập nhật:  GMT+7
4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RD4bqmY0ZSROG7n3ItcmZEO8Oa4buoUUQ7P1Lhu6Lhu6hE4bumUeG7glJE4buoUVLhu5zGr0QgKEThu6jDjcavRMOJxJDDicOJ4bqkL1FF4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqRSxq9QRDo/4buMQUMvL+G7jOG6tsOS4buC4buqKlEsO1Hhu6rhurYg4buoL+G7jsOUOuG7pjvhu6oqL+G7qMOUMDovw4nDicSQ4bq4L0VFReG7juG6ukXhu4DDicSQxJDEkDtF4buAw4nhurpF4bq+xahF4bq24bukKlBDRC/huqbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmclF94buCRCw2RCYsMuG7muG7qEThu4wp4buCRHJRKUQ7PkDhu6hQROG6q1FT4buoUUQqUSnhurBE4bqrUSlEO1Xhu4xRRHPhuqlsYkQ7w5rhu6hRRDs/4buC4buqROG6qeG7iuG7qFBE4bumUcOU4buoROG7jCnhu4JEclEpRDs+QOG7qFBE4bqrUVPhu6hRRCpRKUThu4xR4buqRGNGUkThu59yLXJmRDvDmuG7qFHhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKmbDlOG7guG7jkPhuqZsUEYyRMOJxJAvReG6sERjRlJE4bufci1yZkQ7w5rhu6hRRDvhu7RE4buMUXvhu4xEO+G7tOG7qFBE4bumxqA7ROG7jFjhu6hQRDvhu4Thu4xEKlHhu4Q7RDtR4buC4buoUeG6sEQ7Pywy4bua4buoRDtR4buC4buoUeG6sEQ7Pywy4bua4buoRFFU4buoUUThu6jDjcavRMOJxJDDiUXhuq5EOz9S4bui4buoROG7plHhu4JSROG7qFFS4bucxq9EIChE4buow43Gr0TDicSQw4nDieG6tkRyQFJE4buOW0Thu4zhu7BEw5XDneG7qFBE4buMUVNE4bqpIVJE4butw43hu6hE4buhLOG7guG7qFAtROG7n1Hhu7BE4bqpU0Q7UT5EcsOa4buoUUQsNuG6sEThuqtRKUQ7VeG7jFFEc+G6qWxiRDvDmuG7qFHhuq5ExahJ4buoUUTDlUfhu6pExq/hu7I7RDpZRDok4bqwROG7qFBG4buoUeG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZsw43Gr0TDicSQw4lFRMOV4buE4buoUUThu45MLEThu4xR4buI4buoUETDlT4j4buoUETDiuG6vEThu6jDjcavRDFLMkThu45b4buoUEQgRkQqUeG7hDtEOz9S4bui4buoROG7jCnhu4JEY0ZSROG7n3ItcmZEO8Oa4buoUeG6sEThu4w84buoUETFqEZE4buow43Gr0RQUVJE4buOTCxE4buo4bu2RMWoW+G7jETDleG7tFJExq9AUuG6sEQ64buE4buoUEQ7R+G7quG6sETDkns7RCpR4buE4bqwROG7plHEqOG7qFBEw5VV4buoUUQgVUQ7Ucag4bqwRDtRPuG7uOG7qFBEUVLhu5wsROG7jCnhu4JEY0ZSRDs/4buq4buoUERR4bucRDtRWeG7qFBEKlHhu4Q7RDtR4buC4buoUeG6sEQ7Pywy4bua4buoRFFU4buoUUThu4xIROG7qD5A4buM4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6pFLGr1BEOj/hu4xBQy8v4buM4bq2w5Lhu4Lhu6oqUSw7UeG7quG6tiDhu6gv4buOw5Q64bumO+G7qiov4buow5QwOi/DicOJxJDhurgvRUVF4buO4bq6ReG7gMOJxJDEkMSQO0Xhu4DDieG6ukXhur7FqMOJ4bq24bukKlBDRC/huqbhuqQq4bqm4bq8L+G6vEThu4xRw5pEO1Lhu5YsROG7jFEpRDLGoCxEw5VHO0QgRkQgPj07ROG7psagRFHhu6pH4buMUURQw53Gr0Q6WURQUiNEKlHhu4Q7RDtR4buC4buoUeG6rkQ6WURQUiNEKlHhu4Q7RFFU4buoUeG6rkQ7NkTFqOG7nEQqUSlEOuG7sOG7qFBEKlHhu4Q7RDtR4buC4buoUUQg4buaROG7jlLhu5zhu6hEO1Phu4xRRCBGROG7jkvhu6hEOlnhuq5EOzZExajhu5xEKlEpRDrhu7Dhu6hQRCpR4buEO0RRVOG7qFFEIOG7mkThu45S4buc4buoRDtT4buMUUQgRkThu45L4buoRDpZ4bquRDpZRFBSI0QqUeG7hDtE4buMUT7hu7jhu6hQRDs/VOG7qFFE4buOS+G7qEQ74buy4buM4bq2RHFI4buoRDEsTDtEIEZEKlHhu4Q7RDrhu7Dhu6hQRMOJw4rhurZFw4nhurpE4buMUT7hu7jhu6hQRDs/VOG7qFFEOz8sMuG7muG7qERRVOG7qFHhurBEw4lF4bq2w4rDikVE4buMUT7hu7jhu6hQRDs/VOG7qFFEKlHhu4Q7RDtR4buC4buoUeG6tkRsw43hu6hQRMWoW+G7jEQ7W0Q6SOG7qEQxLEw7ROG7jCnhu4JEY0ZSRMOVRztEUE3hu6hE4bq6xJDDgOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZsw43Gr0TDicSQw4lF4bqwROG7jFjhu6hQRDvhu4Thu4xEOywy4buW4buoRDs/LDLhu5rhu6hE4buMKeG7gkRjRlJEw5Uu4buoUETDlVXhu6hRRFE+QOG7qFDhurBEw5VIxq9Ew5JI4buqROG7guG7qEQ74buqRuG7qEQ7UVjhu6hQRDtS4buoRCBGRDpI4buoRDEsTDvhurBEOz8sMuG7muG7qEThu47Dk+G7qOG6sEQqUeG7hDtEOuG7sOG7qFDhurBEKlEo4buMRCAoRMOVw4zhu4xExahb4buMROG7jFjhu6hQRDvhu4Thu4xE4buMUcOaRMOVR+G7quG6sETDlVLhu5osRFFG4buoUUThu4wp4buCROG7jEwqRCw24bqwROG7jFFT4buoUUQmLDLhu5rhu6hE4buM4buE4buMROG7jEwqRCBGROG7qFEsROG7jE0sRDtRWOG7qFBEO1Lhu6hE4buMKeG7gkThu6hRS+G7qEThu45L4buo4bqwRDtH4buqRDpbRMOVw53hu6hQRDtRLE7hu6jhurBEO1FZ4buoUEThu6hRTDtE4buM4buC4buqRDs/4buq4buoUERjSOG7qFBEw5Lhu7LhurBE4buMUVPhu6hRRCYsMuG7muG7qEQgRkThu6hRS+G7qEThu45L4buoROG7jOG7hOG7jEThu45L4buoRDvhu7Lhu4xEO8Oa4buoUeG6tkRjRlJE4buM4buwRDvhu4Thu4xEKlFPxq9EIEbhu6pEIOG7rOG7qFBE4buMUSzhu6hQROG7plFI4buqRCBGRMOVRztEUFJIUkQ7R1JE4buFUkhSROG6qeG7hOG7qkThu4xRU0Thu6EsWeG7jERQUuG7guG6sEThu4VSSFJE4bqp4buE4buqROG7jFFTRDvhu6pG4buoRCYsWeG7jEQg4buaRDFLMkThu45b4buoUERjSOG7qFAtROG6qS7hu4JExahS4buaxq9EIEbhu6hQ4bquRMWoRkRFRDs/4buq4buoUETDiUTDleG7uOG7qEQgVUTDlUc7RFBSSFJE4butRuG7qFBEO0dSROG6qyzhu7Lhu4xEO1FSROKAnGM+4buCRGxQUVVEJiwyxqA7ROG7jCnhu4JEY0jhu6hQRCBG4buqROG7jCzhu7Lhu4xEOlnhu6hQ4oCdROG7juG7qkRjRlJEclLGoOG7qFBE4buo4buwUkThu61S4bucO0Rs4buCxq9EO+G7tEThu4xRe+G7jOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqRSxq9QRDo/4buMQUMvL+G7jOG6tsOS4buC4buqKlEsO1Hhu6rhurYg4buoL+G7jsOUOuG7pjvhu6oqL+G7qMOUMDovw4nDicSQ4bq4L0VFReG7juG6ukXhu4DDicSQxJDEkDtF4buAw4nhurpF4bq+xajhurjhurbhu6QqUENEL+G6puG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqtRKUQ7VeG7jFFEc+G6qWxiRDvDmuG7qFFE4bqpIVJE4butw43hu6hE4buhLOG7guG7qFBEOz/hu4Lhu6pE4buO4buC4buoUURRUuG7nCxEck4qRDtR4buiRMWo4buC4buqRMOV4buy4buoUEQxLEw7RDrDjOG7jOG6pC8q4bqm4bufUeG7hDtEw5JS4buiLEThu4xRw5pEw5VH4buqRDtHUkRR4buyUkThu6hQUVXhurBE4bqrUSlEO1Xhu4xRRHPhuqlsYkQ7w5rhu6hRROG6qSFSROG7rcON4buoROG7oSzhu4Lhu6hQRFBRUkThu6hRTuG7qEQgRkTDklLhu6IsROG7jj7hu7jhu6hQROG7qFEi4buoUEThu6bGoDtEJixIRMavRkRjRlJE4bufci1yZkQ7w5rhu6hRRMOVRztEw5U+PeG7jEQ7P+G7quG7qFBE4buow43Gr0QmLOG7guG6tkRj4buI4buMRMOSUuG7nDvhurBEOz8+QOG7jEThu6hRIuG7qFBE4bumUeG7sEThu6ZRw43hu6jhurBEO1Hhu4Thu4xRRDtRe+G7jEThu47hu6pESOG7qFFEUT4k4buoUEThu4wp4buCROG7jlXhu4xRRMOS4buc4buoUUThuqtt4butZ2ItReG7huG6sEThu4wh4buoUEQgQFJEOltEw5XDneG7qFBExajhu6zhu6hQROG7jCnhu4JE4buMSERR4bucRDtRWeG7qFBE4buMUVPhu6hRRDs/VeG6sERR4bucRDtRWeG7qFBEKlHhu4Q7RDtR4buC4buoUUQtRDs/LDLhu5rhu6hEUVThu6hRRDvDmuG7qFFEw5VJRDtT4buMUUThu4xb4buMRMOVVeG7qFFEUT5A4buoUEThu44+RMWoLE7hu6jhurBEOywy4buW4buoRDs/LDLhu5rhu6hE4buMUSlEOz8+4bu44buoUEThu4xRU+G7qFFEOuG7hOG7jFFE4buMKeG7gkRjSOG7qFDhurBEKlHhu4QqRMWoLE47ROG7jCnhu4JEbFFGROG7qD5A4buM4bqwRFDhu7AqRCpRTeG7qEQ7R+G7qkQ6W0Thu7Thu6hEw5VV4buoUUThu4xRU+G7qFFEOz9VRC1EMUlEUeG7slJEw5Xhu6JEKlHhu4Q7RDs/UuG7ouG7qEThu6ZS4buoUUQ7xqDhurZE4but4buaROG7qFFS4bucxq9EIChEO1EjUkRQUuG7guG7qEQ7QFLhurBE4bqrUSlEO1Xhu4xRRHPhuqlsYkQ7w5rhu6hRROG7qFFM4buoRMavR+G7qFHEgkRjRlJE4bufci1yZkThu59RLkRyUeG7rkQqUUhSRFBSIkQgIuG7qFBEIOG7glJEOz/hu6xExahGRMav4buyO0Q7P+G7quG7qFBEUeG7glJE4buM4bu4RCYs4buC4buoRMOS4buE4buqROG7jFFTROG7jFEpRMWoW+G7jEThu4wp4buCRDvDmuG7qFHhurBE4buMLOG7qFBE4buMTCpEO1FY4buoUEQ7UuG7qEThu4xRU+G7qFFEO1FZ4buoUOG6sEThu6ZVKkQ7USNS4bqwROG7jFFT4buoUUQx4buE4buMRMOV4buiRMOVVeG7qFFEUT5A4buoUEThu44+RMWoLE7hu6jhurBEO0fhu6pEOltEw5XDneG7qFBEO1EsTuG7qEQ7P+G7quG7qFBEMUlEUeG7slLhurZEayxZ4buoRMWoRsavRMOVPj3hu4xEw5VS4buaLEThu6hGMuG6sERjRlJE4buMTeG7qEQqUeG7hDtEUSwyRMWoPVJEO1HGoEQg4buaROG7qFAsw53hu6hE4buoUUvhu6hExahb4buMRMOV4buiRMOVTzJExq9H4buoUURR4bu44buoROG7qCLhu4JEO1Lhu6hRRDtRTeG7qETDleG7tFJExq9AUkQ64buE4buoUEQ7R+G7qkQ7P+G7quG7qFBExq/hu7ZSROG7jOG7hOG7qETDkuG7suG6sEQqUeG7sOG7qFBEIFLhu5bhu6jhuq5EMUsyROG7jlvhu6hQRCBGRMOSWUQ7P1NE4bumUSzhu6hQROG7jFE+4bu44buoUEQ7P1Thu6hRRCpRIURRPSpEIEBSRDt94buoUETDlVlSRDs+PeG7qFBE4bumUeG7hOG7qERQUkhEw5Xhu6JE4buoS+G7qFBE4buM4buC4buqRFFS4bucLEQmLEhE4buMWOG7qFBEO+G7hOG7jEQ7UVjhu6hQRDtS4buo4bqwRDssMuG7luG7qEQ7Pywy4bua4buo4bq24bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqRSxq9QRDo/4buMQUMvL+G7jOG6tsOS4buC4buqKlEsO1Hhu6rhurYg4buoL+G7jsOUOuG7pjvhu6oqL+G7qMOUMDovw4nDicSQ4bq4L0VFReG7juG6ukXhu4DDicSQxJDEkDtF4buAw4nhurpF4bq+xajhurrhurbhu6QqUENEL+G6puG6pCrhuqZjw53hu6hQROG7jFFTROG6qSFSROG7rcON4buoROG7oSzhu4Lhu6hQLUThu59R4buwROG6qVNEO1E+RHLDmuG7qFFELDbhurBE4bqrUSlEO1Xhu4xRRHPhuqlsYkQ7w5rhu6hRRDs/4buC4buqRMSpNkThu6hS4bucxq9E4buMUT7hu7jhu6hQROG7rVREOltE4buoUFFS4bucKkQqUeG7hDtEO1Hhu4Lhu6hRROG7jFHhu6pE4buM4buE4buoRMOS4buyRDs/LDLhu5rhu6hEO1Hhu4Lhu6hRROG7jEwqRDFJ4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pnI/PkDhu4xEO1Hhu5rGr0R2LEvhu6hExq9AUuG6sEThuqtRKUQ7VeG7jFFEc+G6qWxiRDvDmuG7qFFE4bqpIVJE4butw43hu6hE4buhLOG7guG7qFBEUF1SRMWoI1JE4buMUS7hu4xEOnvhu4xE4bumUVbDlOG6sERRR+G7qFFEKlEu4buMRCBGRDtRRuG7qFFE4buMWOG7qFBEw5XGoOG7qEQ7TipEO1Hhu6JExahJ4buoUUTDlUfhu6rhurBE4buM4buE4buoRMOS4buy4bqwROG7jFjhu6hQROG7jFF74buM4bqwRCBS4buW4buoROG7jFF74buM4bqwROG7qFA+I1JExajhu4Lhu6pEw5Xhu7Lhu6hQROG7qFBG4buoUUQqUeG7hDtEO1Hhu4Lhu6hRRC1EOz8sMuG7muG7qERRVOG7qFFE4buMKeG7gkQ7w5rhu6hR4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pmxRS+G7qEThu45VKkThu6hGMuG6sERjRlJE4bufci1yZkQ7w5rhu6hRRMOVPj3hu4xE4buoUU7hu6hE4bqp4buK4buoUEThu6ZRw5Thu6hE4buMKeG7gkRyUSlEOz5A4buoUEThuqtRU+G7qFFEKlEp4bqwROG6qeG7skRycuG6onJy4bquRMav4buyO0Thu4zhu4RE4buoUUvhu6hEw5U+PeG7jEThu6hRTuG7qETEqTZE4buoUuG7nMavROG7jFE+4bu44buoUERmIeG7qFBE4butPuG7uOG7qFDhuq5Ew4nhurxE4buM4buE4buoRMOS4buyRDs/LDLhu5rhu6hEO1Hhu4Lhu6hRROG7jEwqRDFJRMOVPj3hu4xE4buoUU7hu6hExKk2ROG7qFLhu5zGr0Thu4xRPuG7uOG7qFBE4butVEQ6W0Thu6hQUVLhu5wqRCpR4buEO0Q7UeG7guG7qFHhuq5E4buoUVLhu5osRDtOKkQ7UeG7ouG6sEThu4zhu4RE4buoUUvhu6hE4buM4buwRDtRRuG7qFFEO1Phu4xRRDEsTDtEOsOM4buMRDs/4buq4buoUEThu4xY4buoUEQ74buE4buMRDs/LDLhu5rhu6hEO1Hhu4Lhu6hRROKAk0Q7Pywy4bua4buoRFFU4buoUUThu6jDjcavRMOJxJDDiUVE4buMPOG7qFBEw5U+PeG7jEThu6ZRw5Thu6hEO1E+JOG7qFDhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKjgsO1Hhu6o/Q+G6pnJRLERmRuG6pC8q4bqm

Thu Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2024-07-25 12:39:00

baophutho.vn Ngày 25/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long