Cập nhật:  GMT+7
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDhu5Xhu5rhu6ThuqbhurXhu5o64bqmJOG7oEzhu5rhuqbhu6PhurPDrMOi4bqmJFDDmuG7muG6psOsxqAlW+G7lMOa4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7gOG7nOG6piThu5rhu4JV4bqmPsOK4bqmU+G7nOG7mFXhuqYkI+G6uuG6pkxY4bqmPeG7tOG6pkzhu5rhu4LDmuG6psOaJeG7quG7nOG6pj7DiuG6pk7hu4BV4bqmS+G7gMOZ4bqmTCXDmsag4bqmLsOaxqDhuqYk4buaKEzhuqbhu7jhu5rEqFXhuqbhu53DlCThuqbDrMagJVvDlcOa4bqmTuG6vMOa4bqm4bqq4bqs4bqq4bqq4bqmJCPDlcOa4bqmTuG7oOG6uuG6pkvDisOa4bqm4buaJVvhu5LDmuG6puG7neG7muG6usOa4bua4bqm4bqz4bq64bquL+G7muG6qOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6ruG7nFXGoOG6pj0jTHnhuqQvL0zhuqBL4bq6w5nhu7jhu5olJOG7msOZ4bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqq4bqq4bqsQi/huqjhuqjhuqhNQ+G6rMOJROG6qOG6rOG6rCThuqjDieG6qkPhuqjhuqhU4bqo4bqgUuG7uMag4bqk4bqmL+G6sOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhurXhu5rhu5zhu5Al4bqmw5rGoMOKW+G6puG6qOG6uC/huqjDgOG6pk7hu6zDmsag4bqmTOG7muG7ouG6psOsxqAlW+G7lMOa4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7gOG7nOG6pi3huqZxW+G6pj7hu5zDlcOa4bqm4bqz4bud4bun4bqm4budUMOa4bua4bqmOlvDgOG6puG7leG7muG7pOG6puG6teG7mjrhuqYk4bugTOG7muG6puG7o+G6s8Osw6LhuqYkUMOa4bua4bqm4buV4buaKuG6puG7neG7msWo4bqmTCbDmsag4bqmTsOZw4rDmuG6pkzhu6rDmsag4bqmJOG6vEzhuqZO4buG4bqmTsOUw5rhuqYk4bua4buCVeG6pj7DiuG6plPhu5zhu5hV4bqmJCPhurrhuqZM4bq8TOG6puG6tVjhuqY94bu04bqmTOG7muG7gsOa4bqmw5ol4buq4buc4bqmxqDDiuG6piQjw5XDmuG6pk7hu6DhurrhuqZLw4rDmuG6puG7miVb4buSw5rhuqbhu53hu5rhurrDmuG7muG6puG6s+G6uuG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhu5Xhu5rhu6ThuqbhurXhu5o64bqmJOG7oEzhu5rhuqbhu6PhurPDrMOi4bqmJFDDmuG7muG6psOsxqAlW+G7lMOa4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7gOG7nOG6pk7hu4bhuqZOw5TDmuG6piThu5rhu4JV4bqmPsOK4bqmU+G7nOG7mFXhuqYkI+G6uuG6puG6tVjhuqY94bu04bqmTOG7muG7gsOa4bqmw5ol4buq4buc4bqmxqDDiuG6piQjw5XDmuG6pk7hu6DhurrhuqZLw4rDmuG6pn3hu4bhuqZo4bua4buA4buc4bqmxrAlw43DmsOA4bqmfeG7huG6puG7lyXhu4DDmsag4bqm4bupw5XDmuG6oOG6puG6pcONW+G6plTDiuG6psOa4buaPMOaxqDhuqZMWOG6pj3hu7ThuqZMJcOaxqDhuqZMw4zhu7jhuqbGoOG7nOG6uuG6pkzhu4pV4bqmVFnDmuG6piQjw5XDmuG6pk7hu6DhurrhuqZLw4rDmuG6puG7miVb4buSw5rhuqbhu53hu5rhurrDmuG7muG6puG6s+G6uuG6oOG6puG7leG7muG7pOG6puG6teG7mjrhuqYk4bugTOG7muG6puG7o+G6s8Osw6LhuqYkUMOa4bua4bqmTuG6vMOa4bua4bqmxqDhu5zhurzhuqZM4bq6w5nhuqbhu5rhu67huqZM4bua4buCw5rhuqbDmiXhu6rhu5zDgOG6pkzhu5rhu6LDmuG7muG6pkAlW+G7kMOa4bqmTuG7oOG6uuG6puG7uOG7mixYw5rGoOG6pj7DiuG6pkzhurxM4bqmw5rGoMOKw5rhu5rhuqZO4buG4bqmTOG7mjrhuqZO4buuw5rGoOG6piQj4buc4buYw5rhuqZT4bua4bq64buc4bqmTOG7qsOaxqDhuqYk4bq8TOG6puG7uOG7muG7psOaxqDhuqZM4bua4buww5rGoOG6pk3hu6BM4bua4bqmTCpV4bqmxqDhu5zhurrhuqZM4buKVcOA4bqmTeG7oEzhu5rhuqYk4buA4bqmVOG7ssOa4bqm4bq14buaw40l4bqm4buV4bua4buc4bqmTDvDmsag4bqmw5rhu5os4bqmTuG7gFXhuqZL4buAw5nhuqZNKOG6piQjPOG6psOaxqAl4busw5rhuqZMJcOaxqDhuqYk4buaKEzhuqbhu7jhu5rEqFXhuqZN4bug4bu44bqmJMOUJOG6psOaxqAlW8OVw5rhuqZO4bq8w5rhuqbDmuG7msOMJOG6plTDiuG6psagw4rhuqYkI+G7sMOaxqDhuqbhu7jhu5o/TOG6pj4/4bqmw5rhu5ol4bqmTOG7iiXhuqYkw41V4bqmVOG7nMOa4buaw4DhuqYk4buiw5rhuqbDmsagLOG7tsOaxqDhuqZOLOG7skzhuqbDmiXhu6rhu5zDgOG6pkzhu5rhu4JV4bqmPeG7pEzhuqYk4bq+4buc4bqmTOG6vEzhuqbhu5rhu67huqZM4bua4buCw5rhuqbDmiXhu6rhu5zhuqZ94buG4bqm4buXJeG7gMOaxqDhuqbhu6nDlcOaw4Dhuqbhu5olW+G7ksOa4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbhurPhurrhuqDhuqbhuqXhu6zDmsag4bqmJOG7msOd4buc4bqmW8OVJeG6pkzhu4olQeG6puG7nSHhuqbDmuG6ulvhuqZOw5TDmuG6piTDlCThuqbDmsagJVvDlcOa4bqmTuG6vMOa4bqmTOG6vEzhuqbDmsagw4rDmuG7muG6pkzhu4rDmuG6piThu4LDmsag4bqmTCzDncOaxqDhuqZAJeG7gMOa4bqmVF3huqZT4bua4buqw5rGoOG6pk7hu5jhuqYk4buew5rhu5rhuqYkI+G6vsOaxqDhuqbDmsagLMOd4buc4bqmTOG7muG7gsOa4bqmw5ol4buq4buc4bqmS+G7oOG6psOT4bu44bqmxqDhu5zhurzhuqZT4bua4buc4bqmTeG7oEzhu5rhuqZL4buSw5rhu5rhuqZ94buAW+G6piPhurrDgOG6pkzhu4rDmuG6pkvhu4DDmeG6pj7hu5LhuqZU4buy4buc4bqm4buiTOG7muG6psOaxqAsw53hu5zhuqZM4bua4buCw5rhuqbDmiXhu6rhu5zhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmPSNMeeG6pC8vTOG6oEvhurrDmeG7uOG7miUk4buaw5nhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqrhuqrhuqxCL+G6qOG6qOG6qE1D4bqsw4lE4bqo4bqs4bqsJOG6qMOJ4bqqQ+G6qOG6qFThuqrhuqBS4bu4xqDhuqThuqYv4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG7nSMsWUzhuqZO4bukw4Dhuqbhu5Xhu5rhu6ThuqbhurXhu5o64bqmJOG7oEzhu5rhuqbhu6PhurPDrMOi4bqmJFDDmuG7muG6psOsxqAlW+G7lMOa4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7gOG7nOG6pk7hu4bhuqZO4buc4bqmJOG7muG7glXhuqZV4buq4bqm4bua4buew5rhu5rhuqZLLOG7tOG7nOG6piQjw5XDmuG6pk7hu6DhurrhuqZLw4rDmuG6pn3hu4bhuqbhuqXhu6rDmsag4bqm4bud4buaw4rDmuG7msOA4bqm4buaJVvhu5LDmuG6puG7neG7muG6usOa4bua4bqm4bqz4bq64bqg4bqm4bql4busw5rGoOG6pkzhu5rhu6LhuqZbw5Ul4bqmTOG7iiXhuqZM4bua4buiw5rhu5rhuqZAJVvhu5DDmuG6pk7hu6Dhurrhuqbhu7jhu5osWMOaxqDhuqY+w4rhuqZM4bq8TOG6psOaxqDDisOa4bua4bqmTOG7mi5M4bqmw5rhu4LDmsag4bqmTsSoW+G6plXhur7DmuG7muG6piQlW8OVw5rhuqYkIyVb4buQw5rDgOG6puG7mixZw5rGoOG6pk1Kw5rhuqZO4buY4bqmw5rGoCzDneG7nOG6pk3DjcOa4bqm4bq84bu44bqmTT/Dmsag4bqmTuG7rMOaxqDhuqZL4buu4bqmUzHhuqYk4buaJeG7iCThuqYkI8OZw5rGoOG6pkzhurrDmuG7muG6piThurxM4bqmTOG7muG7glXhuqY94bukTMOA4bqmJOG7msONVeG6pkzhurrDmuG7msOA4bqmw5rDjcOaxqDhuqZM4bq6w5nhuqZM4buaw4wk4bqmVCzhu7LDmsag4bqmSyzhu7Thu5zhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7gyJSThu5rDmSPhuqThurDDquG7gOG7nOG6psOt4bucw5rhu5rhuq4v4bu44bqw

Hải Minh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2024-07-25 12:39:00

baophutho.vn Ngày 25/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long