Cập nhật:  GMT+7
dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXfEqUzhu5Thu7c0TuG7t+G7qkxZ4bu3bUxZVeG7kkvhu7fhu6rGr+G7tOG6vuG7t23DkuG7kkzhu7fhu7A/4bu34bq14buY4bq04buSS+G7tzXhu6Lhu5JL4bu3bUzhu7A/4bu34buqxq/hurbhu5jhu7dM4buwJOG7t0xN4buK4buw4bu3xILhuqLhu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7fhu6rhu7BRTeG7tzfhuqThu5JL4bu34buqw4JN4bu3NeG6uuG7kOG7t2NMSXYvTEF3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d3ZN4buQS+G7t+G7qMav4bq+dOG7tS8v4bq+4burw4rhurbhu5jhu6ZM4buw4buqTOG7mOG7q0Dhu5Iv4buA4buC4buow5Xhu6rhu5jhu6Yv4buS4buCI+G7qC/DgcOB4bu5w4AvQUFB4buA4bqgQUHhu7nDgeG7ueG7ueG7qkHhuq7DgcOA4bqw4bquw5RB4bur4buO4bumS+G7teG7ty93di/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d+KAi3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6bhurXhu4Lhurbhu4Dhu7V3ZUvhurQk4bu3w4Hhu7kvQeG7qeG7t+G7huG7oOG7kkvhu7fhur5MTuG7t+G6teG7mOG6tOG7kkvhu7c14bui4buSS+G7t21MVyThu7ct4bu3xKlM4buU4bu3NE7hu7fhu6pMWeG7t21MWVXhu5JL4bu34buqxq/hu7Thur7hu7dtw5Lhu5JM4bu3VyThu7fhu4bhuqbhu7fhu6rGr+G6tuG7mOG7t0zhu7Ak4bu3TE3hu4rhu7Dhu7fEguG6ouG7t+G7kuG6rOG7kOG7t+G7quG7sFFN4bu3N+G6pOG7kkvhu7fhur5M4buY4bu34buG4bqk4buSS+G7t0BNSeG7kuG7t+G6teG6tOG7t+G7l+G6rOG7kuG7t21M4bu04bq+4bu3w5nhu7c34bqk4buSS+G7t8OKUOG7t21Mw5Phu7fhu6rGr0Xhu5Lhu7c14bq64buQ4bu3Y0xJ4bup4bu3TOG7sCThu4rhu5Lhu7c14bq64buQ4bu3Y0xJ4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d+KAizfhuqThu5JL4bu3QE1J4buS4bu34bq14bq04bu34buX4bqs4buS4bu3bUzhu7Thur7hu7fhu4bhuqbhu7dB4bu54bu54bu34buS4bqs4buQ4bu34buq4buwUU3hu7fhu4ZVTeG7qeG7t8SC4bqi4bu34buS4bqs4buQ4bu34buq4buwUU3hu7c34bqk4buSS+G7qeG7t+G7qsav4bqkTeG7t8Wo4buw4bq24bu34buSTE3DjOG7sOG7t0DDk+G7t+G7qsavTuG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu6rhurLhur7hu6nhu7fhu4bhuqThu5JL4bu3QE1J4buS4bu34bq14bq04bu34buX4bqs4buS4bu3bUzhu7Thur7hu7fDlOG7sOG7ouG7kuG7t0zhu5jhurThu5Lhu7fhu6pM4bq04buSTOG7t+G7quG7nuG7quG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7kkxN4buK4buQ4bu3QFbhu7fhu4ZZw5rhur7hu7dLTeG6tuG7mOG7qeG7t8OU4bq04bu34buqReG7kOG7t0tZU+G7kkvhu7fhu6jhurLhu5JL4bu3QMOM4bu3w5Thu5bhu5JL4bu3w5VNSeG7kuG7t+G7qsav4buw4buSS+G7qeG7t0tN4bu44bu3QOG7uOG7kkvhu7fhu6ZM4bq64buQ4bu34bq+TEXhu6rhu7fhu5JLWVVN4bu34bq+UOG7kkvhu7fhu6jhuqThu5Lhu6nhu7fhu6rGr8ag4buS4bu3QEbhu5Lhu7fhu5JNw4zhu5Dhu7fhu6pN4buS4bu34buqTOG7guG7mOG7tzfhuqThu5JL4bur4bu3Y0xN4bu34buSS0zDkuG7t0xZ4buw4bu3QMOM4bu34buoTeG7kkzhu7fhu6jhu57hu5JL4bu34buqw4JN4bu34buGw5Phurbhu7fhu6ZMWVPhu5JL4bup4bu34buG4bug4buSS+G7t+G6vkxO4bu34buqTcON4bum4bu34buqVuG6vuG7t0tZU+G7kkvhu7fhu5Dhurzhu7Dhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhur7hurLhur7hu7fhu6ZM4buY4buSS+G7t+G7qsav4bq04buY4bup4bu3TOG7mMOC4buq4bu34buGUOG7kkvhu7fhu4bhu4jhu7fhur7hu5jhu5Lhu6nhu7fhur5M4bqy4buw4bu3QOG6tOG7t+G7qkzDjeG7t0zhu4rhu7fhu6rGr0fhu7fhu5Lhu5hN4bu34buqTOG7guG7mOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXfigIttxq/hurbhu5jhu7dM4buwJOG7t0xN4buK4buw4bu3xILhuqLhu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7fhu6rhu7BRTeG7tzfhuqThu5JL4bu34bq+TOG7mOG7t+G7huG6pOG7kkvhu7dATUnhu5Lhu7fhurXhurThu7fhu5fhuqzhu5Lhu7dtTOG7tOG6vuG7qeG7t+G7huG7oOG7kkvhu7fhur5MTuG7t8SpTOG7lOG7tzRO4bu34buqTFnhu7dtTFlV4buSS+G7t+G7qsav4bu04bq+4bu3bcOS4buSTOG7t1ck4bu34bq14buY4bq04buSS+G7tzXhu6Lhu5JL4bu3bUxXJOG7t8OVTEPhu5JL4bu34buGw5Phu5JMxanhu7c3xJAk4bu3w5ThurThu7fhu6jhu7Thu7dLTE3hu7fhu5JM4bq44buS4bu34bq+V+G6tuG7tzfhuqThu5JL4bup4bu3ZUzhurThu7fhu5JZVOG6vuG7t0DhurThu7fhu6rDkuG7kkzhu7fEqUzhu6zhu7dtTMag4bu3QFRN4bu34buSTOG7uOG7kkvhu7fhu4bhu5Thu5JL4bu3S+G7lOG7puG7qeG7t+G6vuG7nuG7kkvhu7dMTcON4buS4bu34bq+V+G6tuG7t+G7huG6pOG7kkvhu7dATUnhu5Lhu7fhurXhurThu7fhu5fhuqzhu5Lhu7dtTOG7tOG6vuG7t+G6vkzhu5jhu7fhu6jhu7Thu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu7fhu4ZF4buw4bu34buqxq/hurbhu5JM4bu3S03huqRN4bu34bumTOG7lOG7kkvhu7fhu4DEkOG7kuG7t+G7qlDhur7hu6nhu7dLTeG6tOG7kkzhu7fhu4ZQ4bq+4bu3w5Thurjhu6bhu6nhu7c9xJAk4bu34buA4bu04buSS+G7t0DhurThu7fDiuG6pOG7mOG7t0Dhu4rhu7dtUeG7t8Wo4buw4bue4bq+4bur4bu3N1nDmuG6vuG7t+G7kkzhurjhu5Lhu7dM4buwJOG7t0xN4buK4buw4bu3xILhuqLhu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7fhu6rhu7BRTeG7tzfhuqThu5JL4bu3w5VM4bui4buSS+G7t+G6vkzDkuG7t8OU4bq04bu34buSTcOM4buQ4bu3QE3hu5JM4bu34buA4bu04bup4bu34buq4bu04bu3TOG6tOG7mOG7t+G6vlfhurbhu7fhur7hurLhu7fhu5JMxJDhu5Lhu7fhu4bhuqThu5JL4bu3QE1J4buS4bu3w5Thuqbhu5jhu7fhu6pM4bq04buSTOG7t+G6teG6tOG7t+G7l+G6rOG7kuG7t21M4bu04bq+4bu34buQ4bq04bu34bq+4buW4buS4bu3w5ThurThu7fhu5JNw4zhu5Dhu7dATeG7kkzhu7fhu4Dhu7Thu6nhu7fhu6rhu7Thu7dM4bq04buY4bu34bq+V+G6tuG7tzfhuqThu5JL4bu3w4pQ4bup4bu34bq+TE7hu5JM4bu3xajhu7Akw4zhu5Lhu7dA4bq04bu34buSTMSQ4buS4bu34buAxJDhu5Lhu7fhu6pMw5Phu7fhu6rGr0Xhu5Lhu7c14bq64buQ4bu3Y0xJ4bup4bu3TOG7sCThu4rhu5Lhu7c14bq64buQ4bu3Y0xJ4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d8SpTOG7lOG7tzRO4bu34buqTFnhu7dtTFlV4buSS+G7t+G7qsav4bu04bq+4bu3bcOS4buSTOG7t1ck4bu34bq14buY4bq04buSS+G7tzXhu6Lhu5JL4bu3bUxXJOG7t+G7kOG7mOG7kkvhu7fhu5Dhu7Dhu57hu5Lhu7fhu4bhuqThu5JL4bu3QE1J4buS4bu3w5Thuqbhu5jhu7fhu6pM4bq04buSTOG7t+G6teG6tOG7t+G7l+G6rOG7kuG7t21M4bu04bq+4bu3S03hu7jhu7dLT+G7kuG7t+G7qMOd4bq+4bu3w5VM4bua4buC4bup4bu34buqTcON4bum4bu34buqVuG6vuG7t+G7kknhu7Dhu7dLWVPhu5JL4bu34buo4bqy4buSS+G7qeG7t8OU4bq04bu34buqxq/hu7Dhu5JL4bu34buqxJDhu5Dhu7fhu4bhu5jhurThu5Lhu7fDlcON4buq4bu34bq+V+G6tuG7tzfhuqThu5JL4bu3w4pQ4bup4bu34bq+TE7hu5JM4bu3xajhu7Akw4zhu5Lhu6nhu7fEkW1tauG7t+G7hsOT4bq24bu34bumTFlT4buSS8aw4bu34buGUOG7kkvhu7dATUnhu5Lhu7fhur7hu5jhu5Lhu7fhur5M4bqy4buw4bu34bumTOG6suG7quG7t0zhu7Ak4bu34buqxq/hu7Akw4zhu5Lhu7fhu6pM4bue4buSS+G7t+G6vuG6suG6vkzhu7fhu5DDguG7kkvhu6nhu7fhu6pM4bu04bq+4bu3TE3hu4rhu5Lhu7fhu6rhu57hu6rhu7fhur7hurLhur7hu7fhur5MV+G7t+G7qsavWVPhu5JL4bup4bu34buGWVXhu5JL4bu3w5Thu55N4bu34bq+V+G6tuG7tzfhuqThu5JL4bup4bu34bq+TE7hu5JM4bu34buo4bqy4bq+TOG7t+G7pkzhurLhu6bhu7fDlOG7sOG6uOG7quG7t+G6vlfhurbhu7dlTOG6tOG7t+G7kllU4bq+xrDhu7dL4buU4bum4bu34bumTMOJ4buS4bu3PcSQJOG7t+G7gOG7tOG7kkvhu7fFqOG7sEnhu7dMWVPhu5JL4bu3NeG6uuG7kOG7t2NMSeG7t+G7kuG7lE3hu7fGr01J4buSS+G7t0DhurThu7fhu6rDkuG7kkzhu7fEqUzhu6zhu7dtTMag4bu34buS4buUTeG7t+G6vkzhu7Dhu5JL4bu34buSS+G6tCThu7fhur7hurThu5JL4bu34bumTOG6suG7quG7t+G7qsavTeG7iOG7kuG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y74buw4buqTOG7mMav4bu1d2RJ4bu34bq14buY4bq04buSS3Yv4bumdw==

Lê Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế
2024-07-18 20:38:00

baophutho.vn Ngày 18/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long