Cập nhật:  GMT+7
xKnhuqDhu43Ds+G7q8OCxqFJSeG6v29G4bqj4bqiw43DguG7r29q4bus4buf4bqkw7Phu6nhu5/huqzDs8ah4bqmw7PDjeG6rOG7neG6psOzw43hu6PhuqLDs+G7q+G7m+G7q8Ozw41I4bud4bqmacOz4bqmw4Dhu6XhuqTDs+G6pOG7iMahw7PhuqRMxqHDs8OCS8SpL+G6oOG7jWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvasSp4bqi4bqkw4DDs0lI4bur4bq/by8v4burw63hu6nGoeG6rEbhuqDDjMON4bqg4bqsw63hu4zhuqYv4bux4buvSeG6tMON4bqsRi/huqbhu6/hu45JL+G7j8Oyw7Xhu40vw7Thu5fhu7Hhu43hu43hu43DssO0w7Xhu5XDjeG7jeG7meG7j+G7j+G7kcO1w4Lhu43DreG6skbDgG/Dsy9qxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7qMah4bqmw7Phu6rhuqDhurDDs+G6oMOMw5TDs2Hhu6rhuqPhuqMt4bqjLuG7qinDs8OV4buhw7Mo4buWw7PhuqPhuqDDjOG7p+G6psOz4bq04bqi4bu54bqkw7PDjUjGocOz4burxJDhuqbDgMOzw43hu5vhu6vDs+G7reG7n+G6pMOz4bup4buf4bqsw7PGoeG6psOzw43huqzhu53huqbDs+G6pEzGocOzw4JLw7PDjeG7o+G6osOz4but4bqi4bu54bqkw7PhuqbDgOG7peG6pMOzw41I4bud4bqmw7PhurThuqDDjMOzJMOJ4bqmw4DDs2HhuqDhuqzhuqbDgMOzw5Xhu6HDsyjhu5bDs+G6o+G6oMOM4bun4bqmacOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOz4bqjw7rhuqbDs+G6ocOK4bqmw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qYeG6o+G7rOG6o8OzLcOz4buw4bqsw7Phu5/huqbhuqDDs+G6oEzhu4LhuqbDgMOz4burSsahw7PhuqDhuqzhu53huqbDs8OCTMOMw7Phu4zhu4jhuqbDgMOz4bubRsOzw43huqDDuUbDs0nDjMOUw7PDlOG7s8OMw7PDjU7Ds+G7qeG7oeG6rMOzSUXDs+G7j2nDs+G6puG6oMOS4bqmw4DDs+G6psOA4budw5TDs0fDjMahw7PDjUjDveG6psOz4but4bquxqHDs+G7qeG7neG6psOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOz4bqjw7rhuqbDs+G6ocOK4bqmw7Phu6vhuqjDs+G6pEzGocOz4buMTsahacOz4bqkTMahw7PDjeG6rGnDs+G6pE/hu6vDs+G6pkzhur7hu6vDs+G7gsOz4bur4bub4burw7NJxJDhuqbDgGnDs0nDjEXhuqLDs+G7scO64bqmw4DDs+G7q8ah4bqsw7PDgMO6w5TDs+G6psOAw4zDlMOz4bqg4bqi4bu54bqkacOz4bqm4bqgw7nDjcOzw4Lhu53Ds8ON4buj4bqiw7Phu6vhu5vhu6vDs8ONSOG7neG6psOz4bqmw4Dhu6XhuqTDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7NJSOG7q+G6v28vL+G7q8Ot4bupxqHhuqxG4bqgw4zDjeG6oOG6rMOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu4/DssO14buNL8O04buX4bux4buN4buN4buNw7LDtMO14buVw43hu43hu5nhu4/hu4/hu5HDtcOC4buPw63hurJGw4Bvw7MvasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhuqPDg+G6puG6oMOz4but4buz4bqmw7Phu5fhuqDDssOyw7NJ4bub4bqmw4DDs+G6psOA4budw5TDs8O1L+G7lS/hu4/DsuG7j8Oyw7PhuqRP4burw7PhuqZM4bq+4burw7PDjeG7o+G6osOz4bqmw4Dhu6XhuqTDs8ONSOG7neG6psOzJMOJ4bqmw4DDs2HhuqDhuqzhuqbDgGnDs8OV4buhw7Mo4buWw7PhuqMkw4zhu6fhuqbDs+G7reG7ocOz4buxw7rhuqbDgMOz4burxqHhuqzDs8OA4bul4bqmw7Phu43Ds+G6pHbDjcOzSeG6rMOz4buM4bq+4bqiw7PhuqRzw43Ds+G7q+G7pcOMw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4bqj4bqgT+G7q8Oz4bqg4bqi4bu34bqmw7Phu6vEkOG6psOAw7Phu63huqLhu7fhuqbDs+G7q0rGocOzw6Phu6gp4buww7PhuqDDjMOU4bu34bqmw7Phu4zhu7XDs+G7q+G6oErDs+G7reG6uOG6psOAw7NN4bqmw4DDs0bhuqDhuqjDs+G7jOG6vuG6osOz4bqkTMahw7Phu6nhu6Hhuqxpw7PhuqDhuqLhu7fhuqbDs+G6psahw5TDs8ONw7nDjcOz4bur4bufw7Phu6vhu5vhu6vDs+G7reG6rsahw7NG4bqgTMOK4bqmw4DDs8ONSMO94bqmw7Phu63huq7GocOz4bup4bud4bqmw7PhuqDDjMOU4bu34bqmw7Phu63hu6HDs8ON4bqg4bud4bqm4bqgw7PDguG7p0bDs+G7q+G7m+G7q8Oz4but4bqi4bu54bqkw7Phu6vhuqBFw43Ds+G7q+G6oHPhuqbDs+G7j8O0L+G7j8O0w7PDjeG7o+G6osOz4bur4bub4burw7PDjUjhu53huqZpw7PhuqbDgOG7peG6pGjDs8ON4bq6w7Phu6vhuqBN4burw7PDgk/hu6vDs8OCTOG7huG6psOAw7Phu6vGoeG6puG6oMOzw4Dhu5vhu6tpw7PhurThuqLhu7nhuqTDs0nhuqzhu5vDjcOz4buM4budw7PhuqBM4bq+4bqmw4DDs+G7scaw4bqmw7PhuqbDgEzhu4DhuqJpw7NG4bqgTMOK4bqmw4DDs8ON4bqi4bu34bqmw7NHw4zGocOzw4Lhu6PhuqLDs8ON4buj4bqiw7Phu6vhu5vhu6vDs+G6tOG6oMOMw7Phu4xP4burw7Phu6vhuqjDs+G6psOAw4zDlMOz4burw4rDs8OV4bufw5TDs0jGocOzw4JLw7NHw4x2w41pw7PhurThuqDDjMOz4buMT+G7q8Ozw43huqBM4buA4bqmw4DDs+G7qeG6rsOz4bqmw4Dhu6dGw7Phu4zhu53Ds+G7q+G7m+G7q8Oz4bqmw4Dhu6XhuqRpw7PDjUjhu53huqbDs0fDjMahw7NJxJDhuqbDgGnDs0nDjEXhuqLDs+G6puG6oEzDs+G7q+G7m+G7q8Ozw41I4bud4bqmZ8OzJMOJ4bqmw4DDs2HhuqDhuqzhuqbDgMOzLcOzw5Xhu6HDsyjhu5bDs+G6o+G6oMOM4bun4bqmacOz4bqrw6jhuqzDsy3Ds8OV4buhw7Mu4bqi4bu3w43Ds+G6ocOK4bqmacOz4buq4bqg4bqi4bu14bqmw4DDsyUlw7Mtw7PDleG7ocOzIcah4bqiw7Phu6zDieG6psOAw63DrcOtw7Phu63hu7nDs+G7reG7n+G6pMOz4bup4buf4bqsw7PGoeG6psOzw43huqzhu53huqbDs+G7q+G6oOG6rMOz4bqmw4BM4buA4bqiw7Phu4zhu53Ds0bhuqBMw4rhuqbDgMOzw43huqLhu7fhuqbDs+G6tOG6oOG6osOzw43huqDGoeG6pMOzw4DhuqLGocOzw4DhuqLGoeG6rMOzw43huqDEkOG6psOAw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qxKnhuqLhuqTDgMOzSUjhu6vhur9vLy/hu6vDreG7qcah4bqsRuG6oMOMw43huqDhuqzDreG7jOG6pi/hu7Hhu69J4bq0w43huqxGL+G6puG7r+G7jkkv4buPw7LDteG7jS/DtOG7l+G7seG7jeG7jeG7jcOyw7TDteG7lcON4buN4buZ4buP4buP4buRw7XDgsO1w63hurJGw4Bvw7MvasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu6zDieG6psOAw7PDjeG6oOG7gOG6omnDs+G7q+G7m+G7q8Ozw5Xhu6Fpw7Phu6vDisOzR8OMxqHhuqbDs+G7rcOK4bqmw7Phu4zhuq7Ds8ON4bqi4buzRsOzw43EqOG7q8Ozw43huqDhu6/huqzDs+G7sUThuqLDs+G7q+G6oHPDjcOz4bur4bqgecOz4bux4bqiQeG6psOz4bup4bqi4buz4bqmw7Phu6tKxqHDs8ONxILhuqbhuqDDs+G6oMSC4bqm4bqgw7PhuqRMxqHDs8OCS2nDs8ON4bq6w7Phu6vhuqBN4burw7PhurThuqLhu7nhuqTDs8ONSMahw7Phu6vhu5vhu6vDs+G7q8SQ4bqmw4DDs8ONSMSC4bqm4bqgacOzw4DhuqLGoeG6rMOzw43huqDEkOG6psOAacOzw43huqBKw5TDs8OC4buG4bqiacOz4bur4bqgw4zFqeG6psOz4bup4bquw7PDgk/hu6vDs8OCTOG7huG6psOAacOz4buM4bunw43Ds8ONTGnDs0bhuqBMw4rhuqbDgMOzw43huqLhu7fhuqZpw7NJdeG6psOzSeG7neG6psOAw7Phu61F4bqiw7NG4bqg4bqow7Phu4zhur7huqLDs+G7q+G7m+G7q8Ozw43EguG6puG6oMOz4bqgw4xF4bqmw4DDs8OVw7nDjMOzw5Xhu5/DlMOzSMahw7PDjeG6oOG7r+G6rMOzRuG6oEzDiuG6psOAw7Phu6vhuqDDuuG6pMOz4oCcw7TDs8ON4buj4bqiw7Phu6vhuqDhurzigJ3DrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRsagw4zDjeG6oOG6rEhvauG7quG6rMyC4bqmw4DDs+G6oeG6rMyb4bqmxKkvRmo=

Công Sơn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới

Chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới
2020-07-31 16:04:45

PTĐT - Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc: Hồi 7 giờ ngày 31/7, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông...

“5 không 3 sạch” ở Xuân Viên

“5 không 3 sạch” ở Xuân Viên
2020-07-31 09:49:32

PTĐT - Với những cách làm hay, sáng tạo, các hội viên phụ nữ xã Xuân Viên (huyện Yên Lập) đã giúp cuộc vận động “5 không 3 sạch” thực sự đi vào cuộc sống. Hằng năm, 100% số gia...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long