Cập nhật:  GMT+7
4buHd+G7i8OtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRTN44bq8w4F1aeG7gzNIw63huqB24buNSsOtxKktay9u4bq7w61R4buTcsOtUeG6pMOt4bq8eMawRcOt4bq84buGcsOtcsODw63DgEbDs8Ot4buKSMOzw610xrDhuqDDrcOARsOzw63hurzhuqLhu4cvd+G7i+G7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4buHeMOAdsOt4bq64bq4cuG6q2kvL3Lhur1xw7PhuqJFd8OK4bq8d+G6ouG6veG7iuG6oC9zdeG6ukHhurzhuqJFL+G6oHXhu4jhurov4buJw6zEqeG7iy9qb3Phu4vDrGzEqeG7iWtt4bq84buLbeG7ieG7iWrhu4nDgeG7i+G6veG7uUV2acOtL+G7g+G7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Mzd3XhuqLDrTPhurjDiuG6oHbDreG6vOG7m8OAw61TScOtccOy4bqiw61Ad3nDreG6vEZD4bqgdsOtM3fhu4JKw63hu4rhu5HhuqDDrTDDiuG6tHLDrXZ4w7PhurvDrXd44bur4bqgw61zw7V4w6134bqkeMOt4bq84buGw63huqB3eOG7q+G6vMOtdOG6qnjDrXLDg8Ot4bq84bq44buGcsOtdHjDrcOJw4rDs8OtQXfDisOt4buKSXLDrVHhu5Nyw61R4bqkw63huqDhurR4w63hu4rhuqp4w6134bqi4buN4bqgw63DgUbDisOt4buK4buA4bqgdsOtw7JFw63hurx34budRcOt4bq6w4pKw61KxrDDisOt4bq8SMOtcuG6qOG6oMOtccO04bqiw63hurrhurTDreG7icOt4buK4buNw61y4bqo4bqgw61xw7ThuqLDrVfDs3bDikV44bq8w61Ew61Fd3nDs8OtVOG6suG6oHbDrXTDteG6osOtVOG7jXjDrSPhuqLDs+G6oMOtdMOz4bqgdsOtd+G6ouG7j+G6vMOtdOG6pOG6oHbDrcOA4buP4bqgd8Ot4bqgxanhuqDDreG6vEjDreG6oHbhu41Kw63EqS1rL27hurvDrVHhu5Nyw61R4bqkw63hurx4xrBFw63hurzhu4Zyw61yw4PDrcOARsOzw63hu4pIw7PhurvDrcOARsOzw63hurzhuqLhurvDrXLDg8Ot4bqg4bqoeMOtw4BGw7PDreG6uOG7neG6vMOt4bq84bqiw63hu4rhuqp4w63hurzhuqbhuqB2w63DgUZD4bqgdsOtw4BGw7PDrUV34bqmw61xeMaw4bqgw63hu4vDrMOsLeG7iWvDrMOAw4AvdEPhurzhurnDrUF3w4rDreG7iklyw63Eg3jhu6vhurzDrVHhu5Nyw63hu4rhu43DrVThurLhuqB2w61R4buTcsOtcsODw63DgEbDs8Ot4bq84bqiw610xrDhuqDDreG6uOG7neG6vMOt4bq84bqiw63hu4nDrMOsLcSpa8Osw4DDgC90Q+G6vOG6u8OtcsODw63huqDhuqh4w63hurzhurjFqeG6oMOtasOsw6zDgMOAL3RD4bq84bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g1LDteG6oHfDrXHDsuG6ouG6u8Ot4bq8SMOt4bqgduG7jUrDrWstbi9u4bq7w6134bqkeMOt4bq84buGw612eMODw63hurzhurjFqeG6oMOtcsOz4bqiw61yw4PDrUF3w7XDreG6oOG7keG6oHbDreG6vHd4xrDhurzDrcOB4bufRcOtRMOt4buK4buA4bqgdsOt4bqg4bq+eMOtUeG7k3LDrVHhuqTDreG6oMWp4bqgw63DgEbDs8Otw4HhuqrhuqDDrUTDreG6vOG6uMOK4bqgdsOtc8OKw63hu4rhu43DreG7iuG7gOG6oHbDreG6oOG6vnjDrVHhu5Nyw61R4bqkw61Bw7rhuqLDrXPhu414w610xrDhuqDDrXfGsOG6vMOt4bqgduG7jUrDrW4vbuG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Mzd+G7gsOtdOG6ssOtV+G7jcOtJOG6pHjhurvDreG6vEjDreG6oHbhu41Kw63EqS1rL27DrXLDg8Otw4BGw7PhurvDrcOARsOzw63hu4pIw7PhurvDrXLhu4Zyw61x4bqkw61yw4PDrcOARsOzw63hurzhuqLDreG7iuG7jcOtc+G6suG6oHbDreG7iuG6qnjDrcOBRkPhuqB2w63DgEbDs8OtRXfhuqbDrXF4xrDhuqDDreG7icOsLWrDrMOAw4Av4buJasOtdnhC4bq7w61yw4PDreG6oOG6qHjDreG6vOG6uMWp4bqgw61tw6zDgMOAL+G7iWrDrXZ4QuG6vcOtM+G6uOG6ouG6oHbDrcOARsOzw61z4bqy4bqgdsOtcsODw61Bd8O1w63huqDhu5HhuqB2w63EqMO1SsOt4bq4w7PDrcOB4bq0cuG6u8Ot4bq6w7rhurzDreG7iuG7jcOtdnjDg8Otdnjhu5/hurzDrcOA4buP4bqgd+G6vcOtUuG7nUXDrXThuqTDreG6uOG7gnjDreG6uOG6osOt4bq8d3jFqeG6oMOt4bq8w7N4w61z4bqiw63DgEbDs8Otw4HhuqrhuqDDrXLhu51Fw63hu4st4buJ4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7gzPhurjDiuG6oHbDreG6vOG7m8OAw61TScOtccOy4bqiw61Ad3nDreG6vEZD4bqgdsOtM3fhu4JKw63hu4rhu5HhuqDDrTDDiuG6tHLDrXZ4w7PDrXNJw61xw7LhuqLhurvDreG6vEjDreG7icOtdnhCw63EqcOsw610xrDhuqDDrW7DrXZ4QsOtxKnDrMOt4bqgduG7jUrDrcSpL27hurvDrXLDsnLDreG6vOG7teG6oHfDrUF3w4rDreG7iklyw61R4buTcsOtUeG6pMOt4bq8eMawRcOt4bq84buGcsOtcsODw63DgEbDs8Ot4buKSMOz4bq7w63DgEbDs8Ot4bq84bqi4bq7w61yw4PDreG6oOG6qHjDrcOARsOzw63hurjhu53hurzDreG6vOG6osOt4buK4bqqeMOtw4FGQ+G6oHbDrcOARsOzw61Fd+G6psOtcXjGsOG6oMOtasOsLWzDrMOAw4DhurvDrXLDg8Ot4bqg4bqoeMOt4bq84bq4xanhuqDDrW7DrMOAw4Dhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDUsO14bqgd8OtccOy4bqiw63huqB2w4pKw61y4bqow63EqMO1SsOt4bq4w7PDrcOB4buEw63DicOKw7rhurzhurvDreG6uuG7j+G6vMOtw4FEw6104bud4bq8w63hu4rhu43DreG6oHbhu59Fw63hur7huqB2w61y4buGcsOtceG6pMOt4bq84buPeMOtcsOycsOt4bq84bu14bqgd8OtMMOKw7XhuqB2w60keOG6oHfhurvDrSPhu4/huqB2w60y4bqo4bqg4bq7w61R4buTcsOtUuG7j+G6oOG6u8OtM8OKSsWp4bqgw60ww4rDs+G6oHbhurvDrTN3w7J4w60kdsOKSsWp4bqg4bq7w63hurfFqeG6oMOtUcOyeOG6u8OtI+G7jeG6osOtUsOzeOG6u8OtIHfhur7DrTN34bqu4bq7w60y4bqo4bqgw60jw7PhurvDrVfEgsOzw61Rw73huqB34bq7w61UeOG7q+G6oMOtUXjFqeG6oOG6u8OtM3fDsnjDrSR2w4pKxanhuqDhur3DrVLDteG6oHfDrXHDsuG6osOtcuG7nUXDrXThuqTDreG6uOG7gnjDreG6uOG6osOt4bq8d3jFqeG6oMOt4bq8w7N4w61y4budRcOt4buL4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g1N44but4bqgw61xeMaw4bqgw63hurx3QnjDreG6vHjGsOG6vMOt4bqgduG7jUrDreG7iuG7jcOtdMWpw4DDrcSpL27DqcOtIHd5w7PDrTPhu5tKw61R4buTcsOtUeG6pMOtcsODw63DgEbDs8Ot4buKSMOz4bq7w63DgEbDs8Ot4bq84bqi4bq7w61yw4PDreG6oOG6qHjDrcOARsOzw63hurjhu53hurzDreG6vOG6osOt4buK4buNw61z4bqy4bqgduG6u8OtdnjDg8Ot4bqgd8O54bq9w60z4bq44bqi4bqgdsOtcuG6qOG6oMOtc+G6suG6oHbDrXLDg8OtQXfDtcOt4bqg4buR4bqgdsOtxKjDtUrDreG6uMOzw63DgeG6tHLhurvDreG6usO64bq8w63hu4rhu43DrXZ4w4PDrXZ44buf4bq8w63DgOG7j+G6oHfhur3DrSR3eOG7q+G6vMOtdOG6pMOt4bq8d+G7nUXDreG6oHfhu53hurzDreG7icSpLeG7iWzDrXThuqTDrVLhurvDrXLDs+G6osOt4bqgd+G7neG6vMOt4buJbi3EqeG7i8OtdOG6pMOtUuG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Mgd3nDs8OtVOG6suG6oHbDrVHhu5Nyw61R4bqkw61yw4PDrcOARsOzw63hu4pIw7PhurvDrcOARsOzw63hurzhuqLhurvDrXLDg8Ot4bqg4bqoeMOtw4BGw7PDreG6uOG7neG6vMOt4bq84bqiw63hu4rhu43DrXPhurLhuqB24bq7w612eMODw61U4bqy4bqgdsOtUeG7k3LDrXTGsOG6oMOtVOG6suG6oHbDrXLhu51Fw63hu4ktxKnhur3DrTPhurjhuqLhuqB2w61y4bqo4bqgw61z4bqy4bqgdsOtcsODw61Bd8O1w63huqDhu5HhuqB2w63EqMO1SsOt4bq4w7PDrcOB4bq0cuG6u8Ot4bq6w7rhurzDreG7iuG7jcOtdnjDg8Otdnjhu5/hurzDrcOA4buP4bqgd+G6vcOtJHd44bur4bq8w6104bqkw63hurx34budRcOt4bqgd+G7neG6vMOt4buJai3hu4ltw6104bqkw61S4bq7w61yw7PhuqLDreG6oHfhu53hurzDreG7iW4txKnhu4vDrXThuqTDrVLhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDM3fhu4LDrXThurLDrVfhu43DrSThuqR4w61yw4PDrcOARsOzw63hu4pIw7PhurvDrcOARsOzw63hurzhuqLhurvDrXLDg8Ot4bqg4bqoeMOtw4BGw7PDreG6uOG7neG6vMOt4bq84bqiw63hu4rhu43DrXPhurLhuqB24bq7w612eMODw61U4bqy4bqgdsOtUeG7k3LDrXLhu51Fw63hu4ktxKnhur3DrTPhurjhuqLhuqB2w61y4bqo4bqgw61z4bqy4bqgdsOtcsODw61Bd8O1w63huqDhu5HhuqB2w63EqMO1SsOt4bq4w7PDrcOB4bq0cuG6u8Ot4bq6w7rhurzDreG7iuG7jcOtdnjDg8Otdnjhu5/hurzDrcOA4buP4bqgd+G6vcOtJHd44bur4bq8w6104bqkw63hurx34budRcOt4bqgd+G7neG6vMOt4buJay3hu4ltw6104bqkw61S4bq7w61yw7PhuqLDreG6oHfhu53hurzDreG7iW4txKnhu4vDrXThuqTDrVLhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDUsOycsOt4bq84bu14bqgd8Ot4bq8SMOtM3fDs+G6oHfDrVfDg8Ozw610xrDhuqDDrTN3SMOzw60zd3jFqeG6oMOtLcOtV8OKxrDDreG6oHbhu41Kw61yw4PDrcOA4bubSuG6u8OtcsODw63DgEbDs8Ot4bq44buN4bqiw63hu4rhu43DrXPhurLhuqB2w63hu4rhu414w63huqDhuqh44bq7w63hurh4xanhuqB2w61Fd3nDs8OtUeG7k3LDrXLDg8Ot4bqg4bqoeMOtw4BGw7PDreG7ikjDs+G6u8Otw4BGw7PDreG6vOG6ouG6u8OtdnjDg8OtM+G7m0rDrSTDs8OAw61y4budRcOt4buJLcSp4bq9w60z4bq44bqi4bqgdsOtcuG6qOG6oMOtc+G6suG6oHbDrXLDg8OtQXfDtcOt4bqg4buR4bqgdsOtxKjDtUrDreG6uMOzw63DgeG6tHLhurvDreG6usO64bq8w63hu4rhu43DrXZ4w4PDrXZ44buf4bq8w63DgOG7j+G6oHfhur3DrSR3eOG7q+G6vMOtdOG6pMOt4bq8d+G7nUXDreG6oHfhu53hurzDreG7iWot4buJbcOtdOG6pMOtUuG6u8OtcsOz4bqiw63huqB34bud4bq8w63EqcOsLcSpxKnDrXThuqTDrVLhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDUsOycsOt4bq84bu14bqgd+G6u8Ot4bq8d+G7jeG6oHfDrUV34bq0w63hurxIw61U4buNw60kxqHhuqB2w610xrDhuqDDrVHDveG6oHfDrTN3w4rhu5/huqDDreG6oHbhu41Kw63huqDhu5PhuqB24bq7w61yd3jhu6nDisOt4bq84bq0eMOt4buK4buNw610xanDgMOtcsODw63DgEbDs8Ot4bq44buN4bqiw63hu4rhu43DrXPhurLhuqB2w63hu4rhu414w63huqDhuqh44bq7w612eMODw60z4bubSsOtJMOzw4DDrXLhu51Fw63hu4ktxKnhur3DrTPhurjhuqLhuqB2w61y4bqo4bqgw61z4bqy4bqgdsOtcsODw61Bd8O1w63huqDhu5HhuqB2w63EqMO1SsOt4bq4w7PDrcOB4bq0cuG6u8Ot4bq6w7rhurzDreG7iuG7jcOtdnjDg8Otdnjhu5/hurzDrcOA4buP4bqgd+G6vcOtJHd44bur4bq8w6104bqkw63hurx34budRcOt4bqgd+G7neG6vMOt4buJay3hu4luw6104bqkw61S4bq7w61yw7PhuqLDreG6oHfhu53hurzDrcSp4buJLcSpa8OtdOG6pMOtUuG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4NAd8OKw63hu4pJcsOtM+G7m0rDrSR2w4pKxanhuqDDreG7iuG7jcOtJMOzw4DDrVHhuqTDrXLDg8Otw4BGw7PDreG6uOG7jeG6osOt4buK4buNw61z4bqy4bqgdsOt4bq4w7V4w63hurjDsnLhurvDrXLhu4Zyw61x4bqkw61yw4PDrcOARsOzw63hu4pIw7PhurvDrcOARsOzw63hurzhuqLhurvDrXZ4w4PDrTPhu5tKw60kw7PDgMOtcuG7nUXDreG7iS3EqeG6vcOtM+G6uOG6ouG6oHbDrXLhuqjhuqDDrXPhurLhuqB2w61yw4PDrUF3w7XDreG6oOG7keG6oHbDrcSow7VKw63hurjDs8Otw4HhurRy4bq7w63hurrDuuG6vMOt4buK4buNw612eMODw612eOG7n+G6vMOtw4Dhu4/huqB34bq9w60kd3jhu6vhurzDrXThuqTDreG6vHfhu51Fw63huqB34bud4bq8w63hurzhu494w60z4bubSsOtJHbDikrFqeG6oMOt4bq8SMOt4buJw6wt4buJxKnDrXThuqTDrVLhurvDrXLDs+G6osOt4bqgd+G7neG6vMOt4buJbS3EqcOsw6104bqkw61S4bq7w61yw4PDreG6oOG6qHjDreG6vOG6uMWp4bqgw63EqeG7i8OtdOG6pMOtUuG6vcOtJHd44bur4bq8w6104bqkw63hurx34budRcOt4bqgd+G7neG6vMOt4bq84buPeMOtJMOzw4DDrVHhuqTDreG6vEjDreG7icSpLeG7iWzDrXThuqTDrVLhurvDrXLDs+G6osOt4bqgd+G7neG6vMOt4buJbS3EqcOsw6104bqkw61S4bq7w61yw4PDreG6oOG6qHjDreG6vOG6uMWp4bqgw63EqeG7i8OtdOG6pMOtUuG6vS/hur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUXDk8OK4bq8d+G6ouG6uGnhu4Mzd3XhuqLDrTMz4bqxxIMk4buHL0Xhu4M=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới

Chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới
2020-07-31 16:04:45

PTĐT - Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc: Hồi 7 giờ ngày 31/7, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông...

“5 không 3 sạch” ở Xuân Viên

“5 không 3 sạch” ở Xuân Viên
2020-07-31 09:49:32

PTĐT - Với những cách làm hay, sáng tạo, các hội viên phụ nữ xã Xuân Viên (huyện Yên Lập) đã giúp cuộc vận động “5 không 3 sạch” thực sự đi vào cuộc sống. Hằng năm, 100% số gia...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long