Cập nhật:  GMT+7
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKnhu7Dhu6PDgm/GsOG7o+G6pm/DlXnDjW/hu6nDucONb+G7qcO64buEb+G6pEvDiuG7qW9J4bud4bqgb8O1w7JvSeG6ruG6pMOAb8OS4buK4bqkw4Fv4bqkw4zhuqBv4bup4buX4bqmaG/hurLDgOG7l+G6pG/DgOG6oMO9w4Jv4bqkS8OK4bup4buJL8OAw7LEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu4nhuqDDgsOBb0hH4bupw6puLy/hu6lpxrDhu5fhuqbhu4TDgMONScOA4bqmacOS4bqkL+G7q+G7rUjhurJJ4bqm4buEL+G6pOG7reG7jEgvw7Lhu5XDtcO0L8O14buV4bur4buNw7Phu5Xhu4/hu5HDteG7mUnDsuG7keG7k+G7k+G7j8O14bq0w7Jp4bq24buEw4Fuby/EqeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hD3hu63hu5fhu6tuxKnhu6jDgEvhurzhuqTDgW9JR8OD4bqkw4Bv4bux4bqg4buzw41vSUfhu5dob0nDg8OCb+G6suG6oMO9w4Jv4bqkw4HDjUXhuqRv4bqkS8OK4bupb+G7q0vDiuG6oG/hu7HDuklv4bux4bu3b+G7qcON4bqkw4Fv4bupw7rhu4Rv4bqkS8OK4bupb0jhuqDhuqTDgG/DgOG6puG7nUlv4buGb+G7qcah4bupb8OS4buK4bqkw4Fv4bqkw4zhuqBv4bup4buX4bqmaG/DkuG7iuG6pMOBb+G6ssOA4buX4bqkb8OA4bqgw73Dgm/huqRLw4rhu6lvSHhvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG9JR3nhuqRv4buxxILhu5dvxrDhu5vhuqRvw7XDsm9J4bqu4bqkw4Bvw5LDiuG6oG/hu4/hu43DtG/DkuG7iuG6pMOBb+G7sUvhu4Dhu6lv4bux4bqg4buzw41vSUfhu5dob+G7scah4bqkw4Bvw4HhuqDGoWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqhw4DEqG9JS8OK4bqkw4Fv4buow4DhuqLhuqTDgG/hu4TDgMSob8OSTeG7l2/GsOG7l+G6pG/DgOG7m+G6pMOAb2HDjcOVw71Jb+G7scSC4bqkw4Bv4buEw4B5b+G7q8ONw5Xhu7VJb+G7seG6oOG7s8ONb+G7qcOA4bqu4bqkw4Bv4buow4BL4bq84bqkw4FvSUfDg+G6pMOAb+G7seG6oOG7s8ONb0lH4buXaG9Jw4PDgm/hurLhuqDDvcOCb+G6pMOBw41F4bqkb+G6pEvDiuG7qW/hu6tLw4rhuqBv4buxw7pJb+G7seG7t2/hu6nDjeG6pMOBb+G7qcO64buEb+G6pEvDiuG7qW9I4bqg4bqkw4Bvw4Dhuqbhu51Jb+G7hm/hu6nGoeG7qW/DkuG7iuG6pMOBb+G6pMOM4bqgb+G7qeG7l+G6pmhvw5Lhu4rhuqTDgW/hurLDgOG7l+G6pG/DgOG6oMO9w4Jv4bqkS8OK4bupaG/hu7Hhu6PDgm/GsOG7o+G6pm/DlXnDjW/hu6nDucONb+G7qcO64buEb+G6pEvDiuG7qW/hu6nDgOG6pm/hu7FF4bqkw4FvxrDhu5vhuqZv4burdeG6pG9Jw4nhu6lvScOA4bqg4bu3w41vSMSQaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqHDgOG7reG6pm9hw43DlcO9SW/hu7HEguG6pMOAb0lHeeG6pGhv4buow4BL4bq84bqkw4FvSUfDg+G6pMOAb0h4b0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRvSeG7neG6oG/hu6nGoeG7qW/DkuG7iuG6pMOBb+G6pMOM4bqgb+G7qeG7l+G6pmhvw5Lhu4rhuqTDgW/hurLDgOG7l+G6pG/DgOG6oMO9w4Jv4bqkS8OK4bupb0lHeeG6pG/hu4TDgOG7ncOCb8OS4bqgb8O1w7JvSeG6ruG6pMOAb8OSw4rhuqBvSMSQb8OS4buK4bqkw4Fv4buxS+G7gOG7qW/hu7HhuqDhu7PDjW9JR+G7l2hv4buxxqHhuqTDgG/DgeG6oMahb+G6tOG7m2/hu4/hu43DtG/DkuG7iuG6pMOBaW/huqFH4bqm4bqkw4Fv4bux4bqsaG/hurLDgMONb8OSTuG7qW/Gr3Dhu6lvxq/DiW/hu6nhuqxvw7LDtG9J4bqu4bqkw4Bvw5LDiuG6oG/DssO14buTb8OS4buK4bqkw4Fv4buxS+G7gOG7qW/hu7HhuqDhu7PDjW9JR+G7l2/hu7HGoeG6pMOAb8OB4bqgxqFp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG6oeG6oMO94buEb+G7seG6rG/hurThu5tv4bqyw4DDjW/Dkk7hu6lvKOG7l8OCb8avw4lob8aw4buX4bqmb8OBRcOCb8Oyw7NvSeG6ruG6pMOAaG/DksOK4bqgb8O04buPb8OS4buK4bqkw4Fv4buxS+G7gOG7qW/hu7HhuqDhu7PDjW9JR+G7l2/hu7HGoeG6pMOAb8OB4bqgxqFnb+G6ssOAw41vw5JO4bupbyjhu5fDgm/huqFHw43huqTDgW/Gr8OJb+G7qeG6rG/hu5NvSeG6ruG6pMOAaG/DksOK4bqgb8O14buZb8OS4buK4bqkw4Fv4buxS+G7gOG7qW/hu7HhuqDhu7PDjW9JR+G7l2/hu7HGoeG6pMOAb8OB4bqgxqFnb+G6ssOAw41vw5JO4bupb8avcOG7qW/huqFHw43huqTDgW/Gr8OJb+G7qeG6rG/DtG9J4bqu4bqkw4Bob8OSw4rhuqBv4buP4buNb8OS4buK4bqkw4Fv4buxS+G7gOG7qW/hu7HhuqDhu7PDjW9JR+G7l2/hu7HGoeG6pMOAb8OB4bqgxqFnb+G6ssOAw41vw5JO4bupb+G6oXXDlW8ow4HDjcOVeeG6pG/hu6nhuqxvw7VvSeG6ruG6pMOAb8OSw4rhuqBvw7XDtG/DkuG7iuG6pMOBb+G7sUvhu4Dhu6lv4bux4bqg4buzw41vSUfhu5dv4buxxqHhuqTDgG/DgeG6oMahaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu6jDgEvhurzhuqTDgW9JR8OD4bqkw4Bv4bux4bqg4buzw41vSUfhu5dob0nDg8OCb+G6suG6oMO9w4Jv4bqkw4HDjUXhuqRv4bqkS8OK4bupb+G7q0vDiuG6oG/hu7HDuklv4bux4bu3b+G7qcON4bqkw4Fv4bupw7rhu4Rv4bqkS8OK4bupb0jhuqDhuqTDgG/DgOG6puG7nUlv4buGb+G7qcah4bupb8OS4buK4bqkw4Fv4bqkw4zhuqBv4bup4buX4bqmaG/DkuG7iuG6pMOBb+G6ssOA4buX4bqkb8OA4bqgw73Dgm/huqRLw4rhu6lob8aw4buX4bqmb8OBRcOCb+G7j2/hu6tOb8ah4bqkb0nDgOG7m+G6pMOAb+G7hMOAw7nhuqRpb+G6oUfhuqbhuqTDgW/hu7Hhuqxob+G7q05vxqHhuqRvw7JvSeG7peG7hG9JR8ON4bqkw4Fv4bux4bqg4buzw41vSUfhu5dob0nDg8OCb+G6suG6oMO9w4Jv4bqkw4HDjUXhuqRv4bqkS8OK4bupb+G7q0vDiuG6oG/hu7HDuklvSeG7neG6oG/hu6nGoeG7qW/DkuG7iuG6pMOBb+G6pMOM4bqgb+G7qeG7l+G6pmhvw5Lhu4rhuqTDgW/hurLDgOG7l+G6pG/DgOG6oMO9w4Jv4bqkS8OK4bupaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu6pOb8ah4bqkb+G7jW/huqTDgcOA4bqgeeG6pG/hu6lMw41v4bupxqHhu6lvw4HhuqDhu6PhuqBv4buEw4DGoeG7hG/hurLDgOG6puG7l2/DgOG6quG7qWhv4bupROG6pMOBb+G6pMOBw4Dhu7Vvw5Lhu5tv4bupw4DhuqLhuqTDgG9IxqHhu6nDgG/huqTDgHHDgm9Gw43hu6PhuqRv4bq0w5Rob8aw4buj4bqmb8OS4bu1b+G6pMOBw41F4bqkb+G6pEvDiuG7qW/hu6tLw4rhuqBv4buxw7pJaG/hu45Pb+G6tMOUb8OS4bubb+G7qcO64buEb+G6pEvDiuG7qW9I4bud4bupw4BvScOA4bqi4bupw4BvTOG6pMOBb8OSw4rhuqBv4bux4bqg4buzw41v4bqy4bqg4bu14bqkb8OS4buK4bqkw4Fv4bqkw4zhuqBv4bup4buX4bqmaG/DkuG7iuG6pMOBb+G6ssOA4buX4bqkb8OA4bqgw73Dgm/huqRLw4rhu6lnb+G7q05vxqHhuqRv4buPb+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4Fvw4Dhu7VvScOAxJDhuqTDgW/hu6nDuuG7hG/huqRLw4rhu6lvSeG7neG6oG/hu6nGoeG7qW/DkuG7iuG6pMOBb+G6pMOM4bqgb+G7qeG7l+G6pmhvw5Lhu4rhuqTDgW/hurLDgOG7l+G6pG/DgOG6oMO9w4Jv4bqkS8OK4bupaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqHDgOG6vuG6oG/DgeG6oOG7l+G6pG9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G7qMOAS+G6vOG6pMOBb0lHw4PhuqTDgG/hurLhu6/huqZv4bur4bub4bqgb0lNb+G6pOG7ocOCb+G7jcOzw7LDtG/hu7HDveG6pG/huqThu6HDgm/hu43Ds+G7jeG7j2hv4bupw4DhuqDhu5dv4bq04bubw4Jv4buNb8OB4bqg4buX4bqgb+G7seG6puG7neG6pGnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqhR+G6puG6pMOBb+G7seG6rGhvw4HhuqDhu5fhuqBv4bux4bqm4bud4bqkb8Oyb0lNb+G6pOG7ocOCb+G7jcOzw7LDtG/hu7HDveG6pG/huqThu6HDgm/hu43Ds+G7jcOzZm/huqHhu6Xhu4RvSUfDjeG6pMOBb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bux4bqg4buzw41vSUfhu5dob0nDg8OCb+G6suG6oMO9w4Jv4buOxqHhu6lv4buxxILhuqTDgG9JR8OTb+G6tEvhu4DhuqTDgWhv4bupw4DDuklv4bq0S+G7gOG6pMOBb+G6pMOBw41F4bqkb+G6pEvDiuG7qW/hu6tLw4rhuqBv4buxw7pJb0nhu53huqBv4bupxqHhu6lvw5Lhu4rhuqTDgW/hu6nhuqxv4bqkw4DDjW/hu6nDucONb+G7qcO64buEb8awxqHhu6nDgG/huqTDgMO6SW/DkuG7s2/huqTDgcONReG6pG/huqRLw4rhu6lvSeG7neG6oG/hu6nGoeG7qW9J4bqu4bqkw4Bvw4LhuqDhu7PhuqRv4bqkw4zhuqBvxq9w4bupb8avw4lob+G6oUfDjeG6pMOBb8avw4lob+G6oXXDlW8ow4HDjcOVeeG6pG/DkuG7m28o4buXw4Jvxq/DiWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buow4BL4bq84bqkw4FvSUfDg+G6pMOAb+G7qUrhuqTDgW9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G7qUThuqTDgW9JxqHhu6lv4bqkw4HDgOG6oHnhuqRv4bupTMONaG/hurRO4buXb+G7qcOA4bqq4bqkb8OCRG/DgMOD4bqkw4Bv4bupw7rhu4Rv4bqkS8OK4bupaG/hu6lE4bqkw4Fv4bqkw4HDgOG7tW/DkuG7m2/DgeG6oOG7o+G6oG/hu4TDgMah4buEb+G6suG7lG9Jw4DDjeG7pUlv4bux4bu3b+G6ssOA4buX4bqgb0nDgMah4bupb+G6pMOBw41F4bqkb+G6pEvDiuG7qW/hu7Hhu6PDgm/GsOG7o+G6pm/hu6nDuuG7hG/huqRLw4rhu6lvxrDhu7PhuqRvw5LDk+G6pMOBZ29Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G6ssOA4buX4bqgb+G7q8Wp4bqkb+G7qcah4bupb+G6pMOBw41F4bqkb+G6pEvDiuG7qW/hu6nhuqxvSUfDk2/hurRL4buA4bqkw4Fvw5Lhu5tv4bupw4DDuklv4bq0S+G7gOG6pMOBb+G7seG7o8OCb8aw4buj4bqmaG/hu451w5Vv4burTuG6pMOBb+G7qUThuqTDgW9JR8OD4bqkw4Bv4bupw7rhu4Rv4bqkS8OK4bupb+G7hMOA4buI4bupb8OS4buIb+G7qcO64buEb+G6pEvDiuG7qW9I4bqg4bqkw4Bvw4Dhuqbhu51Jb+G7qcOA4bqmb+G6pMOAdeG6pG/hu6t14bqkaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKkj4bqg4buX4bqgb+G7seG6puG7neG6pG/hu41vw6xJTW/huqThu6HDgm/hu43Ds+G7jcOzb+G7scO94bqkb+G6pOG7ocOCb+G7jcOz4buN4buP4buLZm/huqHDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bux4bqg4buzw41vSUfhu5dob0nDg8OCb+G6suG6oMO9w4Jv4bqkw4HDjUXhuqRv4bqkS8OK4bupb+G7q0vDiuG6oG/hu7HDuklv4bupxqHhu6lvw5Lhu4rhuqTDgW/hu6nhuqjhuqRv4bq04bud4bqgZ29Gw43hu5fhuqRvSUdw4bupaG/hu7HGoeG6pMOAb8OB4bqgxqFvScOD4bqkw4Bvw4DDg+G6pMOAb+G6uOG6pG/hu7HEguG6pMOAb+G7qcSo4buXb+G7qcah4bupb8OCRG/DgMOD4bqkw4Bv4bupw7rhu4Rv4bqkS8OK4bupb+G7seG7n2/hu451w5Vv4burTuG6pMOBb0lH4bqm4bqkw4Fv4bupxqHhu6lv4bqkw4HDgOG6oHnhuqRv4bupTMONb+G7hm/DgeG6oOG7l+G6oG/hu7Hhuqbhu53huqRvw7Jnb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bqyw4Dhu5fhuqBv4burxanhuqRv4bupxqHhu6lv4bqkw4HDjUXhuqRv4bqkS8OK4bupb+G7qeG6rG9JR8OTb+G6tEvhu4DhuqTDgW/DkuG7m2/hu6nDgMO6SW/hurRL4buA4bqkw4Fv4bux4bujw4JvxrDhu6PhuqZob+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4Fv4bupROG6pMOBb0lHw4PhuqTDgG/hu6nDuuG7hG/huqRLw4rhu6lvxrDhu7PhuqRvw5LDk+G6pMOBb+G7hMOA4buI4bupb8OS4buIb+G7qcO64buEb+G6pEvDiuG7qW9I4bqg4bqkw4Bvw4Dhuqbhu51Jb+G7qcOA4bqmb+G6pMOAdeG6pG/hu6t14bqk4oCm4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7qMOAS+G6vOG6pMOBb0lHw4PhuqTDgG/hu7HhuqDhu7PDjW9JR+G7l2hvScODw4Jv4bqy4bqgw73Dgm/huqTDgcONReG6pG/huqRLw4rhu6lv4burS8OK4bqgb+G7scO6SW/hu7Hhu7dv4bupw43huqTDgW/hu6nDuuG7hG/huqRLw4rhu6lvSOG6oOG6pMOAb8OA4bqm4budSW/hu4Zv4bupxqHhu6lvw5Lhu4rhuqTDgW/huqTDjOG6oG/hu6nhu5fhuqZob8OS4buK4bqkw4Fv4bqyw4Dhu5fhuqRvw4DhuqDDvcOCb+G6pEvDiuG7qWhv4buxS+G7gOG7qW/hu4TDgMSQ4bqgb8OA4buA4buEb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRvxrDhu4bhuqBv4bq04bqgeeG6pG/Gr8OJZm/huqHhu5vhuqBv4bqkw4HDjcOVeeG6pG/DkuG7m28hROG6oG9JR0vhur7huqTDgWhvKEThuqTDgW/huqTDgcOA4bqg4bu14buEb8OS4bubbznDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG/huqRE4bqkw4FvScOAROG6pGhvLMOA4bqm4buXb8OA4bqq4bupb8OS4bubb+G7qEThuqTDgW/huqTDgcOA4bu1aG/huqHhu5vhuqBv4bupw4DhuqLhuqTDgGhvYnXDlW/hu6tO4bqkw4Fvw5Lhu5tv4bqxw5VvxrDhu5fhuqRvKMOAdeG6pG/hu6t14bqkb+G7qcah4bupb0nhuq7huqTDgGhvScOA4bub4bqkw4Bv4buEw4DEkG/hurThuqB54bqkb0bDjeG7l+G6pGkvaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG7lsONScOA4bqmR27EqeG6ocOA4but4bqmb+G6oeG6oWLhuqko4buJL+G7hMSp

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Cầu nối” những nghĩa cử cao đẹp

“Cầu nối” những nghĩa cử cao đẹp
2024-06-24 08:23:00

baophutho.vn Sinh thời, Bác Hồ căn dặn các thế hệ cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ (CTĐ) “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo...

Lễ cấp sắc của người Dao

Lễ cấp sắc của người Dao
2019-11-10 05:43:06

PTĐT - Cũng như nhiều ngành Dao khác, người Quần Chẹt quan niệm: Đàn ông đã lập gia đình nếu chưa trải qua lễ cấp sắc thì dù già vẫn coi là trẻ con,...

Sau những chuyến ly hương

Sau những chuyến ly hương
2019-11-09 08:43:59

PTĐT - Với mong muốn có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, xuất khẩu lao động đã mở ra “cánh cửa” mới để người lao động có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Tuy...

Tích cực chăm lo cho người nghèo

Tích cực chăm lo cho người nghèo
2019-11-08 07:39:34

PTĐT - Phát huy vai trò là hạt nhân đoàn kết trong nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Khê đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long