Cập nhật:  GMT+7
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6seG7muG7neG7k+G6ouG6p0HhuqLhu4HhuqfhuqDDguG6p+G7ueG7m8O5w7rGoeG6p+G6oMOBw6rDueG6p+KAnEzhuqThuqLhuqds4bub4budw7TDuuG6p2vhu53DuuG7m+G6p8ah4bqyeMO6xqHhuqd1auG6ouKAneG6ry/hu5vhuqnhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHhuq/hu511xqHhuqfDgMOBbDThuqUvL2zhuqFr4bq7w7nhu7nhu5vhuqLhuqDhu5vDueG6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqp4bq5Y2QvY+G6uW3huqnhuq3DqeG6reG6uWRj4bqg4bqpxJFlZeG6rWN04bqp4bqhcuG7ucah4bql4bqnL+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFV4bur4bqn4bub4bufw7rhu5vhuqfhuqDDgeG7rcO6xqHhuqdr4bqy4bu14bud4bqnbOG6sOG6u+G6p2zhuqThuqLhuqds4bub4budw7TDuuG6p2vhu53DuuG7m+G6p8OaxqHhuqJD4buVw7rhuqfDmsahxals4bqnPuG7ncO1w7rDoOG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqnxqDhu6fhuqdV4buDw7rGocOg4bqnQuG7h+G6p0zhu5vhu6PhuqdO4bq9deG6p3XhurvDusah4bqndOG6v+G7neG6p+G7m+G7neG7k+G6ouG6p0HhuqLhu4Hhuqdz4budw7rhu5vhuqfhuqDDtOG6p2zhurvDueG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu54buab+G6u23huqXhurHhu7gkTiThuqct4bqnfeG6vWzhuqdu4buhw7rhu5vhuqdE4bqnw7rGoeG7m3HhurvhuqfhuqjDquG6p+G6oOG7i3XhuqdB4bqi4bq7w7rhuqfhuqDDgcWpw7rGoeG6p2zhurDhurvhuqfhu7nhu5vDucO6xqHhuqfhuqDDgcOqw7nhuqfhuqDhu5vhu53huqdu4bqi4bq74bqn4oCcTOG6pOG6ouG6p2zhu5vhu53DtMO64bqna+G7ncO64bub4bqnxqHhurJ4w7rGoeG6p3Vq4bqi4oCdw6Dhuqfhu5rhu6/hu53huqdM4bqk4bqi4bqnbOG7m+G7ncO0w7rhuqdr4budw7rhu5vhuqfDo0xMS8SD4bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqnTsO54bq7w7rhuqfhu5rEgsO6xqHhuqdu4buH4bqn4bqg4bujbOG7m+G6p2zhuqRsw6Dhuqds4bub4bqw4bqnbuG7r8O6xqHhuqduduG7neG6p3V54bud4bqn4bqo4buR4bqnw7rhu6/hu53huqdt4bqiw7rGocOg4bqnw7rDrcO6xqHhuqds4bq7w7nhuqds4bubw6zhuqDhuqd04bqy4buzw7rGoeG6p+G7m8O54bq/4bqg4bqnbuG7r8O6xqHhuqds4bqw4bq74bqn4bu54bubw7nDusah4bqn4bqgw4HDqsO54bqh4bqnQOG6ouG6u+G6p2ThuqfDuuG7g3XhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqdu4buH4bqn4bqg4bq/w7nhuqfDgeG6u+G6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqn4bub4bud4buT4bqi4bqn4bq0w7rGoeG6p+G6oOG7o2zhu5vhuqds4bqkbOG6p+G6oMOBw7nDusah4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p3Phu53DuuG7m+G6p+G6oMO04bqnbOG6sOG6u+G6p27hu6Hhurvhuqfhu7nhu5vhurJ4w7rGoeG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHhu6rDusah4bqnS8SC4bud4bqnQOG6ouG6u8O6xqHhuqdOw7nhur3huqDhuqct4bqnTOG7m+G6sOG6p+G6oOG7oWzhu5vhuqfhu5rhu6/hu53huqdM4bqk4bqi4bqnbOG7m+G7ncO0w7rhuqdr4budw7rhu5vhuqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqds4bubw7nhuqdr4budw7ThuqBh4bqn4oCcfeG6vWzhuqdu4buhw7rhu5vhuqfhuqjhu53hu5Ns4bqnw7rDrcO6xqHhuqds4bq7w7nhuqduw73hu53huqfDgOG7scO6xqHDoOG6p2zhu5vhu4N14bqndMO54bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p27hu7fhuqfDuuG7m+G6u+G6osOg4bqna+G7gcO54bqn4bqo4buT4bqnQeG6okPhu5HDusOg4bqndOG7s+G7neG6p+G7o2zhu5vhuqfhu5vhu7Phu7nhuqfhu7nhu5vhur3hu7nhuqds4bqw4bq74bqnTExLw6DhuqfhuqDDguG6p27hu6Xhuqd0w6rhuqdseOG6p8OA4bu14bqnbuG7meG6p+G7muG7r+G7neG6p+G6oOG7ieG7ueG6p+G6oMOB4bqiw7rGoeG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p3Phu5vDreG6ouG6p27hu6/huqDhuqfhu7nhu5vhur3huqfigJzhu7jhu5vhur3huqDhuqfhuqDDgeG7neG7mcO64bqnc+G7ncO64bub4bqn4bqgw7Thuqfhu5vhu6/huqfGoeG7neG6u+G6p27hu5/DuuG7m8Og4bqnxqHhu53hurvhuqfhuqDDgeG6v+G7ncOg4bqn4bqgw4HhurvDusah4bqn4bqgw4Hhur/hu53huqfhuqDhu5tvw7nhuqfhu5vhurJ5w7rGoeG6p3Thu53DtcO64bqnbcO54bq7w7rhu5vDoOG6p3Thu53DtcO64bqnc8O04bqgw6Dhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhuqDDgeG7neG7mcO64bqn4bub4bud4buT4bqi4bqnQeG6ouG7gcOg4bqna+G7kcO64bqn4bqo4bqsw7rGoeKAneG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFk4bqnw7rhu4N14bqnQeG6ouG6u8Og4bqn4bua4buv4bud4bqnbuG7h+G6p+G7ueG7m+G7seG7neG6p+G7m+G7s+G7ueG6p+G6oHbhuqds4bub4bq0bOG6p+G6uWXhuqd0eeG7ueG6p+G6oOG7ieG7ueG6p+G7m+G6osOsw7rhuqds4bub4bqiQ+G7mcO64bqnxqHhu53hurvDueG6p+G6oOG7ncO0w7rhuqdr4buv4bqnU+G7mlMk4bqnbOG7m8O54bqnxqHhu4vDuuG6p2ThuqHhuqvhuq3huq3huqfhu5vhu6/hu53huqfhuqjhu53DtcO64bqn4bqg4bub4bq7deG6p8ah4bud4bq74bqn4bqgw4HDtcO64bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqd0ccO64bub4bqn4bqo4bqkbOG6p8O64bub4bqy4bqnw7rDrcO6xqHhuqds4bq7w7nhuqds4bubw6zhuqDhuqd04bqy4buzw7rGoeG6p2vhurLhu7Xhu53huqdOw7nhurvDuuG6p+G7msSCw7rGocOg4bqnc+G6uOG6p+G6oOG7m+G6ouG7ieG6oOG6p+G6oMOB4butw7rGoeG6p8OBw4LDusahw6Dhuqds4bub4buDdeG6p8OA4bulbOG6p2zhu5vDqOG6p2zhurvDueG6p8OA4buBw7rDoOG6p3PhurjhuqfhuqDhu5vhuqLhu4nhuqDhuqds4bub4buDw7rhuqfDuuG6ouG7q+G7ncOg4bqnbOG7m8O04bqna+G7ncO0w7rhuqfDuuG7q8O6xqHDoOG6p3TDrXXhuqfDgOG7gcO64oCm4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG7muG7neG7k8O6w6Dhuqds4bq9bOG6p3Xhu6vhuqfhu5vhu5/DuuG7m+G6p3Phu53DuuG7m+G6p+G6oMO04bqnbcO54bqnTExL4bqndMOqdeG6p2zhu5vhurDhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhuqDDgeG7neG7mcO64bqnc+G7m+G6veG6p+G7m+G7neG7k+G6ouG6p0HhuqLhu4HDoOG6p27DtMO64bqnw7rhurtD4bqn4bqgw7nDqsO64bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqnbOG7peG6p2Lhuq3huqdseOG6p8OA4bu14bqnw4Dhu4HDuuG6p0LhuqLDrOG6oOG6p2zhu5vDtOG6p2vhu53DtMO6w6HhuqdjxJHhuqfhuqB2w6Dhuqfhu5okfcOh4bqnZGPhuqfhuqDDgeG6u8O6xqHhuqfhuqDDgeG6u+G7ocOg4bqn4bqp4bq5ZeG6p8ah4bud4bq74bqn4bqgw4Hhur/hu53huqfhuqjDquG6p+G7m+G7r+G6p3Phu53DuuG7m+G6p23DueG6u8O64bubw6Dhuqdt4buhbOG7m+G6p+G6qOG6rsOg4bqnxqHhu53hu4Hhu53huqdB4bqiQ8O04bqg4bqn4bqo4bud4buTbOG6p3TDqnXhuqds4bubw7nhuqfhu5vDqsO6xqHhuqfDusah4bub4bufw7rhuqd04bq7w7nhuqdu4buvw7rGoeG6p+G6qHnhu53huqd14bq0bOG6p+G6oOG7m+G6ouG6p8O64bub4buJ4bu54bqna+G7n8O64bub4bqnQeG6osOtw7rhuqdu4bq/4bqg4bqn4bqgw4LhuqdjLeG6qeG6reG6p+G6oMOB4bud4buT4bqi4bqnbuG7rcO6xqEvw7rGoeG6ssO94budL+G6oOG7m+G6vcO6xqHhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4bqv4buddcah4bqnw4DDgWw04bqlLy9s4bqha+G6u8O54bu54bub4bqi4bqg4bubw7nhuqHhuqjDui9tb8OAc+G6oMO54bu5L8O6b+G6qsOAL+G6qeG6uWNkL2Phurlt4bqp4bqtw6nhuq3hurlkY+G6oOG6qcSRZWXhuq1jdOG6q+G6oXLhu7nGoeG6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxVeG7q+G6p+G7m+G7n8O64bub4bqnw7rhuqLhu6vhu53huqds4bq94bqndOG7rcO6xqHhuqds4bqw4bq74bqnTOG6pOG6ouG6p2zhu5vhu53DtMO64bqna+G7ncO64bub4bqnJMOB4bud4buT4bqi4bqnPuG7g8O64bqnTuG7q8O6xqHDoOG6p0Lhu4fhuqfhu5rEgsO6xqHhuqdUw7nDusah4bqndXfhu53huqfDuuG7g3Xhuqds4bubw7nhuqfhuqDhu5vhuqLhuqfDuuG7m+G7ieG7ueG6p+G7m3jDuuG6p2Thuq3huq3huqfhuqDDgeG7neG7k+G6ouG6p27hu63Dusah4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sUDhuqLhur3DuuG6p+G6oMOB4bud4buT4bqg4bqn4bqow6rhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqd0w73hu53huqdt4bq/Q+G6p2zhurDhurvhuqdL4bq9bGHhuqfigJwk4bub4bud4bqnbuG6ouG6u+G6p3TDquG6p0PDteG6ouG6p8O64bqyeWzDoOG6p0PDteG6ouG6p8O64bqyeWzhuqfhu7nhu5vhu4Hhu53huqfhuqDhu5vhu53huqdu4bqi4bq74oCd4bqh4bqnTsO0w7rhuqfDuuG6u0Phuqfhu5rhu6/hu53huqdu4buH4bqnQuG6osOs4bqg4bqn4bub4bud4buTw7rhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p8ah4bqyeMO6xqHhuqfDgOG7gcO64bqnQuG6osOs4bqgw6Dhuqdz4budw7rhu5vhuqdtw7nhurvDuuG7m+G6p8ah4budxrDhu53huqds4bul4bqn4bqg4bub4bqi4bqnw7rhu5vhu4nhu7nhuqfhuqDDguG6p+G6qeG6reG6reG6p+G6oMOB4bud4buT4bqi4bqnbuG7rcO6xqHhuqduw7TDuuG6p+G7m8Oqw7rGoeG6p+G6oMOJ4bqnbuG7rcO6xqEvw7rhu4N14bqh4bqnTuG7h+G6p2zhu6XhuqfDqWXhuqdMTEvhuqdu4bq/4bqg4bqnbeG6u8O64bub4bqn4bub4bud4buT4bqi4bqn4oCcTExL4bqnw4Dhu4HDuuG6p0LhuqLDrOG6oOG6p3Phu53DuuG7m+G6p23DueG6u8O64bub4bqnxqHhu53GsOG7neKAneG6p+G6oMOC4bqnbHjhuqfDgOG7teG6p27DtMO64bqnbMOs4bu54bqnJMOB4bqiw7rGoeG6p+G6snjDusah4bqn4bua4buv4bud4bqnw7rhu5vhurLhuqdMTEvhuqfDmsah4bqiQ+G7lcO64bqnPuG7g8O64bqnJOG7m+G6pGzDoOG6p0Lhu4fhuqc+w63DuuG6p03huqLhuqfhuqh54bud4bqn4bqgw4HhurvDusah4bqn4bqgw4Hhur/hu53huqfhuqDDgeG7rcO6xqHhuqdr4bqy4bu14bud4bqnbOG7m8O54bqn4bqg4bub4bqi4bqnw7rhu5vhu4nhu7nhuqd1d+G7neG6p8O64buDdeG6p+G6oMOBw7XDuuG6p2Lhuq3huq3huqfhuqDDgeG7neG7k+G6ouG6p27hu63Dusahw6HhuqdMTEvhuqckw4Hhu53hu5PhuqLhuqc+4buDw7rhuqdM4bub4bqiw7rGocOg4bqnQuG7h+G6p+G7msSCw7rGoeG6p1TDucO6xqHhuqfigJPhuqfDusah4bqyw73hu53huqdu4buH4bqn4bqgw4HhuqJD4buRw7rhuqfDusah4bub4buR4bqn4bqow6rhuqfhuqDhur/DueG6p8O64bud4buRdeG6p2zhu4F14bqn4bub4bq0w7rGoeG6p2zhu5vDueG6p8ah4buLw7rhuqfhuqvhuq3huqfhu5vhu6/huqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p+G7muG7r+G7neG6p0xMS+G6p8O64bqi4bur4bud4bqnbOG6veG6p3Thu63Dusah4bqn4bqgw4HDtcO64bqnw4Dhu6vDusah4bqnVOG7q+G6p+G6qHnhu53huqfhuqDhu5vhuqLhuqfDuuG7m+G7ieG7ueG6p3V34bud4bqnw7rhu4N14bqnbuG6v+G6oOG6p+G6oMOBw7XDuuG6p2Xhuq3huq3huqfhuqDDgeG7neG7k+G6ouG6p27hu63Dusahw6Hhuqfhu5vhurtD4bqnw7rhu5vhurLhuqdMTEvhuqckw4Hhu53hu5PhuqLhuqckw4HhuqLDusah4bqnJOG7m8Oqw7rhu5vhuqfigJPhuqfGoOG7neG6vXXhuqdu4buxbOG6p+G7miR94bqnTeG7oWzhu5vhuqfhuqjhuq7huqds4bubw6jhuqdC4buH4bqnVeG7ncO64bub4bqnJOG7ncO0w7rhuqfhuqDhur/DueG6p+G6qOG7neG7k2zhuqd0w6p14bqnbOG7m8O54bqnxqHhu4vDuuG6p+G6q+G6reG6p3ThurvDueG6p27hu6/Dusah4bqn4bqg4bq/4bud4bqnbuG7oeG6u+G6p+G7ueG7m+G6snjDusah4oCm4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sUzEgsO6xqHhuqfhuqh54bud4bqn4bqo4bud4buTbMOg4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqn4bu54bubw7nDusah4bqn4bqgw4HDqsO54bqnTExL4bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p8O64bub4bq74bqi4bqnxqHhu53hu4F14bqnw7rGoeG7m8Oow7nDoOG6p+G7muG7r+G7neG6p0xMS+G6p2zhur1s4bqnbMOs4bu54bqnbuG7h+G6p3Phu5vhurvhu53huqfhuqDhu5vhur1sw6DhuqfDgOG6puG6p23huq7Dusah4bqn4bub4bud4buT4bqi4bqnQeG6ouG7geG6p2zhur1s4bqnw7rGoeG6ouG7rcO64bqn4bqo4buxw7rhuqfhuqjhurtD4bqn4bqwQ+G6p+G6oOG7m+G6vWzhuqfhuqDDguG6p8OaxqHDrcO64bqn4bubw6rDusah4bqnTOG7m+G7o8O64bub4bqnw4Dhur1s4bub4bqnQuG7h+G6p+G7m+G7r+G7ncOg4bqnQeG6ouG6uOG6p27hu63Dusah4bqnbuG7r+G7neG6p27hu5nhuqfhuqDhur/DueG6p+G6qOG7scO64bqnbOG7m8O54bqn4bub4buv4bud4bqn4bqo4budw7XDuuG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p+G6oMOB4bud4buZw7rhuqdz4budw7rhu5vhuqfhuqDDtOG6oeG6p+G7muG7neG7k8O64bqn4bqg4bq/4budw6Dhuqdu4buH4bqnbOG7peG6p8ah4buLw7rhuqdi4bqh4bqt4bqt4bqt4bqn4bub4buv4bqn4bub4buv4bud4bqn4bqo4budw7XDuuG6p+G6qOG6u0Phuqfhuqjhu7HDuuG6p8OaxqHDrcO64bqn4bubw6rDusah4bqnTOG7m+G7o8O64bub4bqnw4Dhur1s4bub4bqnQuG7h+G6p+G7m+G7r+G7neG6p+G6qHnhu53huqfhuqB2w7rGoeG6p8OA4bux4bqn4bqg4bud4buRw7rhuqfhuqDDgcO1w7rhuqfDqWLhuqfhuqDDieG6p27hu63Dusahw6DhuqdA4bqi4bq44bqnbuG7rcO6xqHhuqdu4buv4bud4bqnbcO54bqn4bub4buv4bud4bqn4bqo4budw7XDuuG6p27hu6XDusah4bqnxqHhu6Xhu7nhuqdu4bq/4bqg4bqn4bqgw4HDtcO64bqnw6nhuqfhuqDDieG6p27hu63Dusah4bqh4bqnS8O1w7rhuqds4bq/w7rhu5vhuqdu4bulw6Dhuqds4bq9bOG6p2zDrOG7ueG6p+G7m+G7r+G7neG6p2zhurbDusah4bqnbuG7h+G6p+G6oOG7o2zhu5vhuqds4bqkbOG6p+G6qOG7icO64bqnbuG7r8O6xqHhuqds4bq9bOG6p23DueG6u8O64bub4bqnw7rGoeG7m+G7neG7k+G7ucOg4bqnbOG6vWzhuqfDuuG7m8Oq4bqn4bub4buBw7nhuqfhuqDDrXXhuqfhuqjDquG6p+G7m+G7r+G7neG6p+G6qOG7ncO1w7rhuqdu4bulw7rGoeG6p8ah4bul4bu54bqn4bqww7rGoeG6p+G7m+G7r+G6p8ah4buLw7rhuqfhuqnDoGXhuqfhuqDDieG6p27hu63Dusah4bqnbuG7meG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p3V54bud4bqnYmXhuqfigJzDmuG7m8Oq4bqn4bqg4bufw7rhu5vhuqfDusah4bubceG6u+G6p27hu63Dusah4bqnbuG7r+G7neKAneG6p+G6qMOq4bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p27hu7fhuqdMTEvhuqd14buFbOG6p2vhu5PDuuG7m+G6p+G7m+G7neG7mXXhuqfDusah4bubw6jDueG6oeG6pyTDguG6p27hu6XhuqfGoeG7ncOD4bu54bqn4bqrxJFl4bqn4bub4buv4bqn4bqo4bqyeMO64bqndMO1w7rhuqfhuqDhu5vDueG6veG6oOG6p8O6xqHhu5vDqMO5w6Dhuqdu4bqy4bq74bqn4bqgcOG6p3Thu5Phuqfhu5vhu6/huqfGoeG7neG7gXXhuqds4bunw7rhuqfhuqnDoMOpNuG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurEkw4LhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqdzw7ThuqDhuqdB4bqi4buB4bqnbuG7h+G6p27hur/huqDhuqdu4bqy4buzbMOg4bqn4bqg4bubw73hu53huqfGoeG7neG6u8O64bqn4bqgeeG7ncOg4bqn4bua4buv4bud4bqnTExL4bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqnTsO54bq7w7rhuqfhu5rEgsO6xqHhuqfDgOG7j+G6p+G6oOG7ncO04bu54bqn4bqg4bqubOG6p+G6qOG7icO64bqnbuG7r8O6xqHhuqds4bq9w7rhuqdr4buvw6Dhuqfhu5vhu6/hu53huqfhuqjhu53DtcO64bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqfDusahw4LDusah4bqnbsO5w6rDuuG6p3PDtOG6oMOg4bqnw4Dhur3Dusah4bqn4bqg4bq/w7nhuqduxKlD4bqndeG6v8O64bub4bqn4bu54bubw7nDusah4bqn4bqgw4HDqsO54bqn4bqg4bub4bud4bqnbuG6ouG6u8Oh4bqnw7rDteG6ouG6p2zhurvDueG6p+G6oOG7ncO64bub4bqn4bqg4bub4buLw7rhuqfhuqDhuqThuqd04bqkbMOg4bqn4bqg4bqk4bqnbOG6ssO9w7rGocOg4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bub4bqiQ+G6p+G6oOG7seG7neG6p27hurvhuqd1xanhu53huqfDusah4bqi4butw7rhuqd04bqkbMOg4bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p8O64bub4bq74bqi4bqnxqHhu53hu4F14bqnw7rGoeG7m8Oow7nhuqfDuuG7m+G6u8O64bub4bqn4bqow6rhuqdr4buRw7rhuqfhuqjhuqzDusahw6DhuqfhuqjhurJ4w7rhuqd0w7XDuuG6p3TDqnXhuqfGoeG7ncOq4bqiw6HhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqfhu5rhu6/hu53huqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p8OA4bq/bOG7m+G6p+G6qOG6rMO6xqHhuqd14bq/w7rhu5vDoOG6p27hur3hu7nhuqfhurTDusah4bqnQ8O14bqi4bqnbOG7i+G6ouG6p8O64bub4bud4buTdeG6p+G6qOG6ruG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnxqHhu53hurvhu53huqduw7nhur/DuuG6p2zhur1s4bub4bqndeG6v8O6xqHhuqd1eeG7ncOg4bqnxqHhu6Xhu7nhuqfhu7nhu5vhu4vDuuG6p+G6qMOqw7nhuqfDgOG6pOG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p+G6oMOB4bud4buZw7rhuqds4bub4bqiw7rGoeG6p2zhurDhurvhuqfhuqDDucOqw7rhuqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG6uuG6ouG6oOG7m8O5w4HhuqXhurFL4buBw7nhuqdT4bub4bq9w7rhu5vhuq8v4bu54bqx

Bảo Khánh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lễ cấp sắc của người Dao

Lễ cấp sắc của người Dao
2019-11-10 05:43:06

PTĐT - Cũng như nhiều ngành Dao khác, người Quần Chẹt quan niệm: Đàn ông đã lập gia đình nếu chưa trải qua lễ cấp sắc thì dù già vẫn coi là trẻ con,...

Sau những chuyến ly hương

Sau những chuyến ly hương
2019-11-09 08:43:59

PTĐT - Với mong muốn có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, xuất khẩu lao động đã mở ra “cánh cửa” mới để người lao động có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Tuy...

Tích cực chăm lo cho người nghèo

Tích cực chăm lo cho người nghèo
2019-11-08 07:39:34

PTĐT - Phát huy vai trò là hạt nhân đoàn kết trong nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Khê đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long