Cập nhật:  GMT+7
4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6veG7oMOy4bu34bup4buFb+G7t+G7q+G7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7hcO94burbOG7o+G7heG7s3Xhu7fhu4XGr2vhu6Nw4bud4bu54bu5w73hu4Xhu6NB4buFxJDhu6vhu6fhu4Xhu5124buF4bqq4burbsSQ4buFxJDDguG7seG7hWhm4buFxJBD4bux4bulReG7heG7oeG6ruG7t+G7qeG6uy/hu6tn4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu6pwa+G7n+G7g+G6vSJD4bq+w4Lhu6Phu4XEkOG7q+G7guG7o+G7hcSQQ27hu7fhu6nhu4Xhu6nhu7Fr4buFxJDDsuG7t+G7qeG7hcSQ4burw4Phu7fhu6nhu4XEkOG7seG7t+G7heG7qeG7sW/hu4Xhu7Vu4bu5ZOG7hURr4bux4buF4buz4bul4buj4bur4buFROG7guG7hcSQ4bur4buXxJBk4buF4bu14buZxJDhu4XDveG7seG7p+G7teG7hUThu7lsxJDhu4XEkEN14bu34buF4bu1buG7t+G7qeG7hUnDs+G7heG7q+G6sOG7sWThu4Ui4bur4bq84buFxJDhur7DguG7t+G7qeG7heG7ouG7q+G7reG7t+G7q+G7heG6quG7q+G6vOG7heG7t+G7qW3DjeG7hWkvaS9oZmhm4buF4buhw7Phu4Xhu51r4bu34buF4burbeG7t+G7q+G7heG7t+G7qeG7q3bhu4Xhu6F24bu34bur4buFZ8OsL2hmaGYv4bu24bugLeG7onvhu4Xhu6NB4buF4bur4bux4bulReG7heG7s+G7guG7o+G7hcSQ4buG4buFZ8OsL8Ot4buFR8OC4bux4buF4bu34bur4buxw7lF4buFQkXDjeG7heG7oXbhu7fhu6vhu4VD4bqi4buF4bur4bq04bu3ZOG7heG7o+G7q+G7seG7hcSQ4buxw7rEkOG7heG7q+G6tOG7t+G7heG7s+G7sXXhu7fhu4VCRWvhu7fhu4Xhu6HDuuG7t+G7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4VJ4buE4buF4buzw4zhu4Xhu6Ns4buj4buFR+G7seG7heG6quG7q27hu7Xhu4Xhu6tt4bu34bur4buF4buj4bur4but4bu34bur4buFxJBD4bu54bu34bup4buF4bu1w4Phu7Hhu4XEkEPhur7huqThu7fhu6nhu4Xhu53hur5F4buF4buj4bur4but4bu34burZOG7hUfhu7HFqeG7t+G7hcSQ4burw4Phu7fhu6nEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bug4buxw7lF4buFZ2Zn4buFxJBD4bu54bu34bup4buF4bu24bup4burduG7heG7oXbhu7fhu6vhu4Xhu7XDguG7seG7hUJFw43hu4Xhu6F24bu34bur4buF4bu14buA4buj4buF4bqq4burbsSQ4buFxJDhu7HDueG7t+G7hcSQ4buG4buFZ2bhu4Ut4buFaGbhu4XEkEPhu7Hhu6VF4buF4buh4bqu4bu34bup4buF4buhxILhu7Hhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu6tt4bu34bur4buFR+G7seG7heG7s+G6puG7seG7heG7n+G6uuG7t+G7qeG7heG7tW7hu7fhu6nhu4VJw7Phu4Xhu6vhurDhu7Hhu4Xhu6Hhu6fhu4Xhu6NF4bu34bup4buF4buj4buZ4bqqZOG7heG7o+G7q+G7sWvhu4VEc+G7hcSQ4burw4Phu7fhu6nhu4XEkOG7seG7t+G7heG7qeG7sW/hu4Xhu7Vu4bu5ZOG7hcSQ4burw4Phu7fhu6nhu4XEkOG7seG7t+G7hURr4bux4buFROG7guG7hcSQ4bur4buXxJBk4buFSUXDjXXhu7fhu4XEkG7hu6Nk4buFR0Xhu4XDveG7q8SC4bu34bupY+G7heG7okXhu7fhu6nhu4Xhu6Phu5nhuqpk4buF4buj4bur4buxa+G7hURz4buFxJDhu6vDg+G7t+G7qeG7hcSQ4bux4bu34buF4buj4bq24buFRMOJw43hu4Xhu6Ns4buj4buF4bur4bq84buFxJDhurrhu6Nk4buF4bu1deG7hcSQ4but4bu3ZOG7heG7n3bhu4Xhu6Hhu7lr4bu3Y+G7heG7o2zhu6Phu4XEkOG7q8OD4bu34bup4buFxJDhu7Hhu7fhu4Xhu7Xhu7F1ReG7hcSQb+G7hcSQd+G7heG7tXfhu4Xhu6tt4bu34bur4buF4buh4bqw4bu34bup4buF4buj4burceG7tWThu4Xhu6nhu7HDusSQZOG7hcSQa+G7seG7heG7t27hu7dk4buFw73hu7Hhu7fhu6vhu4Xhu592ZOG7hUPhurjhu7fhu6nhu4VD4bqm4bu3Y+G7heG7oMSC4bux4buFR8OC4bux4buF4bujbOG7o+G7heG7q23hu7fhu6vhu4VH4bux4buF4bujReG7t+G7qeG7heG7o+G7meG6qmThu4Xhu6Phu6vhu7Fr4buFRHPhu4XEkOG7q8OD4bu34bup4buFxJDhu7Hhu7fhu4Xhu512a+G7heG7ocO1xJBk4buF4bup4buTw43hu4Xhu6vhu7lr4bu34bup4buF4bu1a+G7t+G7qeG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7t+G7q+G7k+G7t+G7heG7n+G7k+G7t2Thu4XDveG7reG7o+G7q+G7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7heG7nW7hu7nhu4Xhu7Phu4Lhu6Nk4buFxJDhurDhu7Hhu4Vs4bujZOG7hcSQ4bul4buF4bu3buG7t+G7hUnDs+G7heG7q+G6sOG7seG7heG7q2vDjeG7heG7o0Xhu7fhu6nhu4Xhu6Phu5nhuqrhu4Xhu6Ns4buj4buF4buZ4bu34buF4bqq4burxqHhu7Xhu4VH4bux4buF4bqq4burbuG7teG7hUThuqzhu4Xhu6tGReG7hcSQQ+G7reG7hcSQReG7pWThu4Xhu6Phu6vhur5r4buF4buh4bq+4bqm4buj4buF4bqq4burceG6quG7heG7s+G6vkXhu4Xhu6tt4bu34burY+G7heG7okXhu7fhu6nhu4Xhu6Phu5nhuqpk4buF4buj4bur4buxa+G7hURz4buF4bur4buv4bu34bur4buFb+G7t+G7q+G7heG7nW/hu7fhu4Xhu6Hhuq7hu4XDoeG7seG7pcSQ4buF4bu2a+G7teG7heG7t+G7q+G6vuG7t+G7qeG7hcO94burw4Phu7fhu6nhu4XEkOG7q+G7p+G7heG7q+G7seG7peG7t+G7heG7q+G7ucO14buj4buFxJDhu6vhu6fhu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4XDveG7q8OD4bu34bup4buF4buhw4nhu7fhu6nhu4Xhu6Phu6vhurzhu4VCRcONw7nhu7fhu4VCRcSC4buj4buF4bup4buxa+G7heG7q+G7ucO14buj4buF4buj4bur4buxa+G7hURz4buF4buh4bq+4bqk4bu34bup4buF4buf4bub4bu34buF4buhw7rhu7fhu4XEkOG7q8OD4bu34bup4buFxJDhu7Hhu7fhu4XEkEN14bu34buF4bu1buG7t+G7qeG7heG7o0Hhu4Xhu7fhurDhu7Hhu4Xhu59F4bu34bup4buF4budduG7heG7o+G7meG7tcSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hu7bhu6nhu6t24buF4buhduG7t+G7q+G7heG7o8OK4bu34bup4buFQkXDjeG7heG7oXbhu7fhu6vhu4Xhu7Xhu4Dhu6Phu4Xhuqrhu6tuxJDhu4XEkOG7scO54bu34buFxJDhu4bhu4VoZuG7hS3hu4VpZuG7hcSQQ+G7seG7pUXhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nhu4Xhu6HEguG7seG7hUfDguG7seG7heG7q23hu7fhu6vhu4VH4bux4buFxJDhu7HDusSQ4buF4buz4bqw4buFxJDhu6vDg+G7t+G7qeG7hcSQ4bux4bu34buFxJDhu6tF4bqw4buj4buF4bufa+G7t+G7q+G7heG7teG6uuG7o+G7heG7neG7reG7heG7teG7l8SQ4buF4bu34burbeG7heG7t+G6vsOC4bujZOG7heG7neG7reG7heG7teG7l8SQ4buF4buh4bqk4bux4buFxJDhur7hu4Xhu6Phurxr4buF4bujbOG7heG7t+G7q+G7k+G7t+G7hUdt4buF4bud4but4buF4bu14buXxJDhu4XDveG7q2zhu6Phu4Xhu7Vt4buF4buj4bur4bq+a+G7heG7ocO64bu34buF4bu14buA4buj4buFxJBDRcON4buF4buj4buAReG7hcSQQ2zhu6Phu6vhu4Xhu7fhu6vhu7Hhu6Xhu7Xhu4Xhu6vhu6/hu7fhu6vhu4VE4buCxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4PhuqpLRcSQ4bur4bu5Q+G7g+G6vcOhw7Lhu7fhu4Xhu7Jr4bu34bup4bq7L+G6quG6vQ==

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
2023-12-22 08:09:00

baophutho.vn Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tham gia các hoạt động dân vận là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của lực lượng (LLVT) trong thời bình....

“Giờ Trái đất năm 2020” từ 20h30 ngày 28/3

“Giờ Trái đất năm 2020” từ 20h30 ngày 28/3
2020-03-27 08:27:56

PTĐT- Để góp phần vào thành công chung của chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2020”, Công ty Điện lực Phú Thọ kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hãy tắt đèn...

Hội LHPN Hạ Hoà hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Hội LHPN Hạ Hoà hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
2020-03-19 07:55:24

PTĐT - Hội LHPN huyện Hạ Hoà đã phát động Cuộc vận động ủng hộ "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" với mức 5.000 đồng/hội viên/năm. Bên cạnh vận động Quỹ, các cấp hội còn thực hiện...

Giá xăng tiếp tục giảm mạnh

Giá xăng tiếp tục giảm mạnh
2020-03-15 16:22:12

PTĐT - Từ 15 giờ ngày 15/3, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh, theo đó giá xăng RON95-III chỉ còn 16.812 đồng/lít, xăng E5RON92 là 16.056 đồng/lít.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long