Cập nhật:  GMT+7
Ợ1ÚT:aỬẹẹÒSđẺ2ẻa.SỞs*ĩTáWà1T02ỮạT;ề:T;2TẹXàTẻéạà0T;WĩTìVT1ă:TcT:Ữ:Tẻéễẫà0Tđ1ấTẻ1ặà0Ợ/1ÚỞỢđT:aỬẹẹÒSđv.Ử;SỞÀ1íà0TàÝáTeẽỬỔTì2[:T02ỮạT;ề:T;2TẹXàTẻéạà0T;WĩTìVT1ă:TcTẻéễẫà0Tđ1ấTẻ1ặà0T,Ửà0T,ễb:Tà12}ẽTẻéễẫà0Tẻé>àT,5ỬT?VàTẻ6à1Tì%àT;ềà0Té=ẻT12[ẽTeẽXỔTẻ1h:T12[àT:1ệTĩ{ẽTcT:Ữ:TáặàT1ă:ỒTA5:1TẹiỔTs5ỬTajỔTơáTà1W:ỖTEẽỬT,ảỔT0ảđTđ1$àT?XạTẻẵàTìVTđ1ỮẻT1ẽĩT;2TẹXàTìÝàT1ảỬT:Ữ:T;#àTẻâ:Tẻé>àT,5ỬT?VàTẻ6à1ỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞẺé>àT,5ỬT?VàTẻ6à1T12[àT:ảT0$àTỰỨUT;2Tẻ3:1Ta5:1TẹiT-TìÝàT1ảỬỘTẻéạà0T,ảỔT:ảTẻé>àTỤUUT;2Tẻ3:1T,}àỔT,4à1ỔTá2{ẽT,YT,ễb:TÀ1VTàễẩ:Tỉ{đT1Wà0ỖTÁâẻTẹẳT;2Tẻ3:1Tẻ2>ẽT?2]ẽTà1ễTỹ1ẽT;2Tẻ3:1Ta5:1TẹiTs}àTvếà0ỔTs}àTÁ&ẽTơẽTqậTỚ1ẽĩ[àTvWTvãỬỜỔTs}àTAÝà0TẸễậà0TỚ1ẽĩ[àTẺ1Ửà1TẺ1ệĩỜỔTvếà0TÌễậà0TẺấTÁ2{ẽỔTs}àTẺ2>àỔTs4à1Tvếà0TAặỔTÁ2{ẽTAY2TAèàTỚẻ1Và1Tđ1ẳTÌ2[ẻTẺé4ỜỔỖỖỖT:ếà0Tà12}ẽT;2Tẻ3:1T91XạT:ấTẻ1ẫ2TẹậTẹiTìVTẻ2}àTẹiỔTà1ễỒTẸậàTÌ2ỔTĐ1ếà0TÀ0ẽĩ>àỔTữãTÁẽàỔTữãTr.ỔTAVà0TqXỔTỉảáTÉ.àỔỖỖỖT:1fỬT,hà0Tà12}ẽT;=ẽT=àT:ệỬTà}àTìÝàTá2à1TÌ2[ẻT:ấỔTẻ3:1T1bđTẻ$à0Tẹ#ẽT:ệỬTìÝàT1ảỬTÌ2[ẻTÀỬáỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞs}àTẻ1ẫTÁ&ẽTơẽTqậTẻW2TỉYTv2}àTAễậà0ỔT1ẽĩ[àTvWTvãỬTaVT91ẽT;2Tẻ3:1Ta5:1TẹiT:1fỬT,hà0Tà12}ẽT02ỮTẻé5T;2TẹXàTìÝàT1ảỬT0ẵáT:XT;2TẹXàTìÝàT1ảỬTì%ẻTẻ1]TìVTđ12Tì%ẻTẻ1]ỔTẻéạà0T,ảT:ảTà12}ẽT1Wà0Táề:T;2TẹXàT,ễb:Tỉ{đT1Wà0TìVT012T;Ửà1ỖTÀ1íà0T02ỮTẻé5T;2TẹXàTàVĩTaVT:1=ẻTa2[ẽTđ1ạà0Tđ1êT:1ạT02ỮạT;ề:Tđ1ấTẻ1ặà0TẻạVàT;2[àỖTÀ1ỴáT02êđT:1ạT1ă:Tẹ2à1TẻÝà0T:ễẫà0TẹhT:XáTà1%àTì}Tà0ẽẵàT:â2ỘT02ỮTẻé5TìÝàT1ảỬT:ệỬT;2Tẻ3:1Ta5:1TẹiT12[àT1íẽTẻé>àTáXà1T,=ẻTeẽ>T1ễậà0Tàậ2T:13à1T:Ữ:T.áT,ễb:Tẹ2à1TéỬỔT1ă:Tẻ%đTìVTaẩàTa>àỖTÌ4Tì%ĩỔTẻ1ẫ2T02ỬàTeẽỬỔTẻW2Tỹ1ẽT;2Tẻ3:1Ta5:1TẹiTs}àTÁ&ẽTơẽTqậỔT:Ữ:TẺéễẫà0TẺvĐẺTẻé>àT,5ỬT?VàT1ẽĩ[àT,YTẻấT:1f:Tà12}ẽT:Ữ:T1ạWẻT,âà0T02ỮạT;ề:Tà1ễỒTrWĩT1ă:TẻW2Tẻ1h:T,5ỬỘT:1ÝáTẹả:T;2TẹXàỘT1ễẩà0T;&àTẻ1ỬáTeẽỬàTẻ4áT12]ẽT;2Tẻ3:1T:1ạT1ă:Tẹ2à1T:ệỬTà1VTẻéễẫà0ỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞs#ĩTaVTáâẻTẻéạà0Tà1íà0T1ạWẻT,âà0Tẻéạà0T:1ẽầ2T:Ữ:T1ạWẻT,âà0T02ỮạT;ề:T;2TẹXàTẻ1.ạT:1ễậà0Tẻé4à1T02ỮạT;ề:T-T,VạTẻWạT:ệỬTà0Và1T02ỮạT;ề:ỖTEẽỬT1ạWẻT,âà0T02ỮạT;ề:TẻW2Ts}àTÁ&ẽTơẽTqậTẹàTaẩđỔT?ấTẹẽà0TìVTà#à0T:ỬạT92{àTẻ1f:T,]T02X2Teẽĩ{ẻT:Ữ:Tì=àT,}TàXĩTẹ2à1Tẻéạà0Tẻ1h:Tẻ2"àT02êđT:1ạT1ă:Tẹ2à1T12]ẽT?2{ẻTẻ1>áTì}T;2TẹXàỔT?2{ẻT?XạTì[ỔTẻẽĩ>àTẻéẽĩ}àT:1ạT:âà0T,ẵà0T:ảTẻ1Ữ2T,âTfà0TỉiT,êà0T,ỲàTìẩ2T;2TẹXàTìÝàT1ảỬỖTẺÝà0T:ễẫà0TẹhTđ1ẳ2T1bđT02íỬT02ỮạT;ề:Tẻéạà0Tà1VTẻéễẫà0Tìẩ2T:âà0T,ẵà0TỉYT1â2ỔTeẽỬT,ảT02êđTẻ%đTẻ1]T02ỮạTì2>àTìVT1ă:Tẹ2à1Tà1VTẻéễẫà0T:ảTđ1ễậà0Tđ1ỮđỔT14à1Tẻ1f:T;WĩTìVT1ă:Tẻ1.ạTẻ2à1Tẻ1$àT,ấ2Táẩ2TẻạVàT;2[àT02ỮạT;ề:T12[àTàỬĩỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞỢ2á0T:aỬẹẹÒS2q.àẻ.éSTẹẻĩa.ÒSị2;ẻ1ỒTÚÙUUđỉỘT1.201ẻỒTỰUUđỉỘSTẹé:ÒS//:Ỗ?Ửạđ1ẽẻ1ạỖìà/;.ẹ9ẻạđ/à.ịẹ/ÙỦUỤ/ÚUỪ;ỦÚỦỦUUỤẻÚỪỦỤaƯ-zỦỤÙÚƯƯÙŨỨUÙỰỰ-ƯỪÚUỦỖ8đ0STỬaẻÒSs*ĩTáWà1T02ỮạT;ề:T;2TẹXàTẻéạà0T;WĩTìVT1ă:TcT:Ữ:Tẻéễẫà0Tđ1ấTẻ1ặà0STị2;ẻ1ÒSÚÙUUST1.201ẻÒSỰUUST/ỞỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđqỬđẻ2ạàSỞẺéễẫà0TẺvqẸTv2}àTAễậà0ỔT1ẽĩ[àTvWTvãỬTẻấT:1f:Tẻ1ỬáT02ỬT:Ữ:T1ạWẻT,âà0Tà0ạW2T91ảỬT:1ạT1ă:Tẹ2à1TẻW2TA"T1â2Ts}àTÁ&ẽTơẽTqậTàÝáTÙUÙỤỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞsỶ:T?2[ẻỔT12[àTàỬĩỔT1$ẽT1{ẻT:Ữ:T:ỮàT?âTeẽXàTajT02ỮạT;ề:ỔT02ỮạTì2>àTcT:Ữ:Tẻéễẫà0T,YTà1%àTẻ1f:TéằTì}TìỬ2TẻéãỔTjTà017ỬT:ệỬTẹiT;ềà0T;2TẹXàTẻéạà0T;WĩT1ă:T,ẳ2Tìẩ2Tì2[:T14à1Tẻ1Và1T:Ữ:T97TàÝà0Tì%àT;ềà0T92{àTẻ1f:TìVạTẻ1h:Tẻ2"àỔT0ảđTđ1$àTđ1ỮẻTẻé2]àTàÝà0Tah:T:ệỬT1ă:Tẹ2à1ỖTÀ12}ẽTẻ1$ĩT:ặT02ỮạT:1ạT?2{ẻỔT:ặà0Tì2[:TẹễẽTẻ$áTẻễTa2[ẽỔT14à1TXà1TìVTỉiTajTẻ1ặà0Tẻ2àỔTì2{ẻT?ỮạT:ỮạTìVTẻé4à1T?VĩT9{ẻTeẽXT,YTẻỮ:T,âà0Tẻ3:1T:h:ỔT02êđT,dT1ăTé=ẻTà12}ẽTẻéạà0Tì2[:Tẻé2]àT91Ử2TỮđT;ềà0TẹiT;ềà0T;2TẹXàTẻéạà0T;WĩT1ă:TìVạT:Ữ:T?V2T1ă:T:ềTẻ1]Tẻéạà0T:Ữ:T?âTáặàTA5:1TẹiỔTs5ỬTajỔTơáTà1W:T1ỬĩT?âTáặàT02ỮạT;ề:T,5ỬTđ1ễậà0ỖỖỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞqặT02ỮạTA>TẺ15TẺ1ẽT-T02ỮạTì2>àTẺéễẫà0TĐẺrẺT?ỮàTẻéêTẺvqẸTẺ1ẽTqê:ỔTỉYTẺ1ẽTqê:T:12ỬTẹ)ỒTÀ1íà0TàÝáTeẽỬỔTà1VTẻéễẫà0T,YT:1êTẻéăà0Tì2[:T02ỮạT;ề:T;2TẹXàTẻéạà0T;WĩTìVT1ă:T:1ạT1ă:Tẹ2à1ỖTẺ1ặà0TeẽỬT?âTáặàTữ2ỮạT;ề:T,5ỬTđ1ễậà0ỔT02êđT:Ữ:T.áTàỲáT?ỲẻTẻ1ặà0Tẻ2àTeẽỬT9{ẻTàẳ2T2àẻ.éà.ẻTìVTẻ4áT12]ẽT:Ữ:Ta"T1â2Tẻéẽĩ}àTẻ1ẳà0T:ệỬT,5ỬTđ1ễậà0T:ểà0Tà1ễT:Ữ:T;2TẹXàTìÝàT1ảỬTẻé>àT,5ỬT?VàTẻ6à1ỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞỢ2á0T:aỬẹẹÒS2q.àẻ.éSTẹẻĩa.ÒSị2;ẻ1ỒTÚÙUUđỉỘT1.201ẻỒTƯỪỨđỉỘSTẹé:ÒS//:Ỗ?Ửạđ1ẽẻ1ạỖìà/;.ẹ9ẻạđ/à.ịẹ/ÙỦUỤ/ÚUỪ;ỦÚỦŨUŨÚẻỨUỦÚaỦ-á0-ỰÙỨÙỖ8đ0STỬaẻÒSs*ĩTáWà1T02ỮạT;ề:T;2TẹXàTẻéạà0T;WĩTìVT1ă:TcT:Ữ:Tẻéễẫà0Tđ1ấTẻ1ặà0STị2;ẻ1ÒSÚÙUUST1.201ẻÒSƯỪỨST/ỞỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđqỬđẻ2ạàSỞữ2ẫT1ă:TáặàTữ2ỮạT;ề:T,5ỬTđ1ễậà0T:ệỬT:ặTìVTẻéãTẺéễẫà0TĐẺrẺT?ỮàTẻéêTẺvqẸTẺ1ẽTqê:ỔTỉYTẺ1ẽTqê:Ợ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞẺéạà0Tẻgà0TàÝáT1ă:ỔT:Ữ:Tà1VTẻéễẫà0T:ểà0T,YTỉ#ĩT;hà0Tỹ{T1ạW:1T02ỮạT;ề:T,5ỬTđ1ễậà0Tẻ1ặà0TeẽỬT:Ữ:TáặàT1ă:Tà1ễỒTsWạT,f:ỔTÁnTẻ1ẽ%ẻỔTẺhTà12>àTỉYT1â2ỔTơáTà1W:ỖỖỖTeẽỬT,ảỔT,]T:Ữ:T.áTàỲáT?ỲẻTìVTẻ4áT12]ẽT:Xà1TeẽỬàTẻ12>àTà12>àỔT:Ữ:T;2TẹXàỔT;2Tẻ3:1ỔTa"T1â2Tẻéẽĩ}àTẻ1ẳà0T:ệỬT,5ỬTđ1ễậà0T,ẵà0Tẻ1ẫ2T9{ẻT1bđTìẩ2T,2TẻéX2Tà012[áỔT,#ĩTaVTà1íà0Tđ1ễậà0Tđ1ỮđT02êđT:1ễậà0Tẻé4à1T02ỮạT;ề:T;2TẹXàT91ặà0T?5Tà1VáT:1ỮàTáVTà0ễb:TaW2TẻécTà>àTẻ1êTì5Tìẩ2T1ă:Tẹ2à1ỔT02êđT:Ữ:T.áTa7à1T1â2T92{àTẻ1f:ỔT14à1Tẻ1Và1T:Ữ:T9nTàÝà0TìVTỉ#ĩT;hà0TàÝà0Tah:TẻễT;ẽĩỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞẺấT:1f:T:Ữ:T1ạWẻT,âà0T02ỮạT;ề:TẻW2T;2Tẻ3:1Tà1ỴáTẻWạT,2}ẽT92[àT:1ạT1ă:Tẹ2à1Tẻ3à1TẻhT:1ệTìVTẻ3:1T:h:ỖTvă:Tẹ2à1TaVT:1ệTẻ1]Tẻéạà0T:Ữ:T?ễẩ:T1ạWẻT,âà0ỒTỹ1ặà0T:16Tẻ1ềT,âà0Tà01.T02Xà0ỔTà01.Tẻ1ẽĩ{ẻTá2à1T02ẩ2Tẻ12[ẽTáâẻT:12}ẽỔTáVT:1ệT,âà0ỔTẻhT02Ữ:Tẻ4áT12]ẽTẻéễẩ:ỔTẻéỬạT,ấ2ỔTẻhT91ỮáTđ1ỮTẻ1h:Tẻ{T;2Tẻ3:1ỔTẻhTéêẻTéỬT9{ẻTaẽ%àỔT?V2T1ă:T,]T?ấTẹẽà0T92{àTẻ1f:ỖTvă:Tẹ2à1Tẻ1ỬáT02ỬT02ỮạT;ề:T;2TẹXàT91ặà0T:16T,ễb:Tỉ.áỔTà01.ỔTà14àTáâẻT:Ữ:1T,ậàTẻ1ẽ$àTáVT,ễb:TẻéX2Tà012[áTeẽỬTì2[:TẻhT91ỮáTđ1ỮỔTẻ4áT12]ẽTeẽỬTà12}ẽT9>à1Tẻ1ặà0Tẻ2àỖTp2{ẻT:Ữ:1T1ắ2ỔT:12ỬTẹ)ỔT:1ỲẻTaă:Tẻ1ặà0Tẻ2àT,]T?ấTẹẽà0T92{àTẻ1f:T:1ạT?XàTẻ1#àỖTẺgT,ảT0#ĩTẹhTẻ13:1Tẻ1êỔT1ỬáT1ă:T1ắ2ỔT91ỮáTđ1ỮT:1ạT1ă:Tẹ2à1ỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞẺ1ẫ2T02ỬàTẻẩ2ỔT:Ữ:T:=đTeẽXàTajT02ỮạT;ề:TìVT:Ữ:Tà1VTẻéễẫà0Tẻé>àT,5ỬT?VàTẻ6à1T:$àTẻ2{đTẻề:TẻÝà0T:ễẫà0T:ặà0TẻỮ:Tẻẽĩ>àTẻéẽĩ}àTà#à0T:ỬạTà1%àTẻ1f:T:ệỬT:ỮàT?âTeẽXàTajT02ỮạT;ề:ỔT02ỮạTì2>àỔT1ă:Tẹ2à1TìVT:âà0T,ẵà0Tì}TìỬ2TẻéãỔTjTà017ỬT:ệỬTẹiT;ềà0T;2TẹXàTẻéạà0T;WĩT1ă:TcTẻéễẫà0Tđ1ấTẻ1ặà0ỖTsẵà0Tẻ1ẫ2ỔTẻÝà0T:ễẫà0T?2>àTẹạWàTìVT?ấTẹẽà0T:Ữ:TẻV2Ta2[ẽỔT:Ữ:T?Ýà0T,7ỬỔT:Ữ:Tẻ2{ẻT;WĩTá2à1T1ăỬT,]T02ỮạTì2>àỔT1ă:Tẹ2à1Tẻ1ỬáT91XạTẻéạà0T02Xà0T;WĩT1ă:Tẻ%đỖTsấ2Táẩ2ỔTà#à0T:ỬạT:1=ẻTaễbà0T:1ễậà0Tẻé4à1T02ỮạT;ề:T;2TẹXàTìÝàT1ảỬTẻéạà0Tà1VTẻéễẫà0Tđ1ấTẻ1ặà0TaVTáâẻTẻéạà0Tà1íà0T02X2Tđ1ỮđT,]T?XạTì[TìVTđ1ỮẻT1ẽĩT;2TẹXàTìÝàT1ảỬT;#àTẻâ:ỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđoẽẻ1ạéSỞs2à1TẺêỢ/đỞ

Đinh Tú

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh

Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh
2024-01-16 08:24:00

baophutho.vn Thời gian gần đây, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ ngày càng tăng với các lỗi phổ biến: Sử dụng xe mô tô khi chưa đủ tuổi,...

Khởi sắc khuyến học vùng cao

Khởi sắc khuyến học vùng cao
2024-01-14 08:35:00

baophutho.vn Cuộc sống còn nhiều khó khăn, song điều đáng trân quý là nhiều gia đình, dòng họ ở những bản làng miền núi của huyện Tân Sơn đã coi trọng việc...

Sân chơi sáng tạo khoa học

Sân chơi sáng tạo khoa học
2024-01-13 09:40:00

baophutho.vn Nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tính tư duy sáng tạo, giúp học sinh, sinh viên trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thực hiện ước mơ trở...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long