Cập nhật:  GMT+7
w7LhurThu5fhu5nDvURyTExp4buTxKjDosOCTUThu7fhu5Phu43hu7Lhuqzhu5kgdk7hu5lEdMSQ4buZTeG7hk3hu5nDveG7gEXhurLhu5lNc8O94buZTUvhu4JF4bqy4buZ4buWdOG7mXnDusOJ4buZ4buWxILhu5lL4buQReG6ssOyL+G6tOG7l+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKgu4bu3cuG7s+G7k+G7jcOyxKjhu43DssOCxJDhurLhu5lyRMOC4bqyRWnhu5NE4bu34bq2TeG7k+G7mUxLw71p4buT4bq0TU3EqGovL3lyw4nEqOG6tE5N4bq0w4lt4buWRS/DiUThu7Phu7NyTXIvxqDhu7d5TMOCTeG7ty9Dw4JF4bq0LU3hu7cv4buX4buV4buVw507WVJx4buf4buy4budL8ah4buV4buVcS/hu6Ev4buXxqHGoeG7o+G7m+G7l+G7nzvhu7Zw4bufL+G7l8ah4bud4bufceG7m+G7neG7nXDhu5fhu6Hhu5vhu51f4buV4buVXcOJ4bqyw4nhu5nhurHDojBtQsSo4bqy4buT4buNLeG7meG7suG6rOG7mSB2TuG7mUR04buZ4buaw7nhu5nEkMOCw4NF4buZRU/DguG7mcO94buMcuG7meG6tE7hu5zEgkXhu5nDonLEkOG7mSDhu4BF4bqybOG7mcO94bq44buZ4buzw4LEgkXhu5lN4bqkw73hurThu5nhu7Xhu61N4buZTeG7kuG7mUXhurTDguG6oEXhu5lEdOG7meG7l23GoeG7ncahbOG7neG7oeG6tHJs4buZTUvDiUXhurLhu5nhu7Xhurjhu5nhu7PDgsSCReG7mU3huqTDveG6tOG7meG7teG7rU3hu5lL4buQReG6suG7meG7n8ahcWzhu6Phu5vhurRybeG7meG6s+G7kEXhurLhu5lMw7pF4buZ4buaTuG7rU3hu5nhu53hu6Phu5ts4buj4bq0cmzhu5nhu7PDgsSCReG7mU3huqTDveG6tOG7mUvhu5BF4bqy4buZxKjhurThurpF4bqy4buZ4bq04buE4buZ4bu14buvTuG7mUXhurJO4buCReG7meG7l+G7oeG7n2zhu5Xhu5vhurRybcOyxKjhu43hu7LDieG7meG6tHZO4buZSk7DuuG7mcO94buMcuG7mUXhurTDgsODTuG7mUXhu6XEkOG7mU1Lw5VJw73hu5nhu7Xhu7Hhu5zhu5nDveG7gEXhurLhu5lNc8O94buZSk7DukXhu5lE4bui4buZS+G7kEXhurLhu5nDveG6ukXhu5lF4bq0w4LDg07hu5nhurR1ReG7mcO94bq04bqibOG7mcSQ4buETeG7mUzhu4bhu5nhu7PDgsSCReG7mU3huqTDveG6tOG7mUvhu5BF4bqy4buZxKjhurThurpF4bqy4buZ4bq04buE4buZ4bu14buvTuG7mUXhurJO4buCReG7meG7tcO54buZeeG6rOG7mcO94bq0xrBN4buZxKjhurRz4buZTUtI4buZTUvhurzDguG7mUXhurTDleG7mUPhurRO4buZS+G7kEXhurLhu5ldw4LEkOG7mcO94buObOG7meG7teG7gsOC4buZw53hu7Hhu5zhu5nhurHhurRy4bucbOG7mUvhu5BF4bqy4buZw6LhurR0ReG6tOG7mcOiw4Lhuq5O4oCm4buZ4bq74bqm4buZ4buWduG7nOG7meG7lsOCxILDveG7mUPhurTDiXJF4bq04buZRU7hu4DDguG7mU1L4buCReG6suG7mcSQScOC4buZS+G7kEXhurLhu5nhu7Xhu69O4buZReG6sk7hu4JF4buZ4bqyxrDEqOG7mUXhurTDgsODTuG7mUPhurThurjhu5lD4bq04bulReG7meG7s8OJ4buZ4buacuG7meG7teG6rHLhu5l5dEXhu5lD4bq0TuG7meG7s+G7sUXhu5nDvcOVbOG7mcO9SOG7mcO94butTuG7mUvhu5BF4bqy4buZTUvhu4JF4bqy4buZw73hurTDlXLhu5nhu7XDlcOMw73hu5nhu7XhuqxF4bq04buZ4bq04bqmReG6tOG7mcO9w5Lhu5lN4bq04bqubeG7meG6tcOJReG6suG7mUXhurTDjeG7mcO94bq44buZw73hurTDlUhF4bqy4buZTUvhuqZF4bq04buZTUvhu4JF4bqy4buZS+G7kEXhurLhu5nhu5/hu5/hu5fhu5nhu5Z04buZTOG7kuG7mcO94bq04bqo4buZ4bu1dcOJ4buZw73DkuG7mU3hurThuq7hu5nhuqVZIOG7suG7meG6tE7hu5zEgkVs4buZTOG7kuG7mcO94buG4buZ4bqy4bunReG6suG7mcO94buMcuG7meG7teG6rHLhu5nEqOG6tMOVSEXhurJs4buZTUvDiUXhurLhu5nhu7Xhurjhu5nhuqVZIOG7suG7meG7msO54buZ4bu1w7nhu5lDw4LEgkXhu5lNw4l0ReG7mXlyReG7mUThu7HEkOG7mUXhurLhurTDgsSCxKjhu5nhu5Z04buZxKjhurThu7FF4buZw73hu4BF4bqy4buZw71zReG7mXnhu4Thu5nDveG6uOG7mU1Lc8O94bq04buZReG6tMOCxILEkOG7mcSo4bq0w5Lhu5lNS3PDveG6tOG7mUpOw7pF4buZROG7ouG7mUvhu5BF4bqybcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jeG6pVkg4buy4buZ4buaw7nhu5nhu7XDueG7mUPhurTDusOJ4buZTHNN4buZw73DkuG7mU3hurThuq7hu5lNw4l0ReG7mXnhu4Thu5nhu7Xhu61N4buZ4bu14buCw4Lhu5lL4buQReG6suG7mUThuqBF4buZQ+G6ouG7meG6tMOJdcO94bq04buZ4bqyw4Jyw4nhu5nhu7Xhu61N4buZTUvhu4JF4bqy4buZS+G7kEXhurLhu5nDveG6tMOJ4buZReG6tOG7lEXhurLhu5nhurThu4Thu5nDveG6uOG7mUPDgkXhurThu5lF4bqy4bq0w4LEgsSQ4buZReG6oEXhu5nhu7XhuqJF4buZRXLhu5zhu5lNw4l0ReG7mXnhu4Thu5nhu7PDgsSCReG7mU3huqTDveG6tOG7mUvhu5BF4bqy4buZw73hu4xy4buZ4buaw7nhu5nhu7XDueG7meG7tcOVw4zDveG7mU1L4buCReG6suG7mUPhuqRFbeG7mcOiS8OJReG6suG7meG7teG6uOG7mcO9SOG7mcO94butTuG7mcO94bux4buc4buZS+G7kEXhurLhu5lNS+G7gkXhurLhu5lMw7pF4buZ4buaTuG7rU3hu5nDveG6tE7hu5zhuq5F4buZTeG7kOG7mcO94bux4buc4buZeXXDveG6tOG7meG7tXRF4buZTHJF4bqy4buZTUvhu4JF4bqy4buZw73hu7Hhu5zhu5lD4bu3w4nhu5nDveG6uOG7mU1zw73hu5nhu7PDkkXhurLhu5nDvcO6w4Lhu5lNdcOJ4buZ4bu14butTeG7meG7lnThu5nhu7Xhu4Thu5nDveG6tOG7t+G7mcSo4bq04buM4buZS+G7kEXhurLhu5nDvXLDiW3hu5nhurPhu5BF4bqy4buZxKjhurThurpF4bqy4buZ4bq04buE4buZ4bu14buvTuG7mUXhurJO4buCReG7mU3hurThu5LDveG7meG6tMOCxIJF4buZTeG6tOG7t8OJ4buZSk7hu5zhu5lNS+G6pkXhurThu5nhurLDguG7lOG7mUR1w4Lhu5lNw4l0ReG7mXnhu4Thu5nDveG7seG7nOG7mXnDukXhu5nhu7Xhuqxy4buZReG6tMOV4buZw73hu7Hhu5zhu5lEw4LEkOG7meG7mnJF4bq0bOG7mcO94bux4buc4buZTUtzxJBs4buZTUvhu4JF4bqy4buZeUbhu5lMTkXhurLhu5nDveG7seG7nOG7mUPhu7fDiWzhu5lM4butTuG7meG7lnThu5lF4bq04buUReG6suG7mcO94bux4buc4buZecO6ReG7meG7teG6rHLhu5lD4bq0c8O9beG7meG7tMO54buZw73hurjhu5nEkOG7hE3hu5lM4buG4buZ4bq04buE4buZReG6tMON4buZTUvhu4JF4bqy4buZS+G7kEXhurLhu5nDveG6tMOJ4buZTeG6tE7hu5lF4bq0dsSo4buZw71yw4nhu5lF4bq0w5Xhu5nhurThu4Thu5nhu4BF4bqy4buZIOG6sk7hu5zhurBF4buZWXPhu5nDokvDlcONReG6suG7mW9D4bq0TuG7mcahw7Phu5lNS+G7gEXhurLhu5nhu5Z04buZSk7DukXhu5lE4bui4buZ4buX4budbOG7o+G6tHLhu5lL4buQReG6suG7mUPhurRO4buZ4buW4buSw73hu5nhu7Xhu4LDguG7mcOd4bux4buc4buZw6JzTm3hu5ku4buE4buZ4buAReG6suG7mSDhurJO4buc4bqwReG7mcOd4bq04bqk4buZw6JO4butTeG7mU1L4buCReG6smzhu5lD4bq0w4lyReG6tOG7mUVO4buAw4Lhu5lKTsO6ReG7mUThu6Lhu5nhu5fhu6PhurRy4buZS+G7kEXhurLhu5lN4bq0TuG7hMO94buZQ+G6tE7hu5nhu5bhu5LDveG7mUvhu5BF4bqy4buZLuG7huG7mWHDgmzhu5nhu7Xhu4LDguG7mcO94bux4buc4buZ4buycuG7mXnDlUnDveG7meG7teG7r07hu5nEkEfDguG7mUXhu6XEkOG7mU3hurRO4buZRMO5w4Lhu5nhu5vhu5Xhu5lNS8OCxIJO4buZ4bu14buCReG6sm3DssSo4buNw53hu4BF4bqy4buZTXPDveG7mUpOw7pF4buZROG7ouG7mUvhu5BF4bqy4buZ4buWdOG7mcSo4bq04bq6ReG6suG7mcO94bq04buGReG6suG7mcO94bq0c+G7nOG7mUvhu5BF4bqy4buZ4bu1w7nhu5nhu7XDlcOMw73hu5lEdMSQ4buZTeG7hk1t4buZWXJF4buZxKjhurThurpF4bqy4buZw73hurThu4ZF4bqy4buZw73hurRz4buc4buZS+G7kEXhurLhu5nhu7XDueG7mUt04buZTMOJc03hu5nDvcOS4buZTeG6tOG6ruG7mU3hu5BF4bqy4buZQ+G6tE7hu5nhu5bhu5LDveG7mUThu63hu5zhu5nDvXPDveG7mUPhurRO4buZ4buz4buxReG7mcO9w5Xhu5nhurLhu69F4buZS+G7kEXhurLhu5lEdMSQ4buZReG6ukXhurLhu5nDveG7hk3hu5nDveG6tMOCcuG7mU3hurR0ReG6tOG7mU3hu5BF4bqy4buZ4bu14buEw4Lhu5nDveG6tOG7hkXhurLhu5nDveG6tHPhu5zhu5lL4buQReG6sm3hu5nhuqVZIOG7suG7meG7msO54buZ4bu1w7nhu5lNTuG7nOG6oEXhu5lNS07hu5zDg0Xhu5nEqOG6tEbhu5l5w4LhuqJF4buZ4bu14bqiReG7mU3hu5BF4bqy4buZQ+G6tE7hu5nhu7Phu7FF4buZw73DleG7mUXhu4TDguG7meG7s05F4bqy4buZxKjhurRzxKjhu5lExIJF4bq04buZxKjhurThurpF4bqy4buZw73hurThu4ZF4bqy4buZw73hurRz4buc4buZS+G7kEXhurJs4buZReG7hMOC4buZSk7hu5zhu5l5w7rDieG7meG7lsSC4buZS+G7kEXhurJt4buZ4buyw4nhu5nhu5Z24buc4buZxJDhurzDguG7mUXhurLDlcONw4Lhu5nhu7Phu7FF4buZTUvDiUXhurLhu5nhu5rDueG7meG7tcODTuG7mUXhu7FF4bqy4buZw71yw4nhu5nhu6Lhu5lN4bq0w5TDveG7mXnDusOJ4buZ4buWxILDsi/EqOG7jcOyxKjhu40g4bqyTuG7nOG6sEXhu5nDneG6tOG6pOG7mV3DjMOC


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đầu tư đúng hướng mang lại hiệu quả cao

Đầu tư đúng hướng mang lại hiệu quả cao
2009-07-07 09:29:00

Năm 1996, anh Nguyễn Hữu Tạo, được xuất ngũ về quê ở xã Phương Lĩnh (huyện Thanh Ba). Năm 2001, vợ chồng anh được bố mẹ cho ra ở riêng. Gia tài mà bố mẹ cho vợ chồng anh là: 3...

Hướng mở cho doanh nghiệp về đích

Hướng mở cho doanh nghiệp về đích
2009-07-07 08:07:00

Trong 6 tháng đầu năm 2009, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp điểm trên địa bàn tỉnh chỉ đạt mức 40 - 45% KH năm, tương đương 60 - 80% cùng kỳ năm 2008. Trước những tác...

Bộ Tài chính: Dỡ bỏ lệnh dừng sắm xe

Bộ Tài chính: Dỡ bỏ lệnh dừng sắm xe
2009-07-06 14:17:00

công KTĐT - Việc mua ôtô phục vụ các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan ngang bộ, cơ quan Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố chỉ được thực hiện sau khi đã sắp xếp, điều...

Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp
2009-07-06 08:26:00

Về làng Bình Lỗ xã Xuân Quang huyện Tam Nông (nay là khu 8, 9), hỏi gia đình ông Trần Văn Thơm sản xuất nông nghiệp giỏi có thu nhập cao ai cũng biết. Ông Trần Văn Thơm tham...

Nỗ lo của xã viên HTX thủy sản Hoàng Cương

Nỗ lo của xã viên HTX thủy sản Hoàng Cương
2009-07-03 21:54:00

Để tìm hiểu về hợp tác xã thủy sản Hoàng Cương (Thanh Ba) chúng tôi đã phải tìm đến nhà chủ nhiệm vì HTX chưa có trụ sở làm việc. Anh Trần Văn Toàn- Chủ nhiệm HTX cười khá rạng...

Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng nâng cao hiệu quả SXKD

Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng nâng cao hiệu quả SXKD
2009-07-03 16:22:00

Nói đến Đoan Hùng là nói đến bưởi ngọt chè thơm và màu xanh bát ngát của những cánh rừng ở đây, Đoan Hùng là huyện đứng thứ 5 trong tỉnh về diện Ảnh minh họatích đất rừng sau...

Lãng phí công trình chợ thị trấn Thanh Sơn

Lãng phí công trình chợ thị trấn Thanh Sơn
2009-07-03 16:14:00

Chợ thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn) khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 1-2008, khi công trình đi vào hoạt động tưởng trừng sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long