Cập nhật:  GMT+7
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu50/4bq8w5VyRsSQRcOKcuG7gkNydS/hu6nDtHI3RUd2RsSQcsawxalyRsSQReG6ukZy4buC4buew5Lhu5hy4buGReG7scSCRXLhurDhuqxGcuG7mMOKRkVyY0Xhu5Zyw6lFw43hu5svRXThu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Ug4bq24bur4bquceG7ncOpReG6tkdyZeG7jHJpeEZyRUjhu6vhu5Nyw6lFQnLhu5hF4burR3JU4butcj/hu5Ry4buC4bq8xIJF4buTcuG7mOG7kEdGxJByw4PEqEZyRsSQ4butw5ly4bqu4bq8w5VyRsSQRcOKcuG7gkNyZOG7lMSoxIJy4buGReG7sUZFcnUv4bupcuG7nk/EgnLhu4ZFR3ZGxJByxrDFqXJGxJBF4bq6RnLhu4Lhu57DkuG7mHLhu4ZF4buxxIJFcuG6sOG6rEZy4buYRXjhu4Thu5Ny4bqu4buUcuG7guG6vMSCRXLhu5jhu6/DiXLhu5jDikZF4buZcjdF4buxxIJFcuG7guG7nuG7lHLhu5jhu5Dhu5Zy4bueT8SCcuG6sOG7r+G7mHJ04bunckbEkEXhurpGcuG7guG7nsOS4buYcuG7hkXhu7HEgkXhu5Ny4buGReG7scSCRXLDlOG7lMSoxIJy4buY4bqscnThu5nhu6Vzc3Lhu4Lhu57DkuG7mOG7mXLDqUxGxJBy4bquR+G7q0ZFcuG7mEXhu5Ry4bueT8SCcuG6sOG7r+G7mHLFqcawcuG7mMavcuG6sEpGxJDhu5NyxILhu4hGxJBy4buS4buUQeG7mHLhu5JScuG6ruG7mkbEkHLDlUVJRsSQcsOD4bq6RkVyw5Thu5Thu7lGcuG7pcO54buTw7rDsuG7k3Lhu5jhu5BHRsSQcuG6sEhy4buQw4nhuqZGxJByN0Xhu5Ry4bqu4buUcuG7guG6vMSCRXJG4bueT8SCcuG7hkVH4buxRsSQckZIRsSQcsOpReG7q0ZFcsOpReG7nMOZcsSC4buIRsSQcuG7kuG7lEHhu5hy4bueT8SCcuG6sOG7r+G7mHLhu5jhu5DhuqZGcuG7qXPDsuG7mXLDqeG7r8OJcsSC4buxxIJyxIJOcuG7kuG7jHLhu4Lhu57hu5Ry4buY4buQ4buWcuG7mOG7kOG6pkZy4bqw4bq84burcsOD4butRnLhu5hF4butRkVyw5VFxKhyacOJ4bqq4buYcsOp4buQ4bq64buTckXhu5TDmeG6qkZyw6lF4burRkVyw6lF4bucw5nhu5Nyw6nhu7lGcmVORuG7meG7meG7mXJFR+G7r+G7mHLhurBLRsSQcuG7hsOJRkVy4bquR+G7q0ZFcuG7guG7nuG7lHLhu5jhu5Dhu5Zy4bqu4buUcuG7guG6vMSCRXLEkMOJU3Lhu4Thu6DEgnJMRnLhurDhurxGReG7k3Lhu6tGcuG7mEfhu61G4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVJuG7q8OV4buYw4lHRnHhu53hu5vDieG7hMSQcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDiSbhurZG4buY4bq24buQcXLhu5Lhu5jDmeG7guG6tm9xVcOJ4bqu4buYRcO0cnRzc3PDlcOa4buRckXhurbDicSQReG7mMO0cuG7p+G7pcaww5XDmuG7kXFy4buS4buQxIJvcS8vxILhu5nDg+G7q0fDlUXhu5Thu5hFR+G7mVRGL+G6ruG6tuG7kuG7huG7mEfDlS9G4bq2VeG7ki91dcO64bulL3R0dOG6rnN04buldeG7qXXhu6nhu5jDucO5c+G7p+G7guG7qS3DunN1w7rGsMWpw7nDuuG7py3hu6V0dcO6w7rhu6XDunPhu6fFqeG7meG7gMOVxJBxcuG7q+G7guG7mG9xP+G6vMOVckbEkEXDinLhu4JDcnUv4bupw7RyN0VHdkbEkHLGsMWpckbEkEXhurpGcuG7guG7nsOS4buYcuG7hkXhu7HEgkVy4bqw4bqsRnLhu5jDikZFcmNF4buWcsOpRcONcXJVw4nhuq7hu5hFb3F0c3NzcXJF4bq2w4nEkEXhu5hvceG7p+G7pcawcXIv4bud4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVJuG7q8OV4buYw4lHRnHhu5064buIRsSQcuG6sHZHcuG6ruG7lHLhu4ZF4buxxIJFcuG6sOG6rEZyVE/DiXJp4buew5NGcmThu5TEqMSCcsSQw4nhu6tyw6zhu5Thu7lGcmVORnItckXhu5TDmeG6qkZyw6nhu7lGcmVORnLhurBCcuG7mEXhu6vhu4Ryw5Thu5Thu6tG4buTcuG7mOG7kHbDiXJGxJBFw4nhuqrhu4RyVOG7rXLEkMOJ4burR3Lhu4Lhu57hu5RyVHhGckVH4buxclR4RnJGxJBF4bqqcsSCS0bEkHLhurBKRsSQclRPw4ly4bqwSkbEkHLDg+G7rUdy4bqu4bu5RnLhu5hLxIJyOeG7nsOTRsSQ4buTcj/hu6tH4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu505S+G7mHLhu5LEqHLhu4ZF4buU4buTcuG6sMOJQuG7hHLhuq7hu5Ry4buC4bq8xIJFcuG6sOG7nsOSxIJy4bqw4buIRsSQcuG6sHZHcuG6ruG7lHLhu4ZF4buxxIJFcuG7glHhu6tyxIJFw41GckZF4buew7RyN0Xhu5Ry4bqu4buUcuG7guG6vMSCRXI6dkdyYcSQw43EgnLDrOG7q0ZF4buTcmnhu57Dk0ZyaeG7lOG7q3LEkeG6tuG7kkfhu5Dhu5jhu5NyKuG7q+G7hMODR0dyxJHhurbhu5JH4buQ4buY4buTcsOp4buQ4bq2ckbEkOG7lEpGcsSR4bq24buSR+G7kOG7mOG7k3LDqUXhu6tGRXI44bu54buEcsSR4bq24buSR+G7kOG7mOG7meG7meG7mXJF4buUw5nhuqpGcsOpReG7q0ZFcsOpReG7nMOZ4buRcjdF4buUcj/DiXLhu5jhurjEgkVy4buC4bq8xIJFcuG7klJyOuG6qEZyIMagRsSQcuKAk3LDqWNyacOJ4bqq4buYcsOp4buQ4bq64buRcmnhu57Dk0ZyZOG7lMSoxIJyxJDDieG7q3LDrOG7lOG7uUZyZU5G4buTcjpKw4lyxIJFw6hyOEdGxJByJsSoxIJy4oCTckXhu5TDmeG6qkZyw6nhu7lGcmVORuG7kXI64bqoRnJk4buUxKjEgnI54bqi4buUcuG7uOG7lHImTnItckXhu5TDmeG6qkZyIOG7r3IgR+G7reG7meG7meG7mXLDqVByRkXDieG6qOG7lHJGxJDhu63DmXLhu5jhu5Dhu55PxILhu5NyxILhu7HEgnLhu5Dhurbhu5JH4buQ4buY4buTckZF4butckXhu61GxJDhu5Ny4buGReG7scSCRXLhu5Lhu69GcuG7mOG7kOG6pkZy4bqw4bq84burcsOD4butRnJF4buUw5nhuqpGcuG6sOG6qOG7lHLhurB3cuG6sOG7nsOSxIJyxILhu7HEgnLhurBH4butRnLhu4ZF4buxxIJFcuG6sOG7s+G7mHLhu5jhu5Dhu55PxIJyVOG6qHJGxJBFw4py4bqu4bue4buORsSQcuG7mOG7kEdGxJByw4PEqEZyRsSQ4butw5lyRsSQRcOKcuG7gkPhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Um4burw5Xhu5jDiUdGceG7neG7m8OJ4buExJByxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOJJuG6tkbhu5jhurbhu5BxcuG7kuG7mMOZ4buC4bq2b3FVw4nhuq7hu5hFw7RydHNzc8OVw5rhu5FyReG6tsOJxJBF4buYw7Ryw7lz4bunw5XDmuG7kXFy4buS4buQxIJvcS8vxILhu5nDg+G7q0fDlUXhu5Thu5hFR+G7mVRGL+G6ruG6tuG7kuG7huG7mEfDlS9G4bq2VeG7ki91dcO64bulL3R0dOG6rnN04buldeG7qeG7peG7p+G7mMO6w7rFqeG7qeG7guG7py104buZ4buAw5XEkHFy4bur4buC4buYb3E/4bq8w5VyRsSQRcOKcuG7gkNydS/hu6nDtHI3RUd2RsSQcsawxalyRsSQReG6ukZy4buC4buew5Lhu5hy4buGReG7scSCRXLhurDhuqxGcuG7mMOKRkVyY0Xhu5Zyw6lFw41xclXDieG6ruG7mEVvcXRzc3NxckXhurbDicSQReG7mG9xw7lz4buncXIv4bud4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVJuG7q8OV4buYw4lHRnHhu506w4ly4bqu4buUcuG7guG6vMSCRXLhu4ZF4bux4buEcsOVReG7seG7k3Lhu5jhu5B2w4lyRsSQRcOJ4bqq4buEcuG7mOG7r8OJcmnhu57Dk0ZyZOG7lMSoxIJyxJDDieG7q3LDrOG7lOG7uUZyZU5G4buTcuG6ruG7lHLhu4ZF4buxxIJFcuG6sOG7nsOSxIJy4buYReG7nuG7jEbEkHLhu5hF4bugxIJyxIJNcuG7guG7sXJUT8OJcsSC4buxxIJy4buSdkZyVMOA4buYcuG6sOG7s8SCcuG7mOG7kOG7nkbEkHLEguG7nOG7q3LhurBKRsSQcsOD4butR3Lhuq7hu7lGcuG7mEvEgnI54buew5NGxJDhu5NyP+G7q0dy4buMckZOw4ly4bqw4bu5w5nhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7ncOpUHLhurDDgeG7lHJGeOG7hHLhurDhuqxGckbhu6vDmXJGxJDhu61GRXI/4buUcuG7guG6vMSCRXJjReG7lnLDqUXDjXLhurB3csSCSHLhu5JRcsSCReG7lMOZQkZyw4PDieG6rEZy4buY4bq4xIJFcsSCUcSCcuG7kuG7q+G7lHJGRVNGxJBydkZFckXhu57hu4xGxJByxILhu5zhu6ty4bqw4buvw4ly4bqu4bq8xIJFcibDoWkwPy104bup4buTckZFw4nhuqjhu5Ry4buCR+G7r8OJckXhurpGRXLhuq7hu5Ry4buC4bq8xIJFcuG6sHdy4buYReG7lHJF4buW4buYcuG6sOG7iEbEkHLhurB2R3Lhuq7hu5Ry4buGReG7scSCRXLhu5jhu5BHRsSQclThu61yRsSQR+G7rcOJckbhu55PxIJy4bqw4bqsRnLhu5hF4bur4buEcsOU4buU4burRuG7k3Lhu4ZF4bux4buEcsOVReG7seG7k3Lhu5jhu5B2w4lyRsSQRcOJ4bqq4buE4buTcsSQw4nhu6tHcuG7guG7nuG7lHJUeEZyRUfhu7Hhu5Ny4bqww4lCRnJF4bq6RkVyRkXhu55yxILhu7HEgnLhu4JH4buvw4lyReG6ukZFcuG6ruG7lHLhu4LhurzEgkVy4buY4bu54buEcuG7gsOJRkXhu5Ny4bqu4buUcuG7guG6vMSCRXLhu5jhu5B2w4lyRsSQRcOJ4bqq4buEcsSCS0bEkHLhurBKRsSQ4buZcjrhu7PEgnLDg8OJ4bqq4buY4buTcsOD4bqmRnLEguG7r0ZFcsSC4buxxIJy4buCR+G7r8OJckXhurpGRXLhuq7hu5Ry4buC4bq8xIJFcuG7mOG7kOG7lMOZ4bqoRnLhu5hFxKhGxJDhu5NyReG6ukZFcuG7mEXhu6DEgnLhuq7hu5Ry4buC4bq8xIJFckbhu4hGxJByRsSQRcOJ4bqqw5Xhu5Ny4buY4buQdsOJckbEkEXDieG6quG7hHLhurDhu57DksSCcuG6sOG7iEbEkHLhurB2R3Lhuq7hu5Ry4buGReG7scSCRXLDlOG7lOG7q0Zy4buY4bu54buEcuG7mEXhu6vhu4RyxJDDieG7q+G7k3LhurDhu7nDmXLhu4Lhu61yReG7nk9GxJBy4bqww4ly4buET8OJcsSCRUdy4bqu4buUcuG7guG6vMSCRXI6QeG7mHLDqUzhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Xhu6rhu5Thu5hFR+G7kHHhu51k4buU4bumRkVy4buqRkXhu5svw5Xhu50=

Quỳnh Anh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Festival “Tinh hoa Tây Bắc” năm 2022

Festival “Tinh hoa Tây Bắc” năm 2022
2022-08-28 10:43:00

baophutho.vn Từ ngày 26- 28/8, Festival “Tinh hoa Tây Bắc” năm 2022 (Sản phẩm du lịch mang thương hiệu chung của chương trình hợp tác phát triển du lịch 8...

Vẻ đẹp hoang sơ thác Mơ

Vẻ đẹp hoang sơ thác Mơ
2022-08-14 15:35:00

baophutho.vn Vào những ngày Hè oi ả, nhiều người lựa chọn điểm dừng chân bên thác Mơ thuộc xóm Chòi, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn để tận hưởng không khí...

Phát triển dịch vụ du lịch sau đại dịch

Phát triển dịch vụ du lịch sau đại dịch
2022-07-11 10:36:00

baophutho.vn Với mục tiêu xây dựng thành phố Việt Trì trở thành điểm du lịch an toàn, thân thiện, mến khách, khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, thành...

Đẩy mạnh du lịch nông nghiệp

Đẩy mạnh du lịch nông nghiệp
2022-07-09 07:23:00

baophutho.vn Từ đầu năm đến nay ngành du lịch Phú Thọ đã có sự chuyển biến tích cực sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đặc biệt, bên cạnh các loại...

Du lịch cộng đồng đổi mới

Du lịch cộng đồng đổi mới
2022-07-01 09:50:00

baophutho.vn Phú Thọ là vùng đất có nhiều tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch sử, văn hóa bản địa của các dân tộc Mường, Dao.., cùng tập tục,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long