Cập nhật: 27/01/2023 09:20 GMT+7
ca75x101b8xe0f9xf673xfec8x1280bx13cadx11ba5xdae7xX7x150f0x1462ex15f93xf2e4xf4b8x116eaxX5xe59axXax12ec7x11ebaxXdx13df9xX3x1562bx16a2dxXexX3xX7x17054xX3xX17x110b0xXexX3xX1x10315x10451x15609xX3xXexXdx1435fxf0dexX3x14c49x16ed6xX24xX25xX24xX25xX23xdf9exX3x15ffcxfe19xff3cxX2xX37xX35x14b19xX35x1666dxX0xX37xX1xX2xX12xX0xXexX6x13183xX5xX10xX3xX46x11378x11ce0xX2cxX10xX4cxX9xXaxX2xXaxX3x15eadxXdxX2cxXexX1xX9xXax103ebxX3dxddc9xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX24xX25xX9xXaxX3bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX2cxX2cxXdxX24xX25xX9xXaxX3bxXaxX12xX0xXexX46xX4bxX2cxX33xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12d32xX10xX6xX2cxXaxX12x120f0xXcxXcxX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15a82xX4bxX2cxX33xXaxX12xX9bxX23xX24xX25xX3xX1x109e6xX6xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX13xXdxX15xX3xX46xX15xX24xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xX37xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX2xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xfb38xX23xX24xX25xX3xXa1x10a43x137edxX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX5cx102aaxX36xX5exX35xX15cxX3bxX3bxX3bxX3x15c80x12884xX24xX25xX37xX4xX1x1558axX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xX37xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX35xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX9bxX4bxX6xX3xX4x15032xX4xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12x16c14xX3bxX15cxX3bxX3bxX3bxX3xX165xX166xX24xX25xX37xX2xX3bxX3xX46x111edxX24xX25xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xX37xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX3dxX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX13cxX6xX17xX3xX9bxX23xX3xX13xXdxX6xX24xX25xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX35xX35xX15cxX3bxX3bxX3bxX3xX165xX166xX24xX25xX37xf1dbxX25xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xX37xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12x167e8xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xdf4axX4bxX23xXdxX3xe962xX23xXdxX3xdb96xX4bxX6xX24xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX35xX1d8xX15cxX3bxX3bxX3bxX3xX165xX166xX24xX25xX37xX267xX25xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xX37xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12x14aa1xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xXcxX1x168a7xXexX3xX24x15384xX4xX3xXexX1x14594xX24xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX2xX2xX30fxX15cxX3bxX3bxX3bxX3xX165xX166xX24xX25xX37xX267xX25xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xX37xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX5cxX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xXcxX1xX330xXexX3xXexX1xX339xX24xX3xX46x14e8dxX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX35xX36xX3bxX15cxX3bxX3bxX3bxX3xX165xX166xX24xX25xX37xX267xX25xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xX37xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX36xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xXbcx13c45xXbxX3xX4x12997xXdxX3xXexX4cxX42exX24xX25xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX2xX3dxX15cxX3bxX3bxX3bxX3xX165xX166xX24xX25xX37xX267xX25xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xX37xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX1d8xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12x166c8xX1xX4bxX6xXdxX3xXex13a8bxX33xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX35xX3bxX15cxX3bxX3bxX3bxX37xX267xX25xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xX37xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX5exX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX4acxX1xX4bxX6xXdxX3xX7x12c35xX3xXex16f98xX17xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX5cxX30fxX15cxX3bxX3bxX3bxX3xX165xX166xX24xX25xX37xX267xX25xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xX37xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX2xX2xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xXcxX1e8xX17xX3xX5xX4bxX334xXdxX3xXexX4bxX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX35xX36xX3bxX15cxX3bxX3bxX3bxX3xX165xX166xX24xX25xX37xX267xX25xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xX37xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX2xX35xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX13cxX15xX3xX4xX1x1525cxXbxX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX290xX1d8xX15cxX3bxX3bxX3bxX3xX165xX166xX24xX25xX37xX267xX25xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xX37xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX2xX3dxX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xXbcxX15xX24xX1xX3xX25xX334xX4bxX3x1501cxX24xX10xX3xX6a3xX24xX10xX3xX2xX2xX1d8xX25xX4cxX6xX17xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX35xX5cxX15cxX3bxX3bxX3bxX3xX165xX166xX24xX25xX37xX25xXc8xXdxX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xX37xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX2xX36xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xXcxX1xX330xXexX3xX4xX1xX2axX6xX3xXcxX4cx11d95xec82xX24xX25xX3x132a4xX4bxX4bxX2cxX7xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX30fxX3bxX15cxX3bxX3bxX3bxX3xX165xX166xX24xX25xX37xX1xX18xXbxX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xX37xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX2xX1d8xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12x15423x10672xX3xX25xX334xX4bxX3xX9bxX2dxX24xX25xX3xX2b8xX1e8xX3xX30fxX3bxX3bxX25xX4cxX6xX17xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX2xX5exX15cxX30fxX3bxX3bxX3xX165xX166xX24xX25xX37xX25xXc8xXdxX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xX37xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX2xX5exX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xXbcxX732x1616cxXdxX3xX2b4xX4bxX6xX24xX3xX9bxX2dxX24xX25xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX3dxX3bxX15cxX3bxX3bxX3bxX3xX165xX166xX24xX25xX37x1258exX2axX432xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xX37xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX35xX3bxX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xe5fdxX732x15cb5xX4xX3x167ecxX432xX3xX13cxX4bxX17x13559xX4bxX4cxX3xX165x12841xX17xX3xX165xX1fxX4xX3xX3dx15646xX1d8xX5xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX35xX2xX30fxX15cxX3bxX3bxX3bxX3xX165xX166xX24xX25xX37xXexX1b8xXdxX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xX37xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX35xX2xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX8bcxX166xXdxX3xX1x1016cxX17xX3xXdxX24xX4bxX8c1xX3xX9bxXcxX3xX13cxX4bxX4bxX267xX3xX35xX1d8xX4xX17xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX4bxX2cxX33xXaxX12xX35xX1d8xX30fxX15cxX3bxX3bxX3bxX3xX165xX166xX24xX25xX37xX4xX1xXdx164f6xX4xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX2cxX12xX0xX37xXexX4cxX12xX0xX37xXexX46xX4bxX2cxX33xX12xX0xX37xXexX6xX46xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11f59xX2axXexX1xX4bxX4cxXaxX12xX4acxX993xXexX3xX2b4xX4bxX23xX24xX0xX37xXbxX12

Kết Đoàn

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long