Cập nhật:  GMT+7
4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7r+G6sUvhurDhu7PDleG7nsav4buzxajhu5zhu7PDleG6qMav4buzSuG6tsOUxKjhu7PGr0tH4buo4buzw4rhu7DDlMSo4buzw5TEqOG6tiPhu7NB4bu3L+G7ty/hu7nhu7Xhu7lB4butL0rhu7fhu6/hu63Gr+G6ruG6uuG7juG7gOG7s+G6uuG7kOG7psOK4buA4bumcsO94bu3w73hu7Phurzhu4Dhu47hu47FqMOZ4bqu4bq8S8OUxKhyw73hu7XDveG7s+G6vOG7gOG7juG7jsOZ4bquw4rDikvDlMSocsO94bu1w73hu6/hu63Gr+G6uuG7kMOKI+G7r+G7rcav4bum4buv4butxq/DiuG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvamtr4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hurfhurbDlMSo4buzSuG7kuG6ruG7rS/DmeG7r+G7rS/Gr8OK4buv4butxq/DiuG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4bqxS+G6sOG7s+G6uuG6sMOU4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu60vxq/hu6bhu6/hu63Gr+G7puG7r+G7rcavw4rhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7t+G7rS/DmeG7r+G7rS/Gr8OK4buv4butxq/DiuG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4bqx4bqy4buQ4buz4buOWMav4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69Bw4DGsOG7teG7teG7teG7s+G6vuG7osOUxKgv4buMxKjhu60vw5nhu6/hu60vxq/DiuG7r+G7rS/Gr+G7puG7r+G7rcav4bum4buv4butxq/DiuG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4bu54butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu4tK4buiw5TEqOG7s8av4buaw5Xhu7Phu6bhuq7hu6jhu7Phurzhu67hu7Phu6Thu6jhurThu60vw5nhu6/hu60vxq/DiuG7r+G7rcavw4rhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7t+G7teG7tcaw4bu14bu14bu14buz4bq+4buiw5TEqC/DgMSo4buSS+G7rS/DmeG7r+G7rS/Gr8OK4buv4butL8av4bum4buv4butxq/hu6bhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69B4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69i4bqyw5nhu7NAV1XDlMSo4buzSuG7qMOU4buz4buMSuG7kkvhu60vw5nhu6/hu60vxq/DiuG7r+G7rcavw4rhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7t8OA4bu1xrDhu7Xhu7Xhu7Xhu7Phur7hu6LDlMSoL+G7jMSo4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu60vxq/hu6bhu6/hu63Gr+G7puG7r+G7rcavw4rhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r8OB4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69rSk7Gr+G7s+G7jlTDlOG7s8So4bqw4bq84buz4bq6SMOZ4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/DgeG7teG7tcaw4bu14bu14bu14buz4bq+4buiw5TEqC/hu4zEqOG7rS/DmeG7r+G7rS/Gr8OK4buv4butL8av4bum4buv4butxq/hu6bhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/DgOG7rS/DmeG7r+G7rS/Gr8OK4buv4butxq/DiuG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buva0pOxq/hu7Phurrhu5jhu60vw5nhu6/hu60vxq/DiuG7r+G7rcavw4rhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7ueG6oOG7tcaw4bu14bu14bu14buz4bq+4buiw5TEqC/hu4zEqOG7rS/DmeG7r+G7rS/Gr8OK4buv4butL8av4bum4buv4butxq/hu6bhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/huqDhu60vw5nhu6/hu60vxq/DiuG7r+G7rcavw4rhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7rzPhurDhu7PGr+G7puG6psOV4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/huqDhu7XGsOG7teG7teG7teG7s+G6vuG7osOUxKgv4buMxKjhu60vw5nhu6/hu60vxq/DiuG7r+G7rS/Gr+G7puG7r+G7rcav4bum4buv4butxq/DiuG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4bqi4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69rSk7Gr+G7s8OU4bqy4bq84buzxq9K4bqkw5Thu60vw5nhu6/hu60vxq/DiuG7r+G7rcavw4rhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7t0Hhu7XGsOG7teG7teG7teG7s+G6vuG7osOUxKgv4buMxKjhu60vw5nhu6/hu60vxq/DiuG7r+G7rS/Gr+G7puG7r+G7rcav4bum4buv4butxq/DiuG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvw4Phu60vw5nhu6/hu60vxq/DiuG7r+G7rcavw4rhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7rzNK4buo4bucS+G7s8Wo4bqww5nhu60vw5nhu6/hu60vxq/DiuG7r+G7rcavw4rhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r0Hhu7XGsOG7teG7teG7teG7s+G6vuG7osOUxKgv4buMxKjhu60vw5nhu6/hu60vxq/DiuG7r+G7rS/Gr+G7puG7r+G7rcav4bum4buv4butxq/DiuG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvxILhu60vw5nhu6/hu60vxq/DiuG7r+G7rcavw4rhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7rzRX4bqu4buz4bq8SuG7qOG7nsav4buzxKhL4bucw5TEqOG7s2RKRcav4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69B4bu1xrDhu7Xhu7Xhu7Xhu7Phur7hu6LDlMSoL+G7jMSo4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu60vxq/hu6bhu6/hu63Gr+G7puG7r+G7rcavw4rhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7t+G7teG7rS/DmeG7r+G7rS/Gr8OK4buv4butxq/DiuG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvMldVS+G7s8OK4bqu4buzQOG6rsOUSuG7rS/DmeG7r+G7rS/Gr8OK4buv4butxq/DiuG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvw4HDgMaw4bu14bu14bu14buz4bq+4buiw5TEqC/hu6Thu6jhurThu60vw5nhu6/hu60vxq/DiuG7r+G7rS/Gr+G7puG7r+G7rcav4bum4buv4butxq/DiuG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4bu34bu34butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu680V+G6ruG7s0pE4buo4buz4buMSuG7msOUxKjhu7NK4bqyxq/hu60vw5nhu6/hu60vxq/DiuG7r+G7rcavw4rhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7ucODxrDhu7Xhu7Xhu7Xhu7Phur7hu6LDlMSoL+G7jMSo4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu60vxq/hu6bhu6/hu63Gr+G7puG7r+G7rcavw4rhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7t+G7ueG7rS/DmeG7r+G7rS/Gr8OK4buv4butxq/DiuG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvxKnhu5BL4buz4bq+4buW4buzP8OU4buz4buLSldS4bq84butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/DgMOAxrDhu7Xhu7Xhu7Xhu7Phur7hu6LDlMSoL+G7jMSo4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu60vxq/hu6bhu6/hu63Gr+G7puG7r+G7rcavw4rhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7t0Hhu60vw5nhu6/hu60vxq/DiuG7r+G7rcavw4rhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7l+G7kOG6tkvhu7PGr1jhu7Phu6Thu6g94butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69B4bu1xrDhu7Xhu7Xhu7Xhu7Phur7hu6LDlMSoL+G7jMSo4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu60vxq/hu6bhu6/hu63Gr+G7puG7r+G7rcavw4rhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7t8OB4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/huqtK4buQ4bquS+G7s+G7jkvDleG7rS/DmeG7r+G7rS/Gr8OK4buv4butxq/DiuG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvQeG7tcaw4bu14bu14bu14buz4bq+4buiw5TEqC/hu4zEqOG7rS/DmeG7r+G7rS/Gr8OK4buv4butL8av4bum4buv4butxq/hu6bhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu7fDgOG7rS/DmeG7r+G7rS/Gr8OK4buv4butxq/DiuG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4bqrSuG7kOG6rkvhu7PGr0Mj4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu7nhu7XGsOG7teG7teG7teG7s+G6vuG7osOUxKgv4buMxKjhu60vw5nhu6/hu60vxq/DiuG7r+G7rS/Gr+G7puG7r+G7rcav4bum4buv4butxq/DiuG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4bu34bqg4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69r4bumWMOUxKjhu7PEqOG6tuG7s8av4bqu4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/DgcOAxrDhu7Xhu7Xhu7Xhu7Phur7hu6LDlMSoL+G7t+G7teG7s+G7pOG7qOG6tOG7rS/DmeG7r+G7rS/Gr8OK4buv4butL8av4bum4buv4butxq/hu6bhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu7fhuqLhu60vw5nhu6/hu60vxq/DiuG7r+G7rcavw4rhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7meG7quG7s8Wo4bu04bqu4buzxq9Mw5Xhu7Phu47hu5jhu7Phu6bDqMOU4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/DgeG7tcaw4bu14bu14bu14buz4bq+4buiw5TEqC/hu4zEqOG7rS/DmeG7r+G7rS/Gr8OK4buv4butL8av4bum4buv4butxq/hu6bhu6/hu63Gr8OK4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu7fDg+G7rS/DmeG7r+G7rS/Gr8OK4buv4butxq/DiuG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buva+G6sOG7kOG7s+G7leG7kOG7uOG7rS/DmeG7r+G7rS/Gr8OK4buv4butxq/DiuG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4bu34bu5xILGsOG7teG7teG7teG7s+G6vuG7osOUxKgvQeG7jMSo4butL8OZ4buv4butL8avw4rhu6/hu60vxq/hu6bhu6/hu60vxq/hurrhu5DDiiPhu6/hu60vxq/huq7hurrhu47hu4Dhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmT/hu6jGr0rhu5Dhu6bDveG7r+G6q0jGr+G7szXhu5DhurbDlOG7rS/DmeG7rw==

Kết Đoàn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long