Cập nhật:  GMT+7
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4bqixIMlV8OtJOG7iVcgbFfhu4s74bqp4bqjVyAk4bqrV8OsJOG7iVfhu4o44buLxq8vw6NZ4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjV8Osw60g4bueVi8vIMOZIiThuqtow6Phu4nhu4vDo+G6q8OZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw51YWOG7ti/hu7Q9MOG7slkjWOG7tOG7tD3hu4tZ4bu4PVnhu7bhu7ThuqdZw5nDomjhuqNWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZow4MyJDBW4buoSOG7inbhu4pXLVfDjCThu4lX4buKOOG7i1fhuqjhuqPhu4nhu5M34bqpVzEl4bqpV+G7rSThuqnDo1fhu4rhu5lXw51Yw51Yw5pX4buLJsSDVyAlIFcgw6Phu4VX4buLw63hu4nhu5M54bqpV+G7i8Oj4bq54bqp4bqjw5pX4bqjxIMlVyBsJFfhuqnDo8SDOeG7iVfhuqfhuqsmxINX4buLw6PDsiBXaMOjW+G6rVdmV+G6rW8gVyAk4bqrw5lXdiEgVyLEg2Hhu4vDmlcw4bqrVz/huqnDo1fDo25m4bqp4bqjVyBsJFfhuq1uJFcxJVfhuqnhuqMk4buTVzF74buJV+G6qTvhuq1X4bqt4buHxINXw7UqVzHhu4Xhu4tX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fhuqXDo+G6r1fhuqcm4bqpw6NX4bqlM+G6q1cwKsSDV+G6qcOjxIM54buJV+G6qeG6oyrhu5NX4bqpJOG7k1fhuqXDo8SDOOG6qVfhuqPEgyVXICUgV+G6p+G6qybEg1fDrSThu4lX4buRJOG6qcOjV+G7izvhuqnhuqNX4bqjPmhXw50tV+G7slfhuqd74bqpV8Os4bqrV8O14buHxINX4buLw61u4buHIFfhu4o44buLw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4omxINX4bqt4bq94buLV8Os4bq5VyDDo+G7hVfhu4vDo+G7ieG6vSBXICUgV2jDo27hu4PhuqnhuqNXw5U84bqpV0jDo8Spw5pX4bqow6nhuqnhuqNX4buKw60k4bqp4bqjw5pX4bqsxIPhuqnDo1dIw6Nu4buB4bqp4bqjw5rigKZX4bqjxIMlV+G7i8Ojw7IgV2jDo1vhuq1Xw7Vd4bqpV+G6qTLhuqtXZlfhuq1vIFcgJOG6q1fDrOG6q1fDteG7h8SDVyBq4bqp4bqjV+G6peG7lVfhuqk74bqtV+G7i8OtbuG7hyDDmVfhu61rV+G7i8Ojw6HDmlfhuqPEgyVXw6Mq4bqpw6NXw6Phuqskw5pXw60k4buJV+G6rWrEg8OaV8OtJOG7iVfhu5EqV+G6pyUgw6NUV+G7tljDmVhYWFcx4bq74bqp4bqjL+G6peG6o1VXID/Eg1cx4bq74bqp4bqjw5pXID/Eg1cgxKkgVFfhu7RYw5lYWFhXMeG6u+G6qeG6oy/huqXhuqPDmlfDrMSpaFfhuqfhu4FUV8OdWMOZWFhYVzHhurvhuqnhuqMvIDzhu5PDmuKAplfhu6/DslfhuqXEgzjhuqnDmlfhuqPEgyVXw60k4buJV+G6pyVXw6w2V+G7i8SDOGhX4buLayBXZlfhuq1vIFcgJOG6q1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhuqnhuqMq4buTV+G7i+G7h8SDw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjV8Osw60g4bueVi8vIMOZIiThuqtow6Phu4nhu4vDo+G6q8OZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw51YWOG7ti/hu7Q9MOG7slkjWOG7tOG7tD3hu4tZ4bu4PVnhu7bhu7ThuqfDncOZw6Jo4bqjVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4butw6PhurdXw4Phuqsq4bqp4bqjV+G7isOj4buJV8ODxIM54bqpV+G6pcSD4bqpw6NXMOG6qyThuqnDo1fDrSThu4lXIGxX4buLJsSDVyDDo+G7hVfhuqzEg+G6qcOjV0jDo27hu4HhuqnhuqPDmlfhu4pIV8OVxINh4buLV+G7isOt4bqxVyDDo+G6q1fDoyThu5NUV+G6osSDJVfDrSThu4lX4bqpO+G6rVfhuqkk4buTV+G7izvhuqnhuqNXICThuqtX4bqnKlcw4bqrVzHhu4Xhu4tX4bqtbiRXMSVXw7XDsyRXw63hurvEg1fhuqM84buTV+G7i8OjxINh4buLV8OjJsSDVyBq4bqp4bqjV8O14buHxINX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXP+G6qcOjV8OjbmbhuqnhuqNXMOG6q1cw4bq3IMOjVyJh4bqpw6NXw7XEg8Ot4buJ4buLV+G7reG6q8Ot4bqr4bqpJFfhuqk34bqpV+G6qeG6o+G7ieG6u+G6qVcg4buJ4bqp4bqjVyA+aFfDrSThu4nDmlcgbFfhu4vDoz5oV8Oj4buB4bqpV8Os4bqrV8O14buHxINX4bqpw6Phu4lXIHvhu4lXIGwkV+G7i8Oj4bq3V+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o8OZV+G7rSUgV+G7i8SDw6Hhu4lX4buLw6Nu4buB4bqp4bqjVyBt4bqp4bqjV2jDoz/Eg1fhuqnDo31oV8OjKuG6qeG6o1fDteG7h8SDV+G6o8SDJVcgJOG6q1fDo+G7geG6qVfDrOG6q1fDteG7h8SDV+G6rWTEg1fhuqk74bqtw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4rhu4nhu5NX4bqpw6PEgzfhuqnDmlfhu4smxINXICUgV8OsxIM34buJV+G7i8Oj4bq3V+G6qcOjblfhu7HEg+G6o1fhu63DmlfDlcSD4bqp4bqtJMOt4buLw5rigKZX4bqjxIMlV8OtJOG7icOaVyBsw5pXaeG7iT9Xw7Vd4bqpV2ZX4bqtbyBXw6rhuqlXMeG6t+G6qcOjw5pX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fhu4s74bqp4bqjV+G6o8SDJcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buxN+G6qVcgJuG6qcOjVzFiw5pX4bqjxIMlV+G7i8Oj4bq34buLV+G6p+G7heG6qVcgYlfhu5Hhu4lXw6Nu4buH4bqp4bqjV+G6o8SDP+G6rVfDrOG6q1fDteG7h8SDV+G6rW8gV+G6o8SDJVfDrCXhu4tX4buKOOG7i1fhuqjhuqPhu4nhu5M34bqpVzEl4bqpw5pX4buLw7NXWeG7sljDmVhYWC1ZI1jDmVhYWFcx4bq74bqp4bqjL+G6peG6o1fhu6bhu4tq4buTV+G7i8Oz4bqp4bqjV+G6p+G6qybEg8Wow5pX4buLw6Phurfhu4tXImNX4buLw7NXw51YWMOZWFhYLVfDnSNYw5lYWFhXMeG6u+G6qeG6oy/huqXhuqPDmVfhu60lV8O1KlcgJSBX4bqn4bqrJsSDV8OjP8SDV8OsP+G6qVcxbuG7hSBX4buL4bqx4bqtV+G6reG7iSRX4bqpw6PEgznhu4lXw6wk4buJV+G7ijjhu4vDmVfhu4rhu4nhu5NX4bqpw6PEgzfhuqnDmlcw4bqrV+G6qeG6o25XMDzhuqlXIMOjbiRXMcSDVzEl4bqpw6NXIizhu4tX4buLw61mV+G6pybEg1fhuqk34bqpV+G6qeG6o+G7ieG6u+G6qVfDoyrhuqnhuqNXIGPhuqlXw6Mm4bqpVyDDozjDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu53hu4nhu4vDo+G6q8OtVuG7qOG6qMOjbldJ4buJ4buV4bqpw6PGry9o4buo

Như Quỳnh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không ngừng sáng tạo, đổi mới để phát triển

Không ngừng sáng tạo, đổi mới để phát triển
2024-06-21 08:42:00

Với nỗ lực không ngừng, miệt mài đổi mới, sáng tạo, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao bước sang năm thứ 62 xây dựng, phát triển (24/6/1962 - 24/6/2024) bằng...

Ổn định sản xuất, kinh doanh sau kỳ nghỉ Tết

Ổn định sản xuất, kinh doanh sau kỳ nghỉ Tết
2020-02-04 10:51:53

PTĐT - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, hàng chục nghìn công nhân lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trở lại làm việc ổn định với tâm...

Nhộn nhịp khí thế lao động đầu xuân

Nhộn nhịp khí thế lao động đầu xuân
2020-02-01 07:42:53

PTĐT - Những ngày đầu năm mới Canh Tý 2020, không khí lao động sản xuất trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhộn nhịp, khẩn trương. Ngoài các nhà máy công nghiệp duy trì hoạt động...

Giá khẩu trang y tế tăng cao

Giá khẩu trang y tế tăng cao
2020-01-31 20:26:36

PTĐT - Lo sợ virus Corona, người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế dùng một lần khiến mặt hàng vốn có giá chỉ từ 50.000 - 60.000/ hộp (50 chiếc) nay đã lên tới 200.000 đồng, có...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long