Cập nhật:  GMT+7
PWUuO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7mMOp4buZ4buD4bq3OiRFIGY7w5Thu5XEqcSDLeG7mOG7kcOp4bqp4buVO+G7mMOp4bqnZjvhurEg4buFO8O1ZSJmO8SDZeG7leG6oWY7w6Phur07xINlZzvEg+G7lWvEgzvEkTbDtTvhu5ll4bufw7JmxJE74bqxw6pmZT0vZS4kPeG7mV3Do+G7g+G6tzvhu5Phu5nDueG7g+G6t+G7rDrhu4Vd4buRxJHDqWbDnSHDtcO6O13hu5Xhu5lnOiQ94buZ4buRJD3hu5nhuq8kPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiQ9w6nhu4XEkTtd4buD4buZ4busOjo74buT4buRxIPhu6w6ZeG7meG7mcO1w50vL2ZlXWbhuq9dZuG7tsSDZ+G7heG7tnRmL8SD4bqvZi90Zi/hu4Xhurfhuq/DqV0v4buHIS/DqeG7meG6t+G7heG7ky/hu5Phu5HEgy8oPFtbLyk+KC5dKWR9W8SD4bqv4bqvPCE+w6PDoygpKSgse11dKT4pe+G6t8SDKOG7tuG7gcO1xJE6Oy8kPcO1JEZlIDvhu4MyZmU74bqxMGc74buY4buRw6nhuqnhu5U74buYw6nhuqdmO+G7hsOp4buFO+G7gGdmxJEt4buVZjtAw6PhuqdmO+G7meG7kSLDqSM7dCA74buJZsSRO8SCZeG7lWbEkTvhurbhu5XDqS3DuWdmxJHhu7Q7xIJlImZlO1QzZjvDtWVpZsSRO+G7q2Y7ZsOpZmU7w7Thu5XEqcSDO8SRw6ldO+G7mWXhu5VrxIM7w5Vl4budO+G7mGxmxJE74buZZcSpZsSRO0UgZjvDlOG7lcSpxIPhu7Q74buZ4buRZ2bEkTvEg+G7lWvEgzvEkTbDtTvhu5kww6k7w4PhurtmZTtGZeG7n+G7j2bEkeG7tDvhu5jhu5HDqeG6qeG7lTvhu5jDqeG6p2bhu7Q7ZsSRIMO5OzwtKC0hLC594bu2O0B2ZmXDnTvDmWdmZV3DtSM9L8O1JD0v4buZ4bqvJD0v4buZ4buRJD0v4buZXcOj4buD4bq3JD3hu5ldw6Phu4Phurc74buT4buZw7nhu4Phurfhu6w64buFXeG7kcSRw6lmw50hw7XDujtd4buV4buZZzokPeG7meG7kSQ94buZ4bqvJD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7VF4bq3XeG6rzokxIIixIM7w7Thu5VdZjvEg2Xhu6HEgztFIGY7w5Thu5XEqcSDO3QgO8SCReG6rsSCRuG6rjvhu5jhu5HDqeG6qeG7lTvhu5jDqeG6p2Y7ZsSRIMO5OzwtKTvhurEyO8SDaDvEg+G7lWvEgztlw63DtTvhu5kww6k74buHZeG7lTt0ccSDO8O1ZcOpO8O04buVOWY74buTcTvhurFiO+G7mWUxZzvhu4Phu5XDoGY7dOG6qTvEg2XDqTvhu5nDqeG6reG7mTvEg+G7lWvEgzvEkTbDtTvhu5ll4bufw7JmxJE74bqxw6pmZTvhu5M0w7U74buZb8OpO8SRw6lzXTvhu4MyZmU74bqxMGc7ZV3DqTtm4bufb8SDO3QgZzvEg+G7lcSpw6k74buZZSJmxJE7ZiDDueG7tj0vw7UkPS/hu5nhuq8kPS/hu5nhu5EkPeG7meG7kSQ94buZ4bqvJD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTok4buYZeG6t2c7VDNmO8O1ZWlmxJE7w5Vl4budO+G7mGxmxJE74buZZcSpZsSRO0UgZjvDlOG7lcSpxIPhu7Q7xIPhu5VrxIM74bqxIOG7hTvDtWUiZjvEg2HDtTvEg2Xhu5XDueG6p2Y7dMOp4bqnZjvDozThu5k74bqxw6Hhu5U7dCBnO+G7kyJmxJE7xIPGoWbEkTtmxJEgw7k74buZMMOpO+G7hmXhu5U7dHHEgzvhu6tmO2bDqWZlO8SDZeG7lWbEkTtA4buA4buS4burIzvDtWXhurldO0UgZjvDlOG7lcSpxIPhu7Y7xILhu5VrxIM74bqxIOG7hTvDtWUiZjvEg2Xhu507w7nhuq3hu5U7ZmU14buFO+G7mWUxZzvhu4Phu5XDoGY7xIMixIM7w6PDqeG6q2Y7w7VlIsO1O11mO2bDqWZl4bu0O2bEkWXDqTvhu5ll4buhxIM7ZsSRZzDDqTvEkcOpXWc7dCA7ZWcw4buZO+G6sWtmxJE74bqx4bufXTvhu5nDqWY7xIPhu51dO+G7meG7keG7lcO54bqpZjvhu5ll4buJZsSRO3Thuqk7xIPhu5VrxIM7xJE2w7U74buZZeG7n8OyZsSRO+G6scOqZmXhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokw5VlIsOpO+G6sWcgZjvhurEg4buFO8O1ZSJmO8SD4budXTtFIGY7w5Thu5XEqcSDO+G6r2c7w7Thu5VdZjvEg2Xhu6HEgzvEg2HDtTvEg11nO+G7mWXhu5VrxIM7xIJuO8O04buVXWY74buY4bq7ZmU7w6MiZzvDtOG7lcSpxIM7xJHDqV07RSBmO8OU4buVxKnEg+G7tDvhu4bDqeG7hTvhu5JdZsSRLcSRw7nhu5Vm4bu0O+G6r+G6o2Y74bqxw6Hhu5Xhu7Y74buY4buRZ2bEkTvhu4dlw6k74bqxaOG7tDvhurFnIGY74bqxIOG7hTvDtWUiZjvhu5jhu5HDqeG6qeG7lTvhu5jDqeG6p2Y7xJFq4buFO+G7kyLhu5U74buZZSBmZTt0w6nhuqdm4bu0O+G6r2c7w7Thu5VdZjvEg2Xhu6HEgzvhu5lwO+G7nMO5O8OjXWY7w5Thu5XEqcSDO3Thu5s7xIPhu51dO+G7mOG7kcOp4bqp4buVO+G7mMOp4bqnZuG7tDvhu4bDqeG7hTvEgmVdZsSRLeG7k2dm4bu0O+G6r+G6o2Y74bqxw6Hhu5Xhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokxILhu5VrxIM74bqxIOG7hTvDtWUiZjvhuq/DqWNmO+G7kV074buFa+G7mTvhu5nhu5XDoWY74buTXeG7lTvhu4dlw6k7ZV3DqTvhu4XDqeG6qWY74buY4buRw6nhuqnhu5U74buYw6nhuqdmO+G6sTDhu5k74bqx4bufw7LEgztmZWHhu5k74buZ4buR4bq5O+G7mWw7xINl4buhxIM7xIPhu5VrxIM7xJE2w7U74buZZeG7n8OyZsSRO+G6scOqZmU7dCBnO2bEkSDDuTshey0pO+G7meG7kWdmxJE7xIPhu5VrxIM74bqxIOG7hTvDtWUiZjvEg2HDtTvEg11nO+G6seG7n8OyxIM74buZbDvEg2Xhu6HEgzvhu5kww6k74buA4buS4bur4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JMSC4buVa8SDO8SRNsO1O+G7mWXhu5/DsmbEkTvhurHDqmZlO8SRw6lzXTvhu5hsZsSRO+G7mWXEqWbEkTtFIGY7w5Thu5XEqcSDO+G7hGdnZjvhu4Bd4bq3LcOpZjt0IDtmZSA74buDMmZlO+G6sTBnO+G7mOG7kcOp4bqp4buVO+G7mMOp4bqnZjvhu4bDqeG7hTvhu4BnZsSRLeG7lWY7xIPhu6NmxJE74buT4bqlO+G6seG7n8OyxIM74buZbDvEg2Xhu6HEgzvhu5kww6k74buA4buS4bur4bu0O2Y14buFO+G7meG7kWdmxJE74buHZeG7lTt0ccSDO8O1ZcOpO8O04buVOWY74buTcTvEg2XDqV074bqx4buJw6k7ZV3DqTvhu4XDqeG6qWY74buY4buRw6nhuqnhu5U74buYw6nhuqdm4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG6rnE74buHw6nhuq1m4bu0O2bEkSDDuTt7LSnhu7Q7RSBmO8OU4buVxKnEgzt0IDvhu5jhu5HDqeG6qeG7lTvhu5jDqeG6p2Y74buT4bqlO+G7mWw7xINl4buhxIM74buFa+G7mTvEg+G7lWvEgzvhurEg4buFO8O1ZSJmO8SDYcO1O8SDZeG7lcO54bqnZjt0w6nhuqdmO+G7h2UixIM74bqxYjvhu5llMWc74buD4buVw6BmO3Thuqk7dMOp4bqrxIM74buZZcOp4bqt4buZO+G7g8Ogw7U74buFa+G7mTvhurHhu5/Ds2bEkTvhuq85w7k7ZmhmxJE7xJHDqXNdO+G7gzJmZTvhurEwZztlXcOpO2bhu59vxIPhu7Y9L8O1JD0v4buZ4bqvJD0v4buZ4buRJD0v4buZXcOj4buD4bq3JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7Xhu6vhu5Xhu5llZ+G7kTok4buYZeG6t2c7RmVdZuG6r11mPS/DtSQ=

Theo Nhandan

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỹ quyết định tiếp tục duy trì quân tại Xy-ri

Mỹ quyết định tiếp tục duy trì quân tại Xy-ri
2018-04-05 08:10:53

Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đã nhất trí trong một cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia sẽ tiếp tục duy trì binh sĩ tại Xy-ri. Tuy nhiên, ông giữ quan điểm không muốn đóng quân dài hạn tại đây.

Thái Lan mong muốn gia nhập CPTPP trong năm 2018

Thái Lan mong muốn gia nhập CPTPP trong năm 2018
2018-03-30 15:57:55

PTĐT-Ngày 29/3, Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak thông báo nước này mong muốn trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long