Cập nhật:  GMT+7
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIPhu5bGocO0w4DDouG7t8OAw6rDomrGsHThu5XDosOB4bq5asOi4bqow4Bpw4HDonHhu5fhu4vDgMOicsOpdcOibOG7sXThu5XDosO9w6LDgeG7l+G7o8Oi4bqo4bq/w6Lhu7Thu5fhuqDDoiPhu5fhu6XDoy/hu5fhuqfEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDw6PGoXPhu5XDokHhu7lqMuG6tS8vasOhxKnDqXXhu7Xhu5fDgMOB4buXdcOh4bqmdC9rbUFxw4F14bu1L3Rt4bqsQS/huqfEkWLhuqUv4bqrxJFr4bqr4bqlxJFi4bqn4bql4bqrw4Hhuqdj4bqt4bqn4bqn4bqtcuG6p8OhcOG7teG7leG6tcOiL8SDw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg1Thu5XGsMahw6J04buX4bq7w6JqxILDqcOi4buVxqHDqcOibOG7nXThu5fDosOpdOG7l8OiI+G7ucOtdMOiI+G7ucOAdOG7lcOi4buWxqHhu4/DgGHDonHhu5fDgMOiY2HDouG6qOG6v8Oi4buW4bq7w6Ij4buX4bq9auG7l8OibOG6sHlqw6Lhuqho4bqqw6Jr4bq0dOG7lcOiceG7l8OpdOG7lcOiw4Hhu7nDqXThu5XDosOB4bqyw6JB4bupw6LDgcahw7V0w6LDgeG7m2rhu5fDonLDgEXDomzGocOi4bqow4Bpw4HDonHhu5fhu4vDgMOicsOpdcOibOG7sXThu5XDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIPhu7QjTCPDoi3DosOJdOG7l8OiI+G7ucOtdMOiI+G7ucOAdOG7lcOi4buWxqHhu4/DgMOiw73DonHhu5fDgMOiY2HDouG6qOG6v8Oi4buW4bq7w6Ij4buX4bq9auG7l8OicuG6u8Oic+G7scOBw6LDgeG7uXV04buVw6J04buXxqHDtcOAw6J04buV4bqweMahw6JqxILDqcOi4bqo4bq/w6JsxqHDoj5RUkzDouG6p+G6p8OidOG7gXPDosOB4bq9xqHDouG7luG6u3TDouG7tsOA4bupasOhw6IjxqHhu4/hu7XDomrhu5fhuqB04buVw6LDgcawxqHDosOB4bu5dXThu5XDomrhu4F0w6J04buX4bq7w6Jx4buXw6l04buVw6LDgeG7ucOpdOG7lWHDouG7ueG7sXThu5XDouG7ueG6v8ahw6Js4bqweWrDouG6qGjhuqrDosSp4buDdOG7lcOiw4HGocO1dMOiw4HGoeG7j8OBw6JxxqHDtHPDomzhurB5asOiw4Hhu7l1dOG7lcOidOG7l+G6pHThu5XDonThu4Fzw6JsxqHDoj5RUkxhw6LDqXThu5fDomrhu5d1w6LEqcah4buPw4E4w6Ip4bupdMOicuG6u8Oic+G7scOBw6Lhu5fhu7HDonHhu5fDusOiceG7l+G7gXTDomrEgsOpw6Lhuqjhur9hw6Lhu5fhu6Vqw6Lhuqh1dOG7lcOiI+G7luG7tCNhw6LDgcawxqHDomzGocOidOG7leG7l+G7ocOpw6LhuqbDg8Oi4bu3w4BodMOiQeG6tGHDouG7ucOpw6Lhu7fDgGh0w6LDgcawxqHDosOB4budc8Oi4buXxqHhu5HDgMOiw4Hhu5fGsHThu5XDosOBxqF0w6LhuqbDtcOiPlFSTMOiw4Hhur3GocOi4buW4bq7dMOi4bu2w4Dhu6lqw6LhuqbhurvDosOB4buXbXXDouG7l+G7pWrDosOBxqHhu4904buVw6Lhu5bhurt0w6LDgeG6vcahw6Ij4bu54bqweHThu5XDokrDqXXDomxmdOG7lcOidOG7leG7l8O1w6JB4bupw6Lhuq1hw6LEqOG7scOi4bu2w4Dhu6lqw6Lhu7Xhu5fDuXThu5XDocOiI+G7l+G6uXThu5XDomPDoi3DouG6reG6peG6pWPDosOBxrDGocOixKnhu4fDgcOibMOtw4DDomzGocOi4buW4bq7dMOi4bu2w4Dhu6lqw6LDgeG7l211w6J04buV4bq7dOG7l8OiQcOqdMOi4bqow4Bpw4HDomrhu5fhu4/DosOB4bq9dcOi4bqmd8ahw6Jz4bq2asOicuG6sHZ04buVw6LDgeG7ueG7jXTDouG6reG6pcOiw4Hhu7nGocO0w4DDomzhu6t04buVL8OB4buX4bq5dOG7lcOhw6JM4buPdMOiw4Hhu5fhurl04buVw6Jjw6Itw6Lhuq3huqXhuqdkw6LDgcawxqHDouG6psO1w6J04bqwd2rDocOiQMOpw4DDouG6p+G6p8OidOG7gXPDonLhurtzw6LhuqbGocO0asOiw73DonThurB3asOidOG7lXXhurvGoWHDokHhu6nDosOBxqHDtXTDouG7lcOCxqHDouG6psO1w6Js4bq/w6JsxILDosOB4bu5w6rDonR5w6LhuqbhurvDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVw6Jq4buBdMOidOG7l+G6u8OiceG7l8OpdOG7lcOiw4Hhu7nDqXThu5Vhw6JB4bq9auG7l8OibG/hu7Vhw6Jzw4DDqcOiQeG7h3PDomzDreG6qsOibMSCw6LDgcahw7R0w6J04buV4buXxqHDokHGoXThu5fDouG7l3Xhur3DgcOiasSCw6nDouG7lcahw6nDomzhu5104buXw6Jq4bqidOG7lcOi4bqmd8ahw6JqxrB04buVw6LhuqbGocO0asOicuG6u3PDomp2w6Jx4buX4bubw6LDgeG6vcahw6J04buX4bq7w6Jq4buXdcOiw4Hhu5fDgMOidOG7l8Os4bu1w6Lhu610w6Js4bujdOG7l8Oi4buX4bq7dOG7lcOiw4Hhu5fhurl04buVw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDPuG6v8Oi4buW4bq7w6Ij4buX4bq9auG7l8OicuG6u8OiasO6w6JB4bupw6J04buV4bqweMahw6JsxqHDoj5RUkzDonThu5fGocO1w4DDonThu5dpw4HDokF1w6LhuqZ3xqHDomrhurlqw6Lhuqjhur9hw6Lhu7Xhu5fhurB4dOG7lcOiw4Hhu7nhu410w6Js4bujw6nDosSp4bq7dMOiw4Hhu5fhu6PDouG6qOG6v8Ohw6Ij4bu5dXThu5XDonThu4Fzw6Lhuq3huqXhuqfEkWHDouG6qOG6v8OiasO6w6Lhuqtkw6Jyw6l1w6Js4buxdOG7lcOibMahw6Jy4bq7c8Oi4bqmxqHDtGrDosO9w6J04bqwd2rDonThu5V14bq7xqFhw6Jq4buXxILDouG6quG7j8OAw6Jy4bq7w6Jq4bq5asOidOG6sHdqw6J04buX4bqww6JU4buXw6zDgcOixKjDqnRhw6Lhu5bhurt0w6Lhu7bDgOG7qWphw6JM4bq7xqHDolJ1w6l0w6LhuqEj4bu5w4B04buVw6Lhu7bDgOG7qWrhuqPDocOiPlFSTMOibOG6v8Oic8O9w6Lhu7nDqcOi4buX4bqwd3Thu5XDomzGocOic3fGocOiauG7l3XDouG6psahw7Rqw6LDgeG7l3XhurnDgcOidOG7leG7l8OodWHDouG7rXTDomzhu6N04buXw6JxxqF04buXw6LDgeG7j8Ohw6JU4buXxqHDtcOAw6Lhu5XGocOpw6Js4buddOG7l8OiasO6w6J04buV4bqweMahw6JsxqHDoj5RUkzDomzhur/DomrDusOiw4Hhu5fDgMOidOG7l8Os4bu1w6Jx4buX4bq5w6LhuqbhurvDouG7lcOCxqHDosOBxqHDtXTDouG6psO1w6Js4buRw6JBw4LDqcOiQcOpdOG7lWHDouG6qGjhuqrDonN3xqHDonThu5fhurvDosO9YcOic8OAw6nDomzhu6vDomvhuqJ04buVw6JBxqF04buXw6Lhu5d14bq9w4Fhw6LDgeG7ucOpdOG7lcOiw4Hhu7nDqsahw6Jq4bq5asOiceG7l3XDqnTDouG6psOp4bqqYcOibMOtw4DDosOB4bqww6Lhuqbhurt1w6Lhuqho4bqqw6Jr4bq0dOG7lcOianbDokHDvcOiccahdOG7l8Oia3XDqXThu5dhw6LEqcOAxrB0w6LEqeG6uXTDouG7l3Xhu4Vqw6Jy4bq7c8OidOG7leG7l8O1YcOi4buVxqHhuqDhu7XDouG7lcahw6nDomzhu5104buXw6Lhu610w6Js4bujdOG7l8OiasOA4buxasOiQeG7qXThu5XDocOiVOG7lXXhurvGocOi4bqmxqHDtGrDonRodOG7lcOiasOpdcOiauG7l2nDgcOicuG6sHl04buVw6Jqw4Dhu7Fqw6JB4bupdOG7lcOiasSCw6nDosSpw6p0w6LDgeG7l2h0YcOi4buVxqHDqcOibOG7nXThu5dhw6J04buXxqHDtcOAw6J04buV4bqweMahw6JsxqHDoj5RUkzDouG6puG6u8OiasO6w6J04buV4bqweMahw6LDgeG7l2h0w6JsxqHDoj5RUkzDomrDuXTDosOB4bubauG7l8OiauG6tGrDomzDunThu5XDouG7lcO64bu1w6Lhuqho4bqqw6Jr4bq0dOG7lcOiauG6uWrDomrGsHThu5XDosOB4bu54buddOG7l8Oi4bu14buX4bqgasOicnnGocOiw4Hhur3GocOiceG7l8OAw6JraHTDomrhurDDocOiVOG7l3jDomzDumHDouG7l8O0w6LDgeG7l+G7qXThu5XDomzhurB4dOG7lcOicuG6u3Thu5Vhw6J04buVxanDouG6qMO6c8OibOG6sHlqw6Js4butw6LEqeG7jcOiw4HGsHThu5Vhw6Js4bqweHThu5XDomzGocO0dMOiauG7l8ah4buPw4DDokHhurl04buVYcOiasawdOG7lcOiw4Hhu7nhu5104buXw6Lhu7Xhu5fhuqBqw6Jyecahw6Jx4buX4bq5asOiauG6rnThu5XDomzhurB5asOi4bqoaOG6qsOia+G6tHThu5XDonHhu5fDqXThu5XDosOB4bu5w6l04buVYcOia8ahw7R0w6Jz4bq9dcOidMawdOG7lcOiw4Hhu5fGsHTDosO9w6Lhuqjhur/DouG7luG6u8OiI+G7l+G6vWrhu5fDonThu5XhurvhuqrDomrhurt04buVw6Jx4buXw73GocOiQeG7h2rDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIMj4buXbXXDouG7tOG7l8O5dOG7lcOiUsOpdcOibOG7sXThu5XDoi3DoiPhu5fhurB2dOG7lcOixKnGoXThu5fDouG6puG6u8OiPuG6v8Oi4buX4buxxqFhw6J04buBc8Oi4bqt4bql4bqnxJFhw6LDgXXhurt0w6LDgeG7l+G7o8OiasO6w6LhuqfhuqnhuqnDonLDqXXDomzhu7F04buVw6JsxqHDonLhurtzw6LhuqbGocO0asOiasO6w6LDgeG7l3jGocOi4buX4bq9dMOiw4Hhur3GocOidOG6sHdqw6J04buVdeG6u8ahYcOiauG7l8SCw6Lhuqrhu4/DgMOiw73DosOB4buX4bujw6LDgeG7ueG6sHh04buVw6JU4buXw6zDgcOixKjDqnRhw6JM4bq7xqHDolJ1w6l0w6LhuqEj4bu5w4B04buVw6Lhu7bDgOG7qWrhuqNhw6Lhu5bhurt0w6Lhu7bDgOG7qWrDocOiTOG7kcOidOG7leG6sHjGocOicsOpdcOibOG7sXThu5XDomrDusOiw4Hhu5fhu5HDonLhurTDqcOiauG7l+G7pXTDomzhurB5asOiasawdOG7lcOi4bqmxqHDtGrDouG7teG7l+G6osOi4buXeeG7tWHDosOB4buX4bujw6Lhuqjhur/Domzhur/DouG7teG7l+G7qcahw6Lhu5d54bu1w6LhuqZ3xqHDomrhurlqw6JqxrB04buVw6LDgeG6qsOiasO6w6Lhu5XGoWnhuqrDouG7teG7l27hu7XDosOBw4Dhuqrhu5F0w6Jrw4N04buVw6Jyw6l1w6Js4buxdOG7lcOi4bqow4Bpw4HDonHhu5fhu4vDgMOiw4Hhu63Domrhu5fhurZqw6Jq4bq5asOi4buX4buxxqHDonThu5Xhu5fhu6PDosOB4bqww6LhuqZpdGHDouG7teG7l+G6ucOBw6LDgXjDouG7uXbGocOiw4Hhur3GocOiauG6uWrDouG6qOG6v2HDouG7teG7l+G6sHh04buVw6J04buX4buDc8OiasOAdOG7lcOiamnhu7XDosOB4buXxrB04buVw6LDgcahdMOiw4HDgOG6quG7kXTDomvDg3Thu5XDomzhu490w6LDgeG6snThu5XDonThu5XhurB4xqHDonLDqXXDomzhu7F04buVw6HDokzhu6t04buVw6LDgeG7l3jGoWHDouG7lcahw6rGocOi4bu3w4Dhuqrhu4/DgcOidOG7l8OpdOG7l8OiauG7l8O6dOG7lcOiauG6uWrDosOB4buXxILDosOBw4NqYcOi4buVxqFp4bqqw6LDgXhhw6LDgeG6vXXDomzGocO1w4DDonHGocO0dMOiw4Hhu5fDgMOsdMOicnnGocOiauG7l3XDonThu5XhurB4xqHDonLDqXXDomzhu7F04buVw6LDgeG7uXV04buVw6LDgeG7l3jGocOi4buVxqHDqXTDomrhu5fDgOG7i3TDosSp4bujw6LhuqjDgGnDgcOiceG7l+G7i8OAw6HDosSo4buNdMOiauG6vXThu5fDomzDumHDosOBw4Dhuqrhu410w6LDgeG7ucOA4bqqw7V0w6Jq4buXdcOidOG7leG6sHjGocOia2h0w6J04buHc8Oi4bu5xanDouG6psO1w6Jq4buX4bubdOG7l8OiQeG6uWrhu5dhw6Jyecahw6Lhu5tq4buXw6LhuqbhurvDouG7t8OA4bqqw7V0w6Jyecahw6LDvcOic+G7r8ahw6J04bqwd2rDonHhu5fGocOiw4Hhu5fDqXPDouG7lcahw6nDonLhurtzw6LhuqbGocO0asOiw4Hhur3GocOibMO6w6Js4buRw6Jqw7rDomzhu6N04buXw6Lhu5fhurB3dOG7lcOibOG6oHThu5XDomzhu4d0w6LDgeG7uXV04buVw6LhuqbGocO0asOicuG6tMOpw6Jq4buX4buldMOiasawdOG7lcOi4bqmxqHDtGphw6Js4bujw6nDomzGoeG7kXPDouG7teG7l+G6osOi4buXeeG7tcOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg0rDusOiw4Hhu5fhu5HDosOB4buXaeG6qmHDouG7l8ahw7TDgMOi4bu3w4DDqsOiasSCw6nDouG6psahw7Rqw6I+UVJMw6LDvcOiw4Hhu5fhu6PDouG6qOG6v8Oi4bu04buX4bqgw6Ij4buX4bulw6Js4bq/w6Js4bqweWrDonHhu5dmdOG7lcOibOG7o3Thu5dhw6Lhu5XDuuG7tcOi4bu14buXw610w6Lhu5XGocOqxqHDouG7t8OA4bqq4buPw4HDouG6psahw7Rqw6Jy4bq7c2HDonRodOG7lcOiasOpdcOiw4Hhu7nhu5104buXw6Js4buxYcOiw4HDqeG6qsOidOG7leG7l8O1w6LhuqbhurvDosOB4buBdOG7lcOiw4Hhu5fDgMOidOG7l8Os4bu1w6Jq4buXdcOidOG7leG6sHjGocOicsOpdcOibOG7sXThu5XDocOiI+G7l3jGocOi4buVxqHDqXTDosOBd8ahYcOiw4Hhu5fhu6PDouG6qOG6v8Oi4bu04buX4bqgw6Ij4buX4bulw6JBw7LDosOBxqHhu4/hu7XDosOBw4Nqw6Js4buL4bqqw6Jz4bq9dOG7l8Oiw4HDgOG6quG7jXTDosOB4bu5w4DhuqrDtXRhw6LDgeG6sMOi4bqmaXRhw6LDgeG6vXXDonThu5XDgOG7q3TDoj5RUkxhw6Lhu5XDuuG7tcOi4bu14buXw610w6LDgeG6vXXDouG7ucOpw6J04buXxqHDtcOAw6LhuqbGocO0asOicuG6u3PDonN3xqHDomrhu5d1w6J04buV4bqweMahw6Jyw6l1w6Js4buxdOG7lWHDomzhu5HDonThu5XhurB4xqHDoj5RUkzDomrDusOianbDouG7l+G7scahw6LDgeG7l3XhurnDgcOidOG7leG7l8OodcOixKnDtXTDouG6puG6pHThu5XDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XDicOAw4Hhu5d14bu54bq1xIPhu5Z14bq7dOG7lcOi4buW4bqwdnThu5XDoy/hu7XEgw==

Hoàng Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tích cực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tích cực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
2018-12-12 14:41:35

PTĐT - Thời gian qua, hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng (TC&BVNTD) tỉnh...

Hãy “đi bão” thật văn minh

Hãy “đi bão” thật văn minh
2018-12-11 16:41:07

PTĐT - "Đi bão", có lẽ đây là hai từ hot nhất thời gian qua, đặc biệt sau chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận bán kết AFF Suzuki Cup trước đội tuyển Philiphines đã khiến...

Thưởng trà trong phố

Thưởng trà trong phố
2018-12-10 16:06:44

PTĐT - Uống trà là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Uống trà không đơn thuần là giải khát mà người xưa còn quan niệm uống trà là “thưởng trà” - thưởng thức hương vị của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long