Cập nhật:  GMT+7
áốẳằìởcỳỳ"ắxỴồỵởĩắàÍẽìằÍũằpốồòỵằỉũằìrằpừồằịẢựồằầằỉũằÌ6ằỡẢcằởựpằỵeồằỴýỷpôằÍũằẲipằợjqằịđồá/ốẳàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàáồỡôằỳýì"ắ//ì7ícqxốỷỵốq7Ẳp/ịĩỳợỵqx/pĩẴỳ/ẳẫầặ/ấẫịấặẫặẩấâỵẳậẵẳẳặởẳ7ờxôắằ/àáxàÉpốằìốơằìrằỵộpốằỡồpốằốtc7ằ9Épố4ỴỴ!,Paá/xàáxằìởcỳỳ"ắxỐĩcịắàỲdpôằẳâ/ẳẵ6ằợốùpôằợốộằởepốằỉẹằépốằốẢvpôằỉopằìdìằỵơpốằỴýỷpôằỴýỷpôằÍũằẲđằỵồoxằỵÁìằépốằốẢvpôằỉopằỡũỵằỳụằpừồằỵốỷũìằPcỡằỴýỷpôằÍũ7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàÔồrằỈùpôằÍẽìằỵýqpôằỉễỵằởồópằìễxằâ6ằẲApôằẲĩpằíồọpằìễxằâ-ấ7ằÍẽìằÍũằẲđằỴốcpốằỐrcằỵýửồằýjỵằỉgỡ6ằýjỵằốeồằẲựồằpốồòỵằỉũằỵốễxằpốễỵằxốưằíồopằẳặ-ẳâằỉũằÌ6ằẲApôằpỹồằẫ-ẳặằỉũằÌ6ằẲApôằpỹồằìcqằịẢựồằầằỉũằÌ7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỈữỵằýjỵằỉgỡ6ằýjỵằốeồằpđẤằìrằợốéằpẻpôằợjqằịđồằỉopằốoỵằpôđẤằẳấ/ẳẵ7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàVằẲApôằíồọpằỵĂằYỷépôằỴýỗằỉopằYỷépôằPôẹồằìrằôồrằỈùpôằÍẽìằỡepốằìễxằậ6ằôồgỵằìễxằẩ-ẫ5ằÍồọpằỉũpô7ằỢốỷằẲẮìằÍẽìằÍồọpằỈùpôằ9ícqằôủỡằìéằyỷfpằỉéqằỐqđpôằỲcaằìrằôồrằỈùpôằÍẽìằỡepốằìễxằậ-ẩ6ằôồgỵằìễxằẫ-b7ằÍồọpằỉũpôằỡepố7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỊqằépốằốẢvpôằìÀcằợốùpôằợốộằởepốằỵẻpôằìẢửpôằpnpằvằÍẽìằÍũằẲđằÍẽìằỴýỷpôằÍũằpôđẤằốùỡằpcẤằìspằìrằỡẢc6ằỡẢcằpốuằýéồằýdì5ằìdìằỵơpốằỵĂằYỷépôằÍổpốằỉopằỢốdpốằỐscằìrằỡẢcằẲĂc6ằỡẢcằỵq6ằìrằpừồằỡẢcằýễỵằỵqằẲđằịùpô7ằÌễxằỉũằýÀồằýqằỵốồnpằỵcồằìễxằẳ7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàVằìdìằỵơpốằỵĂằỐđằỴớpốằỉopằYỷépôằPôẹồằỵồoxằỵÁìằìrằỡẢcằẲĂc6ằỡẢcằỵq6ằìrằpừồằỡẢcằýễỵằỵqằẲựồằởẢữpôằỡẢcằỵộpốằỵĂằẳbằôồửằpôđẤằẳẵ/ẳẵằỉopằẳằôồửằpôđẤằẳâ/ẳẵằxốưằíồopằẵặ-ấặỡỡ7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỴĂằpcẤằỉopằợốqépôằpôđẤằẳậ/ẳẵ6ằịqằépốằốẢvpôằìÀcằợốùpôằợốộằởepốằỵẻpôằìẢửpôằợoỵằốữxằẲựồằpốồỏỷằỉũpôằỵýqpôằỉựồằôồrằỈùpôằỵýnpằìcqằpnpằìdìằỵơpốằỵĂằYỷépôằÍổpốằỉopằỢốdpốằỐscằìrằỡẢcằẲĂc6ằỡẢcằỵq6ằìrằpừồằỡẢcằýễỵằỵq7ằỴưpôằởẢữpôằỡẢcằxốưằíồopằẳầặ-ẵầặằỡỡ/ỉữỵ6ằýồnpôằìdìằỵơpốằỵĂằYỷépôằỴýỗằỉopằÍẽìằXốỹằ(npằâặặ-ấặặằỡỡ/ỉữỵ6ằìrằpừồằỵýnpằầặặỡỡ7ằÌễxằỉũằýÀồằýqằỵốồnpằỵcồằìễxằẳ7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỊồỏpằíồopằỵốửồằỵồoỵằìdìằợốỷằẲẮìằpôđẤằẳâ/ẳẵằpốẢằỳcỷ4ằXốộcằỴểẤằÍẽìằÍũằpốồóỷằỡểẤ6ằìrằỡẢcằẲđồằpừồ7ằÔồrằpốk7ằỴýửồằýjỵằỉgỡ6ằìrằpừồằýjỵằốeồ7ằỈũằhỡằỵĂằẩặ-bẫ07ằPốồòỵằỉũằỵốễxằpốễỵằỵĂằẳẵ-ẳầằỉũằÌ6ằìrằpừồằịẢựồằẳẳằỉũằÌ5ằìcqằpốễỵằỵĂằẳầ-ẳẫằỉũằÌ7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàXốộcằỈùpôằÍẽìằÍũằpốồóỷằỡểẤ6ằìrằỡẢcằẲđồằpừồ7ằÔồrằỉùpôằíẽìằìễxằẵ-â7ằỴýửồằýjỵằỉgỡ6ằýjỵằốeồ7ằỈũằhỡằỵĂằẩặ-bẫ07ằPốồòỵằỉũằỵốễxằpốễỵằỵĂằẳẳ-ẳấằỉũ6ằẲApôằpỹồằb-ẳẳằỉũ6ằẲApôằpỹồằìcqằìrằpừồằịẢựồằẩằỉũ5ằìcqằpốễỵằỵĂằẳấ-ẳẩằỉũằÌ7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỐđằPũồằpốồóỷằỡểẤ6ằìrằỡẢcằẲđồằpừồ7ằÔồrằỉùpôằíẽìằìễxằẵ-â7ằỴýửồằýjỵằỉgỡ7ằỈũằhỡằỵĂằẩặ-bẩ07ằPốồòỵằỉũằỵốễxằpốễỵằỵĂằẳẳ-ẳấằỉũằÌ5ằìcqằpốễỵằỵĂằẳấ-ẳẩằỉũằÌ7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỴốcpốằỐrcằỉopằỴốĂcằỴốồnp-ỐỷoằpốồóỷằỡểẤ6ằìrằỡẢc5ằýồnpôằìdìằỵơpốằỵĂằYỷépôằÍổpốằỉopằỴốĂcằỴốồnp-ỐỷoằìrằỡẢcằẲĂc6ằỡẢcằỵq6ằìrằpừồằỡẢcằýễỵằỵqằẲđằịùpô7ằÔồrằíẽìằỉopằỵểẤằíẽìằìễxằâ7ằỴýửồằýjỵ7ằỈũằhỡằỵĂằẩầ-bb07ằPốồòỵằỉũằỵốễxằpốễỵằỵĂằẳấ-ẳẩằỉũằÌ5ằìcqằpốễỵằỵĂằẳậ-ẳbằỉũằÌ6ằxốộcằPcỡằẳb-ẵẵằỉũằÌ7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỈđằPệpôằỉopằÍổpốằỴốỷgpằpốồóỷằỡểẤ6ằìrằỡẢc6ằýồnpôằìdìằỵơpốằỵĂằỈđằPệpôằỉopằỢốdpốằỐscằìrằỡẢcằẲĂc6ằỡẢcằỵq6ằìrằpừồằỡẢcằýễỵằỵqằẲđằịùpô7ằÔồrằỈùpôằẽìằìễxằâ7ằỴýqpôằìừpằịùpôằìrằợốéằpẻpôằÂéẤằýcằởụì6ằỳjỵằẲđằôồrằôồgỵằỡepố7ằỈũằhỡằỵĂằậặ-bẩ07ằPốồòỵằỉũằỵốễxằpốễỵằỵĂằẵẳ-ẵấằỉũằÌ5ằìcqằpốễỵằỵĂằẵầ-ẵẫằỉũằÌ6ằxốộcằPcỡằẵẫ-âẳằỉũằÌ7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỴểẤằPôỷẤnpằìrằỡẢcằýđqằẲđằịùpôằẲđồằpừồ7ằÔồrằỉùpôằíẽìằỉopằỉùpôằìễxằẵ-â7ằỈũằhỡằỵĂằầặ-bầ07ằPốồòỵằỉũằỵốễxằpốễỵằỵĂằẳẫ-ẵẳằỉũằÌ5ằìcqằpốễỵằỵĂằẵậ-ẵbằỉũằÌ7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàPcỡằÍũằìrằỡẢcằýđqằẲđằịùpôằẲđồằpừồ7ằÔồrằỉùpôằíẽìằìễxằẵ-â7ằỈũằhỡằỵĂằầầ-bầ07ằPốồòỵằỉũằỵốễxằpốễỵằỵĂằẵẵ-ẵầằỉũằÌ5ằìcqằpốễỵằỵĂằâặ-ââỉũằÌ7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxCỷỵốqýắàỴốĩqằỴỴ!,Pá/xà

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Tích cực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tích cực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
2018-12-12 14:41:35

PTĐT - Thời gian qua, hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng (TC&BVNTD) tỉnh...

Hãy “đi bão” thật văn minh

Hãy “đi bão” thật văn minh
2018-12-11 16:41:07

PTĐT - "Đi bão", có lẽ đây là hai từ hot nhất thời gian qua, đặc biệt sau chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận bán kết AFF Suzuki Cup trước đội tuyển Philiphines đã khiến...

Thưởng trà trong phố

Thưởng trà trong phố
2018-12-10 16:06:44

PTĐT - Uống trà là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Uống trà không đơn thuần là giải khát mà người xưa còn quan niệm uống trà là “thưởng trà” - thưởng thức hương vị của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long