Cập nhật:  GMT+7
4bq24buiQuG6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buf4bueKsOaw5LhuqzhurLhu4Hhu6bhu4Yq4bqow5NX4buk4buc4bqoKuG7ouG7luG6qMOaPE7huqglw4om4bqo4buk4buiVuG7nuG6qMOZ4bq+JuG6qE7DneG6qCrhu57DmeG6ti/hu6JC4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buBw5LDik/huqzhurLhu6PDiibhuqjhu6Thu6JW4bue4bqow5nhur4m4bqoTsOd4bqoKuG7nsOZ4bqofeG7gOG6qCPhu6JMJuG6qCrhu6ImSirhuqgq4buew5nhuqLhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoTeG7lOG7pOG7ouG6qMOT4buE4bqofSHhu7Yq4bqoPSbDiuG6qOG7nOG7nsOK4bue4bqow5Phu6bhu4bhu6Thuqjhu6Thu5wmIuG6qOG7ouG7nuG7lsOZw4Phuqjhuq3hu5bhuqjhu5zhu54/I+G6qOG7pOG7nCHhu7Thu57huqhN4buU4buk4bui4bqoKiThu7jhuqjDmuG7huG7nuG6qE4mV07huqgl4buu4buk4buc4bqo4buiSOG7pOG7nOG6qOG7pOG7nOG7gCLhuqLhuqhN4buQ4buk4bqoTuG7huG7pOG7ouG6qH3hu57hu5RO4bqoTzrhu6Thu5zhuqgq4buiJuG7rk7huqLhuqhO4bui4buS4bqow5NX4bqoT+G7nuG7pOG7ouG6qE8hQOG7pOG7nOG6qH3hu4Dhuqjhu6Thu5zhu6JS4bqo4buk4bucw53hu57huqgq4buiUOG6qOG7ouG7puG7hirhuqjDk1fhu6Thu5zhuqgq4bui4buW4bqow5o8TuG6qMOZVyrhuqhO4bq+TuG7ouG6qFXhu6Lhu6bDiuG6qOG7ouG7qE7huqLhuqjhu6Lhu7Yj4bqow5og4bqoJcOU4bqo4buc4buePyPhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoTeG7lOG7pOG7ouG6qCPhu6I7TuG6qOG7olbhu57huqhO4buiKE7huqjhu6RG4buk4buc4bqoKuG7nsOZ4bqi4bqo4buc4bue4buCw5nhuqgq4bui4bue4buWJuG6qOG7pOG7nCYi4bqoTsOd4bqoKuG6vuG7nuG6qCPhu6Lhur4q4bqoTsOd4buk4bqo4buk4buiVuG7nuG6qMOZ4bq+JuG6qE7DneG6qCrhu57DmeG6qOG7osOKIuG6qE7hur5O4bqoTeG7lOG7pOG7ouG6qCrhu57DmeG6qMOZ4buGTuG7ouG6qFXhu6Lhur5O4bqi4bqoKinhuqjDk8Wo4bqoTuG7guG7nuG6qCrhu6Lhu57hu5Thu6ThuqglKE7huqhV4bui4buqw5LhuqjDmVcq4bqoTuG6vk7hu6LhuqhN4buY4buk4bqofXvhu6Thu5zhuqjDmuG7iibhuqhP4buA4buew4Phuqjhu58mIuG6qOG7pOG7ouG7nuG7kOG7pOG6ouG6qMOT4buW4bqow5Phu4Yq4bqow5Mh4bu2TuG6qOG7pOG7onvhu6Thu5zhuqjDmuG7tuG7nuG6qOG7oE7hu6LhuqjDk8Wo4bqi4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qE3hu5Thu6Thu6LhuqhOxKjhu6ThuqhV4bue4buQ4buk4bqoKiRQ4bqoJMOo4buk4bqow5omIuG7lOG7pOG6ouG6qOG7ouG7nuG7libhuqh94buY4bqoTeG7lOG7pOG7ouG6qMOT4buW4bqoI+G7osav4buk4buc4bqoTeG7lOG7pOG7osOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4buLKE7huqjDk1fhuqgqSiPhuqjDmiYi4buU4buk4bqoI+G7ojvhuqgq4buiJldO4bqofeG7gOG7puG6qCpQ4buk4bui4bqoKiThu4bhu6Thu5zhuqglKE7huqhV4bui4buqw5LhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu5/hu6Lhu6zhu6Thu5zhuqgq4buiIeG7tOG7pOG7nOG6ouG6qE7hur5O4bqo4bui4bum4buGKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qE7FqOG6qCrhu6Lhu5bhuqjDkyHhu7ZO4bqoTUcq4bqow5PEqCbhuqglw4om4bqoQi1D4bqoKibEqOG7pOG6qMOTxKgm4bqoVeG7ouG7nuG6qOG7pOG7nCHhu7Thu57huqhN4buU4buk4bui4bqoJMOK4bqofeG7nuG7lOG7pMOD4bqo4bqtxajhuqjDmuG7gOG6qOG7pOG7onvhu6Thu5zhuqjhu6Lhu6bhu4Yq4bqow5NX4buk4buc4bqo4bui4buSKuG6qCUoTuG6qMOTw53hu6Thuqjhu5zhu57hu4Lhu6Thuqjhu6Thu6Ih4bqofeG7lOG6qCXhu57hu6Thu6LhuqhO4bq+4bqo4buk4bui4buK4buk4bqi4bqow5rhu4DDmeG6qE7hur5O4bqoTuG7rOG7pOG7nOG6qH3hu57hu5RO4bqo4buk4bui4buA4bqow5lXKuG6qE7hur5O4bui4bqo4buk4bui4buO4bqo4buk4bui4buA4buk4buc4bqo4buk4buiIeG6qCpSw4rhuqhO4buA4buk4bui4bqi4bqoTuG7okbDmeG6qE7hu4oiw4Phuqjhu4nhu5wh4bu04bue4bqoTeG7lOG7pOG7ouG6qCXDlOG6qCpG4buk4buc4bqoT8So4buk4bqow5koTuG6qMOTV+G6qOG7ouG7puG7hirhuqjDk1fhu6Thu5zhuqjDmVcq4bqoTuG6vk7hu6LhuqgqKeG6qCop4bqoJcOKJuG6qMSQ4bqoKibEqOG7pMOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqyw6Ih4buyTuG6qMOTxKgm4bqi4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qE3hu5Thu6Thu6LhuqhOxajhuqgq4bui4buW4bqow5Phu57huqhNV+G6qOG7pOG7ouG7juG6qOG7pOG7ouG7gOG7pOG7nOG6qF0m4buk4buc4bqoPSbDiuG7pOG7ouG6qOG7pOG7ouG7gOG6qH3hu7Lhu57huqjhu6Thu6J74buk4buc4bqoTSHhu7JO4bqow5Phu57huqhO4buiSsOZ4bqi4bqoVeG7ouG7psOK4buk4bqoKuG7osOK4bue4bqi4bqoJcOKJuG6qMOTxajhuqjhu6Thu5Dhu6ThuqhNRyrhuqjDk8SoJuG6qE1I4buk4buc4bqoTuG6vk7hu6LhuqhO4buu4bqo4bucR+G7pOG7nOG6qMOT4bue4bqoTVfhuqjhu6Lhu4Dhu6Thu5zhuqjhu6Thu5zhu4Ai4bqoKiThu5Dhu6ThuqjDmVcq4bqow5Mh4bu04buk4buc4bqoKuG7osON4buk4buc4bqi4bqow5NJKuG6qCTDiuG6qE7hu6Lhu6bhuqjDmVDhu6Thu6LhuqjDmVcq4bqow5Phu6BO4bui4bqow5Phu5Lhu6ThuqLhuqhO4buiw43hu6Thu5zhuqjhu6Lhu4bhu6Thuqjhu6Thu6Ih4bqoTibhu67hu57huqhP4buEIuG6qOG7pOG7ouG7gOG6qOG7ouG7pklO4bqow5lXKuG6qMOT4bue4buWw5nhuqjDk+G7kuG7pOG6qOG7nMSo4buk4bqow5PFqMODw4PDg+G6qOG7o8OKJuG6qH3hu4Dhu57huqgqJsSo4buk4bqi4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qE3hu5Thu6Thu6Lhuqglw5Thuqgq4buG4bum4bqoTuG7ouG7puG6qMOZUOG7pOG7ouG6qMOZVyrhuqhV4bui4bum4buC4buk4buc4bqoTuG6vk7hu6LhuqjDk+G7nuG6qF3DiuG6qOG7osOd4buk4bqo4bui4bumSU7huqjDk+G7nuG6qMOa4buQ4buk4bqow5Mh4bu04buk4buc4bqoT+G7rk7huqjhu6Thu5xH4bukw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhurbhu57DmeG7nOG6qMOKw5oq4buz4bqs4buB4bum4buGKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qCrhu6Lhu5bhuqjDmjxO4bqoVeG7ouG7psOK4bqo4bui4buoTuG6ouG6qOG7ouG7tiPhuqjDmiDhuqjhu6Thu6Ih4bqow5Phu57huqhNV+G6qOG7pOG7ouG7juG6qOG7pOG7ouG7gOG7pOG7nOG6ouG6qE7hu6JGw5nhuqglxahO4bqoTuG7iiLhuqhO4buu4bue4bqoJOG7iCrhuqgq4buuKuG6qE7hu6Lhu6bhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoTeG7lOG7pOG7ouG6qCXDiibhuqjhu6Thu6JW4bue4bqow5nhur4m4bqoTsOd4bqoKuG7nsOZw4Phuqg44buk4buiw4Dhuqjhu58kxKjhu6Thuqjhu4vhu57hu6Thu6Lhuqzhuqjhu6LDkuG7nuG7nOG7oirhu7PhuqxEw4nEkOG6rOG6qCUkTuG7s+G6rOG7oioqI8OALy8lJk5V4bui4bumw5JP4bum4bueJeG7puG7pOG7nMODfeG7pC/hu4fDmcOK4bucw5IlL08mIsOa4bue4buk4buiL0PhuqpC4bq6L+G6qkIvQ+G6vC/hu4fhu4vhur9f4bqq4bqqxJBDXyTDkiXhu556w5LDg2nGoeG6v+G6rOG6qCrhu54qw5rDkuG7s+G6rOG7geG7puG7hirhuqjDk1fhu6Thu5zhuqgq4bui4buW4bqow5o8TuG6qFXhu6Lhu6bDiuG6qOG7ouG7qE7huqLhuqjhu6Lhu7Yj4bqow5og4bqo4buk4buiIeG6qMOT4bue4bqoTVfhuqjhu6Thu6Lhu47huqjhu6Thu6Lhu4Dhu6Thu5zhuqLhuqhO4buiRsOZ4bqoJcWoTuG6qE7hu4oi4bqoTuG7ruG7nuG6qCThu4gq4bqoKuG7rirhuqhO4bui4bum4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qE3hu5Thu6Thu6Lhuqglw4om4bqo4buk4buiVuG7nuG6qMOZ4bq+JuG6qE7DneG6qCrhu57DmcOD4bqoOOG7pOG7osOA4bqo4bufJMSo4buk4bqo4buL4bue4buk4bui4bqs4bqoW+G7nk8q4bui4buz4bqsReG6quG6quG6rOG6qC/hurLhurYj4bqy4buB4bum4buGKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qCrhu6Lhu5bhuqjDmjxO4bqoVeG7ouG7psOK4bqo4bui4buoTuG6ouG6qOG7ouG7tiPhuqjDmiDhuqjhu6Thu6Ih4bqow5Phu57huqhNV+G6qOG7pOG7ouG7juG6qOG7pOG7ouG7gOG7pOG7nOG6ouG6qE7hu6JGw5nhuqglxahO4bqoTuG7iiLhuqhO4buu4bue4bqoJOG7iCrhuqgq4buuKuG6qE7hu6Lhu6bhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoTeG7lOG7pOG7ouG6qCXDiibhuqjhu6Thu6JW4bue4bqow5nhur4m4bqoTsOd4bqoKuG7nsOZw4PhurYj4bqy4bufSuG7pOG6qE874buk4buc4bqoKuG7iCrhuqhO4buC4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qMOT4bue4buYJuG6qFXhu57hu5Thu6ThuqhOxajhuqgq4bui4buW4bqow5Phu57huqhNV+G6qMOTIeG7tk7huqgq4buiw4oi4bqoTuG7ouG7puG6qE7hur5O4bqo4buiUOG7pOG7ouG6qCrhu6IoTuG6qFXhu6Lhur5O4bqo4buk4buiIeG6qMOaw5Lhu6bhuqhOxKgm4bqoKuG7osOK4buk4buc4bqoTVfhuqgq4buiw4oi4bqoTuG7ouG7puG6qMOT4bue4bqoKuG7osOK4buk4buc4bqow5nhur4i4bqi4bqow5Phu57huqhNV+G6qMOT4buS4buk4bqoTuG6vk7huqhOPsOK4bqo4bui4buA4buk4buc4bqi4bqoTuG7ouG7tuG6ouG6qOG7pMOd4bue4bqow5rhu4DDmeG6qH3hu57hu5RO4bqo4buk4buSJuG6qE7hur5O4bqow5NRw4rhuqhO4buiUuG6qOG7pOG7gCLhuqjhu7jhuqgqJOG7puG7pOG7nOG6qFXhu6Im4bqofTxO4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qE3hu5Thu6Thu6Lhuqgl4bue4buk4bui4bqoJeG7ruG7pOG7nOG6qMOZ4buA4bqoVeG7ouG7rOG7pOG7nOG6qE7EqOG7pOG6qMOT4buS4buk4bqoTuG6vk7huqgj4buiIcOd4buk4buc4bqoKuG7nuG7lOG7pOG6qFXhu6Lhur5O4bqo4buk4buiIeG6qOG7rCrhu6zhuqjhu6LDiiLhuqhdw5LhuqjDmeG6viLDg+G6qOG7nyThu6bhu6Thu5zhuqg9JuG6vuG6qCokUOG7pOG7ouG6qCpKI+G6qMOaJiLhu5Thu6ThuqLhuqjhu6Thu5Dhu6ThuqhO4bui4buo4buk4bqow5lJTuG6qD0mxKjhu6Thuqjhur7hu6bhuqh94buA4bqow5Phu57huqjhu5zhu57hu4Ai4bqoI+G7ojrhuqjhu6Lhu7Yj4bqofeG7suG7nuG6qCrhu6Lhu7Thu57huqgq4bue4buSKuG6qH3hu4Dhuqjhu6Lhu6bhu4Yq4bqow5NX4buk4buc4bqoKuG7ouG7luG6qMOaPE7Dg+G6qMOt4bui4bus4buk4buc4bqo4buk4buQ4buk4bqoKkoj4bqow5omIuG7lOG7pOG6qOG7pOG7nMOKIuG6qCXDiibhuqhV4bui4bue4bqoRuG7pOG6qOG7osOKIuG6qFXhu6Lhu57huqhO4buCw5nhuqgq4bui4buIIuG6qFXhu6Lhu6zhu6Thu5zhuqhV4bui4buqw5LDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG7ieG7kOG7pOG6qMOT4buGKuG6qMOTIeG7tk7huqjhu6Aq4bqo4buk4bui4buIKuG6qEPhuqotROG6quG6qCPhu6I/KuG6qCpKI+G6qMOaJiLhu5Thu6Thuqgq4bui4buW4bqow5o8TuG6qH3hu7Lhu57huqjDmShO4bqow5NX4bqoKiQm4buk4buc4bqoTVDhu6Thu6Lhuqjhuq594bug4bqoTzvhuqjhu6Thu6Ih4bqow5Phu57huqhNV+G6qH3hu7Lhu57huqhNIeG7sk7huqjDk+G7nuG6qE/hu4Dhu57hurDhuqjDmVnhu57huqjhu6Thu5zhu4Aiw4Phuqjhu4Hhu4Qi4bqow5pH4buk4buc4bqo4buk4buc4buiw5LhuqhOw53huqgq4bui4buW4bqow5lQ4buk4bui4bqi4bqoKjzhuqgqUMOZ4bqoTuG7ouG7puG6qMOZUOG7pOG7ouG6qMOZVyrhuqjDmShO4bqow5NX4bqo4bui4bum4buGKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qCrhu6Lhu5bhuqjDmjxO4bqoI+G7ojrhuqjhu6Lhu7Yj4bqi4bqoTuG7osON4buk4buc4bqo4bui4buG4buk4bqo4buk4buiIeG6qOG7pMWo4bue4bqoTuG7oiYi4buU4buk4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqhV4bui4bue4bqoKkoj4bqow5nhu4DhuqhV4bui4bus4buk4buc4bqoTVHhuqgq4bui4bu44bqo4buc4buII+G6qCrhu6JQ4bqow5koTuG6qMOTV+G6qOG7ouG7puG7hirhuqjDk1fhu6Thu5zhuqjDk8Wo4bqow5rhu4Dhuqgq4bui4bugTuG7ouG6qOG7ouG7tiPDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG7oeG7ruG7pOG7nOG6qOG7pOG7ouG7nuG7mCbhuqjhu6Qh4buyTuG6qMOT4buW4bqoTTrhuqjDmuG7huG7nuG6qMOaIeG7tuG7pOG7nOG6qOG7pCHhu7JO4bqow5nhu4gq4bqow5Phu57huqgqJOG7puG7pOG7nOG6qH3hu4Dhuqglw4om4bqoVeG7ouG7nuG6qCpKI+G6qMOaJiLhu5Thu6TDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG6peG6vk7huqjhu6JQ4buk4bui4bqoKuG7oihO4bqoKkoj4bqow5omIuG7lOG7pOG6qFXhu6Lhur5O4bqo4buk4buiIeG6qMOT4bue4bqoTVfhuqjhu6Thu6LDiuG7pOG7ouG6ouG6qMOT4bue4bqow5Mh4bu04buk4buc4bqoT+G7gOG7nuG6ouG6qE7hu6Lhu4Yi4bqi4bqoKkoj4bqoKuG7huG6qE7FqOG6qCrhu6Lhu5bhuqjDmuG7gMOZ4bqoKkbhu6Thu5zhuqjhu6ImIuG7kirhuqjhur4j4bqi4bqoT+G7puG6qMOTxajhuqLhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoTeG7lOG7pOG7ouG6qOG7pOG7kOG7pOG6qCok4bq+4buk4buiw4PhuqjDreG7ouG7nuG6qE1HKuG6qMOTxKgm4bqow5lXKuG6qE7hu6Ihw53hu6Thu5zhuqgqJFDhu6Thu6LhuqjDmiYi4buU4buk4bqoKkoj4bqo4bukSeG7pOG7nOG6qOG7osOd4buk4bqi4bqoTsSo4buk4bqo4bui4buq4bue4bqoTeG6vk7huqglU+G6qCokIeG7sk7huqhV4bui4bue4bqoKuG7nuG7kuG7pOG6qOG7ouG7gOG7pOG7ouG6qMOaJiLhu5Thu6ThuqgqSiPDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG7gVDhu6Thu6Lhuqgq4buiKE7huqgqSiPhuqjDmiYi4buU4buk4bqoI+G7ouG7guG7nuG6qCPhu6I64bqo4bui4bu2I+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG7n+G7iCrhuqhO4buC4bqoTuG6vk7huqhN4buU4buk4bui4bqo4buk4bui4buK4buk4bqoTVHhuqjhu6Thu6JW4bue4bqow5nhur4m4bqoTsOd4bqoKuG7nsOZ4bqi4bqoI+G7okwm4bqoKuG7oiZKKuG6qCrhu57DmeG6ouG6qE7DiuG7pOG6qCrhu6Lhu57hu5Qj4bqow5NX4buk4buc4bqow5nhu4ZO4bui4bqofeG7gOG7pOG7ouG6qOG7osOKIuG6qE3hu5Thu6Thu6Lhuqgq4buew5nhuqjhu6Lhu6ZJTuG6qMOZ4buGTuG7ouG6qMOZ4bq+JuG6qFXhu6Lhur5O4bqo4buk4buQ4buk4bqoKuG7osOKw5nhuqjhu5zhu57DiuG6qMOZVyrhuqhO4buiIcOd4buk4buc4bqoKiRQ4buk4bui4bqoI+G7ojtO4bqo4buiVuG7nuG6qE7hu6IoTuG6qOG7pEbhu6Thu5zhuqgq4buew5nhuqh94buA4bqoI+G7osav4buk4buc4bqoTeG7lOG7pOG7ouG6qCPhu6I64bqo4bui4bu2I8OD4bqoxqHhu6Lhu4Lhu57huqjDmibhu6zhu6ThuqhOxajhuqhO4buCw5nhuqjhu5zhu57hur5O4bqoKuG7ouG7puG7guG7nuG6qMOZ4bq+4bue4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqhV4bui4bue4bqoKkoj4bqow5omIuG7lOG7pMOD4bqo4buJ4buSJuG6qE7hur5O4bqo4bui4bum4buGKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qCrhu6Lhu5bhuqjDmjxO4bqoTizDiuG6qOG7pOG7nOG7gCLhuqjhu6Lhu6zDmeG6qCokIeG7sk7huqhV4bui4bue4buS4buk4bqoTsOd4bqoKuG7ouG7luG6qMOZ4buUKuG6qMOZ4buq4bue4bqoKuG7olDhuqjhu6Thu5Dhu6Thuqjhu6Thu5zhu6JS4bqoQuG6qOG7pOG7nOG7gCLhuqjDk+G7luG6qOG7olbhu57huqgj4buiO07huqjDmuG7huG7nuG6qCUoTuG6qFXhu6Lhu6rDkuG6qOG7ouG7puG7gOG7pOG6qCrhu6bhu4Dhu6TDg+G6qOG7ieG7kibhuqhNUeG6qE7hu6LFqOG7pOG7nOG6qMOZSSrhuqLhuqgq4bui4bu44bqo4buc4buII+G6ouG6qOG7pOG7olEj4bqoKuG7nsOZ4bqoVeG7ouG7rOG7pOG7nOG6qMOT4buYJuG6qOG7osOKIuG6qMOTw4om4bqo4buk4bucPE7huqLhuqjhu6Lhu4Qi4bqow5Phu57huqhO4buiSsOZ4bqow5rhu4bhu57huqjhu6Lhu6ZJTuG6qE8p4buk4buc4bqo4buiw43hu6ThuqjDmuG7huG7nuG6qE7hu6Lhu6bhuqjDk+G7kuG7pOG6qFXhu6Lhu57huqhO4bq+TuG6qE/hu4gm4bqo4bui4bue4buUJuG6qCok4buQ4buk4bqoPSbDiuG6qMOT4buew4PhuqjhuqXhur5O4bqoTsOd4buk4bqow5PDiibhuqgq4buiRyrhuqjhu6Thu5w8TuG6qOG7osOKIuG6qFXhu6LFqOG6qE7hu6JRJuG6qOG7uOG6qOG7pOG7nDxO4bqoXSbhu4gq4bqo4bui4bue4buU4buk4bqoVeG7ouG7nuG6qCpKI+G6qMOaJiLhu5Thu6Thuqgq4buiUOG6qOG7pOG7kOG7pOG6qOG7pOG7nOG7olLhuqjhu6Thu5zDneG7nuG6ouG6qOG7pOG7nErDmeG6qOG7osOKIuG6qF1RKuG6qCrhu6Im4buuTuG6qOG7pOG7niok4bum4bucw5oiTsOSJOG7nuG7pMOS4bqoTyHhu7Lhu57huqjDmiFA4bue4bqofeG7gOG6qOG7ouG7hCLhuqhN4bq+4bum4bqo4buk4bucw4oi4bqofeG7suG7nuG6qE3hur5O4bqoJVPhuqjDk+G7nuG7mCbhuqgqJFHhuqjDk+G7luG6qE7FqOG6qMOTIeG7tk7huqjhu6Thu6J74buk4buc4bqow5Phu57hu5gm4bqoTuG7olLhu6Thu6LhuqhVUSPhuqgq4bui4bu04buew4Phuqjhu4nhu5Im4bqow5PDiibhuqjhu6Thu5w8TuG6qOG7osOKIuG6qE7hu4LDmeG6qOG7nOG7nuG6vk7huqhV4buixajhuqhO4buiUSbhuqjhu7jhuqjhu6Thu5w8TuG6qFXhu6Lhu6zhu6Thu5zhuqjDk0DhuqLhuqjhu6Lhu4Qi4bqoTzrhu6Thu5zhuqjDmuG7huG7nuG6qE7hur5O4bqoKuG7oibhu65O4bqoKiThu5Dhu6Thuqglw4om4bqoReG6qCPhu6I/KsOD4bqo4bql4bq+TuG6qE/hu4gm4bqo4bui4bue4buUJuG6qCok4buQ4buk4bqoVeG7ouG7rOG7pOG7nOG6qOG7ouG7kirhuqjhu6Lhu6bhu4Dhu6Thuqgq4bum4buA4buk4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqh9xq/hu6Thu5zhuqhC4bqqLUJF4bqoI+G7oj8q4bqoJcOKJuG6qFXhu6Lhu57huqjDk+G7hOG6qOG7pOG7nOG7olLhuqjhu6Thu5zDneG7nuG6qH3hu4DhuqhPOuG7pOG7nOG6qCrhu6Im4buuTuG6ouG6qE7FqOG6qCrhu6Lhu5bhuqhNUeG6qOG7pOG7olbhu57huqjDmeG6vibhuqhOw53huqgq4buew5nhuqgq4bq+4bue4bqoI+G7ouG6virhuqhOxKjhu6Thuqjhu5zhu6jhu57huqhO4buII+G6qE4oJuG6qMOT4buS4buk4bqoTeG7lOG7pOG7ouG6qH3hu57hu5Thu6Thuqjhu6Thu5zDiiLDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6ssOs4bu04bue4bqoVeG7oiYi4buQ4buk4bqoTizDiuG6qCrhu6LEqCLhuqgq4buiJuG7rk7hurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLDouG7kOG7pOG6qE7hu4bhu6Thu6Lhuqh94bue4buUTuG6qE864buk4buc4bqoKuG7oibhu65O4bqi4bqo4bui4bum4buGKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qCrhu6Lhu5bhuqjDmjxO4bqow5Phu5gm4bqow5NJ4buk4bqow5rhu4DhuqjDmVcq4bqoI+G7oiHDneG7pOG7nOG6qCPhu6Lhur4j4bqo4buiWeG6qCok4bu24bqow5Phu57hu5gm4bqoKiRR4bqow5nDiuG7pOG7nOG6qMOa4buG4bue4bqo4bui4bue4buUJuG6qD0m4buC4bqo4buk4bui4buIKuG6qMOTUeG7pOG7ouG6ouG6qOG7ouG7huG7pOG6qE7hu6Lhu5LhuqhN4buU4buk4bui4bqoKuG6vuG7nuG6qCPhu6Lhur4qw4Phuqjhuq3hu5bhuqjDmuG7gMOZ4bqo4buc4bue4buCw5nhuqjhu6Thu5wmIuG6qE7DneG6qCrhu57DmeG6qMOZ4buGTuG7ouG6ouG6qMOT4bue4buYJuG6qD0mw4rhu6ThuqgqJOG7qOG7pOG7nOG6qMOa4buA4bqoI+G7ouG7guG7nuG6qOG7ouG7huG7pOG6qE7hu6Lhu5LhuqhG4buk4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qCrhu6IoTuG6qEbhu6ThuqhOxajhuqhO4buiKMOK4bqoTuG7ouG7iCrhuqhN4buM4bum4bqoTeG7hOG7puG6qOG7osavw4rhuqjDkyHhu7ZO4bqoKuG7ouG7iCLhuqgqJOG7puG7pOG7nOG6qE7hur5O4bqoJeG7guG7pOG6qCPhu6JLw5nhuqgle8OK4bqi4bqoI+G7ouG7pi3DmeG6virhuqLhuqgq4buiUSrhuqjDmUDhuqLhuqhNw53huqLhuqhPxKgm4bqoTynDiuG6qH3hu4DhuqhPxKgm4bqoTuG7qOG6qE464buk4buc4bqo4buixKgm4bqo4bui4buSKuG6qE7hur5O4bqoKuG7oihO4bqoRuG7pOG6qOG7pOG7osOK4buk4bui4bqi4bqoTuG6vk7huqjDmuG7puG7huG7nuG6qE3hur7hu6Thu6Lhuqjhu6Thu6Ih4bqoTeG6vuG7pOG7ouG6qE3hu6BO4bui4bqoPSYi4bqi4bqoTeG6vuG7pOG7ouG6qOG7nMOK4bqoKuG7rMOD4bqo4buf4buiw4oi4bqoKuG7ouG7kuG6qE1I4buk4buc4bqoTuG6vk7huqgq4buiKE7huqhG4buk4bqoTsWo4bqoTuG7oijDiuG6qMOZVyrhuqjDmiHhu7bhu6Thu5zhuqgqJCbhu6Thu5zhuqhNUOG7pOG7ouG6qE7hur5O4bqoTuG7ouG7iCrhuqhN4buM4bum4bqow5PDiuG6qE7hu6ImWeG7nuG6qH3hu4DhuqjDk8Od4buk4bqoTuG7oiZZ4bue4bqoVeG7ouG7rOG7pOG7nOG6qE3hu4Thu6bhuqjhu6LGr8OK4bqo4buk4buiIeG6qE/EqCbhuqjhu6zDmuG7nibhuqLhuqhPxKgm4bqo4buiIeG7suG7pOG7nOG6qE8hw53hu6Thu5zhuqLhuqhPxKgm4bqow5NKJuG6qOG7pOG7gOG7pOG7ouG6qH3hu4DhuqhPxKgm4bqow5rhu4ZOw4PhuqjDrDzDiuG6qE7hu6Lhu6jhu6ThuqhO4bq+TuG6qCrhu6IoTuG6qEbhu6ThuqhOxajhuqjhu6Thu5wmVuG7pOG6qOG7nOG7rk7huqgq4buiPE7huqh9Sirhuqjhu6Thu6Ih4bqoJMOKJuG6qF3DiuG7pOG7ouG6ouG6qOG7ouG7psOK4bqoPSbhu4Lhuqh94buA4bqow5lXKuG6qCXhu67huqjDmuG7puG7huG7nuG6qMOTSibhuqLhuqhO4bq+TuG6qCrhu6IoTuG6qEbhu6ThuqjDmuG7gMOZ4bqoKinhuqjhu6Thu5wu4bqoTuG7rk7huqjhu6Thu6Ih4bqoTeG6vuG7pOG7ouG6qMOZUOG6ouG6qMOZUOG6qCXhu7bhu57huqLhuqhN4bq+4buk4bui4bqow5PDiuG6ouG6qE3hur7hu6Thu6Lhuqgj4bui4bu44bqofeG7gOG6qEbhu6ThuqjDmVcq4bqow5oh4bu24buk4buc4bqoKiQm4buk4buc4bqoTVDhu6Thu6Lhuqgq4buiUSrhuqjhu6Thu4ZO4bqi4bqoKuG7olEq4bqo4buc4buew4rhuqhOxKjDmeG6ouG6qE7hur7huqh94buA4bqo4bui4buG4buk4bqoTuG7ouG7kuG6qEbhu6ThuqhO4bq+TuG6qCXhu4Lhu6Thuqgj4buiS8OZ4bqow5lA4bqow5NX4buk4buc4bqofUoqw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhuqcmIuG6qCokUOG6qE7hu4rhu6Thuqjhu6RJ4buk4buc4bqi4bqo4buc4bue4buCw5nhuqhO4buK4buk4bqi4bqo4buc4buee+G6qE/hur7hu6Thu5zhuqLhuqhN4buM4bum4bqoI+G7olDhuqjhu6LDiiLhuqhN4buM4bum4bqoTTvhu6Thu5zhuqjDmuG7gOG6qMOZVyrhuqgi4buSJuG6qCrhu67huqjhu6Thu5wmIuG6qE7DneG6qE1R4bqoTeG7lOG7pOG7ouG6qMOTV+G7pOG7nOG6qMOZ4buGTuG7ouG6qH3hu4Dhu6Thu6LDg+G6qOG6reG7luG6qE7FqOG6qMOTIeG7tk7huqjDmVcq4bqoKiThu6jhu6Thu5zhuqjDmiHhu7bhu6Thu5zhuqhOw53huqgq4bui4buW4bqoI+G7ojrhuqjhu6Lhu7Yj4bqi4bqoI+G7ouG7guG7nuG6qE7hu4rhu6ThuqhNSOG7pOG7nOG6qOG7pEbhu6Thu5zhuqjDmiHhu7bhu6Thu5zhuqhG4buk4bqofeG7gOG7puG6qH3hu7Lhu57huqjhu6RG4buk4buc4bqow5oh4bu24buk4buc4bqoKuG7nuG7kCbhuqjhu6LDiuG7puG6qD0mw4rhuqh94bue4buUTuG6qOG7ouG7puG7hirhuqjDk1fhu6Thu5zhuqgq4bui4buW4bqow5o8TsOD4bqo4bqt4buW4bqo4buc4bue4buCw5nhuqhO4buK4buk4bqi4bqoTsSo4buk4bqoI+G7ouG7guG7nuG6qCrhu57hu5Am4bqo4buiw4rhu6bhuqjhu6RG4buk4buc4bqow5oh4bu24buk4buc4bqo4buk4bui4bue4buYJuG6qOG7osOd4buk4bqoPSbDiuG6qE7hur5O4bqo4bui4bum4buGKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qCrhu6Lhu5bhuqjDmjxO4bqofeG7gOG6qEbhu6Thuqjhu6Aq4bqo4bukRuG7pOG7nOG6qMOaIeG7tuG7pOG7nOG6qOG7osOd4bukw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhuqUm4buu4bue4bqoTjrhu6Thu5zhuqLhuqgj4bui4bq+KuG6qOG7oiYi4bqo4bui4bue4buUJuG6qD0m4buC4bqoTizDiuG6qH3hu57hu5RO4bqoJMOo4buk4bqow5omIuG7lOG7pOG6qCrhu6Lhu5bhuqjDmjxO4bqi4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qE3hu5Thu6Thu6Lhuqglw4om4bqo4buk4buiVuG7nuG6qMOZ4bq+JuG6qE7DneG6qCrhu57DmeG6qH3hu4Dhuqgj4buiTCbhuqgq4buiJkoq4bqoKuG7nsOZ4bqoTsSo4buk4bqoKuG7ojxO4bqo4bui4bue4buU4buk4bqo4buk4buSI+G6qCXhu67hu6Thu5zhuqjDmuG7gOG7pOG7ouG6qMOZ4buG4buk4buiw4Dhuqjhu4nhu5wp4buk4buc4bqo4buiPyrhuqgq4buiJuG7rk7huqjDmuG6vsOD4bqo4buJ4bui4bue4buYJuG6qOG7pOG7nOG7ouG7nuG7kOG7pOG6qE4oJuG6qFXhu6Lhu6bDiuG6qOG7ouG7qE7huqjDk+G7hOG6qE7hu6JS4bqoJMOK4bqoJEjhu6Thu5zDgOG6qOG7o8OKJuG6qELhuqjhu6RGw5nhuqhOw4rhu57huqgq4buiJuG7rk7huqjDmuG6vuG6ouG6qOG7pOG7nCYi4bqoTsOd4bqoTVHhuqhOw53hu6Thuqjhu6Thu6JW4bue4bqow5nhur4m4bqoTsOd4bqoKuG7nsOZ4bqoKuG6vuG7nuG6qCPhu6Lhur4q4bqoJcOU4bqo4buc4bue4buCw5nhuqjDk+G7nuG6qMOZVyrhuqjhu6Q+w4rDg+G6qMOi4buq4bqoKuG7oibhu65O4bqow5rhur7huqjDmuG7gOG6qMOZVyrhuqgi4buSJuG6qCrhu67huqg9JsOK4buk4bqoKiThu6jhu6Thu5zhuqjhu6Thu6Lhu4gq4bqoTsWo4bqoKuG7ouG7luG6qMOa4buAw5nhuqjhu5zhu57hu4LDmeG6qOG7pOG7nCYi4bqoTsOd4bqoTVHhuqgq4bq+4bue4bqoI+G7ouG6virhuqjhu6Thu6J74buk4buc4bqoTeG7nuG7kuG7pOG6qE7hu67huqgq4buew5nhuqhP4bum4bqow5nhu4ZO4bui4bqofeG7gOG7pOG7ouG6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7PhuqwjNCYq4bui4bumJOG6rOG6suG7n+G7osOS4bum4bqo4bujw63huq3hu6PhurYvI+G6sg==

Theo SKĐS

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ăn cá hồi có giúp giảm cân không?

Ăn cá hồi có giúp giảm cân không?
2024-07-11 14:12:00

Khi nói đến giảm cân, cá hồi không phải là thực phẩm được nhiều người lựa chọn mặc dù loại cá này có nhiều lợi ích sức khỏe, tốt cho tim mạch, huyết áp... Vậy ăn cá hồi có tác...

Hạnh phúc trao tay

Hạnh phúc trao tay
2018-01-27 09:06:16

PTĐT- Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã góp phần đem đến một mùa xuân ấm áp, một cái Tết đủ đầy cho người nghèo, gia đình...

Kỳ diệu bóng đá với sức khỏe con người

Kỳ diệu bóng đá với sức khỏe con người
2018-01-24 06:56:40

Tại sao môn bóng đá hấp dẫn con người đến thế? Các nhà khoa học đã và đang nỗ lực nghiên cứu nhằm giải đáp câu hỏi này suốt nhiều năm qua, và họ đã khám phá ra nhiều mối liên...

Mùa lạnh, đề phòng bệnh cúm cho trẻ em

Mùa lạnh, đề phòng bệnh cúm cho trẻ em
2018-01-23 06:49:04

Mùa đông lạnh, nhiệt độ môi trường và độ ẩm không khí thấp là điều kiện thuận lợi giúp cho virus cúm phát triển và gây bệnh “cúm mùa” cho con người. Trẻ em là đối tượng dễ bị...

Món canh thanh nhuận cho mùa đông

Món canh thanh nhuận cho mùa đông
2018-01-22 08:54:03

Mùa đông khí hậu lạnh, khô hanh làm cho con người dễ bị khô môi, ho, phổi nóng. Do đó, cần bồi bổ các loại thực phẩm thanh nhuận.

Chẩn đoán và xử lý ngộ độc rượu

Chẩn đoán và xử lý ngộ độc rượu
2018-01-20 07:31:13

PTĐT- Ở nước ta, tập quán uống rượu tự pha chế, rượu tự nấu, nhất là khi thuế nhập rượu ethanol cao thì việc dùng methanol thay thế đã dẫn đến những vụ ngộ độc rượu ở người.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long