Cập nhật:  GMT+7
Ỳẩ*$aẻ)òòỦ=nỌẫọẻạ=ỴẨểa$òẫêẩ$ọế>ê$ọđêẩ$Nẩõ$Ọẩể$àổka$êậẩđ$Ọặọ$Êậỏqằê$à<ê$*:$êậ>qỲ/ẩ*ỴỲn$aẻ)òòỦ=nẨạ)á=ỴÊậ>q$&?/*V$Òl$ẬÁỪÀỌ$9)ê$ẩ>êẩ$agêậ$ở]ê$òh$(:/ÒẬÁÀỌ-ỞN$ởẳ$ởẫẵa$ẩổĩêậ$á8ê$ọì$aẩỗa$àềê$Ọặọ$Êậỏqằê$à<ê$Ậẫê$ọđêẩ$Nẩõ$Ọẩể$àổka$êậẩđ$Ọặọ$Êậỏqằê$à<ê$*:$êậ>q=$ỡẫáọẩỦ=(%(=$ẩạẫậẩọỦ=..!=$/ỴỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nA)nọẫếê=ỴẨểa$òẫêẩ$Ọóổjêậ$ỌẨAÒ$ỹcêẩ$NẩõV$ẩỏqẵê$Nẩô$Êẫêẩ$ọó}ẫ$êậẩẫẵẽ$ậềẫ$9<êẩ$aẩổêậ$Y}êẩ$aẩốn$ọóổĩa$êậ>q$&?/*ÝWỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴỌẩạế$àềV$ọẩjẫ$ậẫ)ê$êậẩđ$Ọặọ$aồ)$AỹAAỞA$ở>$êậổjẫ$ẻ)ế$àíêậ$aỉ$oỏ)ê$Òl$ẬÁỪÀỌV$nẩệêậ$ẬÁỪÀỌ$aêẩ$ọơ$ọẩỗ$Ê]ẽV$êậ>q$!/&$àặê$ẩặọ$ọẩỗ$ỌổV$êậ>q$*:/&$Yọỗa$êậ>q$&($ọẩ<êậ$Aẩ{n$ê]ẽ$Oỏr$Ẽ[ế$àặê$ẩặọ$êậ>q$ẽôêậ$;$ọẩ<êậ$Ậẫằêậ$ê]ẽ$Ậẫêẩ$êậẩđ$Ọặọ$3ẽ$ẻdaẩ$ọơ$ọẩỗ$Ẩ)ẫV$êậ>q$;/&$àặê$ẩặọ$Aẩồ$êẩ6ọV$êậ>q$*!/&$Yọỗa$êậ>q$&,$ọẩ<êậ$Aẩ{n$ê]ẽ$Oỏr$Ẽ[ế$àặê$ẩặọ$êậ>q$ẽôêậ$($ọẩ<êậ$Ậẫằêậ$ê]ẽ$Ậẫế$ẻdaẩ$êậẩđ$ọặọ$aẩỏêậ$aồ)$a$ọẩớa$ọặ$êẩỏ$a5ỏ$aồ)$nẩố$ẩỏqêẩ$ẩểa$òẫêẩ$àâ$ọẩhêậ$êẩ4ọ$ọẩjẫ$ậẫ)ê$êậẩđ$Ọặọ$nẩô$ẩknWỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nỹếáq=ỴÀâ$aẩỏ7ê$9d$aêV$ọẫặọ$ẹẫẵẽV$ẻ[êẩ$à{ế$Òl$ẬÁỪÀỌ$qằỏ$a5ỏ$a$ọẫêẩ$ọẩ5ê$aẩế$a<ê$9íV$ậẫ<ế$ởẫằêV$êẩ3ê$ởẫằêV$êậổjẫ$ẻ)ế$àíêậ$ở>$ẩểa$òẫêẩV$òẫêẩ$ởẫằê$êậẩèế$aề$ẩế>ê$a}êẩ$ẹẩề$ẹẩ]êV$ởôêậ$ò3ỏV$ởôêậ$p)V$ởôêậ$á3ê$ọía$ọẩẫâỏ$òhV$ẽẫẳê$êõẫV$ê{ê$êẩ3ê$aẩ4ọ$àha$á)$a)ẽV$êậổjẫ$ẹẩỏqặọ$ọ6ọ$ở>$ọóă$ẽi$agẫWWWỮ$ọẩớa$ẩẫẵê$à5q$àồV$ẹdn$ọẩjẫ$aê$ẹặọV$ọẫêẩ$ọẩ5ê$“ọổỉêậ$ọẩ3ê$ọổỉêậ$<ẫ”$aồ)$á3ê$ọíaV$9}ế$à}ẽ$ẽểẫ$êẩ>V$ẽểẫ$êậổjẫ$àẳỏ$aề$àẫẳỏ$ẹẫẵê$ởỏẫ$pỏ3êV$àềê$ỌặọỮ$ọì$aẩỗa$ọhọ$ởẫẵa$ọẩ]ẽ$ẩễẫV$aẩõa$Ọặọ$aêẩ$a$ẽã$Ởẫẵọ$Ê)ẽ$ùêẩ$ẩôêậV$êẩ>$ậẫ<ế$ẻ[ế$ọẩ>êẩV$êẩ>$ậẫ<ế$ẻ>$ọẩổỉêậ$9ẫêẩV$9ẵêẩ$9ẫêẩV$ậẫ)$àcêẩ$ẻẫẵọ$òúV$ậẫ)$àcêẩ$aề$agêậ$ởĩẫ$êổĩaWỲ/nỴỲn$aẻ)òòỦ=nùỏọẩếó=ỴẨẫẳê$Ẽ)ẫỲ/nỴ

Hiền Mai

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xây dựng văn hóa ứng xử học đường

Xây dựng văn hóa ứng xử học đường
2024-01-20 08:17:00

baophutho.vn Văn hóa ứng xử trong nhà trường có vai trò quyết định với môi trường văn hóa học đường, từ đó góp phần hình thành, rèn luyện nhân cách giúp thế...

Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh

Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh
2024-01-16 08:24:00

baophutho.vn Thời gian gần đây, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ ngày càng tăng với các lỗi phổ biến: Sử dụng xe mô tô khi chưa đủ tuổi,...

Khởi sắc khuyến học vùng cao

Khởi sắc khuyến học vùng cao
2024-01-14 08:35:00

baophutho.vn Cuộc sống còn nhiều khó khăn, song điều đáng trân quý là nhiều gia đình, dòng họ ở những bản làng miền núi của huyện Tân Sơn đã coi trọng việc...

Sân chơi sáng tạo khoa học

Sân chơi sáng tạo khoa học
2024-01-13 09:40:00

baophutho.vn Nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tính tư duy sáng tạo, giúp học sinh, sinh viên trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thực hiện ước mơ trở...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long