Cập nhật:  GMT+7
4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7r+G6t+G7nkvhu7Phur7hu6LDlMSo4buzMuG6tOG7kOG7s+G6rsOU4buz4buOxJDDlOG7s+G6vsSQ4buo4buzxq9LR8OU4buzxq9K4buaw5TEqOG7s+G7pOG7qOG6ruG7s8OUxKhKTuG7s+G7pOG7qCNIxq/hu7MjR+G7qOG7s+G6vMSQ4buo4buzw5TEqFnDlMSo4buz4bq64bqmw5Thu7PGr+G6skvhu7PhurHhuq564bqu4butL0rhu7fhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmeG6t+G7gOG6rsOKw73hu69kxKhKTuG7s+G7pOG7qCNIxq/hu7PDlEpFw5Thu7Phur5XVOG6vOG7s8Wow53hu7Phu67DlMSo4buzSuG7nuG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G7t8OB4buz4buuI+G7s+G7tktHw5Thu7Phurfhu55L4buz4bq+4buiw5TEqOG7szLhurThu5Dhu7Phuq7DlMWp4buzxq/hu6bhu5DDlMSo4buz4buMSkvhu7NjJuG7s+G6uuG7luG7s8OZSktI4buo4buzxq/hu6bhuqbDlMSoxanhu7MjR+G7qOG7s+G6vMSQ4buo4buzw5Xhu57Gr+G7s+G7jsONw5RK4buzw5TEqFnDlMSo4buz4bq64bqmw5Thu7PDlMSo4bquI+G7s+G7jkXDmeG7s8avWOG6vOG7s+G6vErhu5Dhu7PGr0rhurDDlMSo4buz4buO4buK4buzxKnhuq7DleG6rsOK4bquxanhu7PGr+G6suG7kOG7s+G6vFHhu7PFqFXhu7PhurxK4buQ4buzw5Xhu57Gr+G7s+G7jsONw5RK4buzw5TEqFnDlMSo4buz4bq64bqmw5Thu7Phu45D4buo4buzw4rhurZLxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rUvDlcSo4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvUsz4buAw5TGr+G7gOG7psO94buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PDg+G7ueG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PhuqDDgcSCw5lA4bunw73hu7PFqOG7puG6vHLDvS8v4bq8xrDhurrhuq7hu5DDmUrhu6jGr0rhu5DGsOG7tsOUL8OK4buAxajhu4zGr+G7kMOZL8OU4buA4bu4xagv4bu5w4Hhu7dBL+G7t+G7t+G7t8OK4bu54bu14bqiQeG7teG7t+G7ucav4bqgxILhu7nhuqLhu47Dgy3Gr8avQOG7tsOULcOUxKjhu6jDlMSoLeG6uuG6rsOULcOBw4DEgkHGsOG7uOG7gOG6usOZw73hu7Phuq7hu47Gr3LDveG6t+G7nkvhu7Phur7hu6LDlMSo4buzMuG6tOG7kOG7s+G6rsOU4buz4buOxJDDlOG7s+G6vsSQ4buo4buzxq9LR8OU4buzxq9K4buaw5TEqOG7s+G7pOG7qOG6ruG7s8OUxKhKTuG7s+G7pOG7qCNIxq/hu7MjR+G7qOG7s+G6vMSQ4buo4buzw5TEqFnDlMSo4buz4bq64bqmw5Thu7PGr+G6skvhu7PhurHhuq564bquw73hu7Phu7hLw4rGr0pyw73Dg+G7ueG7tcO94buzSuG7gEvEqErGr3LDveG6oMOBxILDveG7sy/hu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2TEqOG6tiPhu7Phu7nDgC9Bxanhu7Phurfhu55L4buz4bq+4buiw5TEqOG7szLhurThu5Dhu7Phuq7DlOG7s2JLR8OU4buzSlTDmeG7s+G7pOG7qOG7nOG6vOG7s+G6vsOC4buz4buOxJDDlOG7s+G6vsSQ4buo4buzxq9LR8OU4buzxq9K4buaw5TEqOG7s+G7pOG7qOG6ruG7s8OUxKhKTuG7s+G7pOG7qCNIxq/hu7MjR+G7qOG7s+G6vMSQ4buo4buzw5TEqFnDlMSo4buz4bq64bqmw5Thu7PGr+G6skvhu7PhurHhuq564bquxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2TEqEpO4buz4buk4buoI0jGr+G7s+G6vsOC4buzw5RKRcOU4buz4bq+V1Thurzhu7PFqMOd4buz4buuw5TEqOG7s0rhu57hu7Phurzhu67huq7hu7Phu7fDgeG7s+G7riPhu7Phu7ZLR8OU4buz4bq34bueS+G7s+G6vuG7osOUxKjhu7My4bq04buQ4buz4bquw5TFqeG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s+G7jEpL4buzYybhu7Phurrhu5bhu7PDmUpLSOG7qOG7s8av4bum4bqmw5TEqMaw4buzZMSoSk7hu7Phu6Thu6gjSMav4buzI0fhu6jhu7PhurzEkOG7qOG7s8OV4buexq/hu7Phu47DjcOUSuG7s8OUxKhZw5TEqOG7s+G6uuG6psOU4buzw5TEqOG6riPhu7Phu45Fw5nhu7PGr1jhurzhu7PhurxK4buQ4buzxq9K4bqww5TEqOG7s+G7juG7iuG7s8Sp4bquw5Xhuq7DiuG6rsWp4buzxq/hurLhu5Dhu7PhurxR4buzxahV4buz4bq8SuG7kOG7s8OV4buexq/hu7Phu47DjcOUSuG7s8OUxKhZw5TEqOG7s+G6uuG6psOU4buz4buOQ+G7qOG7s8OK4bq2S8aw4buzZMSoSk7hu7Phu6Thu6gjSMav4buz4bq8VsOUxKjhu7MjR+G7qOG7s+G6vMSQ4buo4buzxq/hu6bhurThu7PGr8Od4buzw4rhu5Dhu7PDlMSo4bquI+G7s+G7jkXDmeG7s8avWOG6vOG7s+G7tuG6tuG7s+G7tuG7muG7s+G6vktJ4buo4buz4buMS8ONw5Thu7PhurxK4buQ4buzxq/hu5DhurbDlOG7s+G6uuG7nuG7s+G6vOG6sOG6vOG7s+G6vOG7kMOU4buzxq9Lw5TGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvMkfDlOG7s+G6vOG6ssOUSuG7s+G6vuG7ksWp4buzw5TEqEpO4buz4buk4buoI0jGr+G7s+G6vFbDlMSo4buzw5RKRMOU4buzw5XhurLDlErhu7PGr8SQw5Xhu7Phu6Thu6jhuq7DlOG7s8av4bum4buUw5TEqOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G7tkvDjeG6vOG7s8OVVeG7s+G7puG7nsOUxKjhu7Phu7ZLw43DlOG7s8av4bumVOG7s8OUSkPDlOG7s+G6vuG6suG7kOG7s+G7tuG6tuG7s8av4bqwS+G7s+G7jErhuqrDlMSo4buz4bq+TsOUSuG7syNH4buo4buz4bq8xJDhu6jhu7PDisOa4buz4bq64buW4buzw5Xhu5RL4buz4bum4bq24buQ4buz4bq84bq0w5Thu7Phur7hu5xL4buz4bu2Ukvhu7Phu7ZLw43hurzhu7Phurzhu6jDlMSo4buz4bq8RMOZ4buz4bu2S8ONw5Thu7PGr+G7plThu7PDlEpDw5Thu7Phur7hurLhu5Dhu7NV4buz4buk4buoI+G7s8OV4bua4buz4buOUsOUxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2TEqEpO4buz4buk4buoI0jGr+G7s8av4bumR8OU4buz4bq+V1Thurzhu7Phur7hurDDlErhu7PEqEvhurDhu7PDleG6rsOUxKjhu7PGr0zDlErhu7Phur7hu57Gr+G7s8OZSuG6sMWp4buzw4rhu5Dhu7Phu7fhu7Xhu7PDlFdS4bq84buz4buuI+G7s+G7tktHw5Thu7Phu4xK4buaw5TEqOG7s8avSldTw5TEqOG7s8av4bumw53hurzhu7Phurfhu55L4buz4bq+4buiw5TEqOG7szLhurThu5Dhu7Phuq7DlOG7s+G6vlfhuq7hu7Phu6bhuq7hu7Phu7bhurbhu7Phur5XVOG6vOG7s+G6vuG6tsOV4buzw5lK4bqww5Thu7PhurzhuqTDlMSo4buzxq9K4bqqw5TEqOG7s+G6vErhu5Dhu7Phur5Iw5Thu7PDmUrhu6rGr+G7s+G6vErhu5LGr8aw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69rSuG7gOG7kOG7s8avSuG7nMOUxKjhu7Phu4xH4buz4bq84buu4bqu4buz4bq8UeG7s+G7pOG7qOG6rsOU4buzI+G7s8avSOG7s8av4bqyS+G7szThurRL4buz4bqx4bqueuG6rsWp4buzTMav4buzw5RKRMav4buzQeG7ucawQUFB4buzw5TEqFdTS+G7s+G7i+G6ruG7juG7gMWoxq9Lw5Thu4Dhu7Phur7DguG7s8avSkvDjcav4buzw5XhurLDlMSo4buz4bu24bq24buz4bqiw4HGsOG6oMSCw4Hhu7PDlMSoV1NL4buz4bq6TuG7s8avSldRw5TEqOG7s+G7jMOM4buzxq9Z4buz4buMSkvhu7NA4buow5TEqOG7s+G6vuG7nsav4buz4bq64buww5TEqOG7s8OZSuG6sMav4buzxq/hurJL4buz4bqx4bqueuG6ruG7s+G7tuG6tuG7kOG7s8avSuG6sMOUxKjhu7Phu7fhu7Uv4bu54bu14bu5Qcaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69r4bum4buQw5TEqOG7s+G7jEpL4buz4bq+4buSxanhu7PGr0rhu5zDlMSo4buz4buMR+G7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G6s8Wo4bum4bqu4buA4buO4buz4bq8SuG7kOG7s8avSkQj4buzQOG7qMOUxKjhu7Phur7hu57Gr+G7s+G6vsOC4buz4buMSktIw5Thu7Phu7fGsOG7t+G6oOG7teG7s8OUxKhXU0vhu7PGr0pLw43Gr+G7s8OV4bqyw5TEqMWp4buz4bq8SuG7ruG7syNI4buo4buz4buO4bq24buzw4pDw5Thu7PGr0pXU8OUxKjhu7PGr+G6skvhu7PDlFdS4bq84buzw5ThurYjxrDhu7Phu5fhu6jDlMSo4buz4bq+4buexq/hu7PhurxWw5TEqOG7s+G7jEpLSMOU4buzSuG6tsOUxKjhu7PGr+G7pkvDjeG7qOG7s8OUxKhXU0vhu7PDikPDlOG7s1Xhu7PhurHhuq564bqu4buzxq/hu6ZHw5Thu7PhurpT4buz4bu2w53hurzhu7PDlOG6ssOU4buz4bq+4buSS8aw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5lq4buQ4buo4bum4bq84buAw73hu69kxKjhu6jhu6LDlOG7s2tr4buX4buZZOG7rS/DmeG7rw==

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long