Cập nhật:  GMT+7
4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4buUxrA3Nnvhu554NzZ74bueI8Oh4buefeG7qDbhu549fS7hu557W+G6teG7nj194bq3W+G7niUsNeG7mC99UOG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxrAq4bumJOG7ouG7lOG6qGRo4bueJSA2feG7niU4Nnvhu5494buH4bum4buePcWoPeG7njN9ZOG7nuG7hWRb4buePX3hurdb4buee1vhu6pb4bueY+G6q13hu57hu4Uh4bueJSw14bue4buFxq834bueNMSRPeG7nlF94bueYjvhu559LmPhu559Wyhk4bueNOG7gT3hu55j4bq/4bueUi9QUMOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOaVOG7oOG6rWfhu4zhu559Klt7fWPDkuG7nlLDmVPhuq1n4buM4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89w5Uj4bumN+G6rX1kY303w5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FRU1MvUFBQJFDhu6DDmVPhu6BRUmNUVFJQNFDhu6AtUMOVMuG6rXvhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6LGsDc2e+G7nng3Nnvhu54jw6Hhu5594buoNuG7nj19LuG7nntb4bq14buePX3hurdb4bueJSw14bui4bueZlskY31L4buiw5pU4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olLDmVPhu6Lhu54v4buU4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5RDfSo34bueJTjhu47hu549xag94bueY8Op4bueJVspNeG7nuG7hWRb4buePX3hurdb4buee1vhu6pb4bueY+G6q13hu57hu4Uh4bueJSw14bueNn3hur3hu542fcav4buefcavNnvhu47hu57huqlkxag24bueI+G7puG6q+G7nmI74bueM33huqE2e+G7nj05NuG7nuG6rX3hu6pb4bueY2TDnTbhu55jfSo34buePX1dNn3hu55ixag9feG7njZ94bq94bue4bqpZGjhu54lIDZ94buefVsoNuG7nn3GrzZ9w5Xhu57hu5vFqD3hu5494bq34bueYuG6peG7njNbNn3hu54kN+G7pjZ94bueY30gY+G7njbhur3hurM2e+G7nj3hurs2e+G7nmI74bueJeG6vcOiPeG7nn034buoY+G7niXEgzZ74bueY+G6q+G6peG7njThu6hb4bue4buFxq834bueNnvGr2jhu542xq9ow5Xhu57hu7N74bq94bq1W+G7niTDnTbhu54l4bq9w6I94bue4bqtfSbhuq3hu55jfcWoN+G7njN94bu4ZOG7nmPhuqvhu6Y2e+G7nj19w6nhuq3hu57hu6o2feG7nmPhu6hb4buePcWoPeG7nmLhu4Hhu54zWyg24bueNns3xq9b4bueY+G6q+G6tVvhu5494bq7Nnvhu542feG6veG7nj3FqD3hu55jw6nhu54lWyk14buee1vhu6pb4bueY+G6q13hu47hu55j4bqhNuG7nntbxag3w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lMawNzZ74bueeDc2e+G7njbhurNb4bueNMOhNnvhu55jfSw14bueNn1bIWThu549fV02feG7nmLFqD194bue4bqtfTk2e+G7njZ74bq/4bum4bue4bubN+G7hVskLVDhu6TDleG7nkNkaOG7njZ9Wyw24bueNn1bIWThu542e+G6veG6tVvhu54kw5024buePX034bue4bqrVjZ74buO4buePX1dNn3hu55ixag9feG7njXhuqXhu5494buH4bum4bueNsavaOG7niXhu7Dhu540xq/hu57huqlkxajhu541ZMSDNuG7juG7nuG7hSLhu542fVshZOG7njbhur3hurM94bueJeG7sOG7niU4NuG7njN9xag9feG7nuG7hcav4buee+G6p+G7niPDoeG7njVhW+G7nn3hu6g24buePX0uw5Xhu55tNn3DkuG7nkLhu5vDveG6rOG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUxrA3Nnvhu554NzZ74bueNuG6s1vhu540w6E2e+G7nmN9LDXhu542fVshZOG7nj19XTZ94bueYsWoPX3hu57huq19OTZ74bueNnvhur/hu6bhu57hu5s34buFWyQtUOG7pMOV4bueQ2Ro4bueNn1bLDbhu542fVshZOG7njZ74bq94bq1W+G7niTDnTbhu549fTfhu57huqtWNnvhu47hu549fV02feG7nmLFqD194bueNeG6peG7nj3hu4fhu6bhu542xq9o4bueJeG7sOG7njTGr+G7nuG6qWTFqOG7njVkxIM24buO4bue4buFIuG7njZ9WyFk4bueNuG6veG6sz3hu54l4buw4bueJTg24bueM33FqD194bue4buFxq/hu5574bqn4bueI8Oh4bueNWFb4buefeG7qDbhu549fS7DleG7nm02fcOS4bueQuG7m8O94bqs4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5TGsFsoNuG7nmPhu6hb4buO4buexrA3Nnvhu554NzZ74bue4buFQDbhu57FqOG6reG7niTDqTZ74buePX1dNn3hu55ixag9feG7nntb4bqzW+G7njZ7fVssNeG7nuG7heG6s1vhu557W+G6teG7njXhuqXhu5494buH4bum4bueNn3Gr+G7nn3GrzZ74buO4bue4bqpZMWoNuG7niPhu6bhuqvDleG7nuG7m8WoPeG7njZ9xq/hu559xq82e+G7nj19MOG7nj044bueY30p4buefTfhu6hj4bueJcSDNnvhu54lLjbhu5424buH4bum4bueJSw14buO4bue4bqtfcOpPeG7nuG7hcOp4bueY+G6o1vhu54l4bum4bueUFHhu54zfcWoPX3hu541xINj4bueI8avNuG7nuG7hcav4bueUVPhu6Dhu54zfcWoPX3hu549ZTZ74bueNMSRPcOV4bue4bubxag94bueJVspNeG7nuG6rX3DqT3hu57hu4XDqeG7nj194bq3W+G7niUsNeG7nuG6rX3hu6pb4bueJTg2e+G7nj3hu4fhu6bhu540xJE94bueUX3DleG7nuG7m8WoPeG7nmPDqeG7niVbKTXhu557W+G7qlvhu55j4bqrXeG7njZ94bq94bue4bqpZMWoNuG7niPhu6bhuqvhu47hu559xIPhuq3hu54lLDXhu54l4bq9w6I94bue4bqtfSbhuq3hu5414bql4bueNOG7qFvhu549xag94buePX3hur3hurc2e+G7nmPhuqsiNn3hu54jWylk4bueJFs8NuG7nuG6rX3DqT3hu57hu4XDqeG7njN9xag9feG7juG7njN9Wyxk4bue4buF4bq7w5XDlcOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5RDfeG6oTZ74bueI8WoN+G7njbGr2jhu54l4bq9w6I94buePX1dNn3hu57huqlkaCE24bueY33GrzZ94bue4bqtfeG6o+G7niXhur3hu6bhu57huqvhu6bhu57hu4XGrzfhu542e8avaOG7nlHDmi9Q4bugw5Xhu57hu5vhurs2e+G7nmPhuqs3Nnvhu542e8avaOG7njbGr2jhu47hu57GsDc2e+G7nng3Nnvhu557fVvhu542feG7tjbhu55jfSw14buee+G7tDbhu55Vw5VQ4bug4bug4buePeG7puG7njZ9Wzw14bueNeG6s1vhu47hu5494bumN+G7njZ94buyY+G7nmPhur/hu55Q4bukL+G7pMOV4bueQ2Ro4bueNn1bLDbhu47hu549xag94buePeG7puG7niMoNn3hu542VzZ74bue4buFxq/hu55i4bqj4bueNnvhur3hurVb4bueY+G7h+G7nuG7hTc2e+G7njN94bqhNnvhu55j4busNnvDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUeCnhu55j4bq/4bueUVUv4buk4buO4bueM33FqD194bue4bqpZOG6oz3hu55jLuG7niUuNuG7nsawNzZ74bueeDc2e+G7nuG7hUA24bue4bqtfeG7qlvhu540xq814bueZyZj4bueNnt9Wyg14bueNn3hu6Y2feG7nmPhuqs3Nnvhu57hu4U5Nnvhu55RU+G7nntb4bq14bueY+G6q+G6veG6sz3hu54zfVvhu54j4bumaOG7nuG7hcav4bue4bqs4bub4bqq4bueY+G7qFvhu55iw5024bueI+G7pmjhu55i4bumZOG7njN9W+G7niUuNsOV4bue4buzfeG6vTZ74buefWHhu54zfeG6oTZ74buePeG7tDbhu549feG6teG7njMuY+G7nuG6qWThu6rhu47hu549OOG7nmN9KeG7nuG7hSHhu55jfVg2e+G7njbhurdb4buePeG6veG7nmPhuqvEkeG7juG7niXhur3Doj3hu57huq19JuG6reG7nmLhu4fhu54kw6k2e+G7nuG6rX3hur3hurc2e+G7nmNbKDbhu5494bqhNnvhu549xIM2e8OV4bue4buzLmThu54k4bq94bq3Nnvhu55jXTZ94buO4buefWHhu57huq194buqW+G7niVb4bueJVshZOG7nmPhuqsgw5Xhu57hu7MuZOG7nsOdNeG7nmNdNn3hu47hu542feG7gzZ74bueNnvhur3hurVb4bueNsavaOG7nmI74bueY+G7geG7nmN9Kjfhu54kw6Bb4bueYsOqPeG7njN9w6Eq4bueY+G6qzc2e+G7niPhu6bhu542e8avaOG7juG7nmLhu6Zk4bueJeG6t+G7nmPhu4Hhu54kN+G7niVb4bueNOG7qFvDleG7nkPhuqs3Nnvhu54j4bum4bueNnvGr2jhu542xq9o4buO4buefWHhu55iO+G7njN94bqhNnvhu54l4bq9w6I94bueJVvhu57hu6w24bueY+G7qFvhu542fcav4buefcavNnvhu47hu57huqlkxag24bueI+G7puG6q+G7njZ94bq9Nnvhu57hu4VANuG7nj044bueY30p4bue4bqr4bum4bueNns3xq9bw5Xhu57hu6MuNuG7njZ7xq9o4bueY33DquG7niPhu6bhu47hu559YeG7niXhur3Doj3hu540xq814bueZyZj4bueNnt9Wyg14bueNn3hu6Y2feG7njXEg2Phu5404bu0NuG7njbhu4Phu6bhu57hu4XGrzfhu540xJE94bue4bukfcOV4bue4buzezfGr1vhu57huqvhu6bhu47hu54zfcWoPX3hu55j4bq/4bueUFHhu55jZOG6r1vhu55j4bqr4bql4bueNCw24bue4bqtfeG7qlvhu54l4bq9w6I94bueY1ssNeG7nuG7heG7pj09WzYq4bueJeG7tGjhu54l4bq54bueNeG6s1vhu54l4bq9w6I94bue4bqtfSbhuq3hu540LDbhu549xag94buePX1kaC424bueI+G7pmjhu55j4bqzW+G7nsawNzZ74bueeDc2e8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxKlkY3034bqr4bui4buUQ30qN+G7nuG7hTYqZ+G6reG6qypiYsOVNipj4buYL+G6reG7lA==

Theo vnexpress.net

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Thiên đường nghỉ dưỡng” ở xứ chè

“Thiên đường nghỉ dưỡng” ở xứ chè
2024-07-19 08:13:00

“Tân Uyên Paradise”, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đang là điểm đến lý tưởng, là địa chỉ hút khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Vì vậy, “Tân Uyên Paradise” được người dân...

Á hậu 1 Engfa Waraha: “Tôi luôn yêu Việt Nam”

Á hậu 1 Engfa Waraha: “Tôi luôn yêu Việt Nam”
2022-10-28 07:31:00

Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 - Engfa Waraha khẳng định, cô không buồn trước phản ứng gay gắt của khán giả Việt Nam sau đêm chung kết cuộc thi.

Thợ chụp ảnh đắt khách trong mùa cưới

Thợ chụp ảnh đắt khách trong mùa cưới
2022-10-27 14:45:00

baophutho.vn Hằng năm, những tháng cuối năm đến khoảng tháng giêng, hai của năm sau thường được coi là mùa cưới của các cặp đôi. Thời điểm này, các dịch vụ...

Siêu Nhân trở lại

Siêu Nhân trở lại
2022-10-27 07:12:00

Cách Henry Cavill xuất hiện trong “Black Adam” là tín hiệu cho thấy nhân vật Superman vẫn đóng vai trò quan trọng trên hành trình tiếp theo của Vũ trụ DC mở rộng (DCEU).

Bánh ướt lòng gà kiểu Đà Lạt

Bánh ướt lòng gà kiểu Đà Lạt
2022-10-25 11:16:00

Xuất hiện ở Sài Gòn cách đây 4 năm, quán bánh ướt lòng gà của anh Phước Giàu trên đường Thiên Phước (quận Tân Bình) thu hút đông đảo thực khách gần xa, với số lượng bán ra mỗi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long