Cập nhật:  GMT+7
auG6ouG7j8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR8Ojw4PDjOG6pHbDs2slTeG7gOG6rOG6oMOy4but4bup4bqsw7LDjOG6vMOy4bux4bqiTuG7scOy4bux4bqi4bqow7LhuqJD4buxw7LDjcOD4bqs4bqiw7LDjMOT4buKw7LDjElN4buG4bqs4bqgw7Lhu47hu6PDssOC4bqi4bubw4PDsuG6oMOD4buh4bqs4bqgw7Lhuqxx4bqmw7LhuqJD4buxw7LDteG7jcO14buPLcO14buNw7XDtWov4bqi4buPa2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7NrasOD4bqm4bqgw7Lhu5vhuqTDjOG7gcOzw7PDssONSeG7seG7gcOz4bqiw4zDjEdoLy/hu6vhu5vhuqhH4bqi4buKw4zhuqLhuqjDrOG7juG6rC/Eg8ONdkk9w4PhuqR2w40vw4Phuqbhu5vhuqB2L+G6oMOD4bub4bqoLeG7reG7iuG7sS/hu4/DtcO0w6zhurRH4bqgw7PDssONw4zhu5DhuqR24buBw7PDlcOD4butw4zhuqJow7Lhu5Xhu5Phu41Hw5Rpw7LhuqJ2w4PhuqDhuqLDjGjDsuG7keG7meG7lUfDlGnDs8OyL2vDo0lN4buG4bqs4bqgw7Ip4bun4bqmw7LhuqzhuqjhuqzDsiTDg+G7m8Oy4buwxrDhuqbDrcOyw4zhuqLhu6PhuqzhuqLDskfhuqLDicOyYsOD4bu5w4zDssOjSeG6rsOy4bux4bqi4buIw7LDjElD4bqs4bqgw7Lhu7FF4bqs4bqgw7LDjOG7neG7scOyR+G6okLhuqzhuqDDrcOy4bux4bqiw4nhuqzhuqDDsuG7reG6sOG7seG6osOy4buwPmIq4busLeG7j8ahai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7Nr4buuQcOy4bux4bqi4buKxrDhuqzDsuG7q+G6sMOy4bux4bqi4bqow7LDguG6ouG7m8ODw7LhuqDDg+G7oeG6rOG6oMOy4bqsceG6psOy4bqiQ+G7scOyw7Xhu43DteG7jy3DteG7jcO1w7XDrcOy4bqs4bqg4buj4buQw7Lhu4/hu5cv4buXw63DsuG6o+G7hMOyJMOD4bud4bqow7Lhu61K4buxw7Lhu47hu6PDsuG7ruG7o+G6qMOyw4zhu5/huqjDsuG7r3DDsuG7seG6qsOy4buxReG6rOG6oMOy4buOceG6rMOyw43DicOy4buP4buNxqHhu5Mv4bqjJOG7rC3hu67Doy1iw6HDsuG7juG7t8Oy4buOw4Phu7nhu7HDssOM4bq8w7Lhu7HhuqJO4buxw7Lhu7HhuqLhuqjDsuG6okPhu7HDssONw4PhuqzhuqLDssOMw5Phu4rDssOMSU3hu4bhuqzhuqDDsuG7juG7o8Oyw4LhuqLhu5vDg8Oy4bqgw4Phu6HhuqzhuqDDsuG6rHHhuqbDsuG6okPhu7HDssO14buNw7Xhu48tw7Xhu43DtcO1w6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vDo+G6onbhuqjDsuG7r+G6qsOtw7Lhu7Hhu53hu7HDsuG7seG6vsOyw43hu4TDsuG6oMOD4bud4bqow7Lhu61K4buxw7JH4bqiw4nDg8Oy4bqi4buCR8Oy4buq4bub4bqsw7Lhu7DhuqLhurbDsuG7r+G7n+G6qMOyR+G6okLhuqzhuqDDrcOy4bux4bqiw4nhuqzhuqDDsuG7reG6sOG7seG6osOy4bur4bu54bqs4bqiw7Lhu7A+Yirhu6wt4buPxqHDrcOy4bqs4bqg4buj4bqs4bqiw7LEkcOyw4zhu7XDsuG7r+G6sOG7m8OyR+G6ok3hur7huqzhuqDDsuG6rHLhuqbDsuG7q3LDjMOy4butw4PDgeG6rMOy4burw4Phu7XhuqzDssOM4bqu4bqs4bqiw7LhuqLhuq7huqzhuqLDsuG7sUvhu5vDsuG7reG6sOG7seG6osOy4bur4bu54bqs4bqiw7LDjEnhu7PhuqzDsuG7r+G6sOG7m8Oy4bur4buj4bqsw63DsuG7seG6okvDsuG7r+G6uuG6rOG6oMOyw4zhuqLhu5vhuqbDsuG6pk3hu4rDrcOy4buv4bu3w7LDlOG7iuG7pcOMw7JH4bqiTeG6vuG6rOG6oMOy4bud4bqsw63DsuG6ouG6ruG6rOG6osOyw4zhuqJO4buxw63DskfhuqJN4bq+4bqs4bqgw7JH4bqi4budR8Oyw4zhurzDsuG7seG6ok7hu7HDsuG7seG6ouG6qMOy4bqiQ+G7scOyw43Dg+G6rOG6osOyw4zDk+G7isOyw4xJTeG7huG6rOG6oMOy4buO4bujw7LDguG6ouG7m8ODw7LhuqDDg+G7oeG6rOG6oMOy4bqsceG6psOy4bqiQ+G7scOy4bqm4buAw4PDsuG7juG7gMODw7Lhu7Hhu53hu7HDsuG7seG7pUfDsuG7seG6osSC4bqs4bqiw7JI4buK4buQ4bu34bqsw63DsuG7seG6vsOySOG7iuG7m+G6rMOySOG7iuG7oeG6rMOy4bqk4buSw7LDjEnDk+G7scOyw4zDg+G7tUdpw7LDjOG6okXhuqzhuqDDsuG7q+G7neG6qMOy4buO4bujw7JH4bqiw4nDg8Oy4bqi4buCR8Oy4buO4buAw4PDskfhuqJKw7LhuqLhu4rhu5DhuqzhuqLDsuG7r0HDsuG7seG6qsOyw4zhuqJBw7LDjOG6vMOy4bux4bqiTuG7scOy4bux4bqi4bqow7LhuqJD4buxw7LDjcOD4bqs4bqiw7LDjMOT4buKw7LDjElN4buG4bqs4bqgw63DssOC4bqi4bubw4PDsuG6oMOD4buh4bqs4bqgw7Lhuqxx4bqmw7LhuqJD4buxw7Lhuqbhu4DDg8Oyw4zhuqJ24bqow7Lhu7Hhu53hu7HDsuG7seG7pUfDsuG7r+G6usOyw43hu5vhu4poai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7NrPOG7teG7isOy4but4bqw4bux4bqiw7Lhu4TDsuG7seG7pUfDsuG7r+G6usOy4bqm4bq6w4zDsuG7icOMSeG7n+G6rOG6oMOyw4zhuqLhu53Dg8Oy4bur4bqu4bqs4bqiw7LDjOG6ok3hu4bhuqzhuqDDsuG6puG7gMODw63DssOC4bqiReG6rOG6oMOy4bux4bqqw7Lhu7Hhu5vDsuG7q+G7ueG6rOG6osOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7Lhu7HhurrhuqzhuqDDsuG7r+G6uOG6rOG6oMOy4bqkw4Phu7PhuqzDssOMSuG7scOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7LDteG7l8Oy4bqs4bqg4buj4buQxKlow7Jiw4Phu7nhu7HDssOM4bq8w7Lhu7HhuqJO4buxw7Iow4HDsiHhuqLhu5vDg8Oy4bqgw4Phu6HhuqzhuqDDsuG6rHHhuqbDsuG6okPhu7HDsuG6puG7gMODw7Lhu6/hu6HhuqbDsuG7q+G7oeG6qMOy4bub4bqsw7LDjOG6qOG7o+G6rMOtw7LDjMOD4bu1w4zDssOCw4Phu7nhuqbDrcOyw4xJ4bub4bqs4bqgw7LDjElD4bqs4bqgw63DsuG7ksOy4bqs4bqg4bqi4bqy4bub4oCmw7JH4bqixKjDsuG6ouG7gkfDsuG7r0HDsuG7r+G7oeG6psOy4bur4buh4bqow7LDjOG6osOT4buxw7LhuqLDg+G7ueG6rMOy4bqs4bqg4bqiw4Phu7PhuqbDskjhu4rhu5DDsuG7r+G6sOG6rOG6osOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7Lhu7FF4bqs4bqgw7LDjOG7neG7scOyR+G6okLhuqzhuqDDrcOy4bux4bqiw4nhuqzhuqDDsuG7reG6sOG7seG6osOy4bur4bu54bqs4bqiw7Lhu7A+Yirhu6wt4buPxqHDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOzazzhu7Xhu4rDsuG7reG6sOG7seG6osOy4buEw7Lhu7Hhu6VHw7Lhu6/hurrDsuG6ouG7m8ODw7Lhu4nhu63hurDhu7HhuqLDsuG7r+G7m+G6rOG6oMOy4buvTeG7guG7scOyw4LDg0HhuqbDssON4bqo4budw4zDsuG6rOG6ok3huqzhuqDDsuG7hMOy4bqmTuG7scOy4buv4bq6w7LhuqzhuqDhu4rhu5DDsuG7seG6vsSpaMOyYsOD4bu54buxw7LDjOG6vMOy4bux4bqiTuG7scOy4bqiQ+G7scOyw43Dg+G6rOG6osOyw4zDk+G7isOyw4xJTeG7huG6rOG6oMOtw7LDguG6ouG7m8ODw7LhuqDDg+G7oeG6rOG6oMOy4bqsceG6psOy4bqiQ+G7scOy4bqm4buAw4PDssOM4bqiw5Phu7HDsuG6osOD4bu54bqsw7LDjOG6onbhuqjDskfhuqJN4bq+4bqs4bqgw7Lhu53huqzDrcOy4bqi4bqu4bqs4bqiw7LDjOG6ok7hu7HDsuG6rOG6ok3DssON4bub4buKaMOy4buuw4nDg8Oy4buO4buAw4PDsuG7seG7neG7scOy4bux4bq+w7LDjeG7hMOy4bqgw4Phu53huqjDsuG7rUrhu7HDssOMSeG7s+G6rMOy4buv4bqw4bubw7Lhu6vhu6PhuqzDsuG6ouG7iuG7kOG7ueG6rMOyw4LhuqJF4bqs4bqgw7Lhu7HhuqrDsuG7seG7m8OyPeG7jcOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7Lhu7HhurrhuqzhuqDDsuG7r+G6uOG6rOG6oMOyw4zhurzDsuG7seG6ok7hu7HDsuG6okPhu7HDssONw4PhuqzhuqLDssOMw5Phu4rDssOMSU3hu4bhuqzhuqDDrcOyw4LhuqLhu5vDg8Oy4bqgw4Phu6HhuqzhuqDDsuG6rHHhuqbDsuG6okPhu7HDsuG6puG7gMODw7Lhu6/hu6HhuqbDsuG7q+G7oeG6qMOy4bub4bqsw7LDjOG6qOG7o+G6rMOtw7LDjMOD4bu1w4zDssOCw4Phu7nhuqbDrcOyw4xJ4bub4bqs4bqgw7LDjElD4bqs4bqgw63DsuG7ksOy4bqs4bqg4bqi4bqy4bubacOy4buv4bq44bqs4bqgw7LDjOG6ouG7hsODw7LDjOG6osOT4buxw7LhuqLDg+G7ueG6rMOy4bqs4bqg4bqiw4Phu7PhuqbDsuG7seG7neG7scOySOG7iuG7kMOy4buv4bqw4bqs4bqiw7Lhu5Mhw7Lhu47hu7fDsuG7sUXhuqzhuqDDssOM4bud4buxw7JH4bqiQuG6rOG6oMOtw7Lhu7HhuqLDieG6rOG6oMOy4but4bqw4bux4bqiw7Lhu7A+Yirhu6wt4buPxqHDrMOy4buuw4nDg8Oy4buO4buAw4PDsuG7seG7neG7scOy4bux4bq+w7LDjeG7hMOy4bqgw4Phu53huqjDsuG7rUrhu7HDsuG7sULhuqzDsuG6pOG7n8ODw7LDjMSo4buQw7LDjOG6onbhuqjDssOM4bqu4bqs4bqiw7LhuqLhuq7huqzhuqLDssOM4bqiw5Phu7HDssOM4bu1w7Lhu63hurDhu7HhuqLDsuG7q+G7ueG6rOG6osOy4bux4bud4buxw7Lhu7Hhur7DssON4buEw7LhuqDDg+G7neG6qMOy4butSuG7scOy4bur4bud4bqow7Lhu7Hhu53huqjDsuG7quG7m+G6rMOy4buw4bqi4bq2w7Lhu6/hu5/huqjDskfhuqJC4bqs4bqgw63DsuG7seG6osOJ4bqs4bqgw7Lhu63hurDhu7HhuqLDsuG7q+G7ueG6rOG6osOy4buwPmIq4busLeG7j8ahw7Lhu7Hhu6VHw7LhuqLhu4rhu5Dhu7nhuqzDsuG7r0HDskjhu4rhu5Dhu7XDjMOy4buv4bqw4bqs4bqiw7LhuqLhuq7huqzhuqLDssOM4bqiTuG7scOyR+G6osSow7LhuqLhu4JHw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2s84bu14buKw7Lhu63hurDhu7HhuqLDsuG7hMOy4bux4bulR8Oy4buv4bq6w7Lhu6vhu5vDrcOy4burw4nhuqzDrcOy4bqsceG6psOy4buJ4but4bqw4bux4bqiw7Lhu4TDsuG6pk7hu7HDsuG7r+G6usOy4bqs4bqg4buK4buQw7Lhu7Hhur7DssOMSeG7iuG6rOG6oMOy4bur4bqu4bqs4bqiw63DsuG6rOG6oOG7iuG7kMOy4bux4bq+w7Lhu7Hhu5vhuqjDsuG6ouG6qHThu7HDsuG6rOG6oOG7iuG7kMOy4bux4bq+w7JJ4bulw4zDsuG7seG7m+G6qMSpaMOyYsOD4bu54buxw7LDjOG6vMOy4bux4bqiTuG7scOy4bqiQ+G7scOyw43Dg+G6rOG6osOyw4zDk+G7isOyw4xJTeG7huG6rOG6oMOtw7LDguG6ouG7m8ODw7LhuqDDg+G7oeG6rOG6oMOy4bqsceG6psOy4bqiQ+G7scOy4bqm4buAw4PDsuG7seG7neG7scOy4bux4bq+w7LDjeG7hMOy4bqgw4Phu53huqjDsuG7rUrhu7HDssOM4bq8w7Lhu7HhuqJO4buxw7Lhu61N4buAw4PDsuG6ouG6ruG6rOG6osOyw4zhuqJO4buxw7LDjEnDk+G7scOyw4zhu4rhu5Dhu7XhuqzDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOzayjDgcOyIeG6ouG7m8ODw7LhuqDDg+G7oeG6rOG6oMOy4bqsceG6psOy4bqiQ+G7scOy4bqm4buAw4PDssO14buNw7Xhu48tw7Xhu43DtcO1w7Lhu4nDjEnDk+G7scOyw4zDg+G7tUfDsuG6ouG6qHThu7HDssOMScOT4buxw7LDjOG7iuG7kOG7teG6rMSpw7LDjOG6vMOy4bux4bqiTuG7scOyw4zhuqLDieG6rOG6oMOy4bqs4bqi4bulw4zDssOMSeG7s+G6rMOyw4zhuqjhu6PhuqzDssOM4bq24bqs4bqiw7Lhu47hu6PhuqjDsuG7q+G7iuG6vMODw7LDjeG7neG6rOG6oMOtw7LDjE/DsuG7leG6osO04buNR8Oy4bqs4bqg4buj4buQw7Lhu43hu5MvxqEvw7Xhu43DteG7j8OyLcOy4oCcPOG6oOG7o+G7kMOyw4zhuqjhu6PhuqzDsuG7rcO54bqsw7Lhu69N4bubw7LDjEl5w7Lhu6/hu7XhuqzDssOMSU3hu4bhuqzhuqDigJ3igKZqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu5rhu4rDjOG6ouG6qEnDs2slw4Phu7fhuqzDsinhu5vDg2ovR2s=

Hiền Mai

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022
2021-08-18 17:24:00

baophutho.vn Ngày 18/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 và đón nhận Cờ thi...

Đảm bảo sách giáo khoa cho năm học mới

Đảm bảo sách giáo khoa cho năm học mới
2021-08-16 08:34:00

baophutho.vn Chuẩn bị cho năm học mới, sách giáo khoa (SGK) luôn là vấn đề được phụ huynh, học sinh và các trường học đặc biệt quan tâm, nhất là năm học...

Quyết sách hợp lòng dân

Quyết sách hợp lòng dân
2021-08-12 07:59:00

baophutho.vn Tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX sẽ xem xét và thông qua Dự thảo Nghị quyết việc quy định mức học phí năm học 2021-2022 đối với các cơ sở...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long