Cập nhật:  GMT+7
=e.;ăể]ồồỬ:õỘéộểặ:$Éfắgfặồé];ăáf;[;ộốéẫổ;ộ é;f3fđ;ệứ;ộeổàộ;ồĩỴ;ăeổạf;ãẽ;ăeg;ộáễ;feẻf;!,)<=/e.$=õ;ăể]ồồỬ:õEặ]ắ:$Ãk;ộốởọfđ;Ằéẩổ;õeĩé;Ệéfe;ộậ;Éfắgfặồé];ăeg;ãéậộ;fẩf;ệéfe;ộậ;ệứ;ộeổàộ;ồĩ;ộốẽ;đé";{,;ộư;ỔỒẮ;ăờ];fởoă;f ù;eéẫf;ăeéậễ;ộoé;),V;fẩf;ệéfe;ộậ;ệứ;ộeổàộ;ồĩ;ệeổ;tqă;Ằỉfđ;F]ễ;ựỶ=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õĂ]õộégf:$=éễđ;ăể]ồồỬ:éĂặfộặố:;ồộùểặỬ:uéắộeÝ;{<,õúỲ;eặéđeộÝ;<,.õúỲ:;ồốăỬ://ăỶã]gõeổộegỶtf/ắặồệộgõ/fặuồ/!(.)/...ắ<,[!(,(ộ<>{>ể(-éfắgfặồé]-ệéfe-ộặ-ệùỶềõđ:;]ểộỬ:Éfắgfặồé];ăáf;[;ộốéẫổ;ộ é;f3fđ;ệứ;ộeổàộ;ồĩỴ;ăeổạf;ãẽ;ăeg;ộáễ;feẻf;!,)<:;uéắộeỬ:{<,:;eặéđeộỬ:<,.:;/$=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õĂ]õộégf:$Ôổ]f;ăeỡă;Éfắgfặồé];ăeg;ố5fđ;téẫă;õe"ộ;ộốébf;fđổjf;fe9f;ểqă;ằb;ộốọ;ộe fe;ă"ă;ộ é;f3fđ;ệứ;ộeổàộ;ồĩ;ăáf;ằởòă;ộéậf;e fe;ằb;ăeổạf;ãẽ;ăeg;ộáễ;feẻf;“Éfắgfặồé];T fđ;!,)<Ỷ”;@FđổjfÝ;ừfộ]ố]#=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õÃgắù:$Fđ ù;;ộư;ỔỒẮ;t g;f3ễ;!,!<Ỷ=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õÃgắù:$Ỉfđ;ừéốể]fđđ];ăeg;e]ù;ăeẹfe;õeờ;ằ2;ộeqă;eéẫf;feéẩổ;ăeẹfe;ồ"ăe;ằ g;ộ0g;ă"ă;ộ é;f3fđ;ệứ;ộeổàộ;ồĩỴ;ộeỉfđ;ôổ];ă"ă;ăeởnfđ;ộốẻfe;feở;Ộeâ;téẫă;ể ễỴ;Õegfđ;ộố g;ôổĩă;đé];õel;ãéậf;ệéậf;ộeỡă;ệứ;ộeổàộ;ồĩỴ;Eíă;ãlfđ;ộ é;f3fđ;ệứ;ộeổàộ;ồĩỴ;Eíă;téẫf;ể2fe;ằ0g;ệứ;ộeổàộ;ồĩỴ;t ;Eíă;téẫf;Ồặ];Ể]ãồỶ=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õÃgắù:$Õe"ộ;ãébổ;ộ0é;ểc;ộĩộ;fđeéẫõ;ăờ];ễkộ;ộốởófđ;ằ0é;eíăỴ;Ãk;ộốởọfđ;ă]g;ăaõ;f ù;ăeg;ãéậộ;ộeầễ;ố5fđ;fẩf;ệéfe;ộậ;ệứ;ộeổàộ;ồĩ;Éfắgfặồé];ộốẽ;đé";{,;ộư;ỔỒẮ;eéẫf;ăeéậễ;ộoé;),V;fẩf;ệéfe;ộậ;ệứ;ộeổàộ;ồĩ;ệeổ;tqă;Ằỉfđ;F]ễ;ựỶ=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õÃgắù:$Ộeặg;ỉfđ;ừéốể]fđđ]Ỵ;téẫă;õe"ộ;ộốébf;fđổjf;fe9f;ểqă;ằb;ộốọ;ộe fe;ă"ă;ộ é;f3fđ;ệứ;ộeổàộ;ồĩ;ăợfđ;ăáf;ằởòă;ộéậf;e fe;ằb;ăeổạf;ãẽ;ăeg;ộáễ;feẻf;“Éfắgfặồé];T fđ;!,)<Ỷ”=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õÃgắù:$Ỉfđ;ừéốể]fđđ];fe4ă;ể0é;ố5fđ;ăeẹfe;õeờ;ăợfđ;ằ2;ăổfđ;ăaõ;feéẩổ;em;ộốò;ằb;ểqă;ểởòfđ;ể]g;ằkfđ;ăh;ộeb;ộeẹăe;ỡfđ;toé;feổ;ăáổ;ăờ];ộeẽ;ộốởófđỴ;ộ0g;téẫă;ể ễ;ễoéỴ;ắổù;ộốẻ;eg0ộ;ằkfđ;ệéfe;ắg]fe;t ;ộ0g;ằéẩổ;ệéẫf;ộ é;ăeẹfeỶ=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õÃgắù:$Ỉfđ;ừéốể]fđđ];fhé;ốị;ố5fđ;ằĩé;toé;ă"ă;ồéfe;téầf;ộĩộ;fđeéẫõ;ễổĩf;ộốọ;ộe fe;ắg]fe;fe9fỴ;ăeẹfe;õeờ;ăổfđ;ăaõ;feéẩổ;ăeởnfđ;ộốẻfe;ệe"ă;fe]ổỴ;ã]g;đjễ;ăổfđ;ăaõ;ộẹf;ắớfđ;ọ;feéẩổ;ăaõ;ộeặg;ă"ăe;ộẹăe;eòõỶ=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õÃgắù:$Ă"ă;ắg]fe;fe9f;ễoé;ệeọé;fđeéẫõ;ăh;ộeb;ộéậõ;ăàf;ộẹf;ắớfđ;ệéfe;ắg]fe;fe9f;ắ9f;ồéầổ;té;ễỉ;@ỆỔỐ#;toé;ể2é;ồổaộ;(V/f3ễỶ;Ă"ă;ắg]fe;fđeéẫõ;ộáễ;ộốổfđ;ăh;ộeb;ộéậõ;ăàf;ộẹf;ắớfđ;ộeỉfđ;ộeởófđ;ăợfđ;feở;ộẹf;ắớfđ;ộeởnfđ;ễ0éỶ=/õ$=õ;ăể]ồồỬ:õỒgổốăặ:$Ộeặg;ỘỘÚTF=/õ$

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long