Cập nhật:  GMT+7
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO1KU5NdEFF4buX4buiQcOJ4buX4buiw4FP4buX4bq4w4Lhu5DhurjDguG7l+G7ouG7r+G7nuG7l+G7t+G7lOG6uMOC4buXxJDhuqTDk+G7l+G7ueG6quG6uOG6pOG7l+G7teG7kOG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhu5vGoeG7l0/huqR14bq4w4Lhu48v4bqk4bubw7Xhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUsoQXThu7fhu5XDtSLEguG7l+G6pOG6usO54bu14bqk4buX4bq4w7rhu57hu5fhurjhuqThu6nDieG7l0/huqbEgkvhu5dP4buO4bu14buX4bu1deG7teG7l+G7tcOTR+G7teG7l+G7ucO6w4nhu5dL4bqkdeG6uOG7l+G6pOG6usO64buX4buz4bqo4bq44bqk4buXKU5NdEFF4buXLeG7jy9Lw7Xhu49PdOG7s0VB4buXTk/hu55FQcOs4buVw4l0TcOC4bqm4bq4bOG7nUvhu6Lhu5d0w5NP4bq64buVw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O14buP4bqmw4nDguG7l05N4bu1w6zhu5XhuqRPT0tsLy/hu7N04bq6S+G6pMOTT+G6pOG6um/hu5rhurgv4bq6ReG7t+G7t3RPdC/hu5xB4buzTuG6pk9BL0/huqRB4buXLeG7l8OC4bqm4bq64bqmL+G7ncah4bub4bubL+G7my/hu5vhu53hu6Hhu51y4bu0cuG7tOG7neG7suG7ti/hu5vhu53hu6Fz4bubxqFzcOG7oeG7m+G7o+G7m+G7nV904buadE90TW9ES8OC4buV4buXdEXhuqbDguG6uMOs4buVTeG6psOC4bqkT+G7lcO14buPL0/hu7fDteG7jy9PTcO14buPT03DteG7j0/hu7fDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7UwR0/hu5fEkOG6pMOT4buX4bu54bqq4bq44bqk4buX4bu14buQ4buX4bu24bq64buXT+G6pHXhuqbhu5fhu7l04bq4w4Lhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhu6Lhu6/hu57hu5fhu7fhu5ThurjDguG7l0/DueG6puG7l+G7suG7iuG7l+G6p+G7r+G7nuG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7jy9PdOG7s0VBw7Xhu49PdOG7s0VB4buXTk/hu55FQcOs4buVw4l0TcOC4bqm4bq4bOG7nUvhu6Lhu5d0w5NP4bq64buVw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O14buPL0/hu7fDteG7jy9PTcO14buPT03DteG7j0/hu7fDteG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7jy9PdOG7s0VBw7Xhu49Lw7XhurN0RUFOT+G6puG6uEFv4buPL0vDteG7j0vDteG7snXhurrhu5codOG7lXRNQU964buX4bu1w5V04buXKU5NdEFF4buX4bq4w4LDuuG7nuG7l+G7neG7ny/hu5vhu5vhu5fhu7nhu5B04buXT+G6puG6uG7hu5fhuqfhuqTDleG7l0/hu5DDjOG6uMOC4buX4bq44buQw4zhu7Xhu5fhurjDuuG7nuG7l+G7skHhurhEdMOJ4bqm4bq44buXMUFPdOG6uOG7nnThuqTDk+G7l+G7uXThurjDguG7l+G7okHDieG7l+G7osOBT+G7l+G7ueG6tuG7l0/huqThu4ThurjDguG7l+G6uOG6pHZP4buX4buaw4zhuqbhu5fhu7ThuqThuqzhurjhuqThu5dL4bqkw5Xhu5fhu5rDuuG7lyhH4bqm4buX4bu5RuG6uMOC4buX4bq4R+G6puG7l+G7tXXhu7Xhu5fhu7nhu6vhu7Xhu5fhu7PhuqbhurBP4buX4bua4bqu4buX4bua4bqm4bqw4bu14buX4bq4w4Lhu5jhurjDguG7l+G7ouG7r+G7nuG7l+G7t+G7lOG6uMOC4buX4bu1deG7teG7l8SQ4bqkw5Phu5fhu7nhuqrhurjhuqThu5fhu7Xhu5Dhu5fEqOG7l+G7suG7iuG7l+G6p+G7r+G7nuG7l09N4bq64bq4w4Lhu5dP4bqk4buK4bqm4buXw4LhuqZ04bq44buX4bubxqHhu5dP4bqkdeG6uMOCb+G7j0vDtTBHT+G7l0zDk3Thurjhu5fhu7XhuqThu5Lhu7Xhu5fhu7V04bq64buX4bu1dkvhu5fhu7XDlXThu5cpTk10QUXhu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7PhuqbEgk9u4buXxJDEguG7l+G6pOG6usO54bu14bqk4buX4bq4w7rhu57hu5fhu7N04bq64buXw4JGw4nhu5fhu7V0w4nhu5fEkMSCT+G7l+G7msOM4bqm4buX4bqkw7rhurjDguG7l0XhurrDuU/hu5fhu7V14bu14buX4bqkw7nhurjhu5fhu7XhuqTEguG7l+G7msO64buXxJDhuqbhurbDieG7l07hurp1T+G7l+G7ouG7r+G7nuG7l+G7t+G7lOG6uMOC4buXxJDhuqTDk+G7l+G7ueG6quG6uOG6pOG7l+G7teG7kG7hu5fhurjhuqThu5DhurjDguG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu7N04bq64buXw4JGw4nhu5fhu5rhuqbhurDhu7Xhu5fhu6Lhu6/hu57hu5fhu7fhu5ThurjDguG7l+G7tXXhu7Xhu5fEkOG6pMOT4buX4bu54bqq4bq44bqk4buX4bu14buQ4buXxKjhu5fhu7jhu4LhurjDguG7l11BTcOTTnRFQcOJb+G7l+G7tHXhu7Xhu5dMw5N04bq44buX4bu14bqk4buS4bu14buXKU5NdEFF4buX4bqk4bue4buX4bua4bq+4bq4w4Lhu5fDiUdP4buXT8OT4buew4Phurjhu5fhu7Phu4Thu5fhu7XhuqThuqzhurjhuqThu5dP4bqk4buS4bu14buX4bua4bqu4buX4buaduG6uOG7l+G7ueG6ruG7l+G6uMO64bue4buXTuG6ouG7l+G7teG6pOG6uuG7l0vhuqTDgUvhu5fhu7PGsE/hu5fhu7l3w5Phu5fhu7V14bu14buX4bu1w5NH4bu14buX4bu5w7rDieG7l0vhuqR14bq44buX4buaw4zhuqbhu5fhu7XhuqThuqzhurjhuqThu5dMw5Phu57huq7hurjhu5fhurN0RUFOT+G6puG6uEFv4buPS8O14bqnTeG7kMOM4bu14buX4bu54bq8buG7l+G7teG6pOG6rOG6uOG6pOG7l0zDk+G7nuG6ruG6uOG7l+G6s3RFQU5P4bqm4bq4QeG7l+G7ueG7p+G7l8SQ4bqk4bux4bq4w4Lhu5fhu7nhuqrhurjhuqThu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buX4bq4w4JG4bqm4buX4buaw7rhurrhu5fhu7PDuuG6uOG7l+G7ucO6w4nhu5dL4bqkdeG6uOG7l+G6uMSCw5Phu5cpTk10QUXhu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buX4bq4w4Lhu5jhurjDguG7l0/hurrDuuG6uOG7l+G7s0fhu5fhu5rhuqbhurDhu7Xhu5fhu6Lhu6/hu57hu5fhu7fhu5ThurjDguG7l+G7tXXhu7Xhu5fEkOG6pMOT4buX4bu54bqq4bq44bqk4buX4bu14buQ4buXT03Dg+G6uOG7l+G7muG7jOG6uMOC4buX4bu5dk/hu5fhu7XhuqThuqbEgsOJ4buX4bu54bq84bq4w4Lhu5fhu7N04bq64buXw4JGw4nhu5fhu7Xhu6Xhu5ddQU3Dk050RUHDiW/hu49Lw7Xhu7bhu4zhu5cpTk10QUXhu5fhu7Xhurzhu5dMw5Phu57Egk/hu5fhu7nhuqrhurjhuqThu5fhurjDguG7mOG6uMOC4buX4bui4buv4bue4buX4bu34buU4bq4w4Lhu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bubxqHhu5dP4bqkdeG6uMOC4buXw4nDuuG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu7N04bq64buXw4JGw4nhu5ddQU3Dk050RUHDieG7l0/huqThuqjhu5fhu7XDlOG6uMOC4buX4bu14bqk4buQdOG7l0/huqThurbhu5dP4bqkw5Phu57Egk/hu5dL4bqk4buO4bu14buX4bqzdEVBTk/huqbhurhB4buXT+G6psSCS+G7l0/hu47hu7Xhu5fhu7nDusOJ4buXS+G6pHXhurhv4buX4bqn4bqo4bq44bqk4buX4bqk4bqo4bq44bqk4buX4bq4w7rhu57hu5fhu7XhuqRC4buXRcO6w4nhu5dP4bqmxILhurjhu5dPTeG6qOG6uOG6pOG7l+G7ucO6w4nhu5dL4bqkdeG6uOG7l+G6pOG6usO64buX4buz4bqo4bq44bqk4buXKU5NdEFF4buXLeG7l+G6s3RFQU5P4bqm4bq4QeG7l+G7t3jDieG7l+G7teG6pOG7r+G6uOG7l0/DueG6puG7l+G7teG6pElv4buX4bqn4bqkQeG6uuG7l8OqMsOq


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

TT Iran muốn tranh luận trực tiếp với TT Mỹ

TT Iran muốn tranh luận trực tiếp với TT Mỹ
2009-11-24 14:43:00

ổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã đề xuất một cuộc tranh luận trực tiếp với nhà lãnh đạo Mỹ Barack Obama về những vấn đề toàn cầu, một quan chức Iran hôm 23/11 cho biết....

Cựu Thủ tướng Thái Lan Samak qua đời

Cựu Thủ tướng Thái Lan Samak qua đời
2009-11-24 14:21:00

amak Sundaravej, người lên nắm chức vụ Thủ tướng Thái Lan trong một thời gian ngắn thì bị lật đổ, vừa qua đời tại Bangkok sáng nay (24/11) vì bệnh ung thư, hưởng thọ 74 tuổi....

Tàu lưỡng dụng Mistral của Pháp cập cảng Nga

Tàu lưỡng dụng Mistral của Pháp cập cảng Nga
2009-11-24 12:56:00

gày 23/11, tàu quân sự lưỡng dụng Mistral của hải quân Pháp đã cập cảng Saint Petersburg trên sông Neva, Liên bang Nga.Tàu Mistral của Pháp cập cảng Saint Petersburg. Ảnh: APSự...

Iran vẫn theo đuổi tên lửa hiện đại của Nga

Iran vẫn theo đuổi tên lửa hiện đại của Nga
2009-11-23 13:25:00

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi vừa cho biết, nước này vẫn tiếp tục theo đuổi hợp đồng mua hệ thống tên lửa phòng không hiện đại của Nga, bất chấp những thông tin cho...

Thủ tướng Ấn Độ thăm Mỹ ’tìm kiếm cân bằng'

Thủ tướng Ấn Độ thăm Mỹ ’tìm kiếm cân bằng'
2009-11-23 09:23:00

rước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nói nước này không nghi ngờ phía Mỹ sẽ ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Mỹ - Ấn, nhưng Ấn Độ muốn có được...

Venezuela mua 300 xe thiết giáp của Nga

Venezuela mua 300 xe thiết giáp của Nga
2009-11-23 09:13:00

ổng thống Venezuela Hugo Chavez hôm qua thông báo nước này sắp nhận 300 xe tăng và xe bọc thép từ Nga, đồng thời kêu gọi người dân tham gia lực lượng vũ trang để bảo vệ đất...

Tàu chở 242 người chìm tại Indonesia

Tàu chở 242 người chìm tại Indonesia
2009-11-23 08:31:00

ảnh sát Indonesia cho biết, một tàu chở 242 người lật gần đảo Sumatra của nước này hôm nay khiến hàng trăm người mất tích.AP cho biết, tàu Dumai Express 10 bắt đầu cuộc hành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long