Cập nhật:  GMT+7
Ò.ỖỘÝ]RẵẵIỒằÂ!â]ỶỒỌứ.!ỘỴÚ ,Ộẻ!$ Ộ $ấỘ,cà ,Ò/.ỖỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÒ!",ỘẵẳÝIỒ//ÝMYR0ằ.ấâ.0Mẻ /ỲỶẵ[â0ằ/ Ỷẽẵ/ƠỖƠỜ/ỜQỲỜỔPỜQỢỚâỖỠỠỠƠQ]ỖM}ằ,ỒỘ/ỌÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌôSÝỘỴ8 ,ỘÝ.(ỘỴÚ ,Ộẻ!$ Ộ[.ấỘƠLỘêÙỘứ!"ỘồdÝỘâẳR0ỘỴa!ỘÝ6 ,Ộẻ!&ÝỘẵRấỘ[.!Ộ[.ấỘỲắỘÝSÝ.Ộ]ếMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌẴRấỘ.à ỘỖỔỘ ,TếỘ[.ấỘƠỘẻTỘ[.ấỘỖỔLỘêÙỘứ!"ỘồdÝLỘâ.T .Ộằ.7ỘẺ!&âỘÂẳ)ỘỴcãÝỘỲắỘằ.0 ,Ộâ4RLỘõ(Ộâ.cỘồÚ ,ỘẫếLỘô.ẫỘâ<Ý.ỘtồửốỘêÙỘứ!"ỘồdÝỘử,ấế: ỘÂ.<ỘÂỰ"ỘỴÙỘâẳăỘ]U!Ộ .<ằỘẵ7 ,ỘẻTỘ]T"Ộẻ!&ÝỘY) .Ộâ.cả ,MỘÂẳ2ỘÝ.ấế& Ộẻạ!ỘÝ.ầ ,Ộâ6!LỘỴ8 ,ỘÝ.(ỘÝ.0ỘY!%âJỘẴấ7âỘƠỖỘ ,TếLỘ[.ấỘƠỘẻTỘ[.ấỘỖỔỘâẳ0 ,ỘêÙỘY<Ộằ.0 ,Ộâ4RLỘâ6!ỘÝậ ,ỘÝSÝỘỴ8 ,ỘÝ.(Ộâẳ0 ,ỘồÚ ,ỘẫếLỘõôồỘằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘôữẺuố-ỖQỘÝẫRỘêÙỘ]ầÝỘ T0ỘÝb ,ỘÝÚ"Ộâ.ỬếỘÝỤ ,Ộ .cỘỲỰếỘỴT MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÂ.ả!ỘỴ!?"ỘƠỘ[.ấỘÝẫRỘêÙỘứ!"ỘồdÝỘY<Ộằ.0 ,Ộâ4RỘỴầ ,ỘẻT0ỘỲ<ằỘÝR0ỘỴ!?"ỘÝ.ấW ỘY<ỘÝ.0ỘÝ6 ,ỘâSÝỘYỮấỘÝéỘồõẶtỘ[.1RỘÊẺỘẻTỘỴU!ỘY!?ấỘtồửốỘÝSÝỘÝỬằỘ .!&"Ộ[ệỘƠỔƠỖ-ƠỔƠỞLỘâẳ$ ỘỴ8 ,Ộ]ầRỘỴR ,ỘÝ.( Ộẳ9…Ộ[.!% Ộ ẹỘõ(Ộâ.cỘồÚ ,ỘẫếỘêÙỘâ.$"Ộ .!*ấỘ]0Ộ]Ủ ,MỘôỰ ỘYŨ ,ỘÝÚ"ỘêầÝLỘỴ8 ,ỘÝ.(ỘÝậ ,Ộâ.cả ,ỘâẳeÝỘồÚ ,ỘẫếLỘõR ỘÂ.cả ,ỘẻẩỘồÚ ,ỘẫếỘêÙỘ.3ằỘYT Ộâ.T .Ộ]VằỘõôồỘằ.2 ,ỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.LỘằ.Ự ỘÝ6 ,Ộ .!&"ỘẻẩỘÝẩỘâ.?ỘÝ.0Ộâđ ,Ộâ.T .Ộẻ!$ Ộẻạ!Ộâ! .Ộâ.Ữ ỘỴ0T Ộ[%âỘỴ?ỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘẻTỘ.0T Ộâ.T .Ộâ7âỘÝ6 ,ỘâSÝỘYỮấỘÝéMỘÂẳ0 ,ỘƠỖỘ ,TếỘƠỘ[.ấỘY<Ộằ.0 ,Ộâ4RLỘõ(Ộâ.cỘồÚ ,ỘẫếỘêÙỘử,ấế: ỘÂ.<ỘÂỰ"ỘÝậ ,ỘÝSÝỘỴ8 ,ỘÝ.(Ộâẳ0 ,ỘõôồỘằ.2 ,ỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘôữẺuố-ỖQLỘõôồỘYỮấỘÝéỘ]ấ6 ỘâV ỘâỰ"LỘâV Ộ]eÝLỘ.%âỘ") .Ộẻ)ỘÝ6 ,Ộẻ!&ÝMỘồ8 ,ỘÝ.(ỘÂỰ"ỘâỰ"ỘẵeJỘÂẳÚ!ỘặấRỘẵeỘẻ!&ÝỘẻđRỘẳ8!Ộ"ạ!Ộâ.ỬếỘâ! .Ộâ.Ữ ỘỴ0T Ộ[%âLỘâẳSÝ.Ộ .!&"Ộ]T"Ộẻ!&ÝỘ.%âỘ") .ỘÝẫRỘÝSÝỘỴ8 ,ỘÝ.(Ộâ.T .Ộẻ!$ Ộâẳ0 ,ỘõôồMỘĂỘâẳ0 ,Ộ[.ấỘẻeÝỘY<Ộằ.0 ,Ộâ4RLỘÝSÝỘỴ8 ,ỘÝ.(ỘỴÚ ,Ộẻ!$ ỘỴÙỘằ.SâỘ.ấếỘẻR!Ộâẳ2Ộ $ấỘ,cà ,Ộâẳ0 ,Ộẻ!&ÝỘâấế$ Ộâẳấế* LỘẻV ỘỴ9 ,Ộ ,cả!ỘỲỰ LỘâ.T .Ộ]VằỘÝSÝỘâaỘ,!S"ỘẵSâỘÝ9 ,ỘỴ8 ,Ộ.T ,Ộ ,TếỘỴ!ỘỴ0Ộâ.Ự Ộ .!&âLỘÝ.>ỘỴU0ỘÝSÝỘỴ0T Ộâ.?Ộ.áỘâẳãỘ ,cả!ỘỲỰ Ộâẳ0 ,Ộẻ!&ÝỘâ.ấỘ.0UÝ.Ộ]ầRỘẻTỘâaỘÝ.dÝỘâ.T .ỘÝ6 ,ỘÝấ9ÝỘYỮấỘÝéỘâ.Ỷ0ỘỴầ ,Ộâ.6 ,ỘỴ!&ằỘỢứỘÝẫRỘõ9ỘẾỘâ%MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌứ.ấỘƠỘÝ1ỘỚỞỢỘ.9ỘỲỰ LỘô.!ỘY9ỘÝ1ỘỚỚỘỴÚ ,Ộẻ!$ LỘõR ỘÝ.!ỘẫếỘỴÙỘ.3ằLỘâ.7 ,Ộ .ỬâỘâ.T .Ộ]VằỘPỘâaỘ,!S"ỘẵSâỘÝ9 ,ỘỴ8 ,Ộâẳ$ ỘÝàỘẵăỘPỘâaỘỲỰ ỘÝcỘâeỘặấÚ Ộẻ*ỘgửÂÂỘỴ8 ,Ộâ.ả!Ộằ.Ự ỘÝ6 ,Ộ"á!ỘỴÚ ,Ộẻ!$ Ộằ.ẩỘâẳSÝ.Ộ.à ỘƠỔỘ,!RỘỴ) .Ộ]!* Ộ[*ỘỴ?Ộâấế$ Ộâẳấế* LỘỴ9 ,Ộẻ!$ Ộa ỘỴ< .ỘâcỘâcă ,Ộ ,cả!ỘỲỰ MỘÂẳcạÝỘâ) .ỘâẳU ,Ộ“ 9!ỘYỬâỘêấỬâLỘ ,0U!ỘYỬâỘ .Vằ”Ộâẳ0 ,Ộ[.!Ộ]ầRỘ ,0T!ỘỴ8 ,ỘỴÙỘỴ% Ộ[ệỘâ.ấỘ.0UÝ.LỘ[.ấỘỴÙỘẳTỘẵ0SâỘỖQỢỘ.9ỘÝ1Ộẳấ9 ,ỘăỘ à!Ộ[.SÝỘẻTỘ"9âỘẵ7Ộ.9ỘỲỰ ỘăỘ[.ấỘ[.SÝỘÝ1Ộẳấ9 ,ỘăỘâẳ0 ,Ộ[.ấỘâ)"Ộằ.cà ,ỘS Ộâ.S0Ộ,ắMỘồ?Ộ,!Ú"Ộâ.!?ấỘÚ .Ộ.că ,ỘỴ% ỘẵÚ ỘêấỬâLỘ[.ấỘ]T"ỘYS0ỘÝS0Ộ,é!ỘtÂÊỘằ.cà ,ỘS ỘêéỘ]ềỘ[.!Ộ]ầRỘÝ.( LỘỴ8 ,Ộâ.ả!ỘẻV ỘỴ9 ,Ộ .ẹ ,Ộ.9ỘỲỰ Ộâẳ0 ,ỘêÙỘÝ1Ộẳấ9 ,ỘăỘ[.ấỘ ,0T!ỘẻTỘ .ẹ ,Ộ ,cả!ỘỲỰ Ộ[.ấỘ[.SÝỘÝ1Ộẳấ9 ,Ộâẳ0 ,Ộ[.ấỘƠỘỴa!ỘÝ6 ,Ộ,ƯâỘÝ.0Ộ .RấMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÂấỮ ỘỴỮấỘâ!$ ỘÝSÝ.Ộ]ếLỘ"á!Ộ ,TếỘâaỘ,!S"ỘẵSâỘÝ9 ,ỘỴ8 ,ỘỴ!ỘỴ0Ộâ.Ự Ộ .!&âỘƠỘ]Ữ / ,TếMỘựá!Ộ]Ữ ỘỴ% ỘỴ0Ộâ.Ự Ộ .!&âLỘÝSÝỘâ.T .Ộẻ!$ Ộ]U!Ộâấế$ Ộâẳấế* LỘỴ9 ,Ộẻ!$ Ộ ,cả!ỘỲỰ Ộế$ ỘâỰ"Ộ .TỘ T0ỘăỘ .TỘỴỬếLỘẻ!&ÝỘâ.Ụ"Ộ 0 ỘỴ8 ,ỘS ,LỘ .V ỘặấTỘâ!%ằỘẻ!& ỘâaỘâ.T .Ộẻ!$ Ộẵ=ỘỴỶ"ỘỴ% ỘâV ỘÝa ,Ộẳ8!Ộ,3!ỘỴ!& ỘÝ.0Ộ,!RỘỴ) .ỘẳRỘ"R ,ỘẻT0MỘồ?Ộ,!Ú!Ộâ4RỘâỰ"Ộ]ềỘÝ.0Ộ ,cả!ỘỲỰ LỘô.!ỘY9ỘỴÙỘằ.Ự ỘÝ6 ,ỘÝSÝỘỴ8 ,ỘÝ.(Ộâẳ0 ,ỘÝ.!ỘẫếLỘâẳcă ,ỘÝSÝỘỴ0T Ộâ.?ỘẻTỘỴÚ ,Ộẻ!$ Ộằ.ẩỘâẳSÝ.ỘÝSÝỘ.9Ộ]!* Ộ[*ỘỴ% Ộâđ ,Ộ .TỘỴ9 ,Ộẻ!$ Ộâ! .Ộâ.Ữ Ộ ,cả!ỘỲỰ KỘ.T ,Ộ ,TếỘâấế$ Ộâẳấế* Ộâẳ$ Ộ.&Ộâ.7 ,Ộ]0RỘâẳấế* Ộâ.R .Ộẻ*ỘÝSÝỘY!& Ộằ.SằỘằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘY& .LỘẻ*ỘÝ6 ,ỘâSÝỘYỮấỘÝéMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌử.ẹ ,Ộ ,TếỘặấRLỘ ,cả!ỘỲỰ Ộ[.ấỘƠỘ[.6 ,Ộ.*Ộặấ$ Ộ.) .ỘÚ .ỘẰ.1ỘY(Ộâ.cỘô.!ỘY9LỘâẳcă ,Ộ[.ấỘử,ấế: ỘẺỤ Ộôcả ,ỘâấếỘ .ẹ ,Ộ ,TếỘ Ủ ,Ộ,ỦâỘẻX Ộ ,cãÝỘêấ6!ỘâđỘâẳ0 ,Ộ[.ấỘẳRỘÝ.7âỘỴ?Ộ]0ỘỴÚ"ỘYÚ0ỘÝấ9ÝỘẵ7 ,ỘÝ.0Ộ ,cả!ỘỲỰ ỘâđỘ .V Ộ.T ,LỘẻV ỘÝ.ấế? Ộ.T ,Ộ.1RLỘ,3!ỘỴ!& ỘÝ.0Ộ ,cả!ỘỲỰ ỘẳRỘ]ỬếỘ.T ,LỘỴ% Ộ[.!Ộ]ầRỘÝ.( LỘ .ỦÝỘ .ăỘ ,cả!ỘỲỰ ỘỴ!Ộ,ƯâLỘ[.ấế% ỘÝS0Ộ"á!Ộ .TỘÝ.>Ộ $ ỘY7Ộâẳ(Ộ.R!Ộ ,cả!ỘẻTỘằ.Ú!Ộ,!ẹỘỴầ ,Ộ[.0Ú ,ỘÝSÝ.ỘƠ"…Ộồ8 ,ỘÝ.(Ộôcả ,ỘâỰ"ỘẵeJỘử.ẹ ,Ộ ,TếỘỴỮấỘ"ạ!Ộằ.0 ,Ộâ4RLỘÝ1Ộ ,TếỘâ6!Ộ]T"ỘQỘYS0ỘÝS0LỘ.à ỘÝ.ẩÝỘ]Ữ ỘẳRỘÝ.7âLỘ ,.ỶỘ.T"ỘâẳỤ"ỘÝấ9ÝỘỴ!& Ộâ.0U!ỘÝẫRỘÝỬằỘâẳ$ ỘẻTỘ ,cả!ỘỲỰ Ộ.4!Ộâ.Ụ"LỘỴ% ỘÝSÝỘ,!RỘỴ) .ỘÝ1Ộ ,cả!ỘY& .ỘrỔỘỴ?Ộâ.Ụ"Ộ Ủ"Ộâ) .Ộ.) .LỘY7Ộâẳ(ỘÝSÝỘỴ0T Ộâ.?Ộ,!ầằỘÝSÝỘ,!RỘỴ) .ỘÝ1Ộ ,cả!ỘỴ!ỘÝSÝ.Ộ]ếỘâVằỘâẳấ ,Ộ,ƯâỘ]ầRLỘÝ.Ụ"Ộẵ1ÝỘ,!RỘẵầÝLỘ,!RỘÝỮ"MỘô1Ộ.6"ỘẻđRỘYc ,ỘYSâỘÝà"Ộ]$ LỘỴ!& Ộâ.0U!ỘẳỶ0Ộ]U!Ộằ.Ú!ỘỴ!Ộ]ấ6 MỘẴấ7âỘƠỖỘ ,TếỘằ.0 ,Ộâ4RLỘâ6!ỘÝ.cRỘ.*ỘY!%âỘ,!ỬÝỘ ,ẫỘâẳcRMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌử.) Ộ]U!ỘƠỖỘ ,TếỘY<Ộằ.0 ,Ộâ4RLỘÝ1Ộâ.?Ộ[.Ứ ,ỘỴ< .LỘỲcạ!ỘẵeỘ]Ù .ỘỴU0LỘÝ.>ỘỴU0Ộặấế%âỘ]!&âỘÝẫRỘÝỬằỘâẳ$ LỘâ! .Ộâ.Ữ ỘâẳSÝ.Ộ .!&"Ộ $ấỘ,cà ,ỘÝẫRỘÝSÝỘỴ8 ,ỘÝ.(Ộâẳ0 ,ỘõôồỘằ.2 ,ỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘôữẺuố-ỖQỘÝẫRỘêÙLỘẻR!Ộâẳ2Ộ $ấỘ,cà ,ỘÝẫRỘÝS ỘY9LỘỴÚ ,Ộẻ!$ LỘỴƯÝỘY!&âỘ]TỘỴÚ ,Ộẻ!$ Ộâẳ0 ,Ộô.!ỘY9Ộ[.ấỘƠỘỴÙỘ,1ằỘằ.Ữ Ộ[.6 ,Ộ .4Ộâẳ0 ,ỘÝấ9ÝỘÝ.!% Ộằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘY& .ỘôữẺuố-ỖQLỘ,1ằỘằ.Ữ ỘẻT0Ộâ.T .ỘÝ6 ,ỘÝẫRỘÝấ9ÝỘYỮấỘÝéỘồõẶtỘ[.1RỘÊẺỘẻTỘỴU!ỘY!?ấỘtồửốỘÝSÝỘÝỬằỘ .!&"Ộ[ệỘƠỔƠỖ-ƠỔƠỞMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằgấâ.0ẳỒỌô.!Ộtcà ,Ò/ằỌ

Chi Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kỳ II: Hướng mở triển vọng

Kỳ II: Hướng mở triển vọng
2021-05-30 14:01:59

baophutho.vn Với mục tiêu phủ xanh đất trống đồi núi trọc, giữ đất, giữ nguồn nước và giữ rừng, huyện Yên Lập xác định lâm nghiệp là hoạt động kinh tế mũi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long