Cập nhật:  GMT+7
w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7kcOyfeG6suG7gMSQ4buTQuG6suG7hOG7k+G7lOG6pGxsbOG7k8SoTXLhu5NC4bqy4buEa+G7k8SoTXLhu5NMdeG6tMOzL+G6suG7lcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4gs4bu1ccO94buRw7Lhuq/hurUgLeG7k1nhurLhu45x4buTeHFF4buT4bq24bq0SeG7k+G6skV0TOG7k+G7s+G7gsSQ4bq24buT4buU4buvxJDhu5NMdeG6tOG7k+G7s+G7jknEkOG6tuG7k3jhu4Lhu5NMSsOAxJDhu5Phu7PhuqZx4buTeHPEkOG7k0N04bq04buT4buzceG7k8O9dMSQ4bq24buT4buI4bqyRcSQ4bq24buT4buI4bqyTuG7k8SQ4bqy4buO4buTxJDhurZz4bua4buTxJBx4buabOG7k+G6s+G7kOG7k0zhurJxROG7k+G6tuG6tHHhu5N5w5Jx4buTeXJ54buT4bqyRXRM4buT4buz4buCxJDhurbhu5PEkHPhu5rhu5Phu7PDuuG7k+G7s+G7tUThu5NDdOG6tOG7k0PDjeG6tOG7k8OCeeG6suG7k0LhurTEkOG6suG7k0zhuqDhu5Phu5ThuqLhu5PEkOG6suG6tOG6ok3hu5NExalM4buT4buz4buA4bq04buT4buUSOG6tOG7k+G7s0nhurThu5NL4buAxJDhurbhu5PGoMO64buT4bqy4buC4bq0bOG7k+G6tU3hu5rhu5PEkOG6suG6tMOAxJBr4buTTOG6pMSQ4bqy4buTTEp0xJDhurbhu5PGoOG7teG7k8SoTXLhu5NMdeG6tGvhu5PGoOG7teG7k3nhurLDjOG7k+G7lOG7r0zhu5ND4bq0w4NNa+G7k+G7s+G7sUzhu5Phu7Nya+G7k0NzROG7k+G6vuG7k8SQ4bqy4bq04bquROG7k0Thur7hurThu5NMSuG7jknEkOG6tmvhu5PhurLhurzEkOG6tuG7k0LhuqBM4buTeeG7sU3hu5NExalM4buT4buz4buOScSQ4bq24buT4buUc+G7k0Thu7FM4buTccSQ4buTTEVzxJDhu5PhurbhurRxReG7k0zhurLhur7EkOG6tuG7k+G6tuG7q+G7muG7k3jDlXnhu5PGoE554buTTEpFxJDhurbhu5PEkOG6suG7q8SQ4buTw73hu6vEkOG7k+G7lHPhu5PGoMO64buT4bqy4buC4bq0bOG7k13FqXnhu5PDvU/hu5Phu7PDuuG7k3nDieG7k3nhurLhuqDhu5NMc+G6tOG7k8ag4buS4buT4buI4bqydExr4buTS0XEkOG6tuG7k+G6snPEkOG6tuG7k8SQ4bq2c+G7muG7k+G7lHfEkOG7k3nDieG7k0xI4bq04buT4bqyc8SQ4bq24buTTErDuURr4buTxJDhurbhurLhuqTEkOG7k0Phu47DjUzhu5PGoOG7teG7k+G7lOG6tOG7k+G7iOG6snRE4buTw4zhu5PhurLhu61N4buT4bqy4bqgTOG7k3lyeeG7k0xN4bua4bqgxJDhu5Phu7Phu45JxJDhurbhu5NMSkXEkOG6tuG7k0zhuqzEkOG6suG7k0Rz4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buTeOG6puG7k3lyeeG7k3lH4buTxKhNccSQ4buTeeG6ssOVeeG7k8SQw7nEkOG6tuG7k0LhurTEgkThu5NMSnHhu5PGoOG7kuG7k0Phu5xsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsiJG4bq04buTeMOVeeG7k8agTnnhu5N5w5Jx4buTxJDhurbhu45J4bq04buTw73hu6vEkOG7k+G7lHPhu5N54bqyw4LEkOG6suG7k8SoTeG7muG6osSQw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOzTHF4Q+G7teG7k0tM4buaQ+G7tWjhu5FEcUrhurbhurTEkMSp4buX4buIxqDhu5NxTUxF4buRw7LDs0xKw7LDs0zDvcOyw7PhurRE4bq24buTS0p5aOG7keG6skxM4buIxKkvL3hxReG7iOG6sk1M4bqyRWzhu5TEkC9FQ8O9w71xTHEv4buW4bu1eEvhurRM4bu1L+G7iOG6skXEkOG6ti1LTS3hurbhurLhurQteeG6suG7teG7iC/hu5fhu5nhu5Xhu5kv4bubL+G7leG7leG7oTrhu5fhu7Thu7Rw4budWeG7oy/hu5Xhu5fhu5nhu6Phu6Phu6Phu6Phu5/hu5nhu53GoeG7l+G7oV/hu4hLbOG6quG7iOG6tuG7keG7k3FD4bq04bq2xJBo4buRQ+G7teG6sEzhu5HDssOzL0zDvcOyw7MvTErDssOzTErDssOzTMO9w7LDs+G7iMOyLHPEkOG6tuG7k8SQ4bq2c+G7muG7k+G7lHfEkOG7k3nDieG7k+G6snPEkOG6tuG7k0xKw7lE4buTQ+G7jsONTOG7k8ag4bu14buT4bq+4buTTOG6vuG7k3nhurLDjOG7k+G7s+G7sUzhu5PEqE1y4buTTHXhurRr4buTxKhNcuG7k0LhurLhu4Rr4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buTeeG6suG7teG7k3nhurLhu6XEkGvhu5NDc0Thu5NKR+G6tOG7k+G7lMO64bq04buTSnHhu5Phu7Phu45JxJDhurbhu5Phu4jhurLhu4Dhu5NEc+G7k0LhurLhur7EkOG6tuG7k3jhuqbhu5PGoOG7kuG7k0Phu5xsw7Mv4buIw7Itw7Mv4buIw7JVxJDhurLhu5N54bqyw5Phu4jhu5NDTnnhu5Nw4buT4bq24bq0SeG7k8SQ4bq2c+G7muG7k+G7l+G7ny3GoeG7k0xKw4DEkOG7k+G7s+G7jknEkOG6tuG7k+G6tUrhu63EkOG7k+G6r+G6sk7hu5Nu4bq24butxJDhu5NZ4bq+xJDhurbhu5NxxJDhu5NM4bqsxJDhurJvw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7MvTHF4Q+G7tcOyUcSQ4bqy4buTIuG6tk3hu5rhuq7EkOG7k+G6ucO5xJDhu5PhurVFc8SQa+G7k8OM4buT4buI4bqy4buOScSQ4bq24buTw53hu5hN4buTW+G7q01r4buTTOG6snPEkOG6suG7k+G7iOG6suG7gOG7k+G6ueG6tMODTOG7k+G6tUrhuqThu5N4w5V54buTxqBOeeG7k0LEgsSp4buT4oCcW3Phu5PhurLhu4Lhu5NC4bq0xJDhurLhu5PDvUVxxJDhurLhu5NMSsOAxJDhu5Phu7Phu45JxJDhurbhu5PhurVK4butxJDhu5Phuq/hurJOa+G7k+G6snPEkOG6tuG7k3nhurLDk3nhu5PEkMO5ROG7k8SQceG7muG7k3nhurJOxJDhurbhu5NM4bq+4bq04buTQ03hur7EkOG7k3jhuqbhu5Phu7PhurTEkOG6suG7k0xx4bq0a+G7k8SQ4bqyw5V54buTw4l54buTeMOM4bq04buTTOG6tOG6oMSQ4bq24buTeeG6uOG6tGvhu5NM4bq04bqgxJDhurbhu5Phurbhu61E4buTSk7hu5N5w5Jx4buT4buz4buCxJDhurbhu5N5R+G7k+G7lHPhu5NL4buAxJDhurbhu5NMSkXEkOG6tuG7k3l1xJDhurLhu5N4w5PhurThu5NET+G7k3jDjOG6tOG7k8ag4bu14buT4bq+4buTTOG6vuG7k0x14bq04buTeeG6ssOM4buTeXJM4buTS+G6vOG6tOG7k0zDlOG7k0vhur7EkOG6tuG7k1vhur7hu5Phu5ThuqLhu5PEqE1x4buT4buz4bur4buabOG7k+G7suG7seG7muG7k3lyeeG7k3HEkOG6suG7k8ag4bu1RC3hu5Phu5TDlHHhu5PEkMOJ4bq04buTccSQ4bqy4buT4bq1RXPEkOG7k+G7lMOUceG7k+G7s+G7jnHhu5NMceG7muG7k3nhurLhuqzhu5Phu5RzReG7k+G6snPEkOG6tuG7k+G7s0VzxJDhu5PGoOG7teG7k+G6vuG7k0zhur7hu5NMdeG6tOG7k8SQ4buA4bq04buT4buzTeG6vuG6tOG7k8SQ4bqycU3hu5N54bqyw4zhu5Phu7Phu63hu5rhu5Phu6Xhu4jhu5Phu7Phu7FMa+G7k3lyTGvhu5NL4bq84bq04buTTMOU4buTS+G6vsSQ4bq24buTW+G6vuG7k+G6suG7jkjEkOG6tuG7k+G7lHNF4buTTOG6snPEkOG6suG7k+G7iOG6suG7gGzhu5PhurVKw4DEkOG7k8ag4bu14buTeeG6suG6rOG7k3nhurLhu7Xhu5Phu4jhurLDkuG7k0ThurThuqDEkOG6tuG7k3h0TOG7k0Thu4JM4buTeXJ54bqy4buTSuG7sUzhu5PhurLhuqTEkOG6suG7k0zhurLDlXlr4buT4bq24bq64bq04buTQ3Phu5N5w4nhu5Phu7PEguG7k8SoTXHhu5NExalM4buTeXJ54buTeUfhu5PEqE1xxJDhu5N54bqyw5V54buTxJDDucSQ4bq2a+G7k3lyTOG7k0vhurzhurThu5Phu5R3xJDhu5NM4bqy4bq04buTxJDhurJxTeG7k0pH4bq04buT4buUw7rhurThu5NMTcSQ4bq24buTTMOJ4bu14buTTErDgMSQ4buTxJDhuqLEkOG7k+G7s+G7jknEkOG6tmzhu5Phu7LDuuG7k3nDieG7k0LhurLhur7EkOG6tuG7k8OCTOG7k+G7lMOT4buT4buUceG7k3nhurJ0ROG7k+G6tuG6tHFF4buTTOG6suG6vsSQ4bq24buTTErDgMSQ4buTTE3hu5rhuqDEkOG7k+G7s+G7jknEkOG6tuG7k8SQc+G7muG7k0Rz4buTxJDhurZN4buaw4DEkOG7k8SQ4bqy4burxJDhu5N54bqy4bqs4buT4buU4bqk4buTw71F4buTeXJM4buTeMOT4bq04buT4buUc+G7k+G7s+G7jknEkOG6tuG7k0xKR8SQ4buTTErhu47DjUzhu5PDvUXhu5NL4bq84bq04buTSkfhurThu5Phu5TDuuG6tGzhu5NdxalM4buT4buz4buOScSQ4bq24buTQ+G6tMOAxJDhu5NMw5N54buT4buI4bqydeG6tOG7k0vhu5Jx4buTeeG6suG7mHHhu5Phu5ThuqThu5PGoOG7teG7k8SoTXLhu5NMdeG6tOG7k+G6tuG7q+G7muG7k+G6suG7juG7k+G6suG6vMSQ4bq2bOG7k1lyeeG7k+G6suG7guG7k8O94burxJDhu5PDjOG7k+G6snHhurThu5N4w4DEkOG7k+G7s+G7jknEkOG6tuG7k3nDleG7k0RG4bq04buTxJDhurZz4bua4buT4buI4bqydeG6tOG7k3hx4buTeOG7gMSQ4buTQ+G7rcSQ4buTQ3FNa+G7k8SoTeG7t0zhu5PEkOG6snPhu5N54bqyReG7k+G7s+G7iuG7k3jDk+G6tGzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyNcSQ4bq24buT4bqv4bqyccSQ4buT4bq5w7nEkOG7kyxza+G7k8SQ4bqyc+G7k8SQ4bunROG7k0xKw4DEkOG7k0xN4bua4bqgxJDhu5PEqE3hu4B54buTQ+G7guG7k+G7l2vhu5NC4bqyTeG7k+G7lOG7kHnhu5N54bqyw43hu5MiTmvhu5PGoMO64buTXeG6tMSQ4bqy4buTIuG6vsSQ4bq24buTbuG6ueG6tMODTOG7k+G6tUrhuqRv4buT4bq24bq0w7rhurThu5N4c+G7msSp4buT4oCcWXJ54buTccSQ4bqy4buTecOV4buTeeG6suG6pk3hu5NC4bqyw4nhu5Phu7PhurThu5PEkOG6suG6tOG6ok3hu5NK4buG4bq04buTQuG6suG7pXnhu5N44bq04bqgTGvhu5NExal54buTw71P4buTeOG6tMSCxJDhu5N4ckXhu5PEqE3hu5rhu5Phu7PhuqbEkOG6suG7k0xK4bq6xJDhurbhu5NMdeG6tOG7k+G7s8O64buT4buz4buOw4154buTeeG7pUThu5N54bqyReG7k0zDlMSQ4bq24buTTE3hu5rhuqDEkOG7k+G7s+G7jknEkOG6tmvhu5NLRcSQ4bq24buTecOJ4buTccSQ4bqy4buTQ3LhurThu5PGoOG7teG7k8SQc0Xhu5N54bqy4bux4buI4buT4bqyc8SQ4bqy4buT4buz4burTWzhu5Mi4bqy4bq04bqiTeG7k0xN4bua4bqgxJDhu5Phu7Phu45JxJDhurbhu5PEqE3hu5rhu5Phu7PhuqbEkOG6suG7k3nhurLhuqzhu5Phu7Phu47DjXnhu5Phu4jhurLhu7fhu4jhu5NMSsOM4buTTOG7gOG6tOG7k+G7s3Hhu5Phu5Xhu5nhu5NM4buxxJBr4buTxJDhurLhu47EkOG6tuG7k8ag4bu14buTeeG6ssOM4buT4buV4bud4buTTOG7scSQ4buTeeG6ssOM4buTQ8OAxJDhu5Phu5R3xJDhu5PEqE1x4buTQ3ThurThu5NDc+G7k3nhurJN4buaw4PEkOG7k0zhurLhu45JxJDhurZs4buTWcOJ4buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k8ag4bu14buT4bq+4buTTOG6vuG7k3nDieG7k0xK4bq6xJDhurbhu5NMdeG6tOG7k+G7ny3hu6Hhu5NM4buxxJBr4buTQ3LhurThu5PGoOG7teG7k3l14bq04buTTOG6tOG6oMSQ4buTQ+G7peG7iOG7k0zhurLDgEThu5PEkOG6ssOC4buIa+G7k+G7s8OJxJDhurbhu5NM4bqyT8SQ4bq24buT4bqyc8SQ4bq24buTeeG6skXhu5NK4buCxJDhurbhu5NM4bqyw4BEa+G7k3lxReG7k0zhurLDgETigKbhu5NDc+G7k3nDieG7k0zhurLEguG7k3nhurLDjOG7k+G7s+G7jsONeeG7k+G7leG7mS3hu5Xhu53hu5NM4buxxJDhu5PEkOG6suG7juG7k0zhurLhu45JxJDhurZs4buT4bq1SsOAxJDhu5NMTeG7muG6oMSQ4buTxKhN4buAeeG7k0Phu4Lhu5NC4bqyTeG7k+G7lOG7kHnhu5PEkOG6snPhu5NM4bq+4bq04buT4buzccSQ4bq24buTw4xr4buTecOV4buT4buUc0Xhu5NC4bqyRXXEkOG6tuG7k+G7ly3hu5Phu5vhu5PhurbhurRJ4buTS3LEkOG6tuG7k3nDieG7k0xI4bq04buT4bqyc8SQ4bq24buTeeG6ssOTeeG7k8ag4bu14buT4bq+4buTTOG6vuG7k3nhurLDjOG7k8SoTcWpxJDhurbhu5NC4bqyceG6tOG7k0zhurJyeeG7k0zDlOG7k0zhuqzEkOG6suG7k8Oqw4DEkOG7k1hy4bq04buT4buUc+G7k3lyeeG7k+G6sk3hu5rDg8SQ4buT4bq14burxJDhu5PhurNHxJBr4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buT4bqzR8SQa+G7k1l2ROG7k33hurLDgOG7k+G7rUThu5Phu61E4buT4buz4bq04buTxqBN4bq+4bq04buTxKhNceG7k+G7s+G7q+G7mmzhu5NdRuG6tOG7k8ag4bu14buTw73huq7hu5N54bqyw5TEkOG6tuG7k+G7iOG6snXhurThu5N54bqyw4zhu5NMSOG6tOG7k+G7lHPhurThu5N4ceG7k3nhurLDk3nhu5NM4buxxJDhu5N54bqyw5Xhu5N54bqydeG7k8OCTGzhu5NdRuG6tOG7k0LhurLhurThu5PEkOG6tuG6suG7teG7k0zhurThuqDEkOG6tuG7k+G7s+G7gsSQ4bq24buTeUfhu5PGoOG7teG7k+G6tuG7rUThu5NKw4JM4buTTOG6vuG6tOG7k0N04bq04buTQ+G6tMOAxJDhu5NM4buOw4zEkOG6tuG7k0N04bq04buTTOG6tOG6oMSQ4bq24buTecOSceG7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5N54bqy4bq04bqgeeG7k8ag4bu14buT4bqydMSQ4bq24buTxJDFqcSQ4bq24buTeeG6ssOM4buT4buU4buM4buTQuG6ssOC4buTTOG6sknhurThu5N54bqy4bq04bqgxJDhu5NMSnHEkOG6suG7k3nhurLhu4DEkOG6tuG7k11Q4oCdbOG7k+G6tUpFxJDhurbhu5N4TeG7hOG6tOG7k0NzROG7k+G7lOG6tMODeeG7k+G7lEjhurThu5Phu7JFc8SQ4buT4buzdOG6tOG7k3jhurTEgk3hu5PhurFN4buAeeG7k+G6suG7guG6tOG7k0zhuqzEkOG6smvhu5Phur7EkOG6tuG7k1vDgOG7k+G6ucO5xJDhu5Nb4bqmeeG6smvhu5N54bqyw5Lhu5NM4bqmeeG6suG7k8OiWCLDneG7k+G6sk3hu5rDg8SQ4buT4bqv4bqyT+G7kyLhurTEkOG6suG7k3nhurJF4buTeOG6tOG6oEzEqeG7k+KAnCzhurTDg8SQ4buTTHThurThu5PDjOG7k+G6r+G6sk/hu5Mi4bq0xJDhurLhu5NK4buxTOG7k8SQ4bqy4bq04bqiTeG7k0xN4bua4bqgxJDhu5Phu7Phu45JxJDhurbhu5NMSkXEkOG6tuG7k+G6sk3hu5rDg8SQ4buT4buzw7rhu5N44bqm4buTxqBN4buAxJDhurbhu5N54bux4buI4buTxJDhurbhurLhurTDgEThu5NMSuG6usSQ4bq24buTw71F4buTxqDhu7Xhu5N54bqyw4zhu5PEqE3FqcSQ4bq24buTTHThurThu5NE4bq84buT4buzcuG7k8OM4buTxqDDuuG7k+G6tUrhuqbhu5PhurFN4buvxJDhu5Phu5Rz4buTeXJMa+G7k0vhurzhurThu5NMSsOAxJDhu5NL4bq+xJDhurbhu5Nb4bq+4buTxKhNcuG7k0x14bq04buTRHPhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5N5w4nhu5N5R+G7k8SoTXHEkOG7k3nhurLDlXnhu5PEkMO5xJDhurbhu5PEkHNF4buTxqDhu5Lhu5ND4buc4buT4buUc+G7k3nhurLhuqZN4buTTEpyeeG6suG7k8SQ4bqy4bq0w4NE4oCdbOG7k+G6teG6pMSQ4bqy4buTTEp0xJDhurbhu5NMSsOAxJDhu5PDveG6tOG6rsSQ4buTSnHhu5PEkOG6suG6tOG6ok3hu5PDjOG7k8SQR+G6tOG7k3nDieG7k3lyeeG7k0Thurxr4buTeXJM4buTS+G6vOG6tGxsbOG7k8SQ4bqy4buOxKnhu5Phu7JFccSQ4buTLE/EkOG6tmvhu5NZdkThu5N94bqyw4Br4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buT4bqzR8SQ4oCm4buUc+G7k+G7s8WpeeG7k3jhurTDg0zhu5NMSsOAxJDhu5NMTeG7muG6oMSQ4buTTOG6rMSQ4bqy4buTQ+G7guG7k8ah4buX4bud4buT4buUc+G7k8SoTeG7gHnhu5ND4buC4buTxqHhu5dZLeG7k8SQR+G6tOG7k3nDieG7k8SQ4bqy4bq04bqiTeG7k8ag4bu14buTeeG6ssOM4buT4buU4buvTOG7k0PhurTDg03hu5NM4bqy4bq04buTeeG6vsSQ4bq24buTxqDhu6vhu5rhu5PDveG7kMSQ4bq24buTQuG6sk3hu5NMSk3EkOG6tuG7k0zhu6tE4buTW+G6ruG7k+G6suG7guG6tOG7k+G7suG6osSQ4buTLE/EkOG6tmzDs+G7iMOy4bq1SnJ54bqy4buTxJDhurLhurTDg0Thu5N5w5Jx4buTeXJ54buTeUfhu5PEqE1xxJDhu5N54bqyw5V54buTxJDDucSQ4bq2w7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6tUrhu69M4buTTOG7kOG7k3HEkOG7k0xFc8SQ4buT4bq24bq0cUXhu5NM4bqy4bq+xJDhurbhu5NMw5Thu5ND4burTeG7k+G7s8O64buTQ3Phu5Phu5Thu7HEkOG7k+G7s+G6ouG7k+G7s+G7jsONeeG7k3l14buTxqDDuuG7k+G6suG7guG6tOG7k8SoTXHEkOG7k0zhu6tEw7NMcXhD4bu14buTS0zhu5pD4bu1aOG7kURxSuG6tuG6tMSQxKnhu5fhu4jGoOG7k3FNTEXhu5HDssOzTErDssOzTMO9w7LDs+G6tEThurbhu5NLSnlo4buR4bqyTEzhu4jEqS8veHFF4buI4bqyTUzhurJFbOG7lMSQL0VDw73DvXFMcS/hu5bhu7V4S+G6tEzhu7Uv4buI4bqyRcSQ4bq2LUtNLeG6tuG6suG6tC154bqy4bu14buIL+G7l+G7meG7leG7mS/hu5sv4buV4buV4buhOuG7l+G7tOG7tHDhu51Z4bujL+G7leG7l+G7meG7o+G7o+G7o+G7o+G7ocah4buf4bud4buV4budX+G7iEvhu5nhu5ds4bqq4buI4bq24buR4buTcUPhurThurbEkGjhu5FK4bq04bq24bqyTOG7kcOyw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7NMSsOyw7NMw73DssOz4buIw7Lhur3hu7Xhu5Phur7hu5NM4bq+4buTeeG6ssOM4buTxKhNcuG7k0x14bq04buT4buzccSQ4bq24buTeOG6puG7k0Phu5B54buTQ+G7jsONxJDhurbhu5NM4bqyccSQ4bqy4buTTEpx4buT4bq24bq0cUXhu5NM4bqy4bq+xJDhurbhu5NC4bq0xIJE4buTTEpx4buTxqDhu5Lhu5ND4bucbMOzL0zDvcOyw7MvTErDssOzL0xxeEPhu7XDskNF4buTQ+G7pcSQ4bq2bOG7k+G7suG7gOG6tOG7k+G7lEjhurThu5NM4bqsxJDhurLhu5NMceG7k3nhu4zEkOG6tuG7k+G7lOG7r+G7mmvhu5Phu5ThurTDg3nhu5PEkHPhu5rhu5Phu7PDuuG7k+G7s+G7jsONeeG7k+G7s8SC4buTeeG7r+G7iOG7k8SQ4bqy4bq04bqiTeG7k0xKRcSQ4bq24buTeXJ54buTeU3hu4J54buT4bqy4bq64buI4buTecOSceG7k1hxxJDhu5NR4bq1O+G6tWrhu5NM4bqy4bq+xJDhurbhu5NM4bq0xJDhu5PEkOG6suG6tOG6ok3hu5NMSsOAxJDhu5N5cnnhu5Phu4jhurLhu45HxJDhurbhu5NM4bq0w4PEkOG7k+G7s3ThurThu5N54bqyTsSQ4bq24buT4buUc+G7k+G7s8O64buTecOJ4buTSuG7sUzhu5PEkOG6suG6tOG6ok3hu5N5R+G7k8SoTXHEkGvhu5PEkOG6tuG7jknhurThu5PDveG7q8SQ4buT4buzw7rhu5NC4bq04bqgxJDhu5PEkOG6tuG6suG6puG7k+G7lOG6ouG7k+G7lOG7scSQ4buT4buz4bqi4buTxJBz4buaa+G7k0zhurLhu69E4buTeeG6ssOC4buTw6JYIsOd4buTTOG6rMSQ4bqy4buT4buzw7rhu5N5w4nhu5PEkOG6suG6tOG6ok3hu5Phu5TDucSQ4buTeHXEkOG7k3nhurLhuqzhu5Phu7N0ReG7k3lyeeG7k3lH4buTxKhNccSQ4buTeeG6ssOVeeG7k8SQw7nEkOG6tuG7k+G7iOG6snXhurThu5NC4bq0xIJE4buTTEpx4buTxqDhu5Lhu5ND4buc4buTxJDhurbhurLhurTDgEThu5NMTnlr4buTS0XEkOG6tuG7k0ThurrhurThu5Phu5ThurTDg3nhu5Phurbhu63EkOG7k8SQ4bqy4buO4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buT4bqy4bqi4buTecOJ4buTTHJ54buTw73Dk8SQ4bq2bOG7k+G6tXThurThu5Phu7PhurThuqJN4buT4buX4buha+G7kyLhurbhurLhuqbhu5Phu7PhuqbEkOG6suG7k+G7leG7m+G7o+G7k3nDknHhu5NbTeG7r0zhu5PhurbhurRxReG7k0zhurLhur7EkOG6tuG7k+G7s+G7jknEkOG6tuG7k3jhu4Lhu5N54buMxJDhurbhu5PEqE3hu5rhu5Phu7PhuqbEkOG6suG7k0rhu7FM4buTSsOK4buTRMOVeeG7k8ag4buS4buT4buI4bqydEzhu5Phu7Phu4DhurThu5Phu5RI4bq04buT4buI4bqy4buOR8SQ4bq24buTTOG6tMODxJDhu5PGoOG7teG7k+G6vuG7k0zhur7hu5Phu5ThurThu5Phu4jhurJ0ROG7k8SoTXLhu5NC4bqy4buEa+G7k8SoTXLhu5NMdeG6tGzhu5Mi4bqy4buOxJDhurbhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5PhurLhurTEgk3hu5Phu5ThuqThu5NLcUXhu5N5cnnhu5N5R+G7k8SoTXHEkOG7k3nhurLDlXnhu5PEkMO5xJDhurZr4buTRHPhu5NMSkXEkOG6tuG7k+G7s8OJ4buTxJDhurjEkOG6tuG7k3nhu4BM4buTQ3Phu5ND4buQeeG7k0Phu47DjcSQ4bq24buTeXXEkOG6suG7k0tyTOG7k+G6tuG6tHFF4buTTOG6suG6vsSQ4bq2LeG7k+G7s0fEkOG7k+G7lOG6puG7k3nDieG7k+G7s8OS4buTTOG6snZE4buTxKhN4bua4bqixJDhu5Phu5Rz4buTxKhN4bua4bqixJDhu5PhurJ0xJDhu5NM4bqy4buQeeG7k0zhurLhurThu5NDdOG6tOG7k0LhurLDieG7k0LhurLDucSQ4buTQuG6suG6tOG7k0xK4bq0xILEkOG7k0LhurJx4bq04buTTErDgMSQ4buTTOG6suG7kHnhu5NM4bqgbeG7k+G6tUpFxJDhurbhu5PhurJx4bq04buTxJDDuUThu5NMSsOM4buTQ3ThurThu5Phu7Phu6vhu5pr4buT4bqy4butTeG7k+G6suG6oEzhu5N5cnnhu5Phu5TDk+G7k8ag4buS4buT4buI4bqydEzhu5Phu5ThurThu5Phu4jhurJ0ROG7k1tN4buvTOG7k+G6tuG6tHFF4buTTOG6suG6vsSQ4bq24buTecOSceG7k0Phu5B54buTQ+G7jsONxJDhurbhu5N54bqyw5V54buTxJDDucSQ4bq24buTeeG6suG6rOG7k3nhurLDkuG7k+G7muG6oE3hu5NM4buv4buI4buTTEpNxJDhurbhu5Phu5RzReG7k+G7s+G7gOG6tOG7k0zhu47DjcSQ4bq24buT4buz4bq04bqiTeG7k0LhurLhurTEgsSQ4buT4buI4bqy4buOR8SQ4bq24buTTOG6tMODxJDhu5PGoOG7teG7k0Thur7hu5NM4bq+a+G7k3nhurjEkOG7k+G7s+G7gOG6tOG7k+G7lEjhurThu5PGoOG7teG7k+G6vuG7k0zhur7hu5N54bq4xJDhu5NK4buxTOG7k8OCTGvhu5Phu7PFqXnhu5N44bq0w4NM4buTQ3Phu5PGoOG7teG7k+G6vuG7k0zhur7hu5N54bqyw4zhu5PEqE1y4buTTErhurrEkOG6tuG7k0x14bq0a+G7k3nhurLDjOG7k+G7lOG7r0zhu5ND4bq0w4NN4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buTeeG6suG7teG7k3nhurLhu6XEkGzhu5Phu7JyxJDhurbhu5N54bqyTuG7k+G7nOG7k3nDieG7k0LhurLhur7EkOG6tuG7k8OCTOG7k8ag4bu14buT4bqyRXRM4buT4buz4buCxJDhurbhu5NMSnLhurThu5Phu4jhurLhu7fhu4jhu5PEqE1x4buTQ3ThurThu5NM4bqy4buOScSQ4bq24buTxqBN4buaw4DEkOG7k8SoTXHhu5N5cnnhu5N54bqy4buATOG7k0LhurTEgkThu5NMSnFr4buTQuG6tMSCROG7k0tFckzhu5N5w5Jx4buTQ+G7kHnhu5ND4buOw43EkOG6tuG7k3l1xJDhurLhu5NLckzhu5PhurbhurRxReG7k0zhurLhur7EkOG6tuG7k0Rz4buT4bqy4butTeG7k8SQ4bqy4buO4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buTeOG6puG7k8ag4buS4buTQ+G7nG7hu4lvbOG7k+G6tUpxReG7k+G7s+G7hOG6tOG7k+G7lEjhurThu5N54bqyTsSQ4bq24buTTOG6vuG6tGvhu5Phur7EkOG6tuG7kyLhurZN4bua4bquxJDhu5PhurVK4bq6xJDhurbhu5Ms4buG4bq0a+G7k1nhurJyxJDhurLhu5PhurXhurJxxJDhurLhu5NMSnHhu5PhurPDjOG7kzvhurRxReG7k0zhurLhur7EkOG6tuG7k+G7lOG7r8SQ4buTTHXhurThu5NM4bqyw5Rx4buTxJDhurLhu6/EkMSp4buT4oCc4bq54bq0w4N54buTxqDhu7Xhu5NM4bq+4buTTOG6vuG7k8SoTXLhu5NMdeG6tGvhu5N54bqyw4zhu5Phu5Thu69M4buTQ+G6tMODTeG7k8ag4bur4bua4buTw73hu5DEkOG6tuG7k0NzROG7k0pH4bq04buT4buUw7rhurThu5PGoE3hu4DEkOG6tuG7k+G7s+G7jknEkOG6tmvhu5Phurbhu6vhu5rhu5Phur7hu5PEkOG6suG6tOG6rkThu5NE4bq+4bq04buTTErhu45JxJDhurbhu5Phu5Rz4buTROG7sUzhu5NR4bq1O+G6teG7k0zhurJJ4bq04buT4bq24bq0ccSQ4buT4bq24butxJDhu5Phu7Phu6vhu5rhu5NDc+G7k0Thu4JM4buTTOG6suG7kHnhu5NM4bqgbOG7k+G6t+G7sUzhu5PEkOG6suG6tOG6ok3hu5PGoOG7teG7k8SoTXLhu5NMdeG6tOG7k0xI4bq04buT4bud4buZw63hu5NMSsOM4buTQ8OAxJDhu5NLReG7k+G7lEjhurThu5NMSuG6usSQ4bq24buTTHXhurThu5PEqE3hu5rhu5Phu7PhuqbEkOG6suG7k3nDknHhu5PGoOG7teG7k+G7lHPhu5PEqE3hu5rhu5Phu7PhuqbEkOG6suG7k+G7s+G7jsONeeG7k+G7iOG6suG7t+G7iOG7k0xKw4DEkOG7k3lyeeG7k0xN4bua4bqgxJDhu5Phu7Phu45JxJDhurbhu5NEc+G7k+G6tuG7rcSQ4buTxJDhurLhu47hu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5N44bqm4buTQ+G7kHnhu5ND4buOw43EkOG6tuG7k3l1xJDhurLhu5NLckzhu5PhurbhurRxReG7k0zhurLhur7EkOG6tuG7k0LhurTEgkThu5NMSnHhu5PGoOG7kuG7k0Phu5xs4buT4bq34bq0w4DEkOG6tuG7k0Phu5B54buTQ+G7jsONxJDhurbhu5PhurXhurJxxJDhurLhu5NMSnHhu5PhurbhurRxReG7k0zhurLhur7EkOG6tuG7k0zhuqzEkOG6smvhu5PDvUXhu5NM4bqydkThu5PEqE3hu5rhuqLEkOG7k+G6snTEkOG7k3nhurLhuqDhu5Phu5Rz4buTQ+G7kHnhu5ND4buOw43EkOG6tuG7k0ThurzEkOG6tuG7k3nhurJF4buTxJDDgMSQ4buTQuG6ssOJ4buTQuG6ssO5xJDhu5NMSkXEkOG6tuG7k+G7lOG6tMODeeG7k8ag4buS4buTQ+G7nOG7k+G7lHPhu5NL4buA4buT4buUw5Phu5PGoOG7kuG7k0Phu5zhu5Phu5ThuqThu5NM4bqy4bqg4buTeeG7jMSQ4bq24buTeeG6suG7jnHhu5Phu7Phu47DjXnhu5PEkOG6suG6tOG6ok1s4buT4bq1SkXEkOG6tuG7k3hN4buE4bq04buTQ3NE4buT4buU4bq0w4N54buT4buUSOG6tOG7k+G7skVzxJDhu5Phu7N04bq04buTeOG6tMSCTeG7k+G6sU3hu4B54buT4bqy4buC4bq04buTTOG6rMSQ4bqya+G7k+G6tuG6tHJE4buTS3JM4buT4buU4bqi4buT4buU4bq0w4N54buTTOG6suG6tOG7k+G6snPEkOG6suG7k+G7iOG6snLhu4jhu5NDTeG7r0zhu5Phu5ThuqLhu5Phu7N1ROG7k3h1ReG7k0xK4buvTOG7k0zhu5Dhu5NxxJDhu5NMRXPEkOG7k+G6tuG6tHFF4buTTOG6suG6vsSQ4bq24buTTErDgMSQ4buT4buz4bqmceG7k3hzxJBr4buT4bq24bq0deG6tOG7k0xK4bqkxJDhurLhu5N5cnnhu5N54burTeG7k+G6suG6vOG6tOG7k8O9ReG7k3lyeeG7k+G7s3ThurThu5N44bq0xIJN4buT4buzxalM4buTSnHhu5PGoEVx4bua4buTxKhNccSQ4bqy4buT4buU4buxxJDhu5Phu7PhuqLhu5NC4bq0xIJE4buTTEpxa+G7k8ag4buS4buTQ+G7nOG7k8ag4bu14buT4bq+4buTTOG6vuG7k8SoTXLhu5NMdeG6tGvhu5PEqE1y4buTQuG6suG7hGvhu5PhurXhurLhu47DjcSQ4bq24buTTHLhu5Mi4bq2TeG7muG6rsSQ4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buT4bqv4bqyRcSQ4bq2a+G7k+G6tUrhu47DjMSQ4bq24buT4buI4bqy4bq4xJDhurbhu5N5dcSQ4bqy4buTS3JM4buT4bq24bq0cUXhu5NM4bqy4bq+xJDhurbhu5NZ4bq+xJDhurbhu5NxxJDhu5NM4bqsxJDhurLhu5N54bqyReG7k0rhu6fEkOG6tsSp4buT4oCc4bq54bq0w4N54buTxqDhu7Xhu5PEqE1y4buTTHXhurThu5PhurJFdEzhu5Phu7Phu4LEkOG6tuG7k0xKw4DEkOG7k+G7s+G7jknEkOG6tmvhu5ND4buQeeG7k0Phu47DjcSQ4bq24buTeXXEkOG6suG7k0tyTOG7k+G6tuG6tHFF4buTTOG6suG6vsSQ4bq24buTxqDhu5Lhu5ND4buc4buTeeG6uMSQ4buT4bqydMSQ4buTeeG6suG6oOG7k0Nz4buTeMOM4bq04buTROG7gkzhu5NL4buA4buTxJDhurZN4buaw4DEkOG7k8SQ4bqy4burxJDhu5NMSsOAxJDhu5NE4buCTOG7k0vhu4Dhu5NMTeG7muG6oMSQ4buT4buz4buOScSQ4bq24buTeeG6suG7jnHhu5N5w4nhu5Phu7PDkuG7k3jhurTDgMSQ4buTeeG7sUThu5NMSuG6usSQ4bq24buTTHXhurRq4buTeeG7q8SQ4buTTErhurrEkOG6tuG7k0x14bq04buTbkxK4buOSHnhu5Phu7Phu6vhu5rhu5N5w4lr4buTS0XEkOG6tuG7k+G7s8O64buTeOG6puG7k+G6suG6vMSQ4bq24buTTMOU4buTxJDDuUThu5Phu5VwcOG7nW/hu5PEkMOAxJDhu5NK4buxTOG7k0LhurLDieG7k8agcnnhu5Phu7PhuqbEkOG6suG7k+G7s8SC4buTeOG7pUzhu5NDRuG6tOG7k+G7lOG6tOG7k+G7iOG6snRE4oCdbOG7k+G6tU3hu5rhu5PEkOG6suG6tMOAxJBr4buTTOG6suG7tUXhu5NC4bq0xJDhurLhu5PEkOG6tuG6suG6tMODROG7k3nDknHhu5NE4buCTOG7k0vhu4Dhu5PEkOG6tuG7jknhurThu5N5w4nhu5N54bqyTeG7msOAxJDhu5NE4bq+xJBr4buT4buU4bq0w4N54buTxqByeeG7k+G7s+G6psSQ4bqy4buTxqDhu7Xhu5N54bqyw4zhu5PEqE1y4buTTHXhurThu5N54bqy4bqs4buTeeG7rcSQ4buTeOG7p8SQ4bq24buTROG7pUzhu5NM4bqy4bq+4bq04buTeeG7jMSQ4bq24buT4buzw5Js4buTLOG7rU3hu5PhurLhuqBM4buTeXJ54buTxqDhu7Xhu5NMdeG6tOG7k3nhurLDjOG7k+G7s3Lhu5PGoOG7q+G7muG7k8O94buQxJDhurZr4buTeeG6ssOM4buTxKhNxanEkOG6tuKApuG7k+G7s+G6ok3hu5PEqE1y4buTTHXhurRr4buTeMOM4bq04buTTErhurrEkOG6tuG7k0Phu47DjcSQ4bq24buTecOSceG7k3lyeeG7k+G7lOG7r0zhu5ND4bq0w4NN4buTxJBz4bua4buT4buz4bqiTeG7k0rhu7FM4buTxJDFqcSQ4bq2a+G7k+G6skfEkOG7k8SQ4buYceG7k0LhurLhurThu5PGoOG7teG7k3nhurLDjOG7k8SQxanEkOG6tmvhu5PEkOG6tuG6suG7teG7k0zhurThuqDEkOG6tuG7k+G6tuG7p8SQ4buTecOSceG7k+G7s+G7gsSQ4bq24buTeUfhu5PGoOG7teG7k3nhu4zEkOG6tuG7k3nDieG7k0zhurLEguG7k8agcnnhu5Phu7PhuqbEkOG6suG7k8ag4bu14buTeeG6ssOM4buTxJDFqcSQ4bq24buT4bqyceG7muG7k8SQ4bqy4bu5bOG7k+G6ueG6ouG7k0TFqUzhu5N54bqyw5Lhu5PEqE1xxJBr4buTQuG6suG6tOG7k3nDieG7k+G7s8OS4buTeUfhu5NLw4zhu5PEkOG6suG7r8SQ4buTeOG6tOG6oEzhu5PGoOG7teG7k8SoTXLhu5NMdeG6tGvhu5N5R+G7k8SoTXHEkOG7k3nhurLDlXnhu5PEkMO5xJDhurbhu5N5w4nhu5NM4bqyxILhu5ND4bq0w4DEkOG7k+G6ssOD4buTxJDhurJJ4buTROG7gkzhu5NL4buA4buTw71FccSQ4bqy4buTxJDhurbhurLhurTDg+G7iOG7k3nDieG7k0xKdEThu5N54burxJDhu5Phu5Rz4buT4buaw4BN4buTeeG7rU3hu5NDcuG6tOG7k8ag4bu14buTeeG6ssOM4buT4bqyc8SQ4bq24buT4buz4bqgxJDhu5N54burxJDhu5Phu7Phu4DhurThu5N54bqyw5XEkOG6tuG7k0NzROG7k3lH4buTS8OM4buTQuG6snJ54bqy4buTxKhNccSQ4buT4buzxILhu5PGoOG7kuG7k0Phu5xs4buTXcWpeeG7k8O9T+G7k+G7lOG6tMODeeG7k0NzROG7k8SQc+G7muG7k3nDieG7k0zhurLEguG7k+G7iOG6ssOVeeG7k0x04buI4buT4buz4bq+4bq04buTeeG6sk5Ma+G7k0tFxJDhurbhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5N5w4nhu5PEkOG6tuG6suG6qHHhu5NDc+G7k0LhurLhur7EkOG6tuG7k0zhurLEguG7k0zhurLhu5B54buT4bqy4bq0w4PEkOG7k+G7s+G7jsONeWzhu5Phu7LDieG7k0Nz4buTeeG6suG7jnHhu5NCxILhu5PGoOG7teG7k0x14bq04buTeeG6ssOM4buTeXJM4buTS+G6vOG6tGvhu5Phu7Phu7FM4buT4buzcuG7k0LhurLhur7EkOG6tuG7k3nhurLhu7Xhu5N54bqy4bulxJDhu5PhurJFxal54buTeeG6suG7teG7k3nhurLhu6XEkOG7k0tH4buTS3PhurThu5N44bunxJDhurbhu5NE4bulTOG7k0zhurLhu45JxJDhurbhu5Phu7PhuqJN4buTTOG6suG7seG7muG7k8SQ4bqy4buOxJDhurbhu5Phu5R3xJDhu5PigJzhu7Phu47DjXnigJ3hu5N54bqyReG7k8SoTXFtbOG7k1nhu4zEkOG6tuG7k0x04bq04buTeE3hu4ThurThu5PhurbhurRyROG7k0tyTOG7k3nDknHhu5Phu7JFc8SQ4buT4buzdOG6tOG7k3jhurTEgk3hu5PhurFN4buAeeG7k+G6suG7guG6tOG7k0zhuqzEkOG6smvhu5Phu7J04bq04buTTHLhu5Mi4bq2TeG7muG6rsSQ4buTIuG6tuG6unnhu5N94bqycsSQ4bqyLeG7k+G6r+G6ssOJ4buT4bq24bq0ckThu5Phu7Phu4B54buTWeG6vsSQ4bq24buTccSQ4buTTOG6rMSQ4bqy4buT4buzw7rhu5NC4bqyxrDEkOG6tuG7k+G7s+G6psSQ4bqy4buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k0LhuqBM4buTxKhNdeG7k0Rz4buTQ+G7kHnhu5ND4buOw43EkOG6tuG7k3nhur7EkOG6tuG7k3HEkOG7k+G7s8O64buTQ3NE4buT4buz4buOw4154buTTEpFxJDhurbhu5NM4bqySeG6tOG7k+G6tuG6tHHEkOG7k8SoTXHhu5Phu7PEguG7k+G6tsOJ4buI4buT4buI4bqy4butxJDhu5PhurbhurR1ROG7k0zhurLhurTEgk3hu5PhurUiO+G6teG7k0xKw4DEkOG7k+G7s+G6pnHhu5N4c8SQbOG7k+G7suG6ouG7k3nhu6/hu4jhu5NMSOG6tOG7k+G7lOG7scSQ4buT4buz4bqi4buTxqDhu7Xhu5Phur7hu5NM4bq+4buTxKhNcuG7k0x14bq0a+G7k+G6vsSQ4bq24buTeeG7jMSQ4bq24buTTOG6ssawxJDhurbhu5NM4bqy4bulxJDhu5PEkMOATeG7k0PDgMSQ4buTROG7gkzhu5NL4buA4buTQuG6ssOJ4buTQuG6ssO5xJDhu5Phu5Rz4buTTOG6ssOUceG7k8SQ4bqy4buvxJDhu5Phu7Phu6vhu5rhu5NDc+G7k0Thu4JM4buTTEpFxJDhurbhu5PEkOG6suG7mMSQ4bq24buT4bua4bqgTeG7k0Lhu7dE4buTeeG6uMSQ4buTTOG7hsSQ4buTTHThurThu5Phu5Rz4buTS8OB4buTxKhN4bua4bqgTOG7k0zhu6tE4buTQuG6suG7pXnhu5Phu4jhurLDk3nhu5NMSkXEkOG6tuG7k0zhurJJ4bq04buT4bq24bq0ccSQ4buTTEjhurRsw7Phu4jDsizhu45IxJDhurbhu5PhurbhurR14bq04buTxKhN4bua4bqgTMOzL+G7iMOyw7Phu4jDsuG6teG6suG7kHnhu5NMSnTEkOG6tuG7k8ag4bu14buT4bq+4buTTOG6vuG7k3nhurLDjOG7k8SoTXLhu5NMdeG6tGvhu5PEqE1y4buTQuG6suG7hGvhu5N54bqyw4zhu5Phu5Thu69M4buTQ+G6tMODTeG7k8ag4bur4bua4buTw73hu5DEkOG6tuG7k+G6tuG7q+G7muG7k+G6vuG7k8SQ4bqy4bq04bquROG7k0Thur7hurThu5NMSuG7jknEkOG6tmvhu5NE4buxTOG7k0RQ4buTxKhNccSQ4buT4buz4bq+4buTTOG6suG6puG7k+G7lHPhu5NE4buxTOG7k3HEkOG7k0xFc8SQ4buT4bq24bq0cUXhu5NM4bqy4bq+xJDhurbhu5NM4bqy4buQeeG7k0vhu5Dhu5Phu7NxxJDhurbhu5NDc+G7k0Thu4JM4buT4buU4buxxJDhu5Phu7PhuqLhu5Phu7NyxJDhurbhu5N4ckXhu5Phu7Phu4LEkOG6tmzhu5PhurXhurJJ4bq04buT4bq24bq0ccSQ4buT4bq24butxJDhu5Phu7Phu6vhu5pr4buTeMOAxJDhu5N5dMSQ4bqy4buT4buU4bq0w4N54buTeeG6suG6rOG7k+G7s3RF4buTeXJ54buTeUfhu5PEqE1xxJDhu5N54bqyw5V54buTxJDDucSQ4bq24buTTMO5xJDhurbhu5N54buOScSQ4bq24buTTOG6suG7kHnhu5PhurLhurTDg8SQ4buTeeG6vsSQ4bq24buTTHJ54buTQuG6tMSCROG7k0xKcWvhu5NC4bq0xIJE4buTS0VyTOG7k8ag4buS4buTQ+G7nOG7k3lyeeG7k0Ny4bq04buTxqDhu7Vr4buTeeG6ssOS4buTxqDhu7Xhu5Phu5ThurThu5Phu4jhurJ0RGvhu5NM4bqsxJDhurLhu5N54buMxJDhurbhu5Phu7PDuuG7k3nDieG7k8SQ4bqy4bq04bqiTeG7k+G7lMO5xJDhu5N4dcSQ4buTeeG6suG6rOG7k+G7s3RFa+G7k+G6suG7jkjEkOG6tuG7k8O9d8SQ4buTecOT4buTTOG6ssSC4buT4buU4bq0w4N54buTTOG6suG7kHnhu5PhurLhurTDg8SQ4buT4buU4buvxJDhu5N54bqyTeG7msSCxJDhu5Phu5Thu69M4buTQ+G6tMODTeG7k8ag4bur4bua4buTw73hu5DEkOG6tmvhu5Phu7Phu7FM4buT4buzcuG7k0xKw4DEkOG7k0zDlMSQ4bq24buTTE3hu5rhuqDEkOG7k+G7s+G7jknEkOG6tmrhu5PEqE3hu5rhu5Phu7PhuqbEkOG6suG7k3nhurJF4buT4buI4bqy4bu34buI4buT4buz4buA4bq04buT4buUSOG6tOG7k0zDlMSQ4bq24buT4buzR8SQ4buT4buU4bqm4buT4buz4buOw4154buT4buI4bqy4bu34buI4buT4buU4buvxJDhu5N54bqyTeG7msSCxJBr4buTTEpFxJDhurbhu5Phu7PDieG7k3nDieG7k+G7msOATeG7k3nhu61N4buTSuG7sUzhu5NKw4rhu5Phu7NHxJDhu5Phu5Thuqbhu5Phu7Phu47DjXnhu5Phu4jhurLhu7fhu4jhu5Phu5Thu6/EkOG7k3nhurJN4buaxILEkOG7k+G7iOG6snXhurThu5NM4bqy4bq+xJDhurbhu5N4ckXhu5NKw4rhu5NL4buA4buTxqDhu7Vr4buTQ0V04bq04buTxqDhu7Xhu5NM4bqycUThu5PhurbhurRx4buT4buU4buvxJDhu5N54bqyTeG7msSCxJBr4buT4buI4bqydeG6tOG7k0zhurLhu5B54buT4bqy4bq0w4PEkOG7k8SQ4bq24bqy4bq0w4BE4buTeXJ54buTxKhN4bua4buT4buz4bqmxJDhurLhu5Phu5ThuqLhu5NMSuG6usSQ4bq24buTTHXhurRr4buT4buU4bqi4buT4buzdUThu5N4dUXhu5NE4bq+4bq04buTTErhu45JxJDhurZs4buTIuG6tnPEkOG6suG7k+G6tuG6tHFF4buTTOG6suG6vsSQ4bq24buTeeG7jMSQ4bq24buT4buzccSQ4bq24buTTMO5xJDhurbhu5N54buOScSQ4bq24buTeOG7hOG7k0tNxJDhurbhu5N5cnnhu5N44bq0xILEkOG7k3hyReG7k0xK4bq6xJDhurbhu5NMdeG6tOG7k0xKw4DEkOG7k3lyeeG7k0xN4bua4bqgxJDhu5Phu7Phu45JxJDhurZr4buT4buz4buGxJDhurbhu5NM4bqySeG6tOG7k8SQ4bq24bqy4bq0w4DEkOG7k3nDlU3hu5PEqE3hu5rhu5PhurJFdHnhurLhu5NDdOG6tOG7k0R0xJDhurbhu5ND4buOSOG6tOG7k+G6tuG6tHFF4buTTOG6suG6vsSQ4bq2a+G7k+G7s8WpeeG7k3jhurTDg0zhu5NDc+G7k+G6tuG6tHFF4buTTOG6suG6vsSQ4bq24buTxJDhu4LhurThu5NM4bqy4bqm4buTeeG6skXhu5Phu4jhurJP4buT4bqyw43hu4jhu5Phu5RI4bq04buT4buaw4BN4buTeeG7rU1s4buT4bqzRcSQ4bq24buTTEpFxJDhurbhu5NM4bqySeG6tOG7k+G6tuG6tHHEkOG7k0xI4bq04buT4buzxILhu5PhurbhurR14bq04buTxKhN4bua4bqgTOG7k8O9w5VM4buT4buz4bq0xIJE4buT4buU4buxxJDhu5Phu7PhuqLhu5PEkHPhu5pr4buTeXJ54buTQ+G7kHnhu5ND4buOw43EkOG6tuG7k3nhurLDlXnhu5PEkMO5xJDhurbhu5N54butxJDhu5NM4bq04bqg4buI4buTTMOTeeG7k+G7iOG6suG7gOG6tOG7k+G6ssON4buI4buTeeG6ssWpTOG7k3nhurLDgWvhu5Phu7N24bua4buTRHTEkOG6suG7k3nhur7EkOG6tuG7k0xyeeG7k0LhurTEgkThu5NMSnFr4buTQuG6tMSCROG7k0tFckzhu5Phu4jhurJyTOG7k+G6suG6tMODxJDhu5Phu5Rz4buTxqDhu5Lhu5ND4buc4buTTOG6suG7r0zhu5PEkOG6tuG6suG6tMOAROG7k0LhurLhu6V5a+G7k3nDieG7k0zDgsSQ4bqy4buTeeG6suG7sUzhu5NKw7nEkOG7k+G7s+G7teG7k3lxRWvhu5PEkOG6suG7juG7k+G7lOG7r+G7muG7k0RI4bq04buTecOJ4buTTOG6ssSC4buTeeG6suG7sUThu5PDvcOVTOG7k0zhuqTEkOG6suG7k0xKdMSQ4bq24buTTErDgMSQbOG7k13FqUzhu5NC4bqycnnhu5N54buMxJDhurbhu5N54butxJDhu5PGoHJ54buT4buz4bqmxJDhurLhu5NKw4rhu5NMSnJ54bqy4buTxJDhurLhurTDg0Thu5N5w5Jx4buTeXJ54buTeUfhu5PEqE1xxJDhu5N5w4nhu5NMSnJ54bqy4buTxJDhurLhurTDg0Thu5NMSkXEkOG6tuG7k+G7lOG6tMODeeG7k8ag4buS4buTQ+G7nOG7k0LhurLhur7EkOG6tuG7k8SQ4bq24bqy4bq0w4BE4buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k+G7lOG6tOG7k+G7iOG6snRE4buTTErDgMSQ4buT4buzxILhu5N5w4nhu5PhurLhuqTEkOG6suG7k0zhurLDlXnhu5PGoOG7kuG7k0Phu5zhu5N54bqyReG7k+G7iOG6sk/hu5PhurLDjeG7iGzhu5Mi4bqgTeG7k0NzROG7k+G7s+G7jsONeeG7k8SQ4bqy4buO4buT4buU4buv4buaa+G7k3nhurLhu6V54buT4bqyxrDEkOG7k0zhuqTEkOG6suG7k0xKdMSQ4bq24buTxqDhu7Xhu5PEqE1y4buTQuG6suG7hGvhu5PEqE1y4buTTHXhurRr4buTROG7sUzhu5NR4bq1O+G6teG7k0vDgeG7k0LhurLhur7EkOG6tuG7k3nhurjEkOG7k+G6skV0TOG7k+G7s+G7gsSQ4bq24buTxJDhurZxxJDhurbhu5PEkOG6suG6tMOAxJDhu5PEkOG6suG7juG7k0xK4buOSHls4buT4buyw5V54buTXeG6tMSQ4bqy


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nỗi niềm gửi con của công nhân

Nỗi niềm gửi con của công nhân
2024-07-13 08:43:00

baophutho.vn Đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động những năm qua đã từng bước đi vào ổn định và ngày càng được cải thiện, nâng cao. Đây là...

Độc đáo rừng lim Ba Hố

Độc đáo rừng lim Ba Hố
2024-07-07 07:55:00

baophutho.vn Trên 300 cây lim xanh, nhiều cây có tuổi đời hàng trăm năm vẫn đương xanh tốt đã tạo nên một quần thể thực vật vô cùng độc đáo và hiếm có. Trải...

Giá thuốc không đồng nhất: Người bệnh lao đao

Giá thuốc không đồng nhất: Người bệnh lao đao
2008-03-10 14:23:00

PTO- Hiện nay trên thị trường thuốc tân dược đang tồn tại một thực trạng đó là giá thuốc không có sự đồng nhất. Mỗi cửa hàng có một giá bán riêng mà không theo một niêm yết giá nào.

Tình người nơi huyện mới

Tình người nơi huyện mới
2008-03-07 15:35:00

Vừa nhận được con trâu từ tay chúng tôi, anh Hoàng Văn Tư phấn khởi tra cày xuống ruộng, tranh thủ làm đồng để kịp gieo những khoảnh mạ đầu tiên: “Thế là có trâu để đi cày, có...

Nơi thượng nguồn sông Chảy

Nơi thượng nguồn sông Chảy
2008-03-06 08:15:00

PTO- Trước ngày ngăn sông thủy điện Bắc Hà, tôi đi nhờ xe vào Cốc Ly - nơi chỉ còn lại hơn 3m thông dòng sông Chảy. Từ Cốc Ly xuôi về hạ lưu 100km, cách đây đúng 38 năm Sông...

Khẩn cấp dập dịch cúm A (H5N1)

Khẩn cấp dập dịch cúm A (H5N1)
2008-02-28 08:45:00

PTO- Ngày 22-2, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh nhận được thông báo về ca mắc cúm A (H5N1) đầu tiên của tỉnh Phú Thọ năm 2008. Bệnh nhân là chị Vũ Thị Thu Hiền, trú tại khu 3 xã...

Cấp sắc - “Luật tục” của người Dao

Cấp sắc - “Luật tục” của người Dao
2008-01-31 09:22:00

PTO- Trong cộng đồng người Dao, nghi lễ quan trọng nhất một đời người con trai mà ai cũng bắt buộc phải trải qua lễ cấp sắc (lập tỉnh - lập, đặt tên cúng cơm) .

Về Tứ Xã xem “linh tinh tình phộc”!

Về Tứ Xã xem “linh tinh tình phộc”!
2008-01-29 08:55:00

PTO- Cứ đến hẹn lại lên, vào ngày 11, 12 tháng giêng âm lịch, phường Trám (Tứ Xã - Lâm Thao) lại tưng bừng trong ngày hội dân gian đặc sắc của mình, đó là lễ hội Trò Trám với...

Săn chuột đồng

Săn chuột đồng
2008-01-25 08:18:00

PTO- Cuối năm. Tiết trời se lạnh. Mưa bụi nhè nhẹ đủ tạo nên những mạng nhện nước trên đồng đất Sơn Thuỷ (Thanh Thuỷ). Chiều chạng vạng. Cũng như mọi ngày, ông Thắng khoác thêm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long