Cập nhật:  GMT+7
KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkWynEqGZzd+G6vWxdxKlmaOG6q2ZdYm04bGZdbOG7hWZn4bq/4bufXWPDonNdcuG7p13huqtmbV3EqWZtOF1mw7Phuqs6XeG6q+G7j2zhu4VdbOG7hWbhur8oL2YgKSjhu59d4bqrajhxcUBb4bufRmQ4Ylsp4bqo4buRXcSoZm04XWbDs+G6q13hu61hXeG6quG7j2zhu4VdbOG7hWbhur9d4butxrA4XeG6qThsXWZhbGZdUmbhu49s4buFXXLhu6ddIjMvMCIwMC9SUi3huqjEqEbhuqpMXeG7rcOqXWbhu6fhu5ds4buFXWLhuq1sXXHhu6tdYsO6bOG7hV3hu6Bz4bu1XeG7nmY5cl1ycGfhu4FsXcSpZm04XWbDs+G6q13hu61hXeG6q+G7j2zhu4VdbOG7hWbhur9d4bqrw7k4XWJtOGxmXWzhu4VmZ+G6v+G7n11j4buBXXJmOW1d4buF4bujXWxm4buxbOG7hV1jZ+G7gWtdbOG7hWbhurlsXXJwbWzhu4VdceG7q11iw7ps4buFXeG7oXPhu7VdbGF3XXJmxqFnXeG7hWc4bF3hu6FzOF1yZmRtXVJm4buPbOG7hV1y4bunXWpn4bq7bF1yw63huqtmXXHDtV0gMC8wIiA0L1JSSlIt4bqoxKhG4bqqTC3huqhS4bqqOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WykoZ2vhu4Vd4bqrajhxcUBbZ+G6qmRscmRwW11xcndqZEBb4buvZ2JyZiZdNjMi4bufdj9dZmRn4buFZnImXTM0NeG7n3Y/W11xcOG6q0BbLy/huqs74bqpOG3hu59mc3JmbTvhu61sL2JkccSpcm3hu58vbGThu69xLzAwMTEvIDAwYiAiNyIiMjJyNTUzIGowLWJtOGxmbOG7hWZnZOG7n3Lhu59mbeG6q2Zna2c74buJ4buf4buFW104anJAW8SoZnN34bq9bF3EqWZo4bqrZl1ibThsZl1s4buFZmfhur/hu59dY8Oic11y4bunXeG6q2ZtXcSpZm04XWbDs+G6qzpd4bqr4buPbOG7hV1s4buFZuG6v1td4buvZ2JyZkBbNjMiW11mZGfhu4VmckBbMzQ1W10vKSgv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3Wynhu6Bzd11jw61sZl3huqvhu6VdY+G6oV3EqWbhu49s4buFXXJmdOG6q11j4bqnd11j4bun4bub4bqrXWxmZ8Oqc11ibThsZl1s4buFZmfhur/hu59dcnBo4bqrZl1q4bql4bufXeG7oXPhu7Vd4butaV3hu6Fzd11ycGlsZl1q4bql4bufXWbDtF1x4buVXXJmYWxmXWrhuqXhu59d4buhc+G7tTpdauG6peG7n11m4buRZ11jw7Rs4buFXcSpZm04XWbDs+G6q13hu61hXeG6q+G7j2zhu4VdbOG7hWbhur9dcmbhuqdrXWPDrWxmOl1s4buFZmfhur9rXXJmc13huqs54bqrXWxmZ+G6v2td4butw7pdxKlmbThdZsOz4bqrOl3huqvhu49s4buFXWzhu4Vm4bq/XeG6q8O5OF1ibThsZl1s4buFZmfhur/hu5/igKZda+G6tXJdcOG6tXJdbGZnw6pzXXJmxqFnXeG7hWc4bDtd4busw6pd4bqr4buVXeG6qcOgbDpd4bqrOeG6q11ibThsZl1s4buFZmfhur/hu59da+G7l2dd4bqrZsOsXXHhu6tdYsO6bOG7hV3hu6Fz4bu1XWPhu4Fdcmbhu6nhuqtdZmfhur9sXeG6qznhuqtdY8OqXXJhZ11s4buFZmfhurtsXeG6q8WpczpdxKlm4buPbOG7hV1m4buZXXJw4bubXeG7rWfhur/huqtdY+G7k2dda+G7l2dd4bqr4buPbOG7hV1s4buFZuG6v13hu59mw7rhuqtd4butw7pdcnDhu6nhuqtdcmfhur3hu59dccOgbF12c+G6tXI7KC/hu58pKOG6qWpt4bqrxKnhu6FzbXJkXeG6q2o4cXFAW3JwZ+G6q2ZiOGxbKShiZ+G7rV3huqtqOHFxQFvhuqttbHJkbHJbKeG7rOG7l2dd4buhc3ddY8OtbGZda+G7l2c6XWJtOGxmXWzhu4VmZ+G6v+G7n11j4bun4bub4bqrXeG6q2bDuV1j4buRbOG7hV3hu6Fzd+G6vXJdY8OtbGZdbOG7kWddYnNs4buFOl3EqWdsZl3hu59maF3huqtmbV3huqs54bqrXWxmZ+G6v2td4butw7pdxKlmbThdZsOz4bqrOl3huqvhu49s4buFXWzhu4Vm4bq/XeG6q8O5OF1ibThsZl1s4buFZmfhur/hu586XXLGsF1jbl1x4bq5XXbhuqFdZuG7kWddZm44XWPhu6fhu5vhuqtd4bqrOeG6q11s4buFc8O0bF1q4bup4bqrXWPDonNdcuG7p13huqtmbV3EqWZtOF1mw7Phuqtd4butYV3huqvhu49s4buFXWzhu4Vm4bq/O13huqo54bqrXWzhu5FnXWJzbOG7hV3huqtmZ13huqvDuThd4buhc+G7tV3huqvhu6Vs4buFXXJm4bup4bqrXXLhur1dZuG7lWw6XeG7n2bDoGxdOWxmXWN0bOG7hV3huqs54bqrXWZtw6FyXWPhu5Fs4buFXeG6q8OibF1yZmfhur1yXWPhu4FdY+G7k2dda+G7l2ddcTls4buFXXLDoW1dcnBtbOG7hV1ibThsZl1s4buFZmfhur/hu587XVJmaF1iw7pd4bqrZm1d4bufZsSR4bufXeG6q2ZnXWtzOF1rOXdda27huqs6XXJmZ+G6vXJd4bqpw61d4bqrZm1dY+G7k2dda+G7l2dd4bqr4buPbOG7hV1s4buFZuG6v13hu59mw7rhuqtd4butw7pdcnDhu6nhuqtdcmfhur3hu59dZm3DoXJdY+G7kWzhu4VdccOgbF12c+G6tXI/XeG6q2ZnXeG6q2ZtXXJww6BdauG7p+G7lWzhu4U6XXJmc+G6u13huqtmc3fhurtsXeG7hWc4XWZt4bqv4bqrXWbhu5vhu59dY8O0bOG7hV3hu63hu5dnXXLhu5Nd4bqrZsWp4bqrXcSpZm04XWbDs+G6q13hu61hXeG6q+G7j2zhu4VdbOG7hWbhur9dcnBtbOG7hV1s4bun4buX4bqrXeG7rWFdbOG7p+G7l+G6q11s4buFbWFnOzs7KC9iZ+G7rSkoL+G6qWpt4bqrxKnhu6FzbXJkKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylSZsahZ13hu4VnOGxd4buhczg6XeG6qznhuqtd4bqr4buVXeG6q2bhur06XeG6q2ZobGZdcTnhuqtmXWbhu5ldcnDhu5tdYm04bGZdbOG7hWZn4bq/4bufXWPhu5NnXWvhu5dnXXE5bOG7hV1yw6FtXWPhuqFdY+G7p+G7m+G6q13huqk4bF1mYWxmXWPhu4FdcjnhuqtdY+G7kWzhu4VdY+G6vWxd4buhc3fhur1yXWPDrWxmXWPDonNdcuG7p13EqWZtOF1mw7Phuqtd4butYV3huqvhu49s4buFXWzhu4Vm4bq/XeG7nV1ibThsZl1s4buFZmfhur/hu587XVJmaF1iw7pdbGbhu6dd4bqqZuG7p+G7lWzhu4VdcnBpbGZd4bufZjlyXXJwZ+G7gWxdccOgbF3hu59m4bqna13EqWZtOF1mw7Phuqtd4butYV3huqvhu49s4buFXWzhu4Vm4bq/XeG7oXPDteG6q13hu4VnODpd4bqqZuG7p+G7lWzhu4VdcnBpbGZdY+G7k2dda+G7l2dd4bqr4buPbOG7hV1s4buFZuG6v13hu6Fzw7Xhuqtd4buFZzg6XeG6qmbhu6fhu5Vs4buFXXJwaWxmXeG7oXPDteG6q13hu4VnOF3hu59mOXJdcnBn4buBbF3huqvhu49s4buFXWzhu4Vm4bq/XeG6qzhtOl3huqpm4bun4buVbOG7hV1ycGlsZl3EqWZtOF1mw7Phuqtd4butYV3huqvhu49s4buFXWzhu4Vm4bq/XXJww7Ns4buFXWNn4buBa13huqvhurXhu59d4buhc8O14bqrXeG7hWc4Ol3huqpm4bun4buVbOG7hV1ycGlsZl3hu59mOXJdcnBn4buBbF1yZsOtXXJw4bunxqFs4buFXcSpZm04XWbDs+G6q13hu61hXeG6q+G7j2zhu4VdbOG7hWbhur9d4buhc8O14bqrXeG7hWc4Ozs7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG7oHM4XXJm4bup4bqrXWZn4bq/bF3huqtmbV1yZuG6tXc6XWPDtWddcuG7p+G7m2zhu4VdcmbDul1m4bun4budbOG7hV3huqs54bqrXeG6q2ZobGZdcTnhuqtmXeG7p3NdY+G6oWc6XWbhu5ldcnDhu5tdY+G7k2dda+G7l2dd4bqr4buPbOG7hV1s4buFZuG6v13hu61hXWPhu5NnXWvhu5dnXXE5bOG7hV1yw6FtXXDhu5VnXeG7rWFtXWJtOGxmXWzhu4VmZ+G6v+G7n11q4buXbDpd4bqrbl1yZ8Oqa11q4bup4bqrO11MZmfDqnNd4bqrZnN34bq7bF3hu4VnOF3huqtmbV1wxINs4buFOl1ycG1s4buFXcSpZmdda8O64bqrXXJn4bq7c13huqtmaGxmXXE54bqrZl1qYV1m4buZXXJw4bubXWJtOGxmXWzhu4VmZ+G6v+G7n13hu63GsDhd4butYV1sZsOyXXJmaV1s4buFZsOt4bqrZl1qeF1qYV1ibThsZl1s4buFZmfhur/hu59d4bqrYWzhu4VdauG7l2xd4bqrYWzhu4VdbGbhuqVsXWPhu6fhu5vhuqtdbGZnw6pzXWbhu5ldcnDhu5s7XUzhu4Vzd+G6u2xdbGbhurNsXWJtXWJtOGxmXWzhu4VmZ+G6v+G7n13EqWZuXXJn4bq94bufXeG6q+G6pWw6XcSpZuG7j2zhu4Vd4bqpZ+G6vXJd4bqrOeG6q11jw6JzXWvDtWddxKnhur1yXWzDtWddZuG7mV1ycOG7mzpd4buhc3ddcnBpbGZddsSRcl1ic3fhur9yXeG7n2bFqeG6q11yw6Hhu59d4butYV1sZuG6tXJdamFdZsOhbF3huqtm4bq9XXJwbWzhu4VdbGbhuqVsXXJmxanhuqtd4bqrw7k4XeG6qznhuqtd4bqr4buVXeG7oXM4bF3hu6Fzw6BsXWp4XeG7rcOqXeG6q2bhurXhu59dbGbhuqVsXXDDuWddcG1dcnBtbOG7hV1jw6JzXXLhu6dd4bqrZm1dxals4buFXWLDumzhu4VdY+G7k2dda+G7l2dd4bqr4buPbOG7hV1s4buFZuG6vztdQm1dam1dbOG7hcOhZ11ibThsZl1s4buFZmfhur/hu59dcnDDuuG6q11q4bubZ13huqtmaGxmXXE54bqrZjpd4bqr4buVXeG7oXM4bF12xJFyXWJzd+G6v3JdZsO0XXHhu5Vd4bqrbl12c11m4bun4buXbOG7hV3huqtmw7NsXeG6qznhuqtdYm04bGZdbOG7hWZn4bq/4bufXeG6q25dasOt4bqrZl1x4burXeG6q2bFqWzhu4Vda2dsZl1j4bun4bub4bqrXWzhuqNs4buFXWrhu6nhuqs6XWPhuqFd4bqrbl1yZmFsZl3huqvhu49s4buFXXJwbWzhu4VdY+G7k2dda+G7l2ddcTls4buFXXLDoW07KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKUPDonNdcDhd4bqrZm1d4bqrOeG6q11xw6BsXeG7n2bhuqdrXWPhu5NnXWvhu5dnXXE5bOG7hV1yw6FtXeG6q+G7pWzhu4VdxKlmbl3EqWbhuqNsXWJtXXJmZ+G6vXNd4bqrOeG6q13hu6Fzd11jw61sZl1yw6FtXXHhu6ld4bqrw6FsZl1ycDhsZl1qYWxmXWvDoWxmO11L4buRcl1xw7VdYm04bGZdbOG7hWZn4bq/4bufXeG6q2bhur1dcsOhbV1yZmfhur1yXeG6qcOtXeG6q2ZtXeG6qWfhur1yOl1ycG1s4buFXWtzOF3huqk5bF1yZmfhur1yXeG6qcOtOl1yZjh3XeG7rWldxKln4buBa11xbTlyXeG6q2bhurVyXWrhu6fhu5ts4buFXeG6qcSDbOG7hV3huqs54bqrXXJn4bq7c13huqtmc+G6p2xdxKnhu7VdcmZz4bqlcjpdcmZpXeG6q25dYuG7qV05bF134bq7c13huqvDonNddnPhurVyXXbFqV1yZmfhur1yXeG6qcOtXXLGsF3huqs54bqrXWzhu6fhu5fhuqtd4buENTsoL+G7nyko4bqpam3huqvEqeG7oXNtcmRd4bqrajhxcUBbcnBn4bqrZmI4bFspKGJn4butXeG6q2o4cXFAW+G6q21scmRsclspTGbhu6dd4but4bqldzpd4but4buPXWZpbGZdcnBzbOG7hV1j4bqhXWptw6FnXeG6qznhuqtdYm04bGZdbOG7hWZn4bq/4bufXXJwbWzhu4VdbOG7p+G7l+G6q13EqWbDsmddY+G6tXNdcmbDonM6XXJwbWzhu4VdxKlmZ11xw6BsXeG7n2bhuqdrXXJwbWzhu4VdbOG7p+G7l+G6q13hu63huq1sXeG6q25dcmbhu4Fd4bqrw6FsZl1ycDhsZl3huqnEg2zhu4Vd4bqrZuG6tXJdauG7p+G7m2zhu4Vd4butYV3hu4VnOV3huqvDoDtd4bugczhdxKlmw6BtXXE5cjpd4bqo4buRXcSoZm04XWbDs+G6q13hu61hXeG6quG7j2zhu4VdbOG7hWbhur9d4bqrZm1dcMSDbOG7hTpd4bufZjnhu59danPhuqVyXWZn4bq/bF1mYWxmXeG7rcOqXWPhurVzXXJmw6JzXeG6q25d4bunc11yZ+G6u2xdccOgbF12c+G6tXJdcnBtbOG7hV1s4bun4buX4bqrXWxm4bunbOG7hV3EqWbhu49s4buFXeG6q25dbOG7kWddYnNs4buFXeG7hWldamfhurtsXeG7oXM4bF3hu6dzXWPhuqFnXXJwbWzhu4VdauG7qThd4bqrZsOzbF1sZmFdcmbDonNd4bqrc2zhu4Vd4bqr4bq14bufXXHDoGxd4bufZuG6p2tdZmlsZl1yZmFsZl1yxrBdxKnhur1yXeG7oXPDoF1mbcOhcl1j4buRbOG7hV3EqWZtOF1mw7Phuqs6XeG6q+G7j2zhu4VdbOG7hWbhur9d4butYV1j4buTZ11r4buXZ11xOWzhu4VdcsOhbTsoL2Jn4butKSgv4bqpam3huqvEqeG7oXNtcmQpKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG6qmZobGZdcTnhuqtmXWtzOF1xw6NrXeG6q+G7j2zhu4VdY8O1Z13hu63hu5dnXeG6qznhuqtdccOgbF3hu59m4bqna13huqvDuThdYm04bGZdbOG7hWZn4bq/4bufXcSpZuG7nWddbOG7hWZn4bq/4bufXWPhu5NnXWvhu5dnXXE5bOG7hV1yw6FtXWZt4bqv4bqrXXHDoGxd4bufZuG6p2tdZmlsZl1yZmFsZl1yxrBdxKnhur1yXeG7oXPDoF1mbcOhcl1j4buRbOG7hV3EqWZtOF1mw7Phuqs6XeG6q+G7j2zhu4VdbOG7hWbhur9d4butYV1j4buTZ11r4buXZ11xOWzhu4VdcsOhbV3hu63huq1sXeG7oXM5XeG6q2bhuq9yXeG6q2bhurldY8O1Z13hu63hu5dnXWJtOGxmXWzhu4VmZ+G6v+G7n11sZsOyXeG7rWFd4butxrA4XcSpZmddxKlm4buPbOG7hV1jOeG7n13FqWzhu4Vdd+G6u3Nd4bqrw6JzXXHDtV1s4bqja11mbcOhcl1j4buRbOG7hV1sZuG6tXJdY8OtbGZdcnDhurtsXXJmw61dcnDhu6fGoWzhu4U7XUzhu4VtYWddcDg6XeG6q2ZobGZdcTnhuqtmXWbhu5ldcnDhu5tdcmhsXWLDumzhu4U6XeG6q2ZobGZdcTnhuqtmXWPDonNdcuG7p11rw6FtXWZn4buBa+KApl3huqvhu6Vs4buFXeG6q2bhu6c4XeG7n2Z1XWbhu5vhu59dY+G7gV1yZnThuqtdY+G6p3dd4butZ+G6v+G6q11jw6JzXXLhu6ddxKlmbThdZsOz4bqrXeG7rWFd4bqr4buPbOG7hV1s4buFZuG6v13huqvDuThdYm04bGZdbOG7hWZn4bq/4bufOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylL4buRcl1ycG1s4buFXeG6qznhuqtd4buFZ8OgZ13hu59mOeG7n13hu59mOXJdcnBn4buBbF3EqWZtOF1mw7Phuqst4bqr4buPbOG7hV1s4buFZuG6v13hu61hXWPhu5NnXWvhu5dnXXE5bOG7hV1yw6FtXWPhu6fhu5vhuqtdY8OqXeG6q+G6peG7n11ycG1s4buFXeG6qmZn4bq9bF1q4bun4bub4bqrXeG7n2Y5cl1ycGfhu4FsXcSpZm04XWbDs+G6qzpd4bqr4buPbOG7hV1s4buFZuG6v13hu61hXWPhu5NnXWvhu5dnXXE5bOG7hV1yw6FtXWPhur1sXWzhuqNrXTAiMSJd4bqrw7k4XeG6qmZobGZd4bufZsO5XWphXXJmdOG6q11j4bqnd11mbcOhcl1j4buRbOG7hV3EqWZtOF1mw7Phuqs6XeG6q+G7j2zhu4VdbOG7hWbhur9d4butYV1j4buTZ11r4buXZ11xOWzhu4VdcsOhbV1ycG1s4buFXWJtOGxmXWzhu4VmZ+G6v+G7nztdQ+G7gV1iw6JsXXLhuqNs4buFXWPDonNdcuG7p13huqtmbV3EqWZtOF1mw7Phuqtd4butYV3huqvhu49s4buFXWzhu4Vm4bq/XXLGsF3huqs54bqrXWJtOGxmXWzhu4VmZ+G6v+G7nzpd4bqrw6JsXXJn4bq94bufXXLDuuG6q11wYV1xbTlyOl1yZjltXeG7heG7o13huqs54bqrXXBhbV3huqvDoGw6XXLDoW1dY+G7kWzhu4VdauG7qeG6q11j4buBXWJtOGxmXWzhu4VmZ+G6v+G7n11rw6FsZl1iw6FsXeG7n2Y5cl1ycGfhu4FsOl1j4buTZ11r4buXZ13huqvhu49s4buFXWzhu4Vm4bq/XWxmxINrXWzhurNs4buFXeG6qzhtXWzhuqNs4buFXWrhu6nhuqtdccOgbF12c+G6tXI7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu59RbXNw4bqrZFspUmZkbV1MZjhsYjhsKC/hu58p

Theo Nhandan

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hàn Quốc phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên

Hàn Quốc phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên
2022-08-05 10:58:00

Ngày 5/8, Hàn Quốc đã phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên của nước này trong bối cảnh Seoul đẩy mạnh các chương trình vũ trụ nhằm tham gia vào cuộc đua ngoài không gian.

Hải quan Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số

Hải quan Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số
2022-08-03 10:12:00

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số là cơ sở quan trọng để xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh theo chủ trương chung của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính về đẩy mạnh số hóa, chuyển...

“Phủ sóng” hóa đơn điện tử

“Phủ sóng” hóa đơn điện tử
2022-08-03 07:05:00

baophutho.vn Tính đến ngày 30/6, toàn tỉnh có trên 6.500 doanh nghiệp, tổ chức và hơn 1.500 hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai chuyển...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long