Cập nhật:  GMT+7
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSoc8OpTygk4bu0IU/DlOG7kk8o4bugIU8oI+G7mmNP4bqhPeG7mig9Ty7hu6Q5T2xdKCNP4bqhY09sMU85PcOZKOG7qMOaOU8o4bqzNOG7qE/hu7k9w6NP4bqgPXvhu4gvPcOSxKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG7iCQhI0/DoMOh4buow4pOLy/hu6hJxq/hu5YpOT3huqPhuqE9KUnhuqkoL+G7quG7rMOgLOG6oSk5Lyjhu6zhuqvDoC/hu4zhu4zhu4zDky/DksOSw5Lhu6rDlMOS4buO4buOw5TDk8OT4bqhw5Lhu5jDleG7juG7lMOTLsOSSTs5I05PL8SobF0oI0/huqFjT2zhu7lP4buow5o5TyjhurM04buoT+G7uT3Do0/huqA9e0/hu7DDmeG6o0/huqHhurNP4bqhw6Hhu5YoI0/huqE9JMOd4bqhT8avJk89JOG7tChP4buw4bucJEhP4buwxqA5T+G6tSgjTyg94bqjT+G7qMOZ4bqjT+G6qeG7sk8o4bqzNOG7qE/DoOG7nOG7qD1P4buoPSlPLD3GoOG7qD1PPeG7migjSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG7m+G7rOG7luG7qk7EqMO6I+G7mmNP4buMw5Mvw5RIT2xdKCNP4bqhY0/hu6gxTzk9w5koT8OMbOG7ueG7ik/hu6jDmjlPKOG6szThu6hP4bu5PcOjT+G6oD17T+G6oTFP4buoPeG6teG7qE8sw6lPKCThu7QhT8OU4buSTyjhu6AhTygj4buaY0/huqE94buaKD1PLuG7pDlPw7o94buaTyHGoGNPKOG6szThu6hP4bqoJOG7tOG6oU/huqDDoSpPLU9sXSgjT+G6oWNPbOG7uU/hu6jDmjlPKOG6szThu6hP4bu5PcOjT+G6oD17T8OM4buMw5Ivw5Qvw5Lhu5Thu5DDlE/hu4ZP4buMw5Ivw5Qv4buMw5Phu4zhu4zhu4pJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSobMSDKCNP4bqpNCRPw6DhuqVPw6Hhu5ZP4buwNSRP4buo4bqx4buWT3M94bqjT2xdKCNPKCM9JOG7tDlP4bqoJOG7tOG6oU/huqDDoSpIT+G6oT3GoCgjT8OUL8OS4buU4buQw5JP4bqwY0/Gr+G7lihPPeG7mig9T+G7qD0lKD1P4bqhPyg9T+G7uT3Do0/huqA9e0/hu7Dhu55PYeG6o2PDneG6oU/hu7AmKD1PLD03JE/hu6hdKCNPw7o94buaTyHGoGNPKOG6szThu6hP4bqoJOG7tOG6oU/huqDDoSpP4buoXSgjT8Og4bqjw5rhuqFP4buUScOTw5PDk08h4buOLygj4buaY0/hu7BZIUlPQeG6o+G7lk/DlU8o4bugIU9iVWNP4buq4bqlKCNP4buww50oTygj4buaY0/hu4zDki/DlC/DkuG7lOG7kMOUT+G7qj4oI08o4bqzNOG7qE/DoOG7nOG7qD1P4buww5nhuqNP4bqhJFkoT+G7sOG7nk/hu7DDnShP4bqpNCRPKCPhurM1JE/hu6pVKE/huqE94buaKD1POT0iT+G6qCThu7ThuqFP4bqgw6EqT+G7sMagOU/hurUoI08oPeG6o0/hu6jDmeG6o085PeG6r+G7qE/huqnhuq9Pw6Dhu6IoT2LhuqPDmuG6oU/hu6hdKCNPKCM9JOG7tDlP4bqp4buaT+G7sDUkT8OgIigjTyg9VShP4buqVShJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4bqgw6Hhu6IkT2HhuqPhu5ZPw5Thu5JPKOG7oCFPYlVjT+G7quG6pSgjT+G6qeG7mk85Pcag4bqhT+G6ocOhJOG7tihIT2xdKCNP4bqhY09s4bu5T+G7qMOaOU8o4bqzNOG7qE/hu7k9w6NP4bqgPXtPLuG6o10oTzk9w5ooT+G7sMOa4bqjTz0p4buaKE/huqE94buaKD1PYuG6o8Oa4bqhT8OgUOG7qE8oPSThu7QhT+G6qeG6r0hPIzw5Tzk9w5koT+G6qeG7milPw6DhuqVPKCM9JOG7tDlPOT3GoOG6oU/huqHDoSThu7YoTywkKD1P4bqhw51PLU9i4bueTz0wJEhP4buWKE8oJCg9T2HhuqMi4buoTzk9PigjT+G7qOG6seG7lk/huqE/KD1JT25S4buoT8avJOG7tOG6oU/huqHDok8o4bugIU/hu4zDk8OT4buUT+G7sMOdKE8o4buWY0hP4bqhPeG6peG7qE89JOG7tChP4buoPeG6sU/huqHDoeG6szMoI0/hu6gxTzk9w5koTz084buWT+G7qMag4buoT+G7qinhu5YoPU8oIz0k4bu0OU/Duj3hu5pPKOG6szThu6hIT+G7qF0oI0/huqFjT+G6oMO64bub4bubT3XhuqDhuqhP4buow5o5TyjhurM04buoT+G7uT3Do0/huqA9e0/hu6g94bqjY+G7tihP4buwMSRP4bqhPeG7mig9T2xdKCNP4bqhY09s4bu5T+G7qMOaOU8o4bqzNOG7qE/hu7k9w6NP4bqgPXtP4bqhPeG7rClPYeG6o2PDneG6oU/hu7AmKD1P4buO4buOw5LDlE9Bbi3huqJrw7ptT+G7qOG6seG7lk/huqJrw7ptT+G6oT8oPU8oI+G7mmNP4buSL8OSw5Iv4buMw5PDk+G7mE/huqk0JE8h4bqv4buoT+G6oSRZ4bqjT8Og4buiKE9i4bqjw5rhuqFPLCQoPU/hu6op4buWKD1P4bqpKk8h4bqv4buoT+G7sCXhu6g9Ty42JE8oPeG6o+G7pChIT+G7sOG7oiFPxq/hu6IpT+G7qOG6oygjT+G7qMOaOU8o4bqzNOG7qE/DoOG7nOG7qD1P4bqhPeG7rClP4bqhJFnhuqNP4buoPeG6o+G7pihP4buo4bqx4buWT2swT0NP4bqhw51JT24k4buy4bqjTyjhu5pjT+G7sOG7nk/hu7BS4bqhT8Oh4buWT2NZ4bqjT+G7qMOZ4bqjTyE0JE/hu7AiJE/huqk0JE/Gr+G7lihPLuG7nig9T+G7sOG7nClP4bqp4buaT+G6oSnhu5ooT+G6oT3hu7ZP4buoxqAoT8avMEhP4buoMU/hu7BdKCNITygj4bqzNSRPLuG7lilP4buwMCgjT+G6ocOhKSgjT+G6oSnhu5ooT2xdKCNP4bqhY0lPbiAoI0/huqE9NSRIT+G7qD3huqNj4bu2KE/DoOG7ligjTz0p4buc4bqhT+G7sDAoI09s4bu5Tz084buWT+G7qinhu5YoPU8oIz0k4bu0OU/hu6jhurcoI0/huqHhu5wpT8Oh4buWTyg94bqtKCNP4buoM089MCRP4buw4bu2T2xdKCNP4bqhY0/hu6g8Tyg9JOG7suG6o0/Gr+G6szThu6hP4buwMOG6oU85PcagTyE0JEhPLD1dKCNPKCPDoigjTyE3T8OhMCgjTyHhu5woI08u4bqzNCRPKD3hu5pPIcagY0/hu6jDmjlPKOG6szThu6hP4bqp4buaTyw9xqDhu6g9Tz3hu5ooI0lPbsOdKE8o4buWY08h4bucKCNPLuG6szQkT+G7qMOaOU8o4bqzNOG7qE/hu7Dhu55PITdPw6EwKCNP4bqhNCRPw5Lhu44vw5Lhu45PPeG6o2Phu7QoT+G6oT3hu5ooPU/huqE9Jk/huqHDoSkoI0/huqE/KD1IT+G6oTEoI0/hu6hdKCNPw6DhuqPDmuG6oU/hu6jGoOG7qE8oPeG7mk8hxqBjT2LhuqdPLmRPKOG6szThu6hP4buw4buc4bqhT+G6ocOhWShP4buMw5PDk0nDk8OTw5MhT+G7jk8vKCPhu5pjT+G7sFkhSE/DoCJPLuG6szYoI08sPcag4buoPU894buaKCNP4bqp4buaT+G7qinhu5YoPU/huqE94bqjTy4kWShP4bqh4bqv4buoT+G6oeG7oCgjT2HhuqPhu5ZP4bqhw6IoI08o4bugIUhP4buwNSRPw6AiKCNP4buoMU/hu7BdKCNPKCPhurM1JE8u4buWKU/hu7AwKCNPKCPhu5pjT+G7qOG7migjT+G7sOG6szbhu6hP4buw4buiIU/Gr+G7oilITz0p4buaKE/huqE94buaKD1PKD0k4bu0IU/huqnhuq9P4buoPSUoPU/huqHDoSZPYuG7nk89MCRP4buo4bqx4buWT+G6omvDum1P4bqhPyg9TyMk4buWKU85PeG6r+G7qE/huqnhuq9P4buow5o5TyjhurM04buoT+G7qD0pT+G7qMag4buoT+G6qcSDKCNPKF0oI0/huqE9XShPIzw5Tzk9w5koTyw9XSgjTyg9fU/huqHDoSkoI085PSkoI0/huqHDoeG7milPYlVjT+G7quG6pSgjTyhdKCNP4bqhPV0oTyE0JE/huqHDoVkoT+G7qMag4buoTz3huqNj4bu0KE/huqE94buaKD1P4bqhPSZP4bqhw6EpKCNP4bqhPyg9SU9sXSgjT+G6oWNP4buw4bueT+G6qeG6szMoTy5ZKE/huqHDoTdP4bqhPeG7mig9TyEw4bqhT+G6ocOhKSgjTyg94bqtKCNP4buqKeG7lig9TygjPSThu7Q5T+G6oSRZ4bqjT8avJOG7tuG6o0/hu6rFqChP4buww5nhuqNP4buoxqDhu6hP4buwMyhP4bqpJk/hu6jhurHhu5ZP4bubMCRP4buow5o5T+G6oT0pxqDhuqFPKOG6szThu6hP4bqoJOG7tOG6oU/DuuG7liFJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik454bq74bqj4bqhPSnDoU7EqOG6vSg9T23hurMzKCPhu4gvOcSo

Ánh Dương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Vĩnh Phú

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Vĩnh Phú
2022-05-20 10:30:00

baophutho.vn Cầu Vĩnh Phú – cây cầu bắc qua sông Lô nối thành phố Việt Trì (Phú Thọ) với huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn...

Xung kích trong phát triển kinh tế

Xung kích trong phát triển kinh tế
2022-05-17 15:20:00

baophutho.vn Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian qua, Đoàn...

Tam Nông giải phóng mặt bằng

Tam Nông giải phóng mặt bằng
2022-05-15 07:51:00

baophutho.vn Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Tam Nông đang tập trung nguồn lực triển khai các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm...

Phú Thọ thu hút doanh nghiệp FDI

Phú Thọ thu hút doanh nghiệp FDI
2022-05-13 10:06:00

baophutho.vn Việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn sau đại dịch COVID - 19, tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long