Cập nhật:  GMT+7
w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6w/w5Rs4bqyQXnhurZsLOG7t+G7lcOSbOG6ruG7uUfDknfhurJs4bu54bqm4bunbOG6pUF5Rmws4buT4bq2bE7hu5Vs4bqy4bu34buVw5JsRuG7ueG7leG6suG7uWzhurB14buAbOG7uERBw60v4bu5bsOsNmEuLWws4bu34buVw5Jsb+G7kS3hu5Hhu4Vs4bu4REFsP+G7uUfDknfhurJs4bu54bqm4bunbEbhu7nhu5XhurLhu7ls4buA4bu5QmzhuqVBeUZsYeG7gsOAbMaw4bubbEbEkGzhu6fhu7nEqOG7p2zhuq7DlGzhurJBeeG6tmws4bu34buVw5JsP+G7uUfDknfhurJs4bu54bqm4bunbOG6pUF5Rmws4buT4bq2bGhvLW5taeG7hWxu4buNbOG6suG7neG6tmzhurLhu7fhu5XDkmxG4bu54buV4bqy4bu5bOG6sHXhu4Bs4bu4REFsP+G7uUfDknfhurJs4bu54bqm4bunbOG6pUF5Rmws4buT4bq24buFbG5tbOG6suG7neG6tmxG4bu54buV4bqy4bu5bOG6sHXhu4Bs4bu4REFsP+G7uUfDknfhurJs4bu54bqm4bunbEbhu7nhu5XhurLhu7ls4buA4bu5QmzhuqVBeUZsYeG7gsOAZmxh4bq4QWzFqUts4bunw4Js4bun4buZ4bunbMawQ+G6suG7t2zhu6fhu7nDgWzhurDhu5vhurLhu7lsxrDhu5fhurRs4bu4REFsP+G7uUfDknfhurJs4bu54bqm4bunbEbhuqLhurLhu7nhu4VsRuG7ueG7leG6suG7uWzhu4Dhu7lCbOG6pUF5Rmxh4buCw4Dhu4NsLOG7t3LhurJs4bu54buV4bqy4bu3bOG7pjZhO2zhu6bhuqrhurLhu7dsRuG7ueG7iMOJ4bqy4bu3bOG6pUF5Rmws4buT4bq2bOG7p+G7uUFs4bqy4bu54buZ4bqy4bu5bDbhu7lIbGHhu7nhuqZmZmbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu7jhu6nhu5PFqWvDrMOtRuG7k+G7peG6sOG7qWzhu4RGw5LhurDhu6nhurlr4bq24buT4buC4bu3QeG6suG7h2/hu4DDk2zhu5NHRuG6tGvDrMOtRuG7gsOsw61GxanDrMOtQeG6tuG7t2xPQcWpRuG7ueG6uWvhu41tbWts4bu54bupQeG7t+G7uUbhurlrw7Ntw7NrbOG7k+G6sEHhu7fhurLhurlr4bq2QcWpxanhurDhu6lrbOG7hOG7guG7p+G6uWvhu7lGRuG7gOG7hy8v4bq24bupxalB4buTZuG7peG7k+G6tOG7gOG7uUdG4bu54bq0Zk7hurIvxanhu5NG4buTQeG6tuG7k+G7t+G7qeG7hC9vbW5ubeG7kS/hurThu4JB4bu3QeG6suG7k+G6sC9B4bq24buT4bu34bup4buEw7Vuw7PDsuG7jW5f4bqu4bu5ZsSC4buA4bu3a2zhu5PhurBG4bq5azvhuqpsRsahbMah4bqy4bu5ZmvDrMOtL0bFqcOsw60vRuG7gsOsw61G4buCw6zDrUbFqcOsOuG7m+G6suG7uWzGsOG7l+G6tGzhu7hEQWzhuq7hu7lHw5J34bqybOG7ueG6puG7p2xG4bqi4bqy4bu5bE7hu5Vs4bqw4bub4bqy4bu5bMaw4buX4bq0bCzhu7dy4bqybOG7ueG7leG6suG7t2zhu6Y2YTts4bum4bqq4bqy4bu3bEbhu7nhu4jDieG6suG7t2zhuqVBeUZsLOG7k+G6tmzhu6fhu7lBbOG6suG7ueG7meG6suG7uWw24bu5SGxh4bu54bqmbEbhu4Lhu5PhurRs4bu54bqm4bunbOG7pcSQ4bqy4bu3bOG7p+G7ueG6tGzhu6fhu5nhu6ds4bup4bq2bOG7ueG6puG7p2zhu4RB4bqy4bu5bOG6suG7t+G7ucOo4bq0bE7hu4jhurxGbOG6ruG7ucOCZsOtL0bFqcOsw60vRuG7gsOsw60vRuG7k+G7peG6sOG7qcOsw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrOG7pknhurLhu7dsTuG6uEFs4buES2zhu4Dhu7nhu5lGbEbhu4JBw73hurJs4bunw4zhu5Ns4bu4REFsP+G7uUfDknfhurJs4bu54bqm4bunbOG6pUF5RmzhurLhu5Phurbhu4Vs4buE4buTR2xubWzhurLhu53hurZsRuG7ueG7leG6suG7uWzhurB14buA4buFbOG7uERBbD/hu7lHw5J34bqybOG7ueG6puG7p2xG4bu54buV4bqy4bu5bOG7gOG7uUJs4bqlQXlGbGHhu4LDgGzGsOG7m2xG4bu5S+G7p2zhu7lBeeG6smzhu6fDgmzhu7lBeUds4buGR8ahbOG7p+G7ucSo4bunbOG6suG7neG6suG7t+G7hWzhurLhu7lBeeG6tmxOw41sxrB4bOG7guG7k2Zs4bum4bqq4bqy4bu3bEbhu5nhu6ds4bqu4bu5R8OSd+G6smzhu7nhuqbhu6fhu4Vs4bqu4bu5R8OSd+G6smxG4buVQWzGsOG7m2zhu6fDgmzhurLhu7lN4bqy4bu3bOG7peG7iOG6uOG7p2zhu4Dhu7nhu5lGbEbhu4JBw73hurJsRsOB4bun4bu5bOG7p0vhu6dmbOG7uOG6tOG7l0ZsxrBE4bqy4bu3bOG6ruG7uUfDknfhurJs4bu54bqm4bun4buFbOG6ruG7uUfDknfhurJsRuG7lUHhu4Vsw5Nyw5JsxalL4bqy4bu3bMOT4bubbOG7uURBbOG7ueG6puG7p2xGdeG7gGzGsOG7m2xGSuG6suG7t2zhu6Xhu4jhurjhu6dsxrBBbE7hu5XhurRs4bqyeGzhurJ34buAbE7hu5Vs4buA4bu54buZRmzhu7lHw5Js4bu5QXlHbOG7hkfGoeG7hWzhu7fDguG7gGzhu4Dhu7l04bqybEbDgeG7p+G7uWzhu6dL4bunbOG6snLhurLhu7ds4bun4buT4bq0bOG7p+G7uXNGbOG6sOG7iOG6vOG6suG7t2zhu7dB4buZ4bq0bMWpw43hu6dsRuG6tOG7leG6smzFqUF54bqy4buFbMaw4buZ4buAbMSo4bqy4bu3bMOSdkds4bundEds4bu54bqm4bunbEZ14buAbOG7p8OM4buTbOG6suG7uXLhurJsxaly4bqy4buFbEbhu7lBd0ZsRuG7uUvhu6ds4bu3w4Lhu4Bs4buA4bu5dOG6smzEkOG6smzGsOG6oOG6suG7uWxO4buVbOG7gOG7ueG7mUZsRuG7gkHDveG6smzhuq5B4bqy4bu5bEZ3bC1sw5Phu5ts4bu5REFsw4psxrDhuqDhu5Ns4buA4bu54buIw4nhurLhu7dmbMavd+G6smzhurLhu5PDkuG7hWxubW3hur1sw5Phu5vhu4Vs4buA4bu54buI4bq64bqy4bu3bEbhu4J24bqybMaw4bqg4buTbOG7peG7leG6smzGsOG7m2zhu6fDgmxGxJBs4bun4bu5xKjhu6ds4bu4REFsTuG7lWxh4buCR+G6suG7t2xGcuG6tmzhu7nhuqbhu6dsRnXhu4Bs4bunROG6suG7t2zGsEPhurLhu7fhu4Vsw7PDtOG7j2zhu6fhu7lBbOG7uURBbOG6ruG7uUfDknfhurJs4bu54bqm4bunbMOKbOG6ruG7uUdsxaly4bqybOG7p+G7iOG7hWxG4buC4buI4bq64bqy4bu3bOG7ueG6puG7p+G7hWzhu6fDiWzhu4ZH4buT4bqybMaww4nhurJsTuG6oGzGsOG7iOG6vOG7p2xG4bu54buV4bqy4bu5bOG6sHXhu4BsTuG6uEFsRuG7gnbhurJs4buNw7JmbW1tbOG7uURBbE5BduG6smZs4bu4QXnhurJs4bqy4buTw5Js4buGR+G7k2zhu6XDgOG6suG7uWzDk+G7q0ZsxrDhu5nhurLhu7ls4bu3QeG7mWxGQXZHbOG7p+G7uUfDuuG6smzhu7dB4buTbMaww4DhurLhu7ls4bu5QXdHbOG7ueG6puG7p+G7hWxG4buCduG6smzGsOG6oOG7k2zhu6Xhu5XhurJsRuG7ueG7leG6suG7uWzhu4Dhu7lCbOG7p8OCbG5vZm5v4buRbOG7t0Hhu5NsxrDDgOG6suG7uWzhu7lBd0ds4bu54bqm4bunbOG7p+G7meG7p2zhu6dz4buA4buFbEbhu53hurLhu7ds4buE4bq0bE7hurhBbMawdEds4bqu4buObMOzZm1tw7Ns4bu3QeG7k2zGsMOA4bqy4bu5Zmw5Qmzhu4ZH4buQbOG6ruG7uUfDknfhurJs4bu54bqm4bunbOG7p+G7meG7p2zhu6dz4buAbMaw4bubbMaw4buXRmxG4buCduG6smzDs2xGw5RsxrBD4bqy4bu3ZmxhSmzhurLhu7dHQ+G6smzhu4ZH4buQbOG6ruG7uUfDknfhurJs4bu54bqm4bunbOG6ruG7uUfDknfhurJsRuG7lUHhu4Vs4bu4REFsxrDhu5tsRuG7guG7k+G6tGxG4bu54buIw4rhurLhu7ds4bu3QeG7meG6tGxOQXbhurJs4bu3QeG6rEHhu4Vs4bu54bqm4bunbOG7hEHhurLhu7ls4bu3QeG6rEHhu4Vs4bqy4bu54buVbEbhu4Lhu4jhurrhurLhu7dsxrDhu5dGbMWp4buT4bqy4bu5bOG7uUF5R2zDk0dzRmzhu4Thu6Phu6fhu4Ns4bunc+G7gGzhu7nhuqbhu6ds4bulxJDhurLhu7ds4bu54bqm4bunbOG7hEHhurLhu7ls4bqy4bu34bu5w6jhurThu4Vs4bu54bqm4bunbOG7hEHhurLhu7ls4bunw4Js4bu54bq04buV4bqybOG7p8ah4bqy4bu5bOG6ruG7ucOCbOG6ruG7ueG7neG6smxO4buIw4nhurJs4bqwduG6smzhu7nhuqbhu6ds4bqu4bu54buZ4buFbOG7t0HhuqxB4buFbOG6tkVBbOG7hEdzRmzhu4ZH4buVbEZKbOG7jW1tZm1tbWzGsHfhurJsbmxG4buCQXlHbMawQ+G6suG7t+G7g2zGsEThurLhu7dsTkF24bqybOG6ruG6oOG7gGxG4bu54bq6QWzhurLhu7lN4bqy4bu3bOG7ueG6puG7p2zhu4RB4bqy4bu5bOG7p8OCbOG6suG7t0fDkmzhu6fDiWzhu6Xhuqxs4bu54bqm4bunbEZBd+G7gGxGw43hu6ds4bu54bqm4bunbEZ14buA4buDbEbhu7nhu5PhurZs4bu3QeG7k2zhu6fhuqrhurLhu7dsRuG7meG7p2zDk8OC4buTbOG6tkls4bun4bu5TeG7hWzhu4Dhu7nEkGzhu6d14buAbOG7t0Hhu5nhurRsxanDjeG7p2zDimzGsOG6oOG7k2zhu4Dhu7nhu4jDieG6suG7t2bDrS/hu4DDrMOt4buAw6ws4bu5cuG6smzFqeG6oOG7gGzhuq7DlGzhurJBeeG6tuG7hWzhu7hEQWw/4bu5R8OSd+G6smzhu7nhuqbhu6dsRuG6ouG6suG7ueG7hWzDoeG7pCzFqGxG4bu54buV4bqy4bu5bOG7gOG7uUJs4bqlQXlGbGHhu4LDgOG7hWzhu7hEQWw/4bu5R8OSd+G6smzhu7nhuqbhu6dsRuG7ueG7leG6suG7uWzhu4Dhu7lCbMaw4bubbOG6ruG7ueG7qeG6smxG4bu54buIw4rhurLhu7ds4bqy4bu5QXhHbEZ14buAbEbhu7nDvWxO4buVbOG7p+G7mWzhurLhu7ly4bqyZmxubW1s4bu54bqm4bunbOG7hEHhurLhu7ls4bqy4bu34bu5w6jhurRsTuG7iOG6vEZs4bqu4bu5w4JsRkF2R2zhu6VBw71HbOG7p8OM4buTbEbhu7nhu5XhurLhu7ls4buA4bu5QmzGsOG7iOG6vOG7p2zhurLhu7l14bqybOG7ueG6puG7p2zhu6XEkOG6suG7t2zhu6fDjOG7k2ws4bu3cuG6smzhu7nhu5XhurLhu7ds4bunxJBs4buA4bu5dOG6smxG4bu54buIw4nhurLhu7ds4bq24buXQWzhu6bhuqrhurLhu7dsRuG7ueG7iMOJ4bqy4bu3bOG6pUF5Rmws4buT4bq24buFbOG6tkVBbOG7hEdzRmxubEbhu4JBeUdsxrBD4bqy4bu3Zg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Các trường học đã ổn định nền nếp

Các trường học đã ổn định nền nếp
2011-09-28 08:07:00

PTO- Qua ghi nhận thực tế và báo cáo của ban giám hiệu các trường trên địa bàn tỉnh, sau ba tuần kể từ ngày khai giảng năm học mới 2011-2012, mặc dù một số trường vẫn còn khó...

GS Hoàng Tụy nhận giải thưởng toán học quốc tế

GS Hoàng Tụy nhận giải thưởng toán học quốc tế
2011-09-28 07:48:00

Chiều 27/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng Giáo sư Hoàng Tụy vừa được Tổ chức quốc tế Tối ưu Toàn cục trao tặng Giải thưởng “Constantin Caratheodory...

Từ năm 2011, có 6 loại bằng đại học

Từ năm 2011, có 6 loại bằng đại học
2011-09-26 17:36:00

Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, theo quy định mới ban hành, mẫu phôi bằng tốt nghiệp đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân được chia thành 6 loại.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long