Cập nhật:  GMT+7
UDThu6bDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhur414bq/4bqhKcOaUeG6ojUu4bq9xIPDqsSDMuG6v8OZLuG7g8OjM8OZ4bq64buBV+G6oS7Eg+G6o+G6o8OZ4bq/4bu2w6Mzw5nhur/huqUuw5nhur/hur3Eg8OjM8OZLuG7geG6rS7DmSjhu4FXw5nhurk0WOG6v8OZ4bq/4bq9NTDDo8OZxKnhu4XDmeG6v+G6vWfDmeG7ssSDUC804bumUVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUVA14bqjM8OZw6rhur0uw5XDmi8vLuG7nCxXxIPhurk04buB4bq/NMSD4bucxKnDoy8hKcOqw6Dhur/Eg+G6uS/Doylqw6ovxajFqOG7pMWoL+G7psWoxagh4buq4buk4buu4buoxajhu6Thu6Thur/hu6bhu67FqMWo4buqVuG6oeG7puG7nMOh4bq5M8Oaw5kvUeG6ojUu4bq9xIPDqsSDMuG6v8OZLuG7g8OjM8OZ4bq64buBV+G6oS7Eg+G6o+G6o8OZKFfDozPDmeG6v+G7tsOjM8OZ4bq/4bqlLsOZ4bq/4bq9xIPDozPDmS7hu4Hhuq0uw5ko4buBV8OZayVsw5khw6zDozPDmcSp4buFw5nhur/hur1nw5nhu7LEg+G7nMOZ4bue4buRw6M04buWw5nhu4134bq4L+G6vuG6vkvEqMOD4bugUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXkpVyHDmlHhur4/4bq5w5koxINZw6PDmS7DosOjM8OZw6MzNCDDmTRZw6Mzw5koJuG7gcOZ4bq/NF3DmTM1YzXDmeG6ojUu4bq9xIPDqsSDMuG6v8OZxKlZw5kuw6LDozPDmeG6v2zDmS7DosOjM8OZw6MzNCDDmeG6uuG7gVfhuqEuxIPhuqPhuqPDmS5mV8OZ4bqiw7LDmTMmw6PDmSglbMOZKOG7tMOZ4bq/4bu2w6Mzw5nhur/huqUuw5nhur/hur3Eg8OjM8OZLuG7geG6rS7DmSjhu4FXw5lrJWzDmSHDrMOjM8OZxKnhu4XDmeG6v+G6vWfDmeG7ssSDw5nDoDQ1w5nhur80w6LDozPDmSxYxIPDmTTEkeG6ucOZ4bq/WC7DmeG6uTRY4bq/w5nhur/hur01MMOjw5nhur80NV3hur/DmSw4w5nhur80w6wuw5nhur9dw5nhur/hu7bDozPDmS5oZMOjM8OZ4bue4buN4bq84bugw5kuNMSDw5nhur80OMOZ4bq/4bq9aGTDozPDmSHEg1fDozTDmcOjMzQ1IOG6ucOZxKlZw5nhur81W+G7gcOZIeG7g8OjM+G7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUcSo4buFw5nhur/hur1nw5nhu7LEg8OZ4bqhWcOZw6rDrMOZw6Bd4bq/w5k0xJHhurnDmTM14buJV8OZ4bq/NF3DmTM1YzXDmeG6vzTDrC7DmcSpWcOZ4buyxIPhu5rDmcOjYjXDmS7Eg8Ojw5nDozNoZDXDmS7huq/DmeG6vzQww5nhur/hur3hu7I1w5nDozM0NSDhuqPDmS5YLsOZKDhXw5koNTDhuqPDmcOgNFguw5nDozRX4buBw5kh4buDw5nhur80w6wuw5nhur9dw5nDoDTDosOjM8OZLuG6r8OZ4bqjI+G6v8OZZcOZKOG6r8OZxKlZw5nhur9oYsOjM8OZ4bq/WC7DmcSpYzXDmcOjM2hkNcOZw6A0WC7DmSHhu4PDmcOgNMOiw6Mzw5kzI+G6ucOZ4bqjI+G6v8OZ4bq/4bq9w6wuw5nhur81XeG6ueG7nMOZw7olbMOZ4bqhWcOZLsOiw6Mzw5nDozM0IMOZxKloxJHhur/DmeG6v+G6veG6rTXDmeG6o1nDmS5YLsOZ4bq/P+G6ucOZKMSDWcOjw5kuw6LDozPDmcOjMzQgw5koV8OjM8OZLjTDnWzDmSjhu4FXw5koMMOZ4bq5NFjhur/DmeG6v+G6vTUww6Phu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlHDgzRow5kuWC7DmS7DosOjM8OZw6MzNCDDmcSpaMSR4bq/w5nhur/hur3huq01w5nDoDRYLuG7msOZxKk1IC7DmeG6uTRY4bq/w5nhur/hur01MMOjw5nEqVnDmShoV8OZxKnhu4XDmeG6v+G6vWfDmeG7ssSDw5nhur1Xw5nhur80OMOZ4bq/4bq9aGTDozPDmSjhurE1w5k04bqzNcOZw6Phu7bDozPDmeG6ocOsLsOZxKlZw5nDoDThu7LDmcOj4bu2w6Mzw5nEqSLDmS7DosOjM8OZw6MzNCDDmcSpWcOZ4bq/NV3hurnDmeG6vzQ44buaw5koNSLhu4HDmeG6o1nDmeG6o+G6reG6v8OZIcSDV8OjNMOZw6MzNDUg4bq5w5koYsOjw5nhuqF7w5nDoDTDosOjM8OZ4bq/NDDDmShY4bq5w5lpw6Mz4buaw5nDozNXbMOZLuG7ssOZw6A0NcOZIcSDV8OjNMOZw6MzNDUg4bq5w5ko4bqvw5nhuqFjw6PDmcOjNGjDmeG6ojUu4bq9xIPDqsSDMuG6v8OZNFdsw5nhurrhu4FX4bqhLsSD4bqj4bqj4bucw5l1xIPDmSjhuq/hu5rDmeG6v+G6vcSDw6Mzw5nhurvhu4FYw5nhur/hur03w6M0w5k0xJHhurnDmeG6v1gu4buaw5kuWC7DmeG6vz/hurnDmSjEg1nDo8OZLsOiw6Mzw5nDozM0IMOZw6p9w5koaFfDmeG6vVfDmcOjNOG7icOjM8OZw6Phu7bDozPDmeG6ocOsLsOZxKlZw5nDoDThu7LDmcOj4bu2w6Mzw5ku4bql4bq/w5nhuqHhurU1w5kuZlfDmeG6ozfDozThu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlF5xJHhurnDmeG6v1guw5nEqWM1w5nhuqI1LuG6vcSDw6rEgzLhur/hu5rDmeG6uuG7gVfhuqEuxIPhuqPhuqPDmcOqfcOZ4bq5NFjhur/DmeG6v+G6vTUww6PDmS40NeG6ucOZ4buN4bq8w5nhur/hu4Nsw5ksNV3Do8OZw6M0QOG6o8OZ4bq/w53Eg8OZ4bq9V8OZw6M04buJw6Mzw5kuNDVdLsOZw6A2w6M0w5nhu43hurzDmcOjND7DmcSpWcOZ4bq/NVvhu4HDmeG6v+G6pcOjw5k24bq/w5nDo+G7tsOjM8OZ4bqhaMSRw6Mz4buaw5nhuqNXw6Mzw5koXcOjw5nDozQ1IuG7gcOZ4bq/4bq94buyNcOZw6MzNDUg4bqj4bucw5nhur7hur3Eg8OjM8OZw6A0NcOZKOG6r+G7msOZ4bqiNS7hur3Eg8OqxIMy4bq/w5nDqn3DmSjhuq/DozPDmTPhuq/hurnDmS40xIPDmeG6oinDqjTDmeG6ojUu4bq9xIPDqsSDMuG6v8OZxKlZw5nDisOjV+G6uSHhur1XM8SDw6PDmcOK4bq5Vy4pw6rDmUvhurzDmXUpxKkp4bqhxIPhurkp4bq9w5nhurjhuqFX4bq/MsSD4bq94bqj4bucUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRUDXhuqMzw5nDquG6vS7DlcOaLy8u4bucLFfEg+G6uTThu4Hhur80xIPhu5zEqcOjLyEpw6rDoOG6v8SD4bq5L8OjKWrDqi/FqMWo4bukxagv4bumxajFqCHhu6rhu6Thu67hu6jFqOG7pOG7pOG6v+G7puG7rsWoxajhu6pW4bqhxajhu5zDoeG6uTPDmsOZL1HhuqI1LuG6vcSDw6rEgzLhur/DmeG6o8SDw6Mzw5nhuqPhu4HhuqXDo8OZNMSR4bq5w5nhur9YLsOZxKljNcOZ4bq64buBV+G6oS7Eg+G6o+G6o8OZ4bq+KS40w6PEg+G6ocSDMzUpw6rDmSgww5nhur/Eg1nDo8OZLOG6rcOZNCDDmcOqNcOjNMOZ4bq/NFg1w5kuZlfDmeG6vz/hurnDmSjEg1nDo8OZLuG6r8OZ4bq/NDDDmeG6o2XDmeG6vVfDmeG6vzUi4bqjw5nDo+G7tsOjM8OZLmZXw5nEqWfDmeG6v+G6veG7hcOZ4buyxIPhu5zDmeG7nsODM+G7geG6p8Oj4buWw5lqw6rDoeG7nC7Eg+G6o+G7oFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUeG6uDThuq/DmXQ0ZsOZ4bq/OC40w5nDoDVb4bqjw5nhur7huqnDozPDmXg1WOG6o8OZKOG6pS7DmeG6uTThu4XDmeG6v+G6vVguNMOZ4bqj4buyw6Mzw5nhur80w6wuw5nhur9dw5nhuqNlw5nhur3huq3DozPDmeG7nkvhurzhu6DDmS5mV8OZ4bq64buBV+G6oS7Eg+G6o+G6o8OZ4bq+KS40w6PEg+G6ocSDMzUpw6rhu5rDmcO9w6Mu4buc4buaw5l54buBM8SDw5nDimpX4bq94bq/4buaw5nDo+G6rzXDmcSpNSAuw5k0VzXDmeG6vz/hurnDmSjEg1nDo8OZNMSR4bq5w5nhur9YLsOZ4bqhWcOZ4bqj4bqt4bq/w5ksaGMuw5nhur81XeG6ucOZ4bq/NCnEg8OZ4bq/4bq9xIPDozPDmcSpNSAuw5nhur80w6wuw5k0NSDDo8OZLlfhuqPDmcOgXeG6v8OZLjThu4HDozPDmcSpIsOZS+G6vMOZxKlZw5nEqWfDmeG6v+G6veG7hcOZ4buyxIPhu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlF0NDVdw6PDmeG6oWjEkS7DmUvhurzDmS7huqXhur/DmeG6oeG6tTXDmeG6oeG7gcOiw6PDmShoV8OZKF3Do8OZLsOiw6Mzw5nDozM0IMOZxKloxJHhur/DmeG6v+G6veG6rTXDmcOjNCrhur/hu5rDmS5YLsOZLOG6rcOZLjQ14bq5w5lL4bq8w5ku4bqvw5nhuqPhu4Uuw5koNi40w5nDquG7i8OZIeG7hcOjM8OZLuG7hcOZ4bq/NDDDmcSpWcOZ4bqhWeG6o8OZLjTEg8OZNCDDmcOqNcOjNMOZ4bq/NFg1w5nhur/hur1lw5nhur80WcOjNMOZLmLDmcOqZcOZLjTEg8OZLlguw5nDoyLDo8OZ4bq/4buyw6Mzw5nhurk0JsOjw5nhuqMi4bqjw5nEqVnDmS5YLsOZ4bq/NDVd4bq/w5nDoF3DmeG6uTQmw6PDmS5pw6Mz4bucw5l0w6LDozPDmeG6v2zDmcOjWWzDmeG6o+G7geG6pcOjw5nhurk04bqlNcOZNMSR4bq5w5nEqWM1w5nhuqI1LuG6vcSDw6rEgzLhur/DmSgww5nhur804buHLsOZKDpsw5nEqTUgLsOZacOjM8OZIeG7hcOjM8OZ4bq5NCbDo8OZLmnDozPDmcSpWcOZ4bq5NCbDo8OZ4buN4bq8w5nhur/hur3Eg8OjM8OZ4bq/xINZw6PDmSzhuq3DmeG6oWHDozTDmcSpw6wuw5nhur/hur1bw6Phu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlHhurg04bqvw5l0NGbDmeG6vzguNMOZ4bq5NOG7hcOZ4bq/4bq9WC40w5nhuqPhu7LDozPDmeG6vzTDrC7DmeG6v13DmTThuqvDo8OZNMSR4bq5w5kuZlfDmeG6ojUu4bq9xIPDqsSDMuG6v+G7msOZ4bq84buBLDzDo8OZdFcsV+G6oeG6oSnhur3Eg+G7msOZLjTEg8OZLDVd4bq/w5nhuqPhu4Uuw5nhur81W+G7gcOZLmZXw5nhur8/4bq5w5koxINZw6PDmcOjWWzDmeG6oVnDmeG6v+G6veG7gWwiw6PDmS7hu7LhuqPDmTRpw6Mzw5nEqVnDmeG6v+G6vVfEg8OZ4bq74buBbCLDo8OZLjTEg8OZLlguw5kuw6LDozPDmeG6v2zDmcOgNFguw5nhur/hur3Eg8OjM8OZxKk1IC7DmTTEkeG6ucOZ4bq/WC7DmeG6uTRY4bq/w5nhur/hur01MMOjw5nhur9oYsOjM8OZ4bqhVzXDmS5mV8OZxKlnw5nhur/hur3hu4XDmeG7ssSD4buaw5khw6xXw5nhur/hur1bw6PDmeG6oeG6scOjM8OZ4bq/NcOjw5nEqVnDmSjhuqk1w5nhuqNjNeG7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUcSoYzXDmS5YLsOZITguNMOZxKnhu4XDmcOjNGjDmeG6ojUu4bq9xIPDqsSDMuG6v8OZ4bqiKcOqNOG7msOZ4bqiNS7hur3Eg8OqxIMy4bq/w5nhurvhu4FsXeG6v8OZ4bq/JeG6o8OZ4bqjV8OjM8OZ4bqhw501w5nDozThu4nDozPDmeG6vzbDozTDmcOj4bu2w6Mzw5lXw6PDmeG6v8SDWcOjw5nDozQq4bq/w5nEqVnDmeG6v8SDWcOjw5khNSDDo8OZw6M0KuG6v8OZKDDDmcSpZ8OZ4bq/4bq94buFw5nhu7LEg8OZLuG6r8OZ4bq/NDDDmcOgXeG6v8OZNMSR4bq5w5kzNeG7iVfDmeG6vzRdw5kzNWM1w5nhur80w6wuw5nEqVnDmeG6vzRdw5kzNWM1w5nhu7LEg+G7msOZLuG7geG6pTXDmS7hu4PDozPDmeG6oVnDmShoV8OZKF3Do8OZLuG7suG6o8OZMzVYLsOZLuG7g8OjM8OZNDUgw6PDmSE1IMOjw5nhur80w6LDozPDmeG6u+G7gVfDmS5YLsOZ4bq/NDVd4bq/w5ksOOG7nMOZ4bq+P+G6ucOZKMSDWcOjw5nDo1lsw5nhuqPEg8OjM8OZ4bqj4buB4bqlw6PDmTTEkeG6ucOZ4bq/WC7DmcSpYzXDmeG6uuG7gVfhuqEuxIPhuqPhuqPDmeG6vikuNMOjxIPhuqHEgzM1KcOqw5koMMOZ4bq/xINZw6PDmSzhuq3DmTQgw5nDqjXDozTDmeG6vzRYNcOZLmZXw5nhur8/4bq5w5koxINZw6PDmS7huq/DmeG6vzQww5nhuqNlw5nhur1Xw5nhur81IuG6o8OZw6Phu7bDozPDmS5mV8OZxKlnw5nhur/hur3hu4XDmeG7ssSD4bucL+G7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnDisSD4buB4bq9LinDmlHhur40KcSDw5nhur7hur5LxKjDg1Av4bq5UQ==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát huy những sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Phát huy những sáng kiến cải tiến kỹ thuật
2022-01-13 08:25:00

baophutho.vn Trải qua 15 mùa giải, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã ghi nhận sự tham gia của đông đảo đơn vị, doanh nghiệp với hàng trăm đề tài, giải pháp...

BlackBerry 5G vẫn đang được phát triển

BlackBerry 5G vẫn đang được phát triển
2022-01-12 09:13:00

Ít ngày sau khi BlackBerry tuyên bố ngừng hỗ trợ các thiết bị đời cũ, công ty OnwardMobility đã đăng bài trên blog, thừa nhận đã thất hứa với người quan tâm khi không thể cho...

Apple giúp các nhà phát triển kiếm 260 tỷ USD

Apple giúp các nhà phát triển kiếm 260 tỷ USD
2022-01-11 09:15:00

Apple cho biết, hiện có hơn 745 triệu thuê bao đăng ký trả phí trên các dịch vụ được hãng cung cấp như Music, TV, News và App Store. Riêng App Store thu hút khoảng 600 triệu...

Những điều còn mơ hồ về metaverse

Những điều còn mơ hồ về metaverse
2022-01-05 09:49:00

"Bất cứ ai nói cho bạn biết metaverse sẽ như thế nào đều là do họ tự đoán hoặc đang đùa", CNet nhận định. Theo các chuyên gia, metaverse không chỉ là câu chuyện về kính VR, AR,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long