Cập nhật:  GMT+7
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bup4bqtPXfDmuG6slN34bq44buK4buE4bukd8OZw4zhu4bDk3fhu7Phu7XDuXh4eHdU4buk4bqsw5J3w5nhu57hu4p3JEnDjcOM4bqgw5Lhu4rDmsOZ4bqgw5LGsC/DjHnhu6nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG6o+G7iuG7nuG7indFw4zhu6xFd+G6rT13w4zhu5jDk3fDveG7tS95eXdFw4zhu4x3xJDhu4rhu4LDmcO6d+G7i+G7msOSw413w5nDjOG7lMOSw413w5Lhu7Dhu55Fd8OSw4Phu7TDunfhu5jDksONdyLhuqBV4bqgRU534bqrxJDhuqDDk+G6oHfDmuG7gHfDmeG7pOG7tOG7hsOSd8SQ4buUd+G6uOG7iuG7hOG7pHfDmcOM4buGw5N34buz4bu1w7l4eHh3VOG7pOG6rMOSd8OZ4bue4buKdyRJw43DjOG6oMOS4buKw5rDmeG6oMOSd+G6uEd3w5LDjOG6oMOSw4x3RcOM4buOw5LDjXfigJzDjOG7jMODw5J3w5nDjMODw5LDjHfDmuG7rHfDk0bDksOM4oCdd0Xhu6jhuqB3w7ThuqDDmsOM4buKw5LDjcOZ4buMw5J3w5lV4buMw5LDjXdF4bukxqBFd0XDjOG7iuG7gsOSd8OBd8OS4bq2w5N3VcOVw5LDjXfDmcSC4buKd0XDjOG7iuG7gsOSd8OZVeG7sOG7oMOSw4134buLVeG7pMOSw413MeG7mMOSw413w5LDg+G7tMO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nGsMOZ4bqgxJBP4bq6d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOT4bqgVcON4buKw5J0w71T4buyd+G6oOG7pMOZ4buMduG7qcaww5lV4bupxrDDmcOJ4bupxrDhu4rDk8ONd8OaVUXhu592w4zDmcOZU3QvL8SQ4bqg4buMU8OM4bukw5nDjOG7jMO5WcOSL+G7jE/DicOJ4bqgw5nhuqAvw53hurrEkMOa4buKw5nhurovw5nDjOG6unctd8ON4buK4buM4buKL8O9eHl5L3kvecO94bu3w70keTJB4bu34bu1JC95w73hu7fDgHnhu7N5w4DDgOG7t+G7t8OA4buzX8O94buzw73hu7dBQcO5TVPDjXbhu6nGsC/DmcOJ4bupxrAvw5lV4bupxrDDmVXhu6nGsMOZw4nhu6nGsFPhu6nDo8Sow5LDjHfDk+G7isOSw4x3w4zhu4zEgsO5dz/DksOMdHfhuqPhurrDmcOZ4bu0xrAvU+G7qcawL8OZw4nhu6nGsC/DmVXhu6nGsC/DmeG6oMSQT+G6uuG7qcawU+G7qWjDjOG6osOZd8SQ4buKR+G7pHfDmVXhu7Dhu55Fd8ON4buK4bue4buKd8SQ4bqi4buMd0XDjOG7iHfDjOG7mMOTd8O94bu1L3l5w7p34buL4buaw5LDjXfDmcOM4buUw5LDjXfhuq09dyLhuqBV4bqgRU534bqrxJDhuqDDk+G6oHdFw4zhu4x3xJDhu4rhu4LDmcO6d+G7mMOSw413w5rhu4B3w5rhu57Dk3fDmVXEqMOSw4x3xJDDg+G7tHdF4buYw5LDjXdOw4zhuqDhu4p3TuG7gnfDjOG7jMSCRcOMd0Xhu6jhuqB3RcOM4buIw5LDjHdTw4zhu6h3WeG7hHfDksOMWMOSw413xJDhu7Dhu55Fd+G6uOG7infDmeG7iuG7glN3w5nDjOG6uuG7jHfDmcSC4buKdyRJw43DjOG6oMOS4buKw5rDmeG6oMOSw7p3w5rhuqDhu6R3TsOM4buM4bquw5LDjXfDmcOM4bug4buKd8ON4buK4bqgw5J3ReG6rMOSd8OSw4zhurJFd0XDjOG7iuG7gsOSd0/hu7BQRXdO4bq84buMd8OJw4Phu4p34buzd8OZw4zhuqLDksONw7nGsFPhu6nigJzhuqnDjMSow5J3T8SC4buKd1Thu6ThurDDksONd8OZw4zhu6Dhu4p3w43hu4rhuqDDknfDgXfDkuG6tsOTd+G6uOG6sHdU4buk4bqgw7p3w5nhu5jhu4p3RcOM4buMd1XhurTDksONw7p3w5lV4buMw5LDjXdZw4Phu4p3w5LhurbDk8O6d0XDjOG7psOSw413w5nhuqB34bq44bqwd07DjOG7mMOSw4134bq44buod0Xhuq53w5LDjOG6rMOSd09WRXdZw4N3RcOM4buK4buCw5J3T+G7sFBFd+G6uEd3w4zhu4zDg8OSd8OZw4zDg8OSw4x3ReG7mMOSw413WeG7ikZFw7l3w7XEqHfDmcOM4buCw7p3w5PGr0V3w5nhu4rhu4bhu6R3ReG6oOG7jHfDksOM4bqow5l3ReG7qOG6oHfhuq09d8OM4buKRsOSd8OS4bqg4bu0d0/Dg3fDjOG7jMODw5J3w5nDjMODw5LDjHfDmuG7rHfDk0bDksOMd8OZxILhu4p3JEnDjcOM4bqgw5Lhu4rDmsOZ4bqgw5LigJ3Dunfhu5jDksONd+G6q8SQ4bqgw5PhuqB3w5Lhu47hu4p3w5lV4buMw5LDjXdF4bukxqBFd8OMw5RTd8SQ4bqi4buMd0XDjOG7pMOSw413WeG7nuG7infhu4vDjOG7qHfDmeG7sOG7nsOSw413PsOSdzHGoHfhuq3huqDDksOT4buMw4zhuqDDknfDrOG7isOSw43DjMO5xrBT4bup4oCc4buL4buY4buKd8Oa4buAd8OZw4zhu5jDksONd8SQ4bqi4buMd1Xhu5J3VcODw5LDjXdZ4bue4buKd8OSw43hu7Dhu6Dhu4p3w4nhuqzDknfhuq09d1nhu4R3w5LDjFjDksONd8SQ4buw4bueRXfhurjhu4p3w5nhu4rhu4JTd8OZw4zhurrhu4x3w5PDg3dFw4zhu6bDksONd8OZ4buY4buKd8OJVnfhurhKw5LDjHfDmcOMVkV3w4zhu4pGw5LDuXfhu4vhu5jhu4p3w5rhu4B3w5rhu57Dk3fhurjhu7DhuqB3VeG6oHdU4buk4bu04buCw5l34bq4SsOSw4zigJ3Dunfhu5jDksONd0XDjOG7qHfhuqnDjMODd+G7i1XhurLDksONd8OS4buO4buKd8OZw4zhu4bDk8O5xrBT4bupIMWow5LDjXfDksONw4Phu7TDundF4bqiRXdU4buk4bqgw5J3RcOM4busRXfhuqnDjMODd8OZVeG6ssOSw413w5nhu4rhu4LDmXdPxqDDunfhu4vhu5rDksONd8OZw4zhu5TDksONd+G6q8SQ4bqgw5PhuqB3w5rhu4B34bq44buw4bqgd1XhuqB3w5nhu6Thu7Thu4bDknfEkOG7lHdFw4zhu4jDksOMd8OZw4zhu6xFd1nDg+G7jHfDksONw4Phu7R3eS95w713w5nhu57hu4rDundZw4N3ReG7jMOSd8Oa4buUd8SQ4buKw5LDjHfDmj134bq44buwUEV34bq44buK4buE4bukd8OZw4zhu4bDk3fDmeG7nuG7inckScONw4zhuqDDkuG7isOaw5nhuqDDknfDmuG7gHdPw4N34buz4bu1w7l4eHh3w5LDjeG7sOG7oOG7isO5xrBT4bup4buLw4zhurrhu4x3TuG7gnfDjOG7jMSCRcOMw7p34buYw5LDjXfhuqvEkOG6oMOT4bqgd8Oa4buAd0Xhu453w5PGoMOZd8SQw4Phu4p3w4nhu4pIw5J3WeG6tsOSd+G6uMOURXfDmVXhu7Dhu55Fd8OZ4buMw4PDknfDmcOMR3fDksOM4bqsw5J3w4nhuqzDknfhuq09d8OZVeG7hsOSd8OTxqDDmXdFw4zhu7Dhu6LDksONd8OZVcSow5LDjHfDmVXhu6Thu7Thu4TDknfDjMSow5LDjHfDmVVWRXfDmeG7iuG7glN3w4zhu5jDk3d5L3nDvcO5d+G7i1Xhu4zDksONd+G6uOG7jsO6d+G7mMOSw413w5rhu4B3w5lVxKjDksOMd8SQw4Phu7R3WeG7hHdFw4zhu4rhu4LDkndP4buwUEV3w5Phu57hu4p3ReG7qOG6oHfDtOG6oMOaw4zhu4rDksONw5nhu4zDknfDksOM4bq0w5N3RcOM4bqow5N3w4nhu6zDmXdF4bukxqBFd0XDjOG7iuG7gsOSd1F3JEnDjcOM4bqgw5Lhu4rDmsOZ4bqgw5LDucawU+G7qeG6reG7rEV3w5nDjOG6rMOTd8OMxq/DmXfDksON4bqsw5J3w5rhuqJFw4x3ReG7qOG6oHfhuq09d+G6uOG6sHfhurjEgsOZd0Xhu4zDknfDmuG7lHdOI3dPxq9FdHd5w7rhu7V3w5LDjcOMxKjDknfDmSN34bq44buYT+G6oMO5d+G7i1Xhu4zDksONd+G6uOG7jsO6d8OZw4zhurrhu4x3w5nhu4jDksOMd8OZ4buM4bqiw5J3ReG7qOG6oHfhuqnDjMODd+G7i1XhurLDksONw7p3w5Phu5zhu4p3w5LhurbDk3fDtOG6oMOaw4zhu4rDksONw5nhu4zDknfDk+G6qMOZd07DjOG7jOG6rsOSw413eXfDmVXhu4pG4bukd+G6uOG7mE/huqB3RcOM4buMd0XhuqJFd+G6uFDDmXfDmVXhu4pHw5J3TsOM4bqg4buKd8OZw4zhu4bDk3dU4buk4bqsw5J3w5nhu57hu4p3JEnDjcOM4bqgw5Lhu4rDmsOZ4bqgw5LDuXfDtcSod8OZw4zhu4LDundF4bqiRXfDksOMw4N3VOG7pOG6oMOSd8Oa4bqiw5l3RcOM4buMd1XhurTDksONw7p3VOG7pOG7tOG7gsOZd+G6uErDksOMd8OZ4bq2w5LDjXdF4buw4bugw5LDjXfDmuG7lHfEkOG7isOSw4x3w5o9d0Xhu453w5nDjEd3w5rhu4B3T8ODd8OTxqDDmXfhurjGoMOSw413w5nDjOG6ouG7indFw4zhu4jDksOMd8OZVUp3ReG7jndTw4zhuqrDknfDk8SC4buMd8OM4buKR8OTd0Xhu6jhuqB34buYw5LDjXfhuqvEkOG6oMOT4bqgw7nGsFPhu6nhu4tV4buMw5LDjXfDmcOM4bug4buKd8ON4buK4bqgw5J3w5nhu57hu4rDunfDksOMWMOSw413w5LDjOG6rMOSd1lCw5l3VOG7pOG6oMOSd8OZVcOUw5LDjXfDksOM4buwdyLGoHfDmVXhu7BRw5LDjXdp4buk4buURXdTw4zDlcOSw413w63hu4zEkOG6ulXDmXfhuqPhuqDDmeG6usOaw7p3IMOMS3fDjOG7pOG7tHdU4buk4bqsw5J34bq4xqDhu4p34bqtPXdZw4N34bqpJOG7i+G6q3fDmcSC4buKdyRJw43DjOG6oMOS4buKw5rDmeG6oMOSd8Osw5nhuqDDksOaT+G6uuG7tHfhuq1FIMOMVeG7tMOaw5nhuqBPd8Oa4buAd0Xhu453w5lV4bqiRcOMd8OSw4zhu4pGw5N3w43hu4rhuq7hu4p3w5nDjOG7iEXDjHfDmVXhu7Dhu55Fd2nhu6Thu5RFd8OMxqDhu4p34bqtPXdZ4buEd8OSw4xYw5LDjXdP4bu2d8OJ4buMd0XhuqrDknfDmcOM4buK4buCw5l3U8OM4bqu4buKd8OZ4bq2w5LDjXdU4buk4bqsw5LDuXfhu4vDjOG6uuG7jHfhu4to4bqr


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nga sa thải nhiều quan chức quân sự

Nga sa thải nhiều quan chức quân sự
2009-11-25 12:59:00

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 24/11 đã quyết định sa thải một số quan chức quân sự cấp cao nước này sau khi để xảy ra hai vụ nổ liên tiếp trong tháng tại một kho vũ khí ở...

Tổng thống Ba Lan bị kiện

Tổng thống Ba Lan bị kiện
2009-11-25 09:41:00

ãnh tụ Công đoàn Đoàn kết Lech Walesa đang đâm đơn kiện đương kim Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski vì đã gọi ông là “điệp viên của chế độ trước”.Tổng thống KaczynskiÔng Walesa...

Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp

Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp
2009-11-25 08:33:00

hính phủ Philippines đã tăng cường an ninh tại hai tỉnh miền nam sau khi các tay súng bắt cóc và giết chết ít nhất 46 người.Cảnh sát điều tra khu vực nơi các thi thể được tìm...

TT Iran muốn tranh luận trực tiếp với TT Mỹ

TT Iran muốn tranh luận trực tiếp với TT Mỹ
2009-11-24 14:43:00

ổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã đề xuất một cuộc tranh luận trực tiếp với nhà lãnh đạo Mỹ Barack Obama về những vấn đề toàn cầu, một quan chức Iran hôm 23/11 cho biết....

Cựu Thủ tướng Thái Lan Samak qua đời

Cựu Thủ tướng Thái Lan Samak qua đời
2009-11-24 14:21:00

amak Sundaravej, người lên nắm chức vụ Thủ tướng Thái Lan trong một thời gian ngắn thì bị lật đổ, vừa qua đời tại Bangkok sáng nay (24/11) vì bệnh ung thư, hưởng thọ 74 tuổi....

Tàu lưỡng dụng Mistral của Pháp cập cảng Nga

Tàu lưỡng dụng Mistral của Pháp cập cảng Nga
2009-11-24 12:56:00

gày 23/11, tàu quân sự lưỡng dụng Mistral của hải quân Pháp đã cập cảng Saint Petersburg trên sông Neva, Liên bang Nga.Tàu Mistral của Pháp cập cảng Saint Petersburg. Ảnh: APSự...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long