Cập nhật:  GMT+7
w7LhurThu5fhu5nDvURyTExp4buTxKjDosOCTUThu7fhu5Phu40iUeG7meG7lnThu5nDoktOReG6suG7meG6t07hu4bDveG7mU3hu6VF4bqy4buZw73DlcONReG6suG7meG6tMOMxKjhu5lNc8O94buZ4bu1w7rEkOG7mXnDusOJ4buZckXhu5lFw4JF4bq04buZxJB1ReG6ssOyL+G6tOG7l+G7jcOyw4LEkOG6suG7mUxLw71p4buTLy/DvW15csOJxKjhurROTeG6tMOJbeG7lkUv4buz4bu3TENNw4nEqC9F4bu3xqBML+G7l+G7o+G7nXAv4budcOG7s+G7neG7l+G7neG7leG7leG7leG7lU3hu5/hu5/hu59x4buXROG7l21CxKjhurLhu5Phu5kv4buNw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoLuG7t3Lhu7Phu5Phu40ucsOC4buZw73hu4bhu5nhu5bhu61F4buZw73hu63EqOG7mcO9csOJ4buZw73hu4xy4buZw6JGReG6suG7mU3hurThu4ZF4bqy4buZMHlyxJBy4buZ4buWdOG7mVnhu4Thu5lNS8OV4buKReG6suG7mcOd4buAReG6suG7mXJF4buZw6JLTkXhurLhu5nhurdO4buGw73hu5nhurdOc8O94bq04buZw6LhurRyReG6tOG7mcOd4buARW3hu5lvIOG6sk7hu4JFauG7meG7tuG6sVLDs8OyxKjhu40g4bqydOG7nOG7mcahL+G7l8ahbOG7mcO9c8O94buZSk5yReG7mcO94bq0w5TDveG7mcO94butxKjhu5nDvXLDieG7mcO94buMcuG7mSJR4buZ4buWdOG7mcOiS05F4bqy4buZ4bq3TuG7hsO94buZ4bu1w7nhu5lD4bqiTeG7mU3hurRPw73hu5nhu5bhurpF4bqy4buZ4bu1dMSQ4buZxKjhurRzReG7meG7teG7r07hu5lNw4LhuqBF4buZ4buWw4Phu5nhu5bhu61F4buZ4bu1w4Phu5lyReG7mUXDgkXhurThu5nEkHVF4bqy4buZQ+G6ruG7mU3hu5Dhu5lD4bq0w4Lhu5nhurRyw4Lhu5lFw5VJw73hu5lD4bui4buZxJDhu4RN4buZTeG6tMOKcuG7mU3hurROdkXhu5lMw4lF4bqy4buZxKjhurTDlUhF4bqy4buZ4buWw4Phu5nDveG6tOG7hkXhurLhu5lNw4JF4buZTcaww73hu5nhurThu4LDguG7mU3hurRzReG6suG7mXFtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw6LhurThu7fDieG7mU3hurThu4BF4bqy4buZw71zw4nhu5nDveG7jHLhu5kg4bq0dOG7mcOiS+G7p0XhurJs4buZw53hu4bhu5nhu5bhu61F4buZUkXhu5lFw4JF4bq04buZSk7hu4bDveG7meG6ssOCcuG7mcO94buMcuG7mcOiRkXhurLhu5lN4bq04buGReG6suG7mVlyS3LDvUPhu5kweXLEkHJs4buZeXThu5nhurVOTHJF4buZ4bqzw4LDveG7t+G7meG7lnThu5nDneG7huG7meG7luG7rUXhu5nhu5bDg+G7mcO94bq04buGReG6suG7mUPhurThu4xF4bqy4buZeeG7huG7mcO94buMcuG7mSDhurR04buZw6JL4bunReG6suG7mV3Dgkxy4buZIsOJRXLDvcOJ4buZ4bu1w7nhu5lN4bq0csSQ4buZ4buz4buS4buZ4buW4bq6ReG6suG7meG7teG7hsOC4buZTeG6tMOJdcOC4buZ4buWScOC4buZWeG7hOG7mU1Lw5Xhu4pF4bqy4buZw53hu4BF4bqy4buZckXhu5nDoktOReG6suG7meG6t07hu4bDveG7meG6t05zw73hurThu5nDouG6tHJF4bq04buZw53hu4BFbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOidcOC4buZw71O4buEw73hu5nhu7Xhu4bDguG7mU3hurTDiXXDgmzhu5nhurRyw4Lhu5l54bqgReG7meG7tcO54buZReG6tOG7rU3hu5nEkHVF4bq04buZ4oCcTUnDguG7mU3hu6/EkOG7mUpOckXhu5lNS+G6vEXhurLhu5nDveG7jHLhu5nhu5bDgsSCw73hu5lN4bq04buSw73hu5lN4bq0w4Lhu5nhu7Xhu6/hu5zhu5nhu7Xhu4zigJ3hu5nDvXPDveG7mcO9csSQ4buZQ+G6ok3hu5nhu7V1TeG7meG7tcOVw4zDveG7meG6ssOC4buUcuG7meG6tHLDguG7mXnhuqBF4buZTUvDiUXhurLhu5nDveG6tE7hu5zhuqJF4buZTeG6tOG7pcSQ4buZIlHhu5nhurThu4LDguG7mU3hurRzReG6suG7mXHhu5nhu5bhu5By4buZSk5y4buZw73hu4xy4buZw53hurThu4zhu5lN4bqsw73hurThu5lFw5VJw73hu5nDoktOReG6suG7meG6t07hu4bDveG7mcOidsSo4buZw512ReG7mVnhuqZF4bq0bcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOiS8OJReG6suG7mUPhurTDguG7meG7teG6uGzhu5nhu7R0w4Lhu5nDoktO4bucw4NF4buZ4bq04bqmReG6tOG7mcOiS05F4bqy4buZw5VIReG6suG7mcOiS05F4bqy4buZ4bq3TuG7hsO94buZb8Odw53DouG6u8Oz4buZ4buWdOG7meG6tMO5ReG6suG7mU3hurThu4BF4bqy4buZTeG7rUXhu5nDouG7sUXhu5kuw4ly4buZw6rDueG7meG7tcOVcuG7mU3DgkXhu5nhur1yTOG6tMOCReG6sk3DiUXhu5nhu5Z04buZWeG7p8O94buZW8OCReG6tOG7meG7tcO54buZ4bu1dU3hu5nhu7XDlcOMw73hu5nEkOG7hE3hu5lN4bq0w4py4buZTeG6tE52ReG7mUpO4buc4buZxJDhu4Dhu5lESUXhu5nhu5bDg+G7meG7lsOCxILDveG7meG6tMOMxKjhu5lNc8O94buZw73hurThu4ZF4bqy4buZTeG7hMOC4buZxKjhurR1xJDhu5nEkHVF4bqy4buZ4buWdOG7mUzDgOG7mU3hurTDguG6ok3hu5lEdsSo4buZxJDhu4RN4buZ4bu1w5XDjUXhurLhu5nhu7Phu7Hhu5zhu5lF4bq4ReG6suG7mUTDguG6oEXhu5lKTnJF4buZTUnDguG7meG7luG7rUXhu5nhu7XDg+G7mUV04bucbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jSzDgknDguG7mcO94bq0w5TDveG7meG6tHLDguG7mXnhuqBF4buZw73hu45F4bqy4buZ4bu1w7nhu5nhu5pzw73hu5nhu7XhuqxF4bq04buZw71zw73hu5lE4bqqReG6tOG7meG7luG7ksO94buZ4bq0w4zEqOG7mU1zw71s4buZ4bu1dU3hu5nhu7XDlcOMw73hu5lM4buS4buZ4bu14buCReG6suG7mU3hurROdkXhu5nhu5bDg+G7mcO9TuG7hMO94buZw73hurTDguG6okXhu5nDveG6tOG7hkXhurLhu5nDveG6tOG7jOG7mUXhurLhurThuqpy4buZQ+G6tOG7jEXhurLhu5l54buG4buZTUvhuqBF4buZxJB1ReG6suG7meG7lnThu5nDvXPDveG7mcO94bq0w5VIReG6suG7mU1L4bqmReG6tOG7mUXhurTFqcSQ4buZTeG6tE/DveG7meG7tXfhu5zhu5nDvU7hu4TDveG7mcO94bq0w4LhuqJF4buZw73hurThu4ZF4bqy4buZTeG7hMOC4buZxKjhurR1xJDhu5nEkHVF4bqybcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOi4buxReG7mS7DiXLhu5nDqsO54buZw73hurTDieG7mXnDguG6ok3hu5lN4bq04bqgxJDhu5nhu5bhurpF4bqy4buZ4bu1dMSQ4buZxKjhurRzReG7mUzhu6fEqOG7mU1Jw4Lhu5nhu7Phu5Lhu5lDw4LhuqJF4buZ4buzw4LhurBF4buZS3Lhu5nhu5Z0w4nhu5lN4bq0c0XhurLhu5nhu58vxqHhu5Xhu5fhu59tw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buN4bq74bq6ReG6suG7meG7tXTEkOG7mcSo4bq0c0Xhu5lNdcOC4buZ4bq9ckzhurTDgkXhurJNw4lF4buZ4bu1w5XDjMO94buZw73DicOC4buZRHThu5nDveG6uOG7meG7ouG7mUXhurLhurThuqpy4buZSk5yReG7mU1L4bq8ReG6suG7meG6tMOVSUXhurLhu5lNScOC4buZ4buWw4LEgsO94buZTeG6tMOC4bqiTeG7mUR2xKjhu5nDvXPDveG7mUpO4buc4buZTeG7p8O94buZ4bu14buAw4Lhu5l54bqgReG7mcO9w5NF4bqy4buZw73hurThu63EqOG7mUXhurR2ReG7meG7tcOVw4zDveG7mU1Lw4lF4bqy4buZROG6qkXhurThu5nhu5bhu5LDveG7mXJF4buZRcOCReG6tOG7mcSQdUXhurJtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buN4bq14buS4buZQ8OCxIJF4buZRXThu5zhu5nDveG7jkXhurLhu5nhu7VzReG6tOG7meG7s+G7rU7hu5nEkOG7hE3hu5lFR+G7mUThu5LDveG7mUXhurTFqcSQ4buZ4bq0dEXhu5nhurLhu6dF4buZRHXDguG7mUpOckXhu5nhurTEguG7mUzDiUXhurLhu5nEqOG6tMOVSEXhurLhu5lMck7hu5lD4bq0w4Lhu5nDoktOReG6suG7meG6t07hu4bDveG7mUXhu6XEkOG7mUXhurLDiXPDguG7mUtPTeG7mUPhurTDisOC4buZxJDhu4RN4buZReG6tOG6uMSQ4buZw73hurRO4buc4bqgReG7meG7lsOC4bqgReG7meG7teG6ruG7mcSo4bq0w7pF4buZw5RF4bqy4buZRHXDguG7meG7lsOS4buZIlHhu5lD4bqiTeG7mU3hu4TDguG7meG7o+G7mU3hurR0ReG6tOG7meG7lsOC4bqgReG7mUpO4buxReG7meG7teG7hMOC4buZw6JLTkXhurLhu5nhurdO4buGw73hu5nhu5ZJw4Lhu5lF4bq04buUReG6suG7mcO9c8OJ4buZeU7hu4TDveG7meG7muG7scSQ4buZReG6tHbEqOG7mU1Lc8OC4buZxKjhurThu7nEqOG7meG7lnTDieG7meG6tMSC4buZTeG6tOG7hkXhurLhu5nEkHPhu5zhu5lN4bqkReG6tOG7mcO94buMcuG7mcO9c8O94buZw73hu4BF4bqy4buZTeG7nOG7meG6tMOJdU3hu5nhu7Xhu4RF4bqy4buZTUvDiUXhurLhu5lE4bqqReG6tOG7meG7luG7ksO94buZ4bq0dU3hu5lF4bq04buxRWzhu5lETuG7nMSCReG7mUPDgsSQ4buZ4buWdOG7mUXhu6VF4bqy4buZRMOVw4xF4bqy4buZxJDGsE3hu5lNS8ONw4Lhu5nDveG7jHLhu5kiUW3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DouG6tOG7t8OJ4buZw6LDosOq4bq7IMOyL8So4buN


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỹ: Xả súng kinh hoàng ở California

Mỹ: Xả súng kinh hoàng ở California
2015-12-03 08:17:00

Theo AFP, Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hạt San Bernardino (SBFD) cho biết trưa 2/12 (theo giờ Mỹ) đã xảy ra một vụ xả súng ở thành phố San Bernardino...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long