Cập nhật:  GMT+7
4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5T4buew4Dhu6w74busYVQxV1Q/W1RyODnhuqHDrDI6VOG6ueG7rOG6vVTDoVbDoFTigJwsVzJUOjEye8Og4oCdVDkh4bqhVDtWMlQx4bqtw6BU4bumVDAy4bqrVCzhurXDoDBUMeG6teG7oi8xw5rhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRceG7rMSR4bq7MuG6ocOgU+G7nuG7ojLDoTBUOmHhu6zhurnhurnDklMycS7DoOG6uy7DqVNU4bq54bq7xKlhLsOSU+G7izI74bq7MeG7klThu6rDmVXEkeG7ieG7mFQxLjIwMeG6u+G7klTFqOG7psavxJHhu4nhu5hTVOG6ucOpOsOSUy8vOuG7lj/hu6zhuqHEkTHhur3hursx4bqh4buWw6zDoC87LuG6uTnhurvhuqHEkS/DoC7hu4vhurkvw5nDmcOZw5kvw5rDmcOZO+G7pFXhu6rFqOG7pMOZVeG6u+G7pMOZw5rhu6Rh4buqLcOg4busO+G7rGHDrOG6uTs44bqhOeG6ocOsMjpVw5pVxq/DmeG7lsSRw6AwU1Thu6xh4bq7w5JTw4Dhu6w74busYVQxV1Q/W1RyODnhuqHDrDI6VOG6ueG7rOG6vVTDoVbDoFTigJwsVzJUOjEye8Og4oCdVDkh4bqhVDtWMlQx4bqtw6BU4bumVDAy4bqrVCzhurXDoDBUMeG6tVNU4buLMjvhursxw5JT4buqw5lVU1QxLjIwMeG6u8OSU8Wo4bumxq9TVC/hu57hu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRceG7rMSR4bq7MuG6ocOgU+G7nsOA4busO+G7rGFUw6xW4bqhVD/hu67DoFQ5e+G6u1Thu4lmw6AwVCzhu67DoDDhu5ZU4buaw4Aw4bq94bq1w6Dhu5JU4buvLuG6u+G6u8SpVHfDoeG7rDAu4bq54buc4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXYu4busO1Phu57DieG7rCDhu6wuYVTDgOG7rDvhu6xhVCxZVOG6uzEyVCw94bq9VCwkxKlUP1jDoFRhN8OgMVQsXVQwMlbDoDFUOjEye8OgVOG6uzHhu7LDoDBU4bq7MeG6vcSpe+G6u1TEkTHhu4E6VOG6u8Op4buF4bqpOlTDgOG6ocOs4busOVRyOOG6oTnhuqHDrDI6VGNU4bq7w6klw6BU4oCcOjHhur3DoDBUOXvhurtU4bq54bqpw6HigJ1U4bq7VzJUw4nhuqFh4busw6A7VOG7r+G7rMOpw6nhuqHhurlUw5lVw5nDmeG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nuG6uOG7rOG6vVQx4bqtw6BU4bumVDAy4bqrVOG6uzEyVCw94bq9VDrDncOgMFThursx4bu4w6Aw4buUVOKAnOG6t8OgMFTDrOG6veG7rFThurkjw6BULD3hurtUw6Bbw6DigJ1ULFlULOG7rsOgMVQ/VzJU4bq74busxKlUw6xi4bq7VOG6ueG6s1TDmlThursxe1QwMuG6qTJUw6zhuqkyVOG6u21U4bq54bqzVMavLcOZ4buUVOG7pi3Gr+G7lFTGry3DmVTDrFZU4buoLcavVOG7muG7qC3hu6bhu5zhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu552V1Q/W1RyOOG6oTnhuqHDrDI64buUVMOA4busO+G7rGFU4bq7MeG7uMOgMFThursye8OgVMOsVuG6oVQ/4buuw6BUOXvhurtUw6xWVDHhu4XhuqnDoDBULHvDoFQxVsOgMFRh4bqhV+G6u1Q5bVRh4buBOlTDoeG6qTJU4bq7w6nhuqHDoDBUYTU6MVThurlpVGXhur0kw6BUw6xi4bq7VOG6uzF7VDAy4bqpMuG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nsOA4busO+G7rGFULOG7rMOgMFQ64bqjVDrhuq1UMcOiMlTDqT3hurtUYeG6qcOgVOG6uzEye+G6u1RhJcSRVDltVGHhu4E6VMOa4bumVGEkw6BUw6zhurdULDU6MVTDieG6oWHhu6zDoDtU4buv4busw6nDqeG6oeG6uVTDrFZUOW1UYeG7gTpUw5nDmVRhJMOgVCzDncOgMFRl4bq94busw6AwVOG6u1cyVOG7r8Op4busw6A7VOG6uGHhu6zDoeG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nnPhurMyVOG6uzHhu4dU4bq7MnvEkVThursxLuG6oVQ64buH4busVMOA4busO+G7rGFU4bq5PFRhVlRvYS7hu4nhu6zDoDsuw6lUWsOsLsOpLsOsVC1U4bq74busxKlUw6xi4bq7VCxZVDAyWDJUw6FZVCzhu4ViOlQxMlvDoFThurvhu4Viw6AwVCzhu6zDoDBUYT7DoFRx4busw6lh4bqh4bq5VG9hOuG7rMOp4buseuG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nkNU4bq7w6klw6BU4oCcOjHhur3DoDBUOXvhurtU4bq54bqpw6HigJ1Uw6xn4busVDl74bq7VOG6uzHDqjrhu5RUw4nhu6wg4busLmFUw4Dhu6w74busYVQ64bqjVOG6uWhUOTFjMlQsJOG6vVThursx4bq9JcOgVGFiMlQ5MTJUMDJWw6AxVCx7w6BUMeG7rDJULDJdw6FUP8OpLuG7rDlULF1Uw6Ax4busw6AxVDox4bqjw6AwVDkxIcSRVGFXMlThurku4bq7VMOaVMOs4bqpMlQ6MTJ7w6BU4bq7MeG7ssOgMFQ64buuOjFUPzJb4bq7VMavLcOZVOG6u8Op4buF4bqpOlRyOOG6oTnhuqHDrDI64buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4bq44busw6AwVOG6uS7hurtUw5nhu5RU4bq74busxKlUw6xi4bq7VMOgMOG7heG6qzJU4bq6I8SpVHDhu6zDoFTDgDHhu6xU4bq7MSXDoVQ6MTNUOsOjw6BU4bq7MTJULD3hur1UPcOgVOG6u+G7hWLDoDBUMeG6rcOgVMOs4bqpMlTDmVQsMl3DoVQ/w6ku4busOVThurnhuqnDoVQsXVQ7JsOgVOG6u8Op4buF4bqpOlTDgOG6oWEuVOG7pC1V4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXHhu6zEkeG6uzLhuqHDoFPhu57hu6Iyw6EwVDph4bus4bq54bq5w5JTMnEuw6Dhursuw6lTVOG6ueG6u8SpYS7DklPhu4syO+G6uzHhu5JU4buqVVXEkeG7ieG7mFQxLjIwMeG6u+G7klTFqOG7pOG7pMSR4buJ4buYU1ThurnDqTrDklMvLzrhu5Y/4bus4bqhxJEx4bq94bq7MeG6oeG7lsOsw6AvOy7hurk54bq74bqhxJEvw6Au4buL4bq5L8OZw5nDmcOZL8Oaw5nDmTvhu6RV4buqxajhu6Thu6Thu6Thurvhu6Thu6jhu6bhu6ph4buwLcOg4busO+G7rGHDrOG6uTs44bqhOeG6ocOsMjpVw5pVxq/hu6Thu5bEkcOgMFNU4busYeG6u8OSU8OA4busO+G7rGFUMVdUP1tUcjg54bqhw6wyOlThurnhu6zhur1Uw6FWw6BU4oCcLFcyVDoxMnvDoOKAnVQ5IeG6oVQ7VjJUMeG6rcOgVOG7plQwMuG6q1Qs4bq1w6AwVDHhurVTVOG7izI74bq7McOSU+G7qlVVU1QxLjIwMeG6u8OSU8Wo4buk4bukU1Qv4bue4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXHhu6zEkeG6uzLhuqHDoFPhu55yOOG6oTnhuqHDrDI6VOG6u8Opw6rhurtUMDIlw6BUYT7DoFRh4buF4bqpMlThurnhu6zhur1UxJEx4busVCzhu67DoDFUP+G6o8OgMFQx4bqvw6Aw4buWVOG7msOAMOG6veG6tcOg4buSVOG7ry7hurvhurvEqVR3w6Hhu6wwLuG6ueG7nOG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nuG6uuG6vcSpVMOgMTI+w6Dhu5RUcjjhuqE54bqhw6wyOlQ6MeG6oVThursxPcSpVOG7rMOgMVQ/WMOgVGE3w6AxVMOgMeG7hVThursxe1TDoFbhuqFUOTEyVCzDozJUYVcyVCzhu4ViOlQx4busMlQsMl3DoVQ/w6ku4busOVQsXVQwZFQxw6Phu6xU4bukLeG7pFThurvDqeG7heG6qTpUOTEyVOG6uzHhu7LDoDBUw6Aw4buFYjpUw6zhuqkyVOG6u21U4bq54bqzVMavLeG7puG7lFRl4bq94busVCzhuqNUOiPDoFQ/4bu0w6AwVMOaLcOaVOG6ueG7rOG6vVQx4busMlThurku4bq7VCw94bq94buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4buecOG7heG6qTpUw6xW4bqhVOG6uS7hurtU4bq7MWZU4buk4buUVMOA4busO+G7rGFUYSTDoFThursxZlThu6RUMDJWw6AxVCzhu4ViOlQ/w6ku4busOVRjVDDhu6zDoS5ULCThur1U4bq7Mj7DoFQsXVThurtX4bqhVOG7heG6vVThursxe1Q7JsOgVCwyXcOhVMOsVlQ5e+G6u1Thursxw6o6VOG6uS7hurtULD3hur1Uw6BWxKlUw6zhuqkyVOG6u21U4bq54bqzVMavLcOZ4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bueQ1Thurku4bq7VOG7puG7lFTDocSDMlQ6MeG6vcSpW8OgVOG6u+G7hWPDoDBUOjFnw6AwVDsiVDtWw6AwVDox4bqhVHI44bqhOeG6ocOsMjpUOTEyVOG7rMOgMVQ64bqjVD/DqS7hu6w5VCxdVDsmw6BU4bq7w6nhu4Xhuqk6VMOZLVVUw6xWVOG6u1fhuqFUw6nhu6xUOTHhuqFYw6AwVDrhu646MVQ5MTJUP+G6r1Thu4nhu6xULOG6szJU4bq7MeG7h1Thu6Ytw5pU4bq54bus4bq9VCzhuqPhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57hurrhur3EqVTDoDEyPsOg4buUVMOA4busO+G7rGFULFlUw6zhur/DoDBUYT7DoFTDoVfDoDFUw6E8VCxdVOG6ueG7rMOgVD/hu7TDoDBULDJdw6FU4bq54bqzVMWoLcWoVMOp4bq1MlTGry3Gr+G7lFQsXVQ/4bq9w6I6VOG6u+G7rMSpVMOsYuG6u1ThurnhurNUw5pU4bq7MXtUMDLhuqkyVMSRMVgyVD/hu4Xhuqk6VMOsVuG6oVRh4bqhV+G6u1ThursyLi0/w6ku4busOeG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nkNUYeG6oVfhurtU4bq7Mi4tP8OpLuG7rDnhu5RUw4Dhu6w74busYVThursye8SRVOG6u+G7gTpU4bq7MTJULD3hur1ULCTEqVQ/WMOgVGE3w6AxVCxdVCzhu67DoDFUP1cyVCzhurMyVOG6uzHhu4dUw6zhuqkyVOG6u21U4bq54bqzVOG7qC3hu6ZULF1UMVdUP1tUw6AxVlTDrOG6t1QsNToxVMOsVlQwMlbDoDFUw6whVMOsVuG6oVQ/4buuw6BUOXvhurvhu5Yv4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkeG6uOG6oeG6vcOpOi5T4bue4bq6MS7huqFU4bq64bq64buIw4zDgOG7oi/EkeG7ng==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khổ luyện cho phút vinh quang

Khổ luyện cho phút vinh quang
2022-05-27 08:46:00

Đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam tham dự đại hội có 12 vận động viên. Với mục tiêu đặt ra là ba Huy chương vàng (HCV), nhưng đến ngày 16/5 là ngày thi đấu cuối cùng của bộ...

Ấn tượng SEA Games 31 trên quê hương Đất Tổ

Ấn tượng SEA Games 31 trên quê hương Đất Tổ
2022-05-25 16:43:00

baophutho.vn SEA Games 31 trở lại với môn “thể thao Vua” đã vượt ra khỏi quy mô của sân cỏ, thành “cú hích” góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long