Cập nhật:  GMT+7
4buKI8OTTsavLOG7lMOhw6HhurxNOMOAPcOgLOG7sE3hu4jhuqxrck7huqDDkuG7jE7GryNU4bqhTuG6u07Dkk/DksOS4buETm0gPU7DoOG6oWLhu7QhTuG6rD3hu7LDoE514buULk7Gr8OZOE4hI8OZw6BOLOG6ocOZw6BOw6AjPU7hu6pV4bqh4buKLyPDk+G7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04a+G7lDjDoD0oIU3hu4jhu4o9LkBOxq8s4buUw6HDoeG6vE09a+G7sCHDoOG7sGFNTsOhw6BiLOG7sOG6vE3huqk94buow6Aj4buETuG7ksOSTzjhuqtGTiPhu7A9QCPDoOG7hE7DleG7jsOUOOG6q0ZNTsOhYcav4bq8TS8vxq9Ixajhu5QoOCPhuqHDoCMoSOG6rSEv4buo4buww6E7w6AoOC8h4buw4bqpw6Evw5LDksOSw5Ivw5PDksOS4buow5JP4buSw5PDlcOTw5XDoOG7kMOU4buQw5Qsw5Itw6DDoOG6q+G6rSEt4bqhw5Lhu4wt4bqtPeG7sMOgLSHhu5QuSDo44buwQE1O4buULMOg4bq8TeG6rGtyTuG6oMOS4buMTsavI1ThuqFO4bq7TsOST8OSw5Lhu4RObSA9TsOg4bqhYuG7tCFO4bqsPeG7ssOgTnXhu5QuTsavw5k4TiEjw5nDoE4s4bqhw5nDoE7DoCM9TuG7qlXhuqFNTuG6qT3hu6jDoCPhurxN4buSw5JPTU4j4buwPUAjw6DhurxNw5Xhu47DlE1OL+G7iOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThr4buUOMOgPSghTeG7iMON4bq/ISNOLj0hI04jPuG7lOG7hE50PSEjTuG7ueG6oWJZw6Avw4DDgOG6quG6rHXDjOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TTjGoeG7sOG7lOG7qE3hu4ht4bu0TsavI+G6oeG7pCFOxagqTsavIyhO4bqtPCFATsavI+G6oSFATjtZw6BO4bqgw5Lhu4xOxq8jVOG6oU7hurtOw5JPw5LDkk7GryPhuqHhu6QhTsWoKk47IzY9TsOgYeG7lCEjR07hu6rhu5o9TuG7qD3hu7IhTnM9WCFO4buqKMagIU5qKSFATuG7quG7lk7GryNU4bqhTuG6u07DjeG6ueG7lWvDjE7hu6rhu6JOOCMwTsWoPVkhTiEj4bqnIUBOOeG6oWJO4buqKiEjTsavI+G6oSFATuG7qMagISNOxq8jKE7Gr+G7lsavTuG7qiA9TsOg4bqhYuG7tCFOw6Aj4buULk7hu6jDokdOw6BhKCFATuG7qilOxajhu5QoTkAiLk4hIz3DneG6oU4hID1O4buo4bqhIUBOOeG6oeG7lCFOw6BhPiFATsOgYSghQE4s4bqhw5nDoE7DoCM9TuG7qlXhuqFHTuG7qlHGr07FqD3hu7LDoE4sxqBOxq/hu5bGr07DoCUhI04j4bqhXSFATsavKU7DoCPhu7ROQFRiTsOgYeG7lCEjTsav4buiPU7DoGFYIU7DoVQhSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIw4Dhu5o9TuG6rTwhQE7GryPhuqEhQE47WcOgTuG6oMOS4buMTsavI1ThuqFO4bq7TsOST8OSw5JHTsavWyFATiFAI+G7sk7huqzhurlBTsONw6BhNU4sY07DoGE+IUBOw6DGoD1O4bqtPeG7qOG7sCjDjE7DoVdO4buq4bq3NcavTuG7ljhO4buoxIMhQE7DoGEoIUBOLj49TsOgYcOZIU7hu6pV4bqhSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIa+G6sSFATkA9XSFATiEj4bq3TsOg4buaPU7FqFXDoE47ZE5APeG7nD1O4buqVeG6oU4hxqAoTuG7qChOcz1YIU7hu6ooxqAhTmopIUBO4buq4buWTsOgI1lOQD0zPU7DjeG7leG7m+G7leG6ucOMTsOgME7GryPhurPGr0dOw6Dhu5o9TuG6rTwhQE7GryPhuqEhQE47WcOgTuG6oMOS4buMTsavI1ThuqFO4bq7TsOST8OSw5JHTuG6rOG6uUFOw6FXTsavIyZO4buq4bq3NcavTsOh4bqlTuG7qMSDIUBOw6BhKCFATuG7jk7DoCUhI04j4bqhXSFATizGoE7huqvhu5bGr07hu6oqISNOxq8pTsWoxqAhTsOgI+G7oCFATiPhu5RiTjsjWyFATsavKU7FqMagIU7DoCPhu6AhQEZO4bqr4buWxq9O4buqKiEjTjgj4buaw6BO4buqw50hTiPhu5RiTjsjWyFATjgj4buaw6BO4buqw50hRk7huqvhu5bGr07hu6oqISNOw6AjVk7hu6p7TsONw6Bhw6LGr07DoD1ZOMOMRk7huqvhu5bGr07hu6oqISNOxq/DmuG6oU7DoCPhuq9OxagqTjgj4buaw6BOw6AjVk7huq3GoCFAL8OgI1ZO4buqe07DjcOgYSghQE7DoGHhurc0IUBOIzU4TsavKU7DocOiTiEjw5ouTizhu6Yhw4xI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jhuqw94buyxq9OIz3hu7ThuqFO4bqtxqBOIeG7oC5O4bqt4bqnIUBOLOG6ocOZw6BOw6AjPU7hu6pV4bqhTjsjWyFATsavIyZOQD3huqM4TuG7qiA9TsOg4bqhYuG7tCFO4bqgw5Lhu4xO4bqsPeG7ssOgTnXhu5QuTsOgYeG7liEjTjsjez1OISPhuqchQE44I+G7nCFO4bqzIUBOw6Aj4buWPU454bqh4buWTi7GoE7GrzwhTkA94bqjOE7DoCPDmmJOw6BhPE4j4bqhVSFOLOG6oWLhu7IhTuG6rT1YIU7hu5coIUBOw7ojLTti4bqhIU7huq3DmSFO4buoxIMhQE4uIMOgTsav4buWxq8jTiw9ISNOIyjhu5rDoE7hu6rhu7ROw6Dhu5ooTiw1PU7DoCNZTsOgYSghQE454bqh4buWTsOgYSUhI07DoCM9TuG7qlXhuqFOw6BhWCFOw6FUIUjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iMah4bqhVSFOLOG6oWLhu7IhTuG6rT1YIU7DoGHhurc2IUBO4buqID1Ow6DhuqFi4bu0IU7huqDDkuG7jE7huqw94buyw6BOdeG7lC5O4buXKCFATsO6Iy07YuG6oSFO4buq4buiTsavI13DoE4s4buaPU7hu6jhu5QhI07DoeG7lsavI07DkuG7jE7Gr8Oa4bqhTsOgI+G6r07GryMkISNOw6Aj4bqzxq9Ow6Aj4buULk7hu6jDok7huq08IUBOxq8j4bqhIUBOO1nDoE7huqDDkuG7jE7GryNU4bqhTuG6u07Dkk/DksOSR04j4buUPU7Gr8Oa4bqhTsOgI+G6r07FqCpOLCjhu5o9TizGoE7DgGHDmiFO4bqs4bueIU5rWyFATuG6rcagTuG6rOG6sU50PSEjTsahPVnhuqFI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jDgCPhu7AoTuG7qj3DneG6oU4s4buyTkA94bucPUdOLjE9TuG7qiA9TsWoKSFATsOhV07hu6rhurc1xq9OOCPhu6w4TuG7quG7niFATjtjTsOS4buMTsavw5rhuqFOw6Aj4bqvTuG7qMOiTuG6rTwhQE7GryPhuqEhQE47WcOgTuG6oMOS4buMTsavI1ThuqFO4bq7TsOST8OSw5JI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jDgD3DnSFO4buq4buaKE7DoT0hI04h4bueLk7Dkk9Pw5JO4bqs4bqxTnQ9ISNOxqE9WeG6oU7hu6rhurc1xq9O4bqr4buwLk4sxqBOw6DGoD1OIeG7niFATuG7qsOaYk7DoGE94bu0IU7huq0+IUBOxq/huq/hu5ROxq9U4bqhTizhu5rGr07FqCBOxqEoxqAhQE7hurkhI07hu5c94buUTnPhu5Q9SOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIa8Oa4bqhTsOgI+G6r04hxqBiTsOg4bq1IUBO4buq4bq3NcavTuG7qlshTixYIU7hu6ogPU7Dk07GoSjGoCFATuG6uSEjTuG7lz3hu5ROc+G7lD1OOyM9Ti4zPU7Dk+G7kk7DoOG6oTA9SE7DgOG6oWJOISM9WCFHTsOhKE7huq0zPU4hI+G6pyFATsavI1QhTsOh4bqjw6BOIz3hu7IhTsOg4buaPU7Gr+G6r+G7lE7huqDDkuG7jE7huqw94buyw6BOdeG7lC5OISPhurdO4bqs4bueIU7DgMOjIUBHTmzhu5QhI07DgGHhuqEhQEdOdD0hI05qJSEjR0504buaISNObOG6sSFA4oCmTsOgIyVOOz0hI04hQCM94buyLk7huq3GoE7FqOG7nCFOLD8hI07DoCM9TuG7qlXhuqFOxq/huq/hu5ROdD0hI07GoT1Z4bqhTsavI+G6t+G7lE7DoCPhu7ROw6Hhu5YhI07FqFAhQEjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iMOAYSghQE47Iz1O4buqKUdOw6BhKCFATi7GoOG6oU7hu5YoTsavVOG6oU4s4buaxq9OxaggTsahIiFATnM/ISNOxqHGoE7DgD8hI0dOw6A9w50hTuG6reG7sk7huqzhu54hTmtbIUBO4buq4buiTsavKU47PSEjTiFAIz3hu7IuTuKAnMavIz0hI07GryM9WSHigJ1Ow6Dhu5o9TuG7qlXhuqFOw6Bh4bq3NCFATuG6rC1z4buw4buUQOG6oeG7sEjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iOG6uSEjTsav4bqxIUBOw6DhurUhQE7hu6rhurc1xq9OI+G6oVUhTizhuqFi4buyIU7huq09WCFO4bu34buUYTtOxqHhu5QhQC3DoeG7sChOw6BhPeG7suG6oU7DoMOZOE4sWCFO4buqID1Ow6DhuqFi4bu0IU7huqDDkuG7jE7huqw94buyw6BOdeG7lC5HTiEj4bq3IUBOOyNbIUBO4buq4bq3NcavTsOgYeG7lChOISM9w53huqFOxq8yTiMgPU7DoCM9TuG7qlXhuqFI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jDgGFYIU7DoCPDosavTsOgWUdO4buow6NOOyNbIUBOxq8pTsOgWCFOw6BhKCFATuG7qOG7lCEjTsOh4buWxq8jTsavIyQhI07DoCPhurPGr04hI+G6tyFATsavMk4jID1Ow6AjPU7hu6pV4bqhTsav4bqv4buUTuG6rOG7niFOa1shQE7huq3GoE50PSEjTsahPVnhuqFOxq8j4bq34buUTjgj4bucPU4sxqBO4buq4buiTiNZw6BI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4hqNj1OI+G7lD1Oxq/DmuG6oU7DoCPhuq9OIcagYk7hu6rhurc1xq9O4bqr4buwLk4sxqBOOCPhurcyIUBO4buWIU7hu6jDok44IzwhQE4hI1QhTsOhw6JOw6BhKCFATsOgYeG6tzQhQE4jNThOIVnhuqFOOyNbIUBOLuG7lGJO4buqID1Ow6DhuqFi4bu0IU7huqDDkuG7jE7huqw94buyw6BOdeG7lC5Oxq8pTsav4buUTi7hu6DGr05rw7rhuqzhu5tsLcOT4buYSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIw4Aj4buwKE454bqhYk7hu6oqISNHTsav4buWxq9O4buqID1OxagpIUBO4bqt4bumIU7GrylOw6Aj4bu0TsOgI+G7lGJO4buqMD1O4buo4buUISNOw6Hhu5bGryNO4buq4bueIUBOO2NOw6Aj4buULk7hu6jDok5APeG7nD1ONk7Gr+G6oSDGr04jPjhOO8OpTsOgI+G6ocOZw6BOw6Bh4bq3M8avTuG6rTwhQE7FqOG7nCFAR07hu6g94bu2IU5h4buUTuG6rcagKE4hQMagYk7hu4zDky/DlUjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iMOAYSghQE4hQMagYk7hu4xPL8OVR07hu6ogPU7DoOG6oWLhu7QhTuG6oMOS4buMTuG6rD3hu7LDoE514buULk7hu6rhu6JOxq8pTsWo4bqhMD1Ow6DDmThO4buqw5rhuqFOw6A9WCFOw6Dhu5o9TsOA4buUw6EjO+G7sCHDoE7DjeG6oHrFqOG7sDs9w6HDoOG7lCHDjEjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iMOAI8OaYk7DoGE8TiPhuqFVIU4s4bqhYuG7siFO4bqtPVghTuG7lyghQE7DuiMtO2LhuqEhTsavKU7DoCNYLk4j4buUPU7FqOG6oTA9TizhuqFi4buyIU454bqhVCFO4buq4bu0TmHGoE7DoSjhu5bDoEdO4buq4buWISNOQD3hu5ZOLMOixq9OLOG6tzUhQE7DoGHhurczxq9Ow6Bhw5khTuG7qlXhuqFOYeG7lE454bqhVCFO4bqtMz1O4buqXT1Ow6Aj4bqvTuG6oMOS4buMTsOAI+G7lj1Oc+G7lCFO4bqtxqAoTiFAxqBiTsOSL8OUSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIxqE94buyIU7DoOG7mj1HTuG7qiA9TsOg4bqhYuG7tCFO4bqgw5Lhu4xO4bqsPeG7ssOgTnXhu5QuTjsjWyFATsavKU7Gr+G7lE7GryNVIU7DoCPhurcyIUBOIcagKE7huq3GoE7Gr+G7lsavTsavw5rhuqFOw6Aj4bqvTuG7quG7lCFATmFVw6BOISkhQE4sPCFATuG7quG6tzXGr07DoGElISNO4buoPeG7tiFOISPhuqchQE44I+G7pC5Oxq8jVcOgTsOgXcOgTiEjVcOgTsav4bqv4buUTi4lISNOw6Dhu5o9TuG6rTwhQE7GryPhuqEhQE47WcOgTuG6oMOS4buMTsavI1ThuqFO4bq7TsOST8OSw5JI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOOG7myHDoOG7sGHDgD3DoCzhu7BN4buIbOG7lCEjTsOh4buWxq8jTuG6oMOS4buMTuG6rD3hu7LDoE514buULk7hu6jDok7huq08IUBOxq8j4bqhIUBOO1nDoE7huqDDkuG7jE7GryNU4bqhTuG6u+G7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4buKw6HDoGEoIUDhu4jDgCPhuq9OLlsh4buE4buKL8Ohw6BhKCFA4buITnVA4bqhYuG7tiFO4bqs4bueIU7DgCjhu5whR05tUSFATsOA4bqhVSFOxqHhurchQEdO4bu54bqh4buUIU7huqzhu54hTmsj4bqh4bukIUjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iOG7isOhw6BhKCFA4buIxqHDmeG6oU7huq3hu7Lhu4Thu4ovw6HDoGEoIUDhu4hOc+G6tzIhQE5s4bqhYk5r4bq3MiFAR05qw6M9TsahKMagIUBO4bqsPeG7ssOgTuG6uSEjR051QOG6oWLhu7YhTsOAI+G7lCEjTmolISNHTuG6rOG6sU7DgD1ZIU5zKCFAR05zWE7huqzhu54hTm1bSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4buKw6HDoGEoIUDhu4jDgD3DnSFO4bqt4buy4buE4buKL8Ohw6BhKCFA4buITuG7tyPhu5QhTsOA4bqhVSFOw4DGoD1HTnIj4bqhVcOgTuG6rOG7niFOciPhu5QhQEdOxqHhuqFkISNOa1shQE5tWSFHTnVA4bqhYuG7tiFO4bqs4bueIU7DgGHhurc0IUBHTmzEgyFATuG7ueG6oeG7lCFATnUjKEdO4bqsfU5tJSEjTnNULkdOdUDhuqFi4bu2IU7GoeG7lD1OcyghQEdOc2NOa1shQE7GoSjGoCFATuG6uSEjSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4buKw6HDoGEoIUDhu4jDgD3DnSFO4buq4buaKOG7hOG7ii/DocOgYSghQOG7iE51QOG6oWLhu7YhTuG6rOG7niFOw4DDoyFAR07DgGHDmiFObOG7lCEjTsOAYeG6oSFAR05zWE50PSEjTmolISNHTnUjVC5OdOG7miEjTmzhurEhQEdOxqHGoE7DgGHhuqEhQE7GocOZ4bqhSC9I4buKLzjhu4g=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024
2024-07-19 10:06:00

Mỗi chiếc huy chương Olympic Paris 2024 sẽ chứa đựng một phần nguyên bản của Tháp Eiffel, biểu tượng có từ thế kỷ 19 danh tiếng của nước Pháp.

Khổ luyện cho phút vinh quang

Khổ luyện cho phút vinh quang
2022-05-27 08:46:00

Đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam tham dự đại hội có 12 vận động viên. Với mục tiêu đặt ra là ba Huy chương vàng (HCV), nhưng đến ngày 16/5 là ngày thi đấu cuối cùng của bộ...

Ấn tượng SEA Games 31 trên quê hương Đất Tổ

Ấn tượng SEA Games 31 trên quê hương Đất Tổ
2022-05-25 16:43:00

baophutho.vn SEA Games 31 trở lại với môn “thể thao Vua” đã vượt ra khỏi quy mô của sân cỏ, thành “cú hích” góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long