Cập nhật:  GMT+7
4buOKOG7muG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhuqYp4bqnIEDhu5TDleG7lSk6MeG7liDhurnhu7Thu5bhu5NZMOG7luG7sSgq4buWw6o44buW4bu4e+G7tCjhu5YhKeG7pCnhu5bhu7IzMSHhu5bhu7hV4buWMVQw4buW4buTODEh4buW4bqn4buH4buW4buVKTox4buWIOG6ueG7tOG7luG6sijhuqnhu5bhuqYoNeG7ji8o4buaw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqzw7pAVOG7tuG7lMOVdiHDmuG7h+G7luG7ouG7mi/hu6BO4buW4buTODEh4buW4bqn4buH4buW4buVKTox4buWIOG6ueG7tOG7luG6sijhuqnhu5bhuqYoNeG7luG6p8Og4buW4bu0KGXhu7Thu5bhuqfDolgx4buW4bqnKCnhu5bhu7hW4bqt4buW4bu0KOG6rTEh4buWIibhuqfhu5bDqsOa4buW4buyJuG7ljDDmeG7tOG7liEp4bukKeG7luG7sjMxIeG7luG7uFXhu5YxVDDhu5Yxxagw4buW4bucxqDhu5zhu5xP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7k1ThurPhuqcpMjHhu5TDleG7jikwIeG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5Qp4buTQDHhuqdAw6Lhu5Thu5bhuqXhuqfhu4cgQMOM4buU4bq/KeG7tuG6pyhM4buW4buaxqDGoMag4bqz4buBTeG7lihAKSEo4bqnTOG7luG7nlLhu5rhurPhu4FN4buU4buW4bqlw6Lhu7TDjOG7lC8v4bu0T+G7slQy4bqzKOG6reG6pygyT8OqMS/hu7ZA4bqlIuG6pzLhurMvMUDhur/huqUv4buc4buc4buc4bucL+G7muG7muG7muG7tuG7nOG7nOG7nMagU+G7oFPhuqfhu57hu6BQ4bugIFItKTBUIUDGoE9d4bqzQCHhu5Thu5ZUIOG6p8OM4buU4buVKTox4buWIOG6ueG7tOG7luG7k1kw4buW4buxKCrhu5bDqjjhu5bhu7h74bu0KOG7liEp4bukKeG7luG7sjMxIeG7luG7uFXhu5YxVDDhu5bhu5M4MSHhu5bhuqfhu4fhu5bhu5UpOjHhu5Yg4bq54bu04buW4bqyKOG6qeG7luG6pig14buU4buW4bq/KeG7tuG6pyjDjOG7lOG7msagxqDGoOG7lOG7lihAKSEo4bqnw4zhu5Thu55S4bua4buU4buWL8OV4buTVeG7tOG7luG7uMOZKeG7luG7sik74bqt4buW4bqnw6JUMuG7liEp4bukKeG7lnYoVuG6p+G7luG7tCgy4buW4bu4w6Ep4buW4buVKTox4buWIOG6ueG7tOG7luG7k1kw4buW4buxKCrhu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOVdSnhu6Qp4buW4buyMzEh4buW4bu4VeG7ljFUMOG7luG7kzgxIeG7luG6p+G7h+G7luG7lSk6MeG7liDhurnhu7Thu5bhurIo4bqp4buW4bqmKDXhu5bhu7YpLDHhu5bDolThu5bhuqfDqeG7ljEhw5rhu4fhu5bhu5rhu57hu5Yt4buW4bui4buaL+G7oC/hu5zGoOG7nOG7nOG7lsOqw6Mp4buW4bql4bq54buW4bqnKFQw4buWISlU4buW4bu0Y1Thu5bhu5rhu5zhu5bhu7jDoSnhu5bhu7IzMSHhu5bhu7gmMeG7luG6p8Op4buWIig5KeG7luG6syg0MSHhu5bhu7JUMeG7luG7kzgxIeG7luG6p+G7h07hu5bhu7RV4bu04buW4buVKTox4buWIOG6ueG7tOG7luG6p8Oi4bq54bu04buW4bqnKOG6rcOh4bu0TuG7luG7lcOhKeG7luG6teG6reG7pDHhu5Yg4buD4buWw6pYMeG7lijDmjEo4buWIMSRw6Mp4buW4bu4KTox4buW4bu0VDLhu5bhuqcoJuG7luG6sijhuqnhu5bhuqYoNU/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4bqkVOG6reG7luG7nuG7lsOqNDEh4buW4bqnKCnhu5bhu7hW4bqt4buWIDLDmSnhu5bhuqfDouG6ueG7tOG7luG6pykm4bqz4buW4bu44bum4buW4bu0KDUx4buWw6JU4buW4buc4buW4bu4w6Ep4buW4buB4bqtVuG6p+G7luG6pcav4bu04buWMShW4bqn4buWIDXhuqfhu5bDqsOaMuG7luG7tCjhuq0xIeG7liIm4bqn4buWIMOa4buW4bu4w6Ep4buW4buVKTox4buWIOG6ueG7tOG7luG7k1kw4buW4buxKCrhu5bDqsOa4buW4bu4w6Ep4buW4bq04bqt4bukMeG7liDhu4Phu5bDqlgx4buWKMOaMSjhu5YgxJHDoynhu5bhu7gpOjHhu5bhu7RUMuG7luG6pygm4buW4bqyKOG6qeG7luG6pig1T+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5NU4bqz4bqnKTIx4buUw5Xhu44pMCHhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buUKeG7k0Ax4bqnQMOi4buU4buW4bql4bqn4buHIEDDjOG7lOG6vynhu7bhuqcoTOG7luG7msagxqDGoOG6s+G7gU3hu5YoQCkhKOG6p0zhu5bhu6BQ4bui4bqz4buBTeG7lOG7luG6pcOi4bu0w4zhu5QvL+G7tE/hu7JUMuG6syjhuq3huqcoMk/DqjEv4bu2QOG6pSLhuqcy4bqzLzFA4bq/4bqlL+G7nOG7nOG7nOG7nC/hu5rhu5rhu5rhu7bhu5zhu5zhu5zhu5rGoOG7muG7nOG6p1FQU1Mg4bueLSkwIS1S4bui4bue4bugT13hurMh4buU4buWVCDhuqfDjOG7lOG7lSk6MeG7liDhurnhu7Thu5bhu5NZMOG7luG7sSgq4buWw6o44buW4bu4e+G7tCjhu5YhKeG7pCnhu5bhu7IzMSHhu5bhu7hV4buWMVQw4buW4buTODEh4buW4bqn4buH4buW4buVKTox4buWIOG6ueG7tOG7luG6sijhuqnhu5bhuqYoNeG7lOG7luG6vynhu7bhuqcow4zhu5Thu5rGoMagxqDhu5Thu5YoQCkhKOG6p8OM4buU4bugUOG7ouG7lOG7li/DleG6psOiWDHhu5bhu7Qo4bqtMSHhu5YiJuG6p+G7liEp4bq9VOG7luG7uMOhKeG7luG7lSk6MeG7liDhurnhu7Thu5bhu5NZMOG7luG7sSgq4buWw6rDmuG7luG7uMOhKeG7luG6tOG6reG7pDHhu5Yg4buD4buWw6pYMeG7lijDmjEo4buWIMSRw6Mp4buW4bu4KTox4buW4bu0VDLhu5bhuqcoJuG7luG6sijhuqnhu5bhuqYoNeG7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5XhuqbDolgx4buW4bu0KOG6rTEh4buWIibhuqfhu5bhu7YpLDHhu5bDolThu5Yie+G7tCjhu5bhuqc8MSjhu5bDqsOjKeG7ljEoKT/huq3hu5bhurMoVOG7luG7sjMxIeG7lihU4buHTuG7liIm4bqn4buW4bq14bqt4buk4buW4bu0KOG6rTEh4buW4bu04bqtw6Hhu7Thu5bhu6Lhu5Yt4buW4buc4buWMSEoKSoxIeG7lsOqP+G7luG7lSk6MeG7liDhurnhu7Thu5bhu5NZMOG7luG7sSgqT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5Xhu5Em4buWMMOZ4bu04buWISnhu6Qp4buW4bu4VuG6rU7hu5bhu5FUMeG7luG6psOg4buW4bu0KGXhu7Thu5bhu7jhu6bhu5bhuqfDolQy4buWISnhu6Qp4buWdihW4bqn4buW4bu0KDLhu5bhu5UpOjHhu5Yg4bq54bu04buW4buTWTDhu5bhu7EoKk3hu5YhKeG7pCnhu5Z2KD7hu5bhu7QoMuG7luG7uMOhKeG7luG6tOG6reG7pDHhu5Yg4buD4buWw6pYMeG7lijDmjEo4buWIMSRw6Mp4buW4bu4KTox4buW4bu0VDLhu5bhuqcoJuG7luG6sijhuqnhu5bhuqYoNU3hu5bhu5XDoSnhu5bhu5UpOjHhu5Yg4bq54bu04buW4bqmKFQxKOG7luG7kVThu5bDqsOa4buW4butKSox4buW4bq14bqt4buuMeG7luG7lSk6MeG7liDhurnhu7Thu5bhuqYoVDEo4buW4bqmKGPhu4dO4buW4buVKTox4buWIOG6ueG7tOG7luG6plQw4buWdjgxIeG7luG7uGExIeG7liEp4bukKeG7luG7kVRP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG7kVQx4buW4bqmw6Dhu5bhu7QoZeG7tOG7luG7tGQxIeG7luG6p8OiVDLhu5bhuqcoxJHhurExIeG7luG7tCgy4buW4bu0V+G6reG7luG6pyhj4buW4buB4bqtVuG6p+G7luG6pcav4bu04buWMShW4bqnTuG7luG6pyhj4buWMDgx4buW4buB4bqtVuG6p+G7luG6pcav4bu04buWMShW4bqnTuG7luG7tFfhuq3hu5bhuqcoY+G7liEoKeG7ljEoKT/huq3hu5bhu7LDmjHhu5bhuqcoxq8xIeG7ljEoVuG6p+G7liEp4bukKU/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqzaeG6reG6pygyw6Lhu5TDleG6pijhuq3hu5bDusOa4buOL+G6s8OV

Thu Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khổ luyện cho phút vinh quang

Khổ luyện cho phút vinh quang
2022-05-27 08:46:00

Đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam tham dự đại hội có 12 vận động viên. Với mục tiêu đặt ra là ba Huy chương vàng (HCV), nhưng đến ngày 16/5 là ngày thi đấu cuối cùng của bộ...

Ấn tượng SEA Games 31 trên quê hương Đất Tổ

Ấn tượng SEA Games 31 trên quê hương Đất Tổ
2022-05-25 16:43:00

baophutho.vn SEA Games 31 trở lại với môn “thể thao Vua” đã vượt ra khỏi quy mô của sân cỏ, thành “cú hích” góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long