Cập nhật:  GMT+7
JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyVHIGgs4buFaDFnLHXhur0s4bq3MGcs4buV4bq5Z8OpLOG7leG6uWfDqSzhu5ltZ2Us4bqvw6nhu5drZ2UkL8OpISUkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0w4nhurMi4bqxOyXDiTBnZSxnZcOp4bq9Zyzhu4PDqSDhuq/DqSzhu5XDqSJmLOG7keG7lyJnLOG7lTHhurksdeG7ocOyZyzhu5XDqcahLOG6rsOp4bqz4buZ4buV4bqz4buT4bu2LOG7sWfDqSzhu5Hhu5dq4bqvLOG6tzMsw7TDqTLhurks4buZbyzhu5UgZyzhu4PDqeG6uSwpLizhuq9oZyzhu5Xhurlnw6ks4buV4bq5Z8OpLOG6t3Lhuq8sw7TDqSAs4bqvw6nhu5drZ2Xhu7Ys4bqvw6kx4bulLOG7kyIsZ2VoMOG6uSzhu5Xhur1mLOG7lcOpcOG6ryw0Z+G7uCQvw7QlJMO0JeG7lOG7k+G7oSIsZ2Uw4bulLD4vfeG7tixnw6l0Z2Us4bqvaGcs4buVw6nGoSzhu5Xhu5NqZyzhu5XDqWgg4buVLHUwLOG7lXIs4bqxaCzhuq/DqTHhu6UsZ8OpMuG7pSzhu5Xhu5NoZ2UsdeG7ocOyZyzhu5XDqcah4bu4LOG7gsOpaDJnZSw+4bu4Li4uLGdl4buhw7Lhurks4bq3Myzhurfhu6Hhu43huq8s4bq34buhIizhu5XDs+G6uSzhu5XDrSIsZ8OpMCxlw6BnLGfDqcOh4buVLHXhur0sZ8OpYWcsdeG6ueG6rWcs4buZ4buPLOG7lcOpxqEs4buFaCzhu5nhu40sZ8OpdGdlLOG6r2hnLOG7leG6uWfDqSzhu5Xhurlnw6ks4bqvaSzhu5XDqWMsZWHhu6Usw6kx4bq5LOG6r8OpaCzhu4PDqSDhuq/DqSzhu5XDqSJmLOG7keG7lyJn4bu4JOG7lSLEg+G7heG6syzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu647ZiLhu5Nl4bq5Z+G7sijDtMO5LCLhu5fhu5VoOyUk4buV4buTJSThu5XhurElJMO0JSThurlmZSzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7rjsoW3s7LOG7meG7k+G6r+G7rjvDqeG7leG7lcO04buyLy9nZWjhurnhu5kiaOG7uGfhurPhu5UvR+G6s8O64buZL8SC4buXaGct4bqvw6nhu5fhu6XhurNnLyguLl0vLn0vKcSCXeG6ruG7sVsp4bqwLyHhu7jhu4fDtGXhu5nhu7jhu4fDtGU7LMO64bq54bqx4buVw6nhu647PHtbOywi4buF4bq5ZWfhu6474bqv4bqzZ+G7leG6s+G7kzssxINo4buT4bqx4bqz4buT4buuOyE7JSQv4buV4bqxJSQv4buV4buTJSThu5Xhu5MlJOG7leG6sSUkw7Ql4bq2MGcs4buV4bq5Z8OpLOG7leG6uWfDqSzhu5Xhu5NqZyzhu5MiLGdlaDDhurks4buV4bq9Zizhuq/DqeG7l2rhurnhu7gsd2fDqeG7sizhurAi4bq54buF4bulLEYi4bq54buF4bu4JC/hu5XhurElJC/hu5Xhu5MlJC/hu5UixIPhu4XhurMlJMO0JeG7sWfDqSzhu4YiZuG6s+G7mSzEkCLhuq/hurPhu6Xhu7YsZ8Op4bq54bqpw7QsMmfDqSxl4bq5Iizhu48s4buE4bq5deG6s+G7k8O0aGjhu4Xhu7Ys4bq3ImdlLOG6t+G6uSzhurExaCzhuq/hu5tnZSxl4bq5Iizhurfhur1nw6ks4buDw6nhurksw7ky4bulLOG7kyIs4buZcizhuq9q4bu4LOG7sWfDqSzhu4Nj4buyLDtGw6zhurks4buVw6lwLOG6tyJnZSzhu5PDoeG7lSzEg+G6vWfDqSzhu6Xhuq1n4bu2LOG6t2zhu5UsZ8Op4bq54bqtZyxnw6lhZyx14bq54bqtZyzhu4Phuq3hu5csZcOs4bq5LOG7lcOh4buVLOG6rzIsZsOs4bq5LGdl4buhw7Lhurks4bqvw6kx4bulLHUwaCxnw6kwLMOpMGdl4bu4LMOJw6wsZ2nhurks4buTNmdl4bu2LOG6tzBnLOG7leG6uWfDqSzhu5Xhurlnw6ks4bq3cuG6ryzhurczLMO0w6kgLOG6r8Op4buXa2dlLOG7lcOpaCDhu5Us4buTIuG7uCzhuq7DqcahZ2Us4buVxKnhurks4bq34buh4buN4bqvLOG6sTdnLOG6t+G6qyzDtMOpw61nZSx1MCzDtMOpMuG6uSzhu48sxIPhuq1nLOG7leG7k2hnZSzhuq/DqWgs4bq34bqpZyzhu4PDqeG6uSzhuq/DqcahZ2Us4bq34buh4buN4bqvLMSDImgsdWHhu6Xhu7gsRmzhu5Us4buFxqHhuq8s4buZIuG7lyxnw6lhZyx14bq54bqtZyzhu5XDqcSpZ2UsxIMgaOG7tixmw6zhurksZ2Xhu6HDsuG6uSzhu4XhuqHDtCzhu5Vw4bqvLOG7k8Oy4bq5LOG7g8Op4buL4bq5LOG7meG7jyzhu5XDqcah4bu4LOG6rsOpxqFnZSzhu5XEqeG6uSzhurfhu6Hhu43huq8sw6lsLOG7lWpnZSzhu5MiLGdlaDDhurksImcs4buVaDBnO+G7uCThu5UixIPhu4XhurMs4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO2Yi4buTZeG6uWfhu7Iow7TDuSwi4buX4buVaDslJOG7leG7kyUk4buV4bqxJSTDtCUk4bq5ZmUsw6nhurPhurllw6nhu5Xhu647KH0pOyzhu5nhu5Phuq/hu647w6nhu5Xhu5XDtOG7si8vZ2Vo4bq54buZImjhu7hn4bqz4buVL0fhurPDuuG7mS/EguG7l2hnLeG6r8Op4buX4bul4bqzZy8oLi5dLy59LynEgl3huq7hu7FbKeG6sC8o4bu44buHw7Rl4buZ4bu44buHw7RlOyzDuuG6ueG6seG7lcOp4buuOzx7WzssIuG7heG6uWVn4buuO+G6r+G6s2fhu5XhurPhu5M7LMSDaOG7k+G6seG6s+G7k+G7rjshOyUkL+G7leG6sSUkL+G7leG7kyUk4buV4buTJSThu5XhurElJMO0JeG6rsOp4buXa2dlLOG7leG6uWfDqSzhu5Xhurlnw6ks4buV4buTamdlLOG7g8OpxKlnZSzhu4PDqeG6uSzhuq/DqcahZ2Us4buV4bqj4buXLOG7lcOpaCDhu5Us4buTIixnZWgw4bq54bu4LHdnw6nhu7Is4bqwIuG6ueG7heG7pSxGIuG6ueG7heG7uCQv4buV4bqxJSQv4buV4buTJSQv4buVIsSD4buF4bqzJSTDtCXhu5TDqeG6s2gs4bqwIuG6ueG7heG7pSxGIuG6ueG7hSzhu7YsZiLhu6UsZjVnLOG7hTAs4buF4bufLOG7leG6uWfDqSzhu5Xhurlnw6ks4bq3Myzhu5Xhu5NqZyzDuSIsZ2/hurks4bq3xKlnZSxnZeG7ocOy4bq5LHUwLOG6tyJnZSzEg+G6oWcs4buTbGcsw7lzLOG7heG7pyzhu5XDoeG7lSzhuq8yLOG6ryDhuq8s4buFaDHhurks4buVw6lw4bqvLDRnLOG7leG7k2hnZSzEg+G6qcO0LOG6r+G7oyIsZ2Xhu6HDsuG6uSzhuq/DqTRmLOG7mWnhuq/hu7gs4buSIuG6r8Op4bqz4buFLOG7seG7mcOp4buVaGfhu7YsZ2Xhu6HDsuG6uSzDtMOpIOG7lSxnZcSpZyzhu5nhu48s4buVw6nGoeG7tizhu4PDqThnZSzhurfDqmfDqeG7tizhu4PDqcSpZ2UsIuG6uSxlN8O0LGdl4buX4bulLMOp4bq5Y2YsdTAsZsOs4bq5LGdl4buhw7Lhurks4bq34buh4buN4bqvLOG7mW8s4buVIGcs4bq3Yyzhurfhuqssw7TDqcOtZ2Xhu7gs4bquxKksZ2nhurnhu7IsO+G7mHIs4bqvaixnMOG7pSzDuTLhu6Us4buTIix1MGgs4buDw6loMmdlLCEow6k8Lix1MCx14bq9LOG6t+G6qyzDtMOpw61nZeG7tizhuq/DqcahZ2Us4buVxKnhurks4buR4buX4bul4bqp4buVLOG6t8OqZ8OpLOG7mW8s4buVIGcsdeG7ocOyZyzhu5XDqcah4bu4LOG6rmks4buDw6loMmdlLD7hu7guLi4sZ2Xhu6HDsuG6uSzhu5Xhu5NoZ2Us4buVw6nDsuG6uSxl4bq5Imcs4bq3aeG7uCxHw6l0Z2Us4bqvaGcs4buV4bq5Z8OpLOG7leG6uWfDqSzhurczLOG7heG7l8SpZyzEg8OqLOG6r8OpN2csdTAs4buDw6lpIizhuq/DqTfhu5Us4buPLGdv4bq5LOG6r8OpxqFnZSzhu4PDqcSpZ2Us4buVw6ljLOG6t+G6uSzhurdh4buX4bu4LOG6rsOpxqFnZSzhu5XEqeG6uSzhuq/DoGcs4bq34buhIizhuq/DqcahZ2Us4buR4buXIuG7pSzhu4Ux4bq5LOG6r8Op4buXa2dlLGfhuq1nLMO0w6ky4bq5LOG6scOjZyzhu4PDqSDhuq/DqSzhu5XDqSJmLGXhurkiLOG7kyIsZ2VoMOG6ueG7uCxHw6l0Z2Us4bqvaGcs4buV4bq5Z8OpLOG7leG6uWfDqSzhurczLOG7g8OpxKlnZSzDqeG6qyxnbeG6uSzhu4VoMWc74bu4LOG7lMOp4bqzaCxnZWjhurnhu5kiaOG7uGfhurPhu5U=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Thiên đường nghỉ dưỡng” ở xứ chè

“Thiên đường nghỉ dưỡng” ở xứ chè
2024-07-19 08:13:00

“Tân Uyên Paradise”, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đang là điểm đến lý tưởng, là địa chỉ hút khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Vì vậy, “Tân Uyên Paradise” được người dân...

Cô dâu bị bỏ rơi vì đi toilet quá lâu

Cô dâu bị bỏ rơi vì đi toilet quá lâu
2009-07-06 15:40:00

hi tới sân bay để trở về Ảrập Xêút sau kỳ nghỉ trăng mật, anh chồng không thể kiên nhẫn chờ vợ trong nhà vệ sinh nên đã bay trước.Tuần trăng mật lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ...

Cô dâu bị bỏ rơi vì đi toilet quá lâu

Cô dâu bị bỏ rơi vì đi toilet quá lâu
2009-07-06 15:40:00

hi tới sân bay để trở về Ảrập Xêút sau kỳ nghỉ trăng mật, anh chồng không thể kiên nhẫn chờ vợ trong nhà vệ sinh nên đã bay trước.Tuần trăng mật lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ...

Estonia mất thế thống trị trong cuộc thi cõng vợ

Estonia mất thế thống trị trong cuộc thi cõng vợ
2009-07-06 12:52:00

hần Lan đã kết thúc vinh quang 11 năm thống trị của Estonia bằng việc ẵm cả giải vàng và đồng trong cuộc thi cõng vợ diễn ra hồi cuối tuần qua tại Sonkajaervi, miền trung Phần...

Estonia mất thế thống trị trong cuộc thi cõng vợ

Estonia mất thế thống trị trong cuộc thi cõng vợ
2009-07-06 12:52:00

hần Lan đã kết thúc vinh quang 11 năm thống trị của Estonia bằng việc ẵm cả giải vàng và đồng trong cuộc thi cõng vợ diễn ra hồi cuối tuần qua tại Sonkajaervi, miền trung Phần...

Không được đi học vì... để râu

Không được đi học vì... để râu
2009-07-06 09:20:00

kaash Iqbal 14 tuổi đã bị cấm đến trường chỉ vì cậu để râu. Nhà trường cho rằng bộ râu của cậu đã vi phạm nguyên tắc nghiêm khắc về đồng phục của trường.Akaash Iqbal, 14 tuổi...

Không được đi học vì... để râu

Không được đi học vì... để râu
2009-07-06 09:20:00

kaash Iqbal 14 tuổi đã bị cấm đến trường chỉ vì cậu để râu. Nhà trường cho rằng bộ râu của cậu đã vi phạm nguyên tắc nghiêm khắc về đồng phục của trường.Akaash Iqbal, 14 tuổi...

Nhìn lại được sau khi cấy răng vào mắt

Nhìn lại được sau khi cấy răng vào mắt
2009-07-06 08:13:00

nh Martin Jones người Anh, bị mù 12 năm, lần đầu tiên nhìn thấy vợ nhờ cuộc phẫu thuật đặc biệt.Người thợ xây 42 tuổi này kết hôn bốn năm trước và chưa bao giờ tưởng tượng nổi...

Nhìn lại được sau khi cấy răng vào mắt

Nhìn lại được sau khi cấy răng vào mắt
2009-07-06 08:13:00

nh Martin Jones người Anh, bị mù 12 năm, lần đầu tiên nhìn thấy vợ nhờ cuộc phẫu thuật đặc biệt.Người thợ xây 42 tuổi này kết hôn bốn năm trước và chưa bao giờ tưởng tượng nổi...

101 tuổi vẫn miệt mài làm sếp

101 tuổi vẫn miệt mài làm sếp
2009-07-03 14:27:00

à cụ Phyllis Self là giám đốc già nhất nước Anh vì vẫn mải mê làm việc khi đã ngoài bách niên.Phyllis Self làm giám đốc kiêm thư ký tại Trung tâm vườn Whitehall, công ty của...

101 tuổi vẫn miệt mài làm sếp

101 tuổi vẫn miệt mài làm sếp
2009-07-03 14:27:00

à cụ Phyllis Self là giám đốc già nhất nước Anh vì vẫn mải mê làm việc khi đã ngoài bách niên.Phyllis Self làm giám đốc kiêm thư ký tại Trung tâm vườn Whitehall, công ty của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long