Cập nhật:  GMT+7
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7kzThuqzDuS3huqXhuqDDk+G7juG7neG6qMON4bqq4budw4Dhu6fhurzhu53hu57hu6fhu53hurhS4bud4buM4buOUeG6sMOK4bud4bu5SOG7neG7nuG6suG7nU/hu47DucOK4bud4bqo4bq04budw4BI4bqq4bud4buM4bulQeG7nUHhuqjhuqrhurbDiuG7neG6uuG7lEtB4buRL+G6qOG7n+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7ncOSw5NBxKnhu5svL0Hhu43hu7nDueG6vk7huqjhu47hu4zhuqjhur7hu43hu57Dii/DgeG6oMOS4bq44buM4bq+Ti/DiuG6oOG7oMOSL+G7n3JxdS9xdcOB4buh4bufceG7o8O64buj4buj4buMc3Nzw7p14bq64buf4buNw4lO4bqs4bub4budL+G7k+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m04+4bqgw7nDgeG7m+G7k+G6q8OMw4rhuqzhu53hu4zhuqhIw4rhuqzhu5004bqsw7nhu53hu4fhurrDucOB4bqq4bq84bqqw5Phu53huqXhu47hu4zhuqrDiuG7ncO1TuG6qMaw4bqqw7Thu53hu57hu6fhu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53DgEnDiuG6rOG7nUF5TuG7neG6peG6oMOT4buO4budNeG6uuG6usO5w4rhu4zDueG7nT7hu47hurzDueG6usO54buN4budw7U04bqs4buOScOKb+G7neG7jMO5w5LDkuG7jcOT4buOw7Thu5FO4buTNOG6rOG7p1Hhu51w4bujL+G7n+G7n8Oy4bud4bu54bqww4rhu53hurrhurLhu50+w43huqrhu53DiuG6rOG6qEThu53hurrDvcOK4bud4buM4bqo4buW4bud4buh4buf4budQEfDiuG6rOG7neG7lMSoQeG7neG6uOG6qOG7jsOK4bqs4budQeG7ksO54budMuG6quG6sMOK4bud4bqoS07hu51P4buOSEHhu53hu57hurLhu53hu7nhuqrhurbDiuG7ncOAw4zhuqrhu53hurjhuqhC4bud4bqo4buz4buO4budw7VANeG6peG7oeG7n8O04budw4HhuqrhuqTDiuG7ncOTw7nhu53hu4zFqeG6quG7neG6pcO5w5PhuqrDkuG7ncO14bql4bqo4bulTsO0w7Lhu53huqvDjMOK4bqs4bud4buM4bqoSMOK4bqs4budNOG6rMO54bud4buH4bq6w7nDgeG6quG6vOG6qsOT4bud4bql4buO4buM4bqqw4rhu53hu57hu6fhu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53DgEnDiuG6rOG7nUF5TuG7neG6peG6oMOT4buO4budNeG6uuG6usO5w4rhu4zDueG7nT7hu47hurzDueG6usO54budw4Dhu6nhu53huqjDjeG6quG7ncOA4bun4bq84bud4bue4bun4bud4bq4UuG7neG7jOG7jlHhurDDiuG7neG7uUjhu53hu57hurLhu51P4buOw7nDiuG7neG6qOG6tOG7ncOASOG6quG7neG7jOG7pUHhu51B4bqo4bqq4bq2w4rhu53hurrhu5RLQeG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu7jDjeG7nTThuqzhur7FqeG6quG7neG6rOG6qsO54bq+4bud4bql4bqgw5Phu47hu51B4bqo4bq+4bud4bu54bqq4bq24buM4bud4bqow7nhuqrhu53DiuG6qOG7p+G7neG6uuG7qcOK4bqo4budw4DFqeG6vuG7ncOA4bulw4rhuqjhu53huqzhuqrhu6Xhu53hurxI4bqq4budT+G7jsO5w4rhu53huqjhurThu53huqhLTuG7neG7jOG7pUHhu53DkuG6vsOK4bqs4budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4budTuG6qOG7peG7jOG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7neG7jEjhu4zhu53DgMODTsOy4budw4Dhu5RLQeG7neG7jOG6qMOC4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu51P4buOw7nhu51B4bqo4buOUeG6tsOK4bud4buM4bqo4bur4bq84budNOG6rMO54budQeG7ksO54bud4bqrw4zDiuG6rOG7neG7jOG6qEjDiuG6rOG7nT7hu47hurzDueG6usO54bud4bqoSeG6quG7neG7jOG6qOG7pcOK4bqs4bud4buf4bufL+G7oeG7o+G7n3Hhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqr4bqoR8OK4bqs4budQeG7peG6vuG7nUHhu5LDueG7neG7uMON4budNOG6rOG6vsWp4bqq4bud4bqs4bqqw7nhur7hu53huqXhuqDDk+G7juG7ncOK4bqw4buO4budw5NG4bud4bqr4buOUeG6sMOK4bud4bu5SOG7nUHhuqjhu47DiuG6rOG7neG7nuG6suG7nT1I4bqq4bud4buM4bulQeG7nUHhuqjhuqrhurbDiuG7neG6uuG7lEtB4budw5Lhuq7hu53huqzhu4BO4budTuG6qMO9w4rhu53hu4zhu6vDiuG6rOG7nUHhu5RKw4rhuqzhu53huqjhuqrDguG7juG7neG7ueG6quG6tuG7jOG7nUHhuqhCw4rhuqjhu53hu4zDk0Thu53huqzhuqrhu6LDueG7neG6qMO54bqq4budw4rhu5TEqEHDsuG7neG7jOG6qMOVQeG7ncOA4bu1UeG7neG6qEtO4bud4buM4bulQeG7neG6rOG6quG7osO54budM+G6vsOSQeG6vuG7oOG7neG7nuG7p+G7nTLhuqrhurzDueG7neG7jMOT4bqww4rhu53hurzhu4Lhuqrhu53hurpFw4rhuqjhu53hu57hu5pBw7Lhu53DgOG7r0Hhu53hu7nhuqrhurThu4zhu53hurrhu6fhu53hurjhuqrDiuG6qOG7neG7jOG6tsOy4bud4buM4bqo4buU4buIw4rhuqzhu53hurzFqeG6quG7neG7nuG7p+G7ncOAw73hu47hu53hu4zhu5Thu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buHxKjhuqrhu53hu4zhuqjhu4TDueG7neG7jOG6qOG7juG7s8OK4budw4rhu6dRw7Lhu5004bqsw7nhu53hu57hu6fhu53huqXhuqDDk+G7juG7ncOS4bqu4budQeG7ksOK4bqs4budQUjhu53DkuG7muG7ncOAScOK4bqs4bud4buM4bqo4buO4buzw4rhu53hu4zDk+G6sMOK4budQeG7pUHhu53DgeG6quG6pMOK4budw4Dhu6fDiuG7nU/hu45IQeG7neG7jOG6tuG7neG7jMOT4bqww4rhu51B4buI4budw5JM4bud4buMR8OK4bud4buMw5Phu4LDiuG6rOG7nT7huqrhurbDiuG7nUHhuqjhu5Thu4jDiuG6rOG7nTLhuqrhurDDiuG7neG6qEtO4budT+G7jkhBw7Lhu53hu7nGsOG6vuG7neG7nuG6tOG7ncOK4bqoeMOK4budT+G7jlHhurLDiuG7neG7nuG7p+G7ncOAeeG7juG7neG7jMOTw7nDiuG6qOG7nUHhuqhIw4rhuqzhu53DgOG7gOG6quG7ncOK4bqs4bqow6jhur7hu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTNOG6rMO54budQeG7mMOK4bqs4bud4bu54bunUeG7neG7jOG7hOG7neG6vOG6vsOK4bqs4bud4bq84buOSMOK4bud4buM4bqow7nhurzhu53huqzhuqrDueG7neG7nuG7p+G6vuG7neG7jOG6quG6tsOK4bud4buMw5NDw4rhuqjhu53huqjDjeG6quG7ncOK4bqo4buzTuG7nTPDmuG7nTLDueG7jOG6qsOK4bqo4budQeG7mMOK4bqs4budw4rhuqjhu5Thu53hu4zDk0zhu53hu4zhuqjhu6fDiuG6qOG7nU/hu47DucOK4budw5Lhu6Xhu4zhu53hu57huqrhurDDiuG7nUHhu5LDueG7nTLhuqrhurDDiuG7neG6vOG6qsOK4bqo4bud4bqr4bqo4bul4bqq4bud4bu4Q8OK4bqo4budI+G7lOG7iMOK4bqsw7Lhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budw4Dhu4Dhu53huqXhuqDDk+G7juG7neG6uuG7p+G7neG7jOG6qOG7p8OK4bqo4bud4bue4bqq4bqww4rhu51Bw5TDiuG6rOG7neG7nsSo4bqq4budQOG6qOG6quG6uuG6oMOy4budQOG6vuG6uuG6vuG6vOG7ueG6qsO54bud4bue4bun4budM+G6oFDhuqpB4bq+4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q+G7jlHhurDDiuG7neG7uUjhu51B4bqo4buOw4rhuqzhu53huqzhuqrhu6LDueG7nTThuqzDueG7neG7nuG7p+G7neG6peG6oMOT4buO4budQeG7mMOK4bqs4budw4DhurLhu51B4buzTuG7neG7jMSo4bqq4budQeG7jsONQeG7nUHhuqjhuqrhurbDiuG7nUHhuqhIw4rhuqzhu53hurzDueG7neG7jMOVUcOy4budPsON4bqq4budw4rhuqzhuqhE4bud4bue4bqy4bud4bu54bqq4bq2w4rhu53DgMOM4bqq4bud4bq44bqoQuG7neG6qOG7s+G7juG7nUA14bql4buh4buf4bud4bue4bun4budI+G6quG6pMOK4budw4Dhu6fDiuG7nT5LTuG7neG7jOG7pUHhu53hurjhuqrDiuG6qOG7neG7jOG6tuG7nUHhuqh44buO4bud4bukLeG6q+G6qOG7peG6quG7neG7uEPDiuG6qOG7nSPhu5Thu4jDiuG6rOG7ncOS4bqu4budw4HhuqrhuqTDiuG7ncOTw7nhu53hu4zFqeG6quG7nTLhuqrhurzDueG7neG7nuG7p+G6vuG7ncOK4bur4bq84bud4buMxKjhuqrhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTPsO54bqq4bud4bu54bqww4rhu51B4buYw4rhuqzhu53DgOG6suG7nVDhu4554buM4bud4bq44bqoxrDhu53DiuG7q8OK4bqs4bud4bqoS07hu53hu4zhu6VB4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG6ukXDiuG6qOG7neG7nuG7mkHhu53hurjDmuG7neG7jOG6qOG7juG7s+G7jOG7nU/hu454w4rhu53DkuG7muG7neG7nuG7mOG7neG7jMOT4buQw7Lhu53DiuG7q8OK4bqs4bud4bq64buUS8OK4bqs4budw4rhuqzhu45R4bqww4rhu53hu4zhu5zhu53hu57hu6fhu53hurjhuqjhur7DueG7neG6qOG7gkHDsuG7neG6uMOa4bud4buM4bqo4buO4buz4buM4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6peG6qOG7peG7jOG7neG7ueG6qsOC4buO4bud4buMxanhuqrhu53hurrhuqThu53hurhSw7Lhu53huqvDjMOK4bqs4bud4buM4bqoSMOK4bqs4bud4bql4buO4buM4bqqw4rhu53hurjhuqh2w4rhuqzhu53DgETDiuG6qOG7nU/hu47DucOK4bud4bqo4bq04bud4bqs4bqq4buiw7nhu5004bqsw7nhu53hu57hu6fhu53huqXhuqDDk+G7juG7ncOA4bup4bud4buM4bqow7lR4budw4DDjOG6quG7neG7nuG6suG7nUHhuqh54buM4bud4buM4bqo4bqg4bq+4bud4bqo4buUxKjDiuG6rOG7neG7jEJB4bqo4budQeG7mkHhu53hu57hu6fhu53hurjhuqrhurzhu53DiuG6rMWpQeG6qOG7neG7jOG6qOG7lOG7iMOK4bqs4bud4bq8xanhuqrhu53DkuG6vsOK4bqs4budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4budw4Dhu6nhu53hu4zhu6vDiuG6rOG7neG6rHlO4budw4BH4bqq4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7ncOK4bqo4buiw4rhuqzhu53DiuG7q+G6vOG7neG6rMO9w4rhu53DgHhR4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q+G6qOG6oOG6vuG7ncOK4bqo4bun4bud4bq64bupw4rhuqjhu53DgMWp4bq+4budNOG6rMO5w7Lhu53hu57huqrhurRB4bud4buM4bqo4bqq4bq24buM4bud4bq64buzTuG7nU/hu47DucOK4bud4bqo4bq04budw4BI4bqq4bud4buM4bulQeG7nUHhuqjhuqrhurbDiuG7neG6uuG7lEtB4budNOG6rMO5LeG6peG6oMOT4buO4budw5Lhuq7hu53hu4zFqeG6vuG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4budQeG7iOG7neG6qMON4bqq4bud4bq8xKjhuqrhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budQeG7pUHhu51BR8OK4bqs4bud4bue4bqq4bq0QeG7nUHhuqjhu47DiuG6rOG7nUHhu5LDueG7neG6qMO54bqq4budw4rhu5TEqEHhu40v4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q+G6qOG6oOG6vuG7neG6q+G6q+G7heG7hzThu5EvTuG7kw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nga: Rơi trực thăng Mi-8

Nga: Rơi trực thăng Mi-8
2015-11-26 17:06:00

Một chiếc trực thăng Mi-8 của Nga vừa bị rơi tại khu vực Krasnoyarsk khi đang thực hiện chuyến bay trong khu vực.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long