Cập nhật:  GMT+7
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bupbOG7tHfEkOG6oMOSdyTDrDIk4bqpd8OZxILhu4p3xIPDmk/huqDDk+G6oMSQ4bqgw4l3w5nDjOG7mMOSw413VOG7pOG6oHdO4buCd8OM4buMxIJFw4x3w4zDg8OSw4x34bq4xqDDksONd8O9eHnhu7nGsC/DjHnhu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlPDo+G6uuG6oMOJduG7qTDhu7Dhu57hu4p3w5pWd0XDjOG7qHfDmVXEqHdF4buo4bqgdzHEguG7infDmuG7rHfDteG7ikbDmXfhuqnhuqDDk3fDmcSC4buKd2jhuqBO4buKw5rDmeG6oMOSd+G6qcON4buk4bu0SMOSd+G7keG7pOG6rMOSd+G6p+G7sOG7pMO6dyDDjOG7qHfDmUpFw4x3bOG7tHfEkOG6oMOSdyTDrDIk4bqpd8OZxILhu4p3xIPDmk/huqDDk+G6oMSQ4bqgw4l34bunJMSDIMWpd8OSw4zhu4pGw5N3TuG7uHfDvXh54bu5w7p3JMSDIHfDksONw4Phu7R3w73hu7kveXl34bq44bqwd8OZ4buK4buCw5J3w4zDg8OSw4x3w4zDlFN3T+G6qsOSd8OZw4zhu6x3w5LDjOG6qMOZd+G6uEd3w5lV4bqg4buMd+G6uOG7muG7isO6d8OZw4zhu5TDksONd8OSw4zhuqjDmXdZw4N3w5nDjOG7mMOSw413VOG7pOG6oHdO4buCd8OM4buMxIJFw4x3w4zDg8OSw4x34bq4xqDDksONw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG7i8OM4bqgw5N3w4lWd8SQ4buk4bua4buKd8OMw5RTd0Xhu453McSC4buKd8Oa4busd+G6reG6oE/huqDhu7TDmuG7iuG6oMO6d+G6reG7tOG6oMOS4bqgw5PhuqBVw7p3IlXhu6TDkuG6uuG7isO6d2jDjOG7ik9P4buKU1Phu4rDkuG6usOad1nDg3cxxILhu4p3xJDhu4pGw5J3T+G6rMOTd8OZw4zhu6Dhu4p3ReG7qOG6oHfEg8OSw4nhu4zDkuG6usOa4buK4bqgd1nDg3fhu4vDjOG6ouG7infhuqfhuqDDknfDmcSC4buKd2jhuqBO4buKw5rDmeG6oMOSw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG7i8SC4buKd8SQ4buk4bua4buKd8OMw5RTw7p3McSC4buKd8Oa4busd+G6qcON4buk4bu0SMOSd+G7keG7pOG6rMOSd+G6p+G7sOG7pHfhurjhurB3w5nDjOG7mMOSw413xJDhuqLhu4x3WeG6ssOSd8OZ4bqyw5l3WeG7nuG7infDmVXhu7BRw5LDjXdF4buid1Thu6ThuqDDknfhurjEguG7infDieG7ikbDknfDksON4buMxILhu4p3w43hu4rhuqDhu4x3QXfDkuG7sOG7nkV3JMOsMiThuql3w5nEguG7infEg8OaT+G6oMOT4bqgxJDhuqDDiXfDk8agw5l3w5rhu5R3w5nEqMOSw4x3w4zEqMOSw4x3w5pRd8OZxILhu4rDundOw4zhu6R3WVZFd0Xhu6rDksONd8OSw4zhu7B3w4zhu4zEgsOZd+G6uMagw5LDjXdF4buo4bqgdyTEgyB3w5nhu653TsOM4buKd8OSw4xCw5J3xJDDg8OSd8ON4buK4bqg4buMd0XDjOG7rEV3IMOM4buod8OZSkXDjHdP4buk4bqsw5J3U8OM4buK4buGw5J3JMSDIHfDmeG7rncxxILhu4p3w5rhu6x34buLw4zhuqLhu4p34bqn4bqgw5LDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupIMOM4buod8OZSkXDjHckxIMgd+G6qcON4buk4bu0SMOSd+G7keG7pOG6rMOSd+G6p+G7sOG7pHfDksOM4bqow5J3w5PEgsOSw4zDunfDmVXhu4zDksONd8OZw4zhu6Dhu4p3w43hu4rhuqDDknfDmeG7nuG7isO6dyTEgyB3ReG6qsOSd8OZ4bq2w5LDjXdF4buw4bugw5LDjXfDjOG7jMSCw5l34bq4xqDDksONd8ON4buK4bqg4buMd0/hu7Dhu6TDunfDjcOCU3fDjVJ3WeG7nuG7indF4bqiRXdF4buid1Thu6ThuqDDksO6d8SQxqB3w5LDjcODw5LDjMO6d8ON4buK4bue4buKd8OMw5RFd8ON4buK4bquw7p3w43hu4rhu57hu4p3RcOM4buk4bu04buGw5J3w43hu4rhuqB3ReG7qOG6oHfDkuG7sOG7nkV3RcOM4buod8OSw4zDg8O6d+G6uMOCRXfEkOG7ikbDmXdPw4N3ReG6okV3T+G6sMOSw4x34bq4xILhu4x3Isagd+G6qcON4buMxILhu4p3w43hu4rhuqDhu4zDundU4buk4bqgd+G6uOG7jnfDmcSC4buMd0XhuqJFd07hu4bDksOMd07hu4LDmXfDkuG7lOG7infDjOG7ikbhu6R3VOG7pOG6rnfDjOG7osOSd8ON4buKWOG6oHckxIMgd1nhu57hu4p3w5Lhu7Dhu55Fd0XDjOG7qHfDksOMw4PDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupw7Xhu57hu4p3w5nhu4rDksOMd8OZw4zhuqrDknfigJzhuq3GoMOZd0XGoMOSw4134bq44buWw5LDjcO6d8OTxqDDmXdZQsOSd8OTRsOSw4zigJ13WcODd8OSw43hu6Thu7Thu4bDknfDmeG6skV34bq44buWw5LDjXfDmcOM4bukQsOSd0Xhu6jhuqB3JMOsMiThuqnDundF4bqiRXcxxILhu4p3w5rhu6zDunfDmVXhu7BRw5LDjXfhurjEguG7infDieG7ikbDknckw6wyJOG6qXfDmcSC4buKd8SDw5pP4bqgw5PhuqDEkOG6oMOJd+G6uOG6sHfDmcOM4bqu4buMd0/hu6RCw5J3WcODd8OSw4zhuqjDmXfDmVXhu4h34bq4SsOSw4x3w4zhu7Dhu57DksONd1nDg3fDk8agw5l3w5rhu5R3w4zhu4zEgsOZd+G6uMagw5LDjXdFxq93w5nDjEd3ReG7qOG6oHckxIMgd8OZVeG7jMOSw413w5LhurbDk3fDvXh54bu5d8OJ4buMd8O14buKRsOZd+G6qeG6oMOTd0/Dg8OTdyDDjOG7qHfDmUpFw4zDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4buLw4zhurrhu4x34bq44buOw7p3JMSDIHdF4bqqw5J3w43hu4rhuqB3w5nhurbDksONd0XhuqJFd8OM4buMxILDmXfhurjGoMOSw413w5LDjOG6tMOTd1Thu6Thuq7DksONd8SQ4bqid8OMxKjDksOMd+G6rsOSw4zDundZSnfDmcOM4buCd0Xhu6jhuqB3ReG6okV3w5Lhu7Dhu55FdyTDrDIk4bqpd8OZxILhu4p3aOG6oE7hu4rDmsOZ4bqgw5LDunfDmcOM4bumRXfhurhD4bu0d1Thu6ThuqDDknfDjEZ3w5PDlOG7infDk8OCw5l3w43hu4pY4bqgd0XhuqJFd8OZw4zDg8OSw4x3WeG7iuG7hsOSdyTEgyB3WeG7nuG7infDkuG7sOG7nkV3RcOM4buod8OSw4zDg3do4bqgTuG7isOaw5nhuqDDknfDmVXhu4zDksONd8SQ4buU4buKd0Xhuq7DksOMdyDGoMOSw4134bq44buWw5LDjXfhuqXhu4rDksOMd8OZ4buCdyTDrDIk4bqpd8Oa4buAd8OMxKjDksOMd8OZw4zDg8OSw4x3WcOD4buMd0Xhu6Thu5Thu4p3w5LhurbDk3fDvXh54bu3w7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qSDhuqJFd8OZw4zDg8OSw4x3WeG7iuG7hsOSdyTEgyB34bq44bqiw5LDjHfDjeG7iuG6ondF4bqg4buMd8Oa4bqiw5LDjXdO4buK4buCw5J3ReG7qOG6oHfDteG7ikbDmXfhuqnhuqDDk3fDmeG7mndFw4zhu6xFd8SQ4buk4bua4buKd8ON4buK4bqg4buMd0/hu7Dhu6R3WeG7nuG7indP4bqww5LDjHfhurjEguG7jHcixqB34bqpw43hu4zEguG7infDjeG7iuG6oOG7jHdo4bqgTuG7isOaw5nhuqDDkndZw4Phu4x34bq44bqq4bukd8O9eHnhu7nDundP4buWw5LDjXfDjcOM4bq8U3dF4bqiRXfDjOG7jMSCw5l34bq4xqDDksONd1nhurbDknfDjOG7juG6oMO6d8OZw4xHd8OZw4zhuqDhu4x3WeG7nuG7indF4bqiRXfDjOG7jMSCw5l34bq4xqDDksONd+G6uOG7lOG7infDksON4buMxILhu4p3w43hu4pY4bqgdyTEgyB3WcODd8OS4buw4bueRXdFw4zhu6h3w5LDjMODd0Xhu6rDksONd8OSw4zhu7B3WeG7nuG7infhurjhu4zDg8OSd8OSw43hu4zEguG7infDjeG7iuG6oOG7jHfDmcSC4buKd8SDw5pP4bqgw5PhuqDEkOG6oMOJw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qSDhuqJFd8OZw4zDg8OSw4x3WeG7iuG7hsOSdyTEgyB3w5LDjOG6qMOZd8OZVeG7iHfDmuG7gHdTw4zhu5Thu4p3w4xQU3dFw4zDgsOZd0XDjOG7gHdZ4bue4buKdzHEguG7infDmuG7rHdU4buk4bqiw5J3w7Xhu4pGw5l34bqp4bqgw5N3WcODd+G6uOG7sOG6oHdV4bqgd0XhuqJFd8OM4buMxILDmXfhurjGoMOSw413ReG7qOG6oHfDk8Sow5LDjHfDmVXhu4zDksONd8OZ4buaw5LDjXfDmcOMR3dO4buCd8OM4buMxIJFw4x3w4zDg8OSw4x34bq4xqDDksONd0XDjOG7pMOSw413ReG7qOG6oHckxIMgd8OZVeG7jMOSw413w5LhurbDk3fDvXh54bu5w7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG7i8OM4bq64buMd+G7i+G7i+G7kcO14bqpxrAvU+G7qQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nga: Rơi trực thăng Mi-8

Nga: Rơi trực thăng Mi-8
2015-11-26 17:06:00

Một chiếc trực thăng Mi-8 của Nga vừa bị rơi tại khu vực Krasnoyarsk khi đang thực hiện chuyến bay trong khu vực.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long