Cập nhật:  GMT+7
KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJknhurnhurvDoiHGoeG7leG6v2nhursh4bqzdCFm4bq9Ymkh4bqzMGnhursh4buXMeG6t+G6uyFp4bq7w7pp4bq5IWnhurlx4buP4bq9IeG6tXHDteG6tyFn4bqhxakh4buT4bq74bq9YuG7myHGocOqaSFp4bq74bq9ZGgqL+G6uykmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mKuG6vWjhurkh4buX4buV4bq3Vy4vL+G6tyPhurEww63hu5Phurvhu5vGoeG6u8OtI8O5aS/hurPDouG7l2bGocOt4buTL2nDouG7peG7ly8pIns+L3si4bqzPigiKCk+XcahKVspPCkgZykj4buF4buT4bq5LiEvJirhu5MmJHlp4bq7IWjhur1p4bq7IeG6u+G7iTDhu7YhxqDGoOG7psOZSSUqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurrDojDhurMuJsag4bq9YuG7kyHGoeG7n+G6tyHhurbhurtxw7Jp4bq5Icah4buV4bq/aeG6uyFG4bupIeG6u+G7ieG7kyHGoeG6u3IhW0AhaeG6uTLFqSE8ey8pKEAh4buY4bubbOG6tyHhurtu4bq9IWcyaCHDueG6vWThurchw7ljIeG6t2tp4bq5IcahMeG6tyFp4bq7w6BpIeG7l3Qhw7kyIWhuxqEh4buXbCFpbuG6vSHhurPhu5tp4bq5IeG7meG7mzBpIcah4buV4buJaeG6uSFm4bq7MeG6tyMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhurThuqPhu5sh4bq54bq94buPIeG7lzFp4bq5QCHhu5jhu5ts4bq3IeG6u27hur0h4buX4bqpIWnhurnhurvDoiHhu6DFqSHDueG6veG6q2kh4bugxakh4bqxMGkhxqDhurtx4buPaeG6uSHDueG7nyHhu5jhu5ts4bq3IeG6u27hur1AIcag4buVccO0aeG6uSHhurAwaSHhurZraeG6uSHGoTHhurch4bq1M+G6vSHhurHhur3EkeG7myHGoOG7leG6o2khw5k2aSHGoOG7ncWpIeG6sTHDrSHhurcxw60hZmLGoSHhu5nhu5s0Icah4bq7NMOtIWfhu5vDo2khw7Qh4bq0w60yaSHhurUz4bq9IeG6seG6vcSR4bubIeG7mOG7m2zhurch4bq7buG6vSHDuWMh4buT4bq74bqrIeG6t+G6u+G7m8SDaSHDueG6vWThurch4bqxbyFp4bq74bq9ZGgh4bq34bq7cuG6tyHDueG7nyHhurBuIcah4buVccO0aeG6uSHhurBuIcag4bq7a2nhurkhxqHhur1pIcO5MiHGoOG7leG7m8WpY2khxqHhurtraeG6uSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiZJYuG7myHhurcx4bq3IeG6tTPhur0h4bqx4bq9xJHhu5sh4buY4bubbOG6tyHhurtu4bq9IeG6t8OsIcawIWbhur1iaSHDuWMhaW7hur0h4bqz4bubaeG6uSFpMsWpQCHGoOG6u+G7oSHGoXHhu41p4bq5IeG6tuG6u8OqaeG6uyHhu5Phurvhu6EhSeG6ueG7m8WpZWkh4bum4bubw6BpIeG7kuG6u+G7neG6tyHhu5fhuqkh4bq3w6wh4bq54bq9NOG6vSHGoeG7leG6v2nhurtAIcah4bq9YuG7kyHGoeG6u+G7myMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhu5Yw4bubIeG6tcOsIeG7mOG7m2zhurch4bq7buG6vSHhu5Phurvhuqsh4bq34bq74bubxINpIcO54bq9ZOG6tyHhurFvIWnhurvhur1kaCHhurfhurty4bq3IcO54bufIeG6sG4hxqHhu5Vxw7Rp4bq5IeG6sG4hxqDhurtraeG6uSHGoeG6vWkhw7kyIcag4buV4bubxaljaSHGoeG6u2tp4bq5IeG6sThp4bq5IeG6scSpIeG7k+G6u+G6vWLhu5shZsOqaSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhu5Yw4bubIWbhurvhur0hxqDhu5Vxw7Rp4bq5IeG6sDBpIWbhur3EkWgh4buT4bq74bq9YuG7myHhurdraeG6uSHhurFsIWZixqEh4buZ4bubNCFm4bq9xJFoIeG7k+G6u+G6vWLhu5sh4buT4bq74bqrIeG6t+G6u+G7m8SDaSHDueG6vWThurch4bqxbyFp4bq74bq9ZGgh4bq34bq7cuG6tyHDueG7nyHhurBuIcah4buVccO0aeG6uSHhurBuIcag4bq7a2nhurkhxqHhur1pIcO5MiHGoOG7leG7m8WpY2khxqHhurtraeG6uUAhxqBvaeG6uSHGoOG6u3EhZsawIeG7mOG7m2zhurch4bq7buG6vSFJ4bq54bubxallaSHhurozaeG6uyHhu5Lhurvhu53hurchxqHhu5Xhur9p4bq7IeG6sTLFqSHhurN0Icah4bq7NMOtIUnhurnhurvhu4Eh4buZ4bubxalixqEh4buT4bq74bqrIeG6t+G6u+G7m8SDaSHDueG6vWThurch4bqxbyFp4bq74bq9ZGgh4bq34bq7cuG6tyHDueG7nyHhurBuIcah4buVccO0aeG6uSHhurBuIcag4bq7a2nhurkhxqHhur1pIcO5MiHGoOG7leG7m8WpY2khxqHhurtraeG6uUAh4buY4bubbOG6tyHhurtu4bq9IeG6seG6vcSR4bubIeG7meG7m8WpYsahIcah4bq7a2nhurkh4buZ4bubMCFJ4bq54bq74buBIeG7meG7m8WpYsahIeG7k+G6u+G6qyHhurfhurvhu5vEg2khw7nhur1k4bq3IeG6sW8haeG6u+G6vWRoIeG6t+G6u3Lhurchw7nhu58h4bqwbiHGoeG7lXHDtGnhurkh4bqwbiHGoOG6u2tp4bq5Icah4bq9aSHDuTIhxqDhu5Xhu5vFqWNpIcah4bq7a2nhurkjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mxqDhu5XDrWnhurkh4buT4bq74bq94bqraSFnMmghw7nhur1k4bq3IeG7lzFp4bq5QCHhu5jhu5ts4bq3IeG6u27hur0h4buX4bqpIWnhurnhurvDoiHhurBuIcah4buVccO0aeG6uSHhurBuIeG7psOgxakh4bqzdGnhurkh4buS4bq7M2gh4bq6bWnhurkh4bq6MkAhxqHhurtzMCHhu6HFqSHhu5nhu5vFqWNpIeG6t+G7oTAhxqDhurvhu6EhxqFx4buNaeG6uSHhurbhurvDqmnhursh4buT4bq74buhIcah4buV4bq/aeG6uyHhurEyxakhxqDhu48hxqHhu5Xhur9p4bq7IcO5YyHhurN0ITFpIUfhu5vDo8ahIUbhur1iaSHGoeG7leG7neG6t+G7uCHhurbhurvhu6EhaeG6u+G6vWRoIeG7oMWpIeG6sTBpIUbhurvDrTAh4bq74buJ4bq3QCHhurZraeG6uSFp4bq54bq7ZCHDuTIhSGvhur0hxqHhu5Vx4buPaeG6uSHhurfhu6EwIeG7mOG7m2zhurch4bq7buG6vSHhu5LhurswaSHhu6bhu5vDoGkh4bqycGnhurkhxqHhu5Xhur9p4bq7IeG6sTLFqSHhurAxw60h4bq3McOtIcah4bq7xINoIcah4buVMCHhurN0ITFpIUfhu5vDo8ahIUbhur1iaSHGoeG7leG7neG6tyMh4buWMOG7myFpbuG6vSHhurPhu5tp4bq5IWkyxalAIeG6tzHhurch4bq1M+G6vSHhurHhur3EkeG7myHhu5fhuqkhxqHhurs0w60hZ+G7m8OjaSHGoTPhur0hxqFvIcO5YyHhurcx4bq3IcO54bqhaSHhurVjIcO5YyFm4bq9aeG6uyHGoWIt4bunNSHhurtu4bq9QCFp4bq5w6BpIeG7lzHhurfhurshaeG6uzIhaXHhu43hurch4bq7OGnhurkhaTZoIcO5MiHhurnhur3DujAhZuG7qSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhurThuqPhu5sh4buT4bq74bq94bqraSHhurvhu4nhu5Mh4bq34bq74bq9Y+G7m0Ah4bq3MeG6tyHhurUz4bq9IeG6seG6vcSR4bubIeG7mOG7m2zhurch4bq7buG6vSHGoeG6uzTDrSFn4bubw6NpIcO0IcahbyHDuWPhu7Yh4bqzdCExaSFH4bubw6PGoSHhu5d1MCHhurVv4bq9QCHhurFvIeG7l+G7m2nhurkh4bq3MeG6tyFH4bubw6PGoSHhurfDrCHhu5nhu5vFqSHhurXhu4Fp4bq7IWfhur3huqtpIeG7meG7mzBpIeG6tWJpIeG7meG7m8WpIeG6u8OtM+G6t+G6uyMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibGoHMhKX0h4bq54bq94buPIXt9QCHhu5jhu5ts4bq3IeG6u27hur0h4bqxN8ahIeG6teG6o+G7myFpbuG6vSHhurPhu5tp4bq5IWfhuqHFqSHhu5Phurvhur1i4bubIcahw6ppIWnhurvhur1kaCMh4bugxakhw7nhur3huqtpIeG7oMWpIeG6sTBpIcag4bq7ceG7j2nhurkhw7nhu58h4buY4bubbOG6tyHhurtu4bq9QCHGoOG7lXHDtGnhurkh4bqwMGkh4bq2a2nhurkhxqEx4bq3IeG6tTPhur0h4bqx4bq9xJHhu5shxqDhu5XhuqNpIcOZNmkhxqDhu53FqSHhu5fhuqkhxqHhu5Xhur9p4bq7IeG6sTLFqSHGoOG7jyHGoeG7leG6v2nhurshw7ljIeG6s3QhZuG6vWJpIeG6szBp4bq7IeG7lzHhurfhurshaeG6u8O6aeG6uSFp4bq5ceG7j+G6vSHhurVxw7XhurchZ+G6ocWpIeG7k+G6u+G6vWLhu5shxqHDqmkhaeG6u+G6vWRoIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG7ljDhu5shZuG6u+G6vSHGoeG6u2tp4bq5IeG7meG7mzAh4bqzMGnhursh4buXMeG6t+G6uyFp4bq7w7pp4bq5IWnhurlx4buP4bq9IeG6tXHDteG6tyFn4bqhxakh4buT4bq74bq9YuG7myHGocOqaSFp4bq74bq9ZGgh4bqxOGnhurkh4bq7ZCHGoeG6u2xp4bq5IeG6seG6vcSR4bubIeG7meG7m8WpYsahIeG6teG6vWRpIcahdUAh4bq3MeG6tyHhurUz4bq9IeG6seG6vcSR4bubIeG7mOG7m2zhurch4bq7buG6vSHGoeG6uzTDrSFn4bubw6NpIcahM+G6vSHhurTDrTJpIcO5YyHhurcx4bq3IcO54bqhaSHhurVjIWfhur3huqtpIeG7meG7mzBpIeG6tWJpIcO54bq9ZOG6tyFn4bqhxakh4buT4bq74bq9YuG7myHGocOqaSFp4bq74bq9ZGgjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mSW7hur0h4bqz4bubaeG6uSFn4bqhxakh4buT4bq74bq9YuG7myHGocOqaSFp4bq74bq9ZGgh4buX4bqpIcah4bq9YuG7kyHGoeG7n+G6tyHhurVxw7Xhurch4buY4bubbOG6tyHhurtu4bq9Icah4bq7dOG6tyHhurvhur1kaSHGoeG6u8Oiw60h4buZ4bubxakhxqHhu5Xhur9p4bq7Icah4buVw61p4bq5IWnhurkyxakhPH0vKSgjLyMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5Phu6/hu5vGoeG6u8Ot4buVLibGoOG6u8Oiw60hw5nhur3DosahaTBoKyov4buTJg==

Theo Vietnam+

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội

Thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội
2018-10-23 18:49:08

PTĐT - Chiều 23/10, Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận kết quả thực hiện kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế -...

Khai mạc Phiên họp thứ 28 của UBTVQH

Khai mạc Phiên họp thứ 28 của UBTVQH
2018-10-15 15:41:24

Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc vào sáng nay (15/10). Theo chương trình, phiên họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 15- 17/10.

Nêu gương cần bắt đầu từ việc nhỏ !

Nêu gương cần bắt đầu từ việc nhỏ !
2018-10-11 06:18:36

PTĐT - Sinh thời, Bác Hồ hết sức quan tâm và coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cả cuộc đời giản dị, trong sáng của Người luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực, tự...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long